شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب

شرکت شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10780055634
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران، كاووسيه ، خيابان پرديس ، خيابان ملا صدرا ، پلاك 15 ، طبقه پنجم 1991915905
5
افراد
8
آگهی‌ها
358578
شماره ثبت
1372/12/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1126453
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۷۹۴۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275458
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع آذرآب به ش. ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰ و شرکت گروه صنعتی آذر خاک به ش. ملی ۱۰۱۰۲۷۲۴۸۳۶ و شرکت ستاره تدبیر پارس به ش. ملی ۱۰۹۸۰۱۱۶۸۳۰ و شرکت تبدیل انرژی سامان به ش. ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۲۲۹ و دهکده کردشگری الماس اراک به ش. ملی ۱۰۷۸۰۱۵۴۴۷۳. پ۱۷۵۱۳۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345775
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی محل شرکت به تهران میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، نرسیده به تقاطع کردستان، شماره ۱۵، طبقه پنجم، با کدپستی ۱۹۹۱۹۱۳۹۸۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. «سرمایه گذاری و فعالیت در پروژه‌های ساختمانی» به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۷۳۷۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775430
آگهی تغییرات شرکت شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۲۱۳۵۵۴۵۳۹۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109810
آگهی تغییرات شرکت شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای دوسال به شرح زیر تعیین گردیدند: شرکت صنایع آذرآب با ش. م ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰ گروه صنعتی آذرخاک با ش. م۱۰۱۰۲۷۲۴۸۳۶ شرکت توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس با ش. م ۱۰۹۸۰۱۱۶۸۳۰ شرکت تبدیل انرژی سامان با ش. م ۱۰۸۶۱۳۳۱۲۲۹ شرکت دهکده گردشگری الماس اراک با ش. م ۱۰۷۸۰۱۵۴۴۷۳ پ۹۵۰۸۱۵۴۵۴۸۸۲۲۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13402513
آگهی تغییرات شرکت شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جابری با کدملی ۰۵۳۲۲۴۹۵۳۴ نماینده دهکده گردشگری الماس اراک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۵۴۴۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای مقصود عباسی مخشری با کدملی ۲۶۵۹۴۵۲۳۸۵ نماینده شرکت صنایع آذرآب (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای روح الله رضامند با کدملی ۰۰۷۷۱۳۵۵۴۷ نماینده شرکت تبدیل انرژی سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۲۲۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای غلامحسین نعمتی راد با کدملی ۵۴۴۹۸۱۲۴۴۲ نماینده شرکت ستاره تدبیر پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۶۸۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد جواد محبت با کدملی ۰۰۸۴۶۰۷۸۸۲ نماینده گروه صنعتی آذرخاک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۴۸۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه مکاتبات و پیشنهادات فنی و مالی صرفا" با امضای مدیرعامل و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قرارداد‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۲۰۶۶۳۳۷۹۰۵۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573341
آگهی تغییرات شرکت شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۳۱۴۳۳۵۷۸۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807427
آگهی تغییرات شرکت شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع آذرآب به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰ و شرکت توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۶۸۳۰ و شرکت تبدیل انرژی سامان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۲۲۹ و شرکت صنعت آفرین نمونه عمران به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۵۴۴۷۳ و شرکت مهندسی توسعه صنایع نفت و گاز آذرآب به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۹۵۴۴ برای مدت دو سال بسمت اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۹۶۱۰۱۹۱۰۷۵۹۱۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک