شرکت آلومینیوم ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10780060750


شماره ثبت:
2600
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1346/9/14
آدرس:
كيلومتر 5 جاده اراك قم 3818998116

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سیدمجید رضوی 1048698
داریوش پاک بین 1312622
آقای داریوش روحی 1312622
شهریار طاهرپور 1312622
آقای علی اکبر باقرشاهی 1312622
آقای حمیدرضا بادکوبه هزاوه 1476997
آقای داود باقری 13244565
آقای مجیدپورعطار 13301986
حسین کمالی 13745622
بهمن اخوان 13745622
یوسف محمدی 13745622
آقای رضا مرادی علی عربی 13762017
آقای مهدی ثقفی 13762017
مهدی کاظمی اسفه 13762017
بهروز رحمتی 13813324
محمود اسکندری 14043708
علیرضا زاوشی 14198631
ابوالفضل روغنی گلپایگانی 14198631
آقای محسن محمدی 14198631
هیات عامل احمد مجیدی 14198631

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 590320
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۰۰و شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۲/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: شرکت سرمایهگذاری استان آذربایجان غربی (سهامی خاص) و شرکت سرمایهگذاری استان کهگیلویه و بویراحمد (سهامی خاص) و شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان اعضاء هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۱۱۴۳۶۱۸ ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704993
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) به شماره ثبت۲۶۰۰و شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ آقای شهریار طاهرپور بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا نظافتی بنمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای روزبه پیروز بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای مسیح مشهدی تفرشی بنمایندگی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) و آقای علی اکبر باقرشاهی بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی بعنوان اعضای هیئت مدیره از تاریخ ۲۶/۹/۹۰ به مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت بتنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مذکور به مدیرعامل تفویض نمود. ش۱۴۱۲۹۰۰ ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753408
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۶/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی داریا روش بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب شدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۳۸۱۱۱۷۳۴۴۸۶۰۴ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888541
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/۹۱ و ۱۳/۹/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۴/۴/۸۹ به این اداره واصل شد: ۱ سرمایه شرکت از محل مطالبات اندوخته توسعه و تکمیل و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ یکصد و شصت و پنج میلیارد ریال به مبلغ ششصد و هفت میلیارد و چهارصد و هفده میلیون ریال افزایش یافت و درنتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۵ سرمایه شرکت مبلغ ششصد و هفت میلیارد و چهارصد و هفده میلیون ریال نقدی منقسم به ششصد و هفت هزار و چهارصد و هفده هزار سهم بانام یکهزار ریالی می‌باشد که تمامی آن پرداخت شده است. ۲ سمتهای مدیران شرکت به شرح زیر تعیین گردید: آقای علی اکبر باقر شاهی نماینده شرکت سرمایه گذاری آذربایجان غربی (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای روزبه پیروز نماینده شرکت توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار طاهرپور نماینده شرکت سرمایه گذاری کهگیلویه و بویراحمد (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مسیح مشهدی تفرشی نماینده شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) و آقای حمیدرضا نظافتی نماینده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بسمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران انتخاب شدند. ش۱۶۰۴۱۲۰ ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048698
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: بموجب نامه شماره ۳۱۸۲/۹۰۱ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) آقای سید مجید رضوی به کدملی ۴۱۳۲۴۰۷۷۹۹ به جای آقای روزبه پیروز بنمایندگی شرکت مذکور به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (۲۶/۹/۱۳۹۲) انتخاب شد. ش۱۶۴۱۸۶۲ ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141651
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۳/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ش۱۶۸۷۰۶۴ ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1222442
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۲ و جلسه تنفس مورخ ۱۳/۷/۹۲ که در تاریخ ۲۲/۷/۹۲ به این اداره واصل شد: شرکت تدبیر توسعه محور (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۸۴۵ و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت تعاونی سهامی عام سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵ و شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۸۱۵۰ و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. ش۱۷۲۲۹۸۷ ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1312622
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: آقای شهریار طاهرپور به کدملی ۳۹۷۹۲۰۱۸۴۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهکلویه و بویراحمد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۸۱۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای داریوش پاک بین به کدملی ۳۹۷۸۲۰۸۴۶۶ به نمایندگی از شرکت تدبیر توسعه محور (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۸۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر باقرشاهی به کدملی ۶۱۸۹۴۳۵۳۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای داریوش روحی به کدملی ۰۰۴۶۶۸۳۸۷۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که تاکنون نماینده خود را معرفی ننموده است، به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۷۶۴۸۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460737
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۶۰۰ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات جدید مدیر عامل بشرح زیر تعیین گردید: هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را بشرح صورت جلسه مذکور به مدیر عامل تفویض نمود. ۲ مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش۱۸۲۷۶۰۴ رئیس ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1472706
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۶۰۰ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا بادکوبه هزاوه به شماره ملی ۰۵۳۲۲۵۲۵۶۱ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۲۶۸۷ در هیئت مدیره شرکت به جای آقای شهریار طاهرپور برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۳۰/۶/۹۴) انتخاب شد. ش۱۸۳۳۹۵۴ مسئول اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476997
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۶۰۰ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمید رضا بادکوبه هزاوه به شماره ملی ۰۵۳۲۲۵۲۵۶۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل جدید شرکت برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت (۳۰/۶/۹۴) انتخاب شد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح صورتجلسه مذکور به مدیرعامل تفویض نمود. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در صورت احراز غیبت رئیس هیئت مدیره با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود، اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۳۶۴۰۲ مسئول اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656450
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۷۱۶۱۹۴۴۱۲۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711019
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۰۰و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

بموجب صور تجلسه هیات مدیره مورخ۱۱/۸/۱۳۸۹ که در تاریخ۱۹/۸/۱۳۸۹ به این اداره واصل شد: برابر نامه شماره۷۰۴/۱۰۲۶/ت. ش مورخ۹/۸/۸۹ آقای مسیح مشهدی تفرشی به جای آقای علیرضا فیض بخش به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و برابر نامه شماره۱۵۳۸/۳۸/۶۷/۶/م مورخ۹/۸/۸۹ آقای امیر بیات ترک به جای آقای همایون تقفی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) به سمت رییس هیات مدیره شرکت برای باقیمانده مدت تصدی مدیران انتخاب شدند کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل بتنهایی و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر است. ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9944438
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۲/۸۹ که در تاریخ ۱۶/۲/۸۹ به این اداره واصل شد: ۱ برابر نامه شماره۴۹۵/۱۰۲۶/ت ش مورخ۱۵/۱/۸۹ آقای علیرضا فیض بخش به جای آقای عیسی رضایی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذار تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) در هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شد. ۲ برابرنامه۲۴۰/۳۸/۶۷/۲۷ مورخ۵/۲/۸۹ آقای همایون لطفی به جای آقای ابوالفضل بنان به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) در هیئت مدیره انتخاب گردید. ۳ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده۳۷ اساسنامه را به شرح صورتجلسه مذکور به مدیرعامل تفویض نمود. ۴ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهائی و همراه با مهر شرکت معتبر است. ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9948662
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۶/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی داریا روش بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب شدند. مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10069700
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) به شماره ثبت۲۶۰۰و شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۸/۸۸ که در تاریخ ۹/۱۰/۸۸ به این اداره واصل شد: ۱ آقای محمدابراهیم رازقی به عنوان مدیرعامل شرکت به جای آقای مرتضی مرجانی برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شد. ۲ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و قراردادهای استخدام موقت کارگران با امضاء مدیرعامل به تنهایی معتبر میباشد. ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10533678
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ که در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۸۹ به این اداره واصل شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10913187
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۰ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‎های سالیانه شرکت تعیین شد. ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12721633
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بخشی از اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی ومراجع قضایی و نهادهای عمومی و دولتی عزل و نصب و تمدید قرارداد با کلیه کارکنان فعلی شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط مرخصی بر اساس آئین نامه‌ها و ضو ابط شرکت به کارگیری و استخدام نیروهای جدید در همه سطوح حسب نیاز صرفا با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره می‌باشد بر اساس آیین نامه‌های شرکت افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر مطابق مقررات و اختیارات وآئین نامه‌های شرکت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت انجام معاملات شرکت از جمله خرید مواد اولیه، کالا و اقلام مصرفی ومورد نیاز و فروش محصول و ضایعات صرفابر اساس آئین نامه معاملات شرکت خرید کالاوخدمات برای مبالغ بالاتر از ده میلیارد ریال صرفا با تصویب هیات مدیره می‌باشد فروش داخلی تنها از طریق بورس برای فروش تهاتری یا خارج از بورس با مصوبه هیات مدیره تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری مرتبط با فعالیت شرکت تحصیل تسهیلات از بانکها و درخواست و اخذ هرنوع استقراض که مورد نیاز باشد با رعایت آئین نامه‌های شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره انتخاب و عقد قرارداد و تعیین حق الزحمه با مشاورین بر اساس آئین نامه‌های داخلی شرکت نظارت برکلیه امور شرکت و انجام تشریفات قانونی اصلاح ساختار چارت سازمانی، شرح وظایف و شغل کارکنان و مامورین شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و یا مدیران شرکت تفویض نماید (در چارچوب اساسنامه) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (باحق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل با حق توکیل و لو کرارا و تنظیم قرارداد مالی و انتخاب نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعاوی ثالث، دعاوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعاوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تامین ضرر و زیان از جرایم و امور مشابه دیگر. / ش۹۵۰۱۱۱۹۷۳۱۱۴۴۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738420
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب شدند. ۲ روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش۹۵۰۱۲۲۹۷۲۱۶۳۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12892854
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - مهدی کاظمی اسفه به شماره ملی ۱۸۲۷۹۳۶۹۵۹ به عنوان نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره لغایت (۱۷/۵/۱۳۹۶) انتخاب شدند. - ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و بهادار از قبیل چک و سفته و همچنین قراردادها به امضاء مشترک مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۴۱۴۸۸۹۱۰۴۹۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041060
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و صمت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. / ش۹۵۰۷۰۶۹۲۸۵۶۷۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244565
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ و به موجب تاییدیه شماره ۲۱۷۹۶/۴۱مورخ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ دفتر نظارت و پیگیری مطالبات سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شهریارطاهرپور به کدملی۳۹۷۹۲۰۱۸۴۸ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری استان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶ به جای داود باقری به کدملی۰۶۲۱۷۸۳۴۴۷ به سمت رئیس هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت (۱۷/۵/۱۳۹۶) انتخاب گردید. ۲ مهدی کاظمی اسفه به کدملی۱۸۲۷۹۳۶۹۵۹ به نمایندگی از صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت (۱۷/۵/۱۳۹۶) انتخاب شدند. / ش۹۵۱۰۱۸۴۶۰۶۸۱۳۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301986
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ و نامه شماره ۲۳۵۹۱/۴۱ مورخ ۲۸/۱۰/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بهمن اخوان به شماره ملی ۰۵۳۲۱۵۵۳۳۵ به سمت مدیر عامل جدید شرکت به جای مجید پور عطار به شماره ملی ۰۶۲۰۹۰۷۹۹۱ برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۷/۵/۹۶) انتخاب گردید. ۲ تحریر و تنظیم کلیه اسناد، تنظیم و انعقاد کلیه قراردادها، اوراق بهادار و تعهد آور شرکت و همچنین اعمال و اعطاء اختیارات قضایی با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت پس از اخذ تاییدیه هیئت مدیره دارای اعتبار می‌باشد و در صورت احراز غیبت ریاست هیئت مدیره با امضاء سه نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. امضاء اوراق عادی با امضاء هرکدام از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.۳ هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و نهادهای عمومی و دولتی، عزل و نصب و تمدید قرارداد با کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع، تنبیه وتعیین سایر شرایط مرخصی بر اساس آئین نامه‌ها و ضوابط شرکت، لکن در خصوص مدیران و معاونت‌ها با مصوبه هیئت مدیره. همچنین به کارگیری و استخدام نیروهای جدید بر اساس ایین نامه‌های شرکت در همه سطوح حسب نیاز، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر مطابق اختیارات و مقررات و ایین‌های شرکت، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، پیشنهاد انجام معاملات شرکت از جمله خرید مواد اولیه، کالا و اقلام مصرفی و مورد نیاز و فروش محصولات و ضایعات صرفا بر اساس ایین نامه معاملات شرکت و خرید کالا و خدمات برای مبالغ بالاتر از ده میلیارد ریال صرفا با تصویب هیئت مدیره، فروش داخلی تنها از طریق بورس و برای فروش تهاتری یا خارج از بورس با مصوبه هیئت مدیره، تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری مرتبط با فعالیت شرکت، تحصیل تهسیلات از بانکها و درخواست و اخذ هر نوع استقراض که مورد نیاز باشد با رعایت ایین نامه‌های شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره، نظارت بر کلیه امور شرکت و انجام تشریفات قانونی، اصلاح ساختار چارت سازمانی، شرح وظایف و شغل کارکنان و مامورین شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره، مدیرعامل می‌تواند در چارچوب اساسنامه قسمتی از اختیارات خود را به معاونین یا مدیران شرکت تفویض نماید. / ش۹۵۱۱۲۱۷۳۷۸۸۷۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13362850
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ و تنفس مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ و تنفس ۴۱۳/۱۲/۹۵ و به موجب تاییدیه شماره۱۳۰/۳۲۰۰۴۵/۹۵۹مورخ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و تاییدیه شماره ۲۹۳۰۸/۴۱ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی و به موجب تعهد نامه شماره ۱۱۹۰۲۷ مورخ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ استانداری استان مرکزی و تاییدیه شماره ۱۹۶۰۸/۹۵ , ۱۱۵ مورخ۲۶/۱۳۹۵۱۲ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۶۰۷۴۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۱۹۷۸۳۰۶۱۳۰۰۰ریال منقسم به۵۱۹۷۸۳۰۶۱۳ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارائی‌های شرکت به مبلغ ۴۵۴۳۹۳۸۵۱۰۰۸۴ که برابر گزارشات هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به شماره سیار۴ و سیار۳ و ۲۰۵/د/م و سیار و ۱۰۰۷/۹۵۰/۹۴ مورخ ۱۴/۱۲/۹۵ تقویم گردیده است و اندوخته طرح توسعه به مبلغ۴۶۴۷۵۱۰۲۹۱۶ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. ش۹۵۱۲۲۶۸۱۵۷۱۷۴۰۱اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525863
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۷۷۵۸/۴۱ مورخ ۱۲/۴/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف محمدی به شماره ملی ۱۹۱۱۲۶۶۵۹۴ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به جای بهروز رحمتی به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۷/۵/۹۶) انتخاب گردید. ش۹۶۰۵۰۱۶۳۴۷۶۲۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568161
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ و به موجب تاییدیه شماره۹۱۱۴/۳۳ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵ و شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ وشرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱و شرکت تدبیر توسعه محور سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۸۴۵ را به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۲۹۷۵۳۵۹۴۵۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568165
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ و به موجب تاییدیه شماره۹۱۱۴/۳۳ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه‌های کثیرالانتشار صمت و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۵۲۹۳۲۵۸۵۷۹۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745622
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۱۳۹۶ و به موجب تاییدیه شماره۱۶۳۵۷/۴۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵ به نمایندگی حسین کمالی به کدملی ۴۲۱۹۳۳۲۲۱۹ سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران اتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به نمایندگی یوسف محمدی به کدملی ۱۹۱۱۲۶۶۵۹۴به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ به نمایندگی مهدی ثقفی به کدملی ۰۰۴۴۲۱۹۲۷۱به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تدبیر توسعه محور به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۸۴۵ به نمایندگی رضا مرادی علی عربی به کدملی ۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰ سمت عضو هیئت مدیره و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به نمایندگی مهدی کاظمی اسفه به کدملی ۱۸۲۷۹۳۶۹۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهمن اخوان به شماره ملی ۰۵۳۲۱۵۵۳۳۵ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در ماده۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و نهادهای عمومی و دولتی، عزل و نصب و تمدید قراردادها با کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط مرخصی بر اساس آئین نامه‌ها و ضوابط شرکت، اما در خصوص انتخاب و عزل یا تغییر معاونت‌ها و سرپرست موقت معاونت‌ها صرفا با مصوبه و تائید کتبی هیئت مدیره، همچنین به کارگیری و استخدام نیروهای جدید بر اساس آیین نامه‌های شرکت در همه سطوح حسب نیاز، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب و تأئید کتبی هیئت مدیره، افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگرمطابق اختیارات و مقررات و آیین نامه‌های شرکت پس از تصویب هیئت مدیره، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، انجام معاملات شرکت از جمله خرید مواد اولیه، کالا و اقلام مصرفی و مورد نیاز و فروش محصولات و ضایعات صرفا بر اساس آیین نامه معاملات شرکت، فروش داخلی تنها از طریق بورس و برای فروش تهاتری یا خارج از بورس با مصوبه و تأئید کتبی هیئت مدیره، فروش خارجی صرفا در چهار چوب بودجه و از طریق مزایده، تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری مرتبط با فعالیت شرکت، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و درخواست و اخذ هرنوع استقراض که مورد نیاز باشد با رعایت آیین نامه‌های شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب و تأئید کتبی هیئت مدیره، نظارت بر کلیه امور شرکت و انجام تشریفات قانونی، اصلاح ساختار چارت سازمانی، شرح وظایف و شغل کارکنان و مامورین شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب و تأئید کتبی هیئت مدیره. ۳ تحریر و تنظیم کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اعمال و اعطاء اختیارات قضایی و حقوقی و همچنین امضاء اسناد تجاری از قبیل چک و اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در صورت غیبت هر یک از ایشان، امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با یکی از معاونین شرکت خواهد بود که قبلا طی حکمی به وی ابلاغ شده است. ش۹۶۰۹۱۴۴۱۰۴۱۹۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13762017
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ و به موجب تاییدیه شماره۲۰۵۰۹ مورخ ۸/۹/۱۳۹۶سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵ به نمایندگی حسین کمالی به کدملی۴۲۱۹۳۳۲۲۱۹ سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران اتیه ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به نمایندگی یوسف محمدی به کدملی ۱۹۱۱۲۶۶۵۹۴به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ به نمایندگی مهدی ثقفی به کدملی۰۰۴۴۲۱۹۲۷۱به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و شرکت تدبیر توسعه محور سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۸۴۵ به نمایندگی رضا مرادی علی عربی به کدملی۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰ سمت عضو هیئت مدیره و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به نمایندگی مهدی کاظمی اسفه به کدملی۱۸۲۷۹۳۶۹۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت۲۴/۴/۱۳۹۸ سال انتخاب شدند. ۲ تحریر و تنظیم کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اعمال و اعطاء اختیارات قضایی و حقوقی و همچنین امضاء اسناد تجاری از قبیل چک و اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در صورت غیبت هر یک از ایشان امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با یکی از معاونین ایشان خواهد بودکه قبلا طی حکمی به وی ابلاغ شده است. ۳ اختیارات تفویضی به مدیرعامل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و نهادهای عمومی و دولتی عزل و نصب و تمدید قراردادها با کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط مرخصی برا اساس آیین نامه‌ها و ضوابط شرکت، اما در خصوص انتخاب و عزل یا تغییر معاونت‌ها صرفا با مصوبه و تأیید کتبی هیئت مدیره، همچنین به کارگیری و استخدام نیروهای جدید براساس آیین نامه‌های شرکت در همه سطوح حسب نیاز، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب و تأیید کتبی هیئت مدیره، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر مطابق اختیارات و مقررات و آیین نامه‌های شرکت پس از تصویب هیئت مدیره، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، انجام معاملات شرکت از جمله ماد اولیه، کالا و اقلام مصرفی و مورد نیاز و فروش محصولات و ضایعات صرفا بر اساس آیین نامه معاملات شرکت، فروش داخلی تنها از طریق بورس و برای فروش تهاتری یا خارج از بورس با مصوبه و تأیید کتبی هیئت مدیره، فروش خارجی صرفا در چهارچوب بودجه و از طریق مزایده، تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری مرتبط با فعالیت شرکت، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و درخواست و اخذ هر نوع استقراض که مورد نیاز باشد با رعایت آیین نامه‌های شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب و تأیید کتبی هیئت مدیره، نظارت بر کلیه امور شرکت و انجام تشریفات قانونی، اصلاح ساختار چارت سازمانی، شرح وظایف و شغل کارکنان و مأمورین شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب و تأیید کتبی هیئت مدیره. / ش۹۶۰۹۲۵۲۷۶۳۴۵۲۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13813324
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۳۰۶۲ مورخ ۵/۱۰/۹۶ سازمان خوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهروز رحمتی با کدملی ۵۲۴۹۶۲۶۰۰۹ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱به جای یوسف محمدی به شماره ملی۱۹۱۱۲۶۶۵۹۴ به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت (۲۴/۴/۱۳۹۸) انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۲۳۷۴۸۲۳۶۴۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043708
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۷ و تاییدیه شماره ۳۲۷۱ مورخ ۱۷/۲/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود اسکندری به شماره ملی ۵۸۳۹۴۹۰۶۸۷ به عنوان نماینده جدید شرکت تدبیر توسعه محور (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۸۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۲۴/۴/۹۸) انتخاب گردید. / ش۹۷۰۳۰۱۲۵۰۹۸۱۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198631
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۷ و تاییدیه شماره ۱۲۴۷۲ مورخ ۱۷/۵/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ حسین کمالی به شماره ملی ۴۲۱۹۳۳۲۲۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، بهروز رحمتی به شماره ملی ۵۲۴۹۶۲۶۰۰۹ به نمایندگی از شرکت بهسازان انرژی ندبیر زنگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۸۶۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علیرضا زاوشی به شماره ملی ۰۵۳۳۳۳۹۱۴۶ به نمایندگی از شرکت مدبر تجارت آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۹۷۹۳ و محسن محمدی به شماره ملی ۰۵۳۴۰۰۲۹۶۱ به نمایندگی از شرکت پرتو کالا پردیس سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۹۸۰۰ و ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی ۰۵۳۰۶۱۱۷۸۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذریایجان غربی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵ به سمت اعضای هیئت مدیره و احمد مجیدی به شماره ملی ۰۵۳۲۸۲۸۱۲۷ (خارج از شرکت) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۳۱/۲/۹۹ انتخاب شدند. - ۲ هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و نهادهای عمومی و دولتی، عزل و نصب و تمدید قراردادها با کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط مرخصی بر اساس آیین نامه‌ها و ضوابط شرکت، اما در خصوص انتخاب و عزل یا تغییر معاونت‌ها، سرپرست موقت معاونت‌ها و مدیران صرفا با مصوبه و تأیید کتبی هیأت مدیره، همچنین به کارگیری و استخدام نیروهای جدید براساس آیین نامه‌های شرکت در همه سطوح حسب نیاز، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب و تأیید کتبی هیأت مدیره، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر مطابق اختیارات و مقررات و آیین نامه‌های شرکت پس از تصویب هیأت مدیره، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، انجام معاملات شرکت از جمله خرید مواد اولیه، کالا و اقلام مصرفی و مورد نیاز و فروش محصولات و ضایعات صرفا بر اساس آیین نامه معاملات شرکت، فروش داخلی تنها از طریق بورس و برای فروش تهاتری یا خارج از بورس با مصوبه و تأیید کتبی هیأت مدیره، فروش خارجی صرفا در چهارچوب بودجه و از طریق مزایده، تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری مرتبط با فعالیت شرکت، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و درخواست و اخذ هر نوع استقراض که مورد نیاز باشد با رعایت آیین نامه‌های شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب و تأیید کتبی هیأت مدیره، نظارت بر کلیه امور شرکت و انجام تشریفات قانونی، اصلاح ساختار چارت سازمانی، شرح وظایف و شغل کارکنان و مأمورین شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب و تأیید کتبی هیأت مدیره. - ۳ تحریر و تنظیم کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اعمال و اعطاء اختیارات قضایی و حقوقی و همچنین امضاء اسناد تجاری از قبیل چک و اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در صورت غیبت هر یک از ایشان امضاء یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با یکی از معاونین شرکت خواهد بود که قبلا طی حکمی به وی ابلاغ شده است. / ش۹۷۰۶۱۲۴۷۸۶۴۹۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205508
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ و تاییدیه شماره ۱۵۲۱۴ مورخ ۱۳/۶/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی کوشامنش به عنوان بازرس اصلی و موسسه ارقام نگرآریا به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های اطلاعات وصمت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ۳ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۶ تصویب گردید. / ش۹۷۰۶۱۷۲۷۰۴۴۱۹۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه