شرکت صنایع آذر آب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10780042000


شماره ثبت:
913
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1364/2/12
آدرس:
كيلومتر 5 جاده قم 3818997873

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سیف اله ابراهیمی 1141641
سید محسن تسلطی 1141641
فریبرز پرنا 1672620
آقای مسعود سلطان پور 1702204
غلامحسین کاتوزیانی 1702204
حبیب بقائی اسدآبادی 1702204
عباس تفضلی 1728407
موجب حکم صادره غلامرضا بهمنش 12860040
محمد هادی عاصمی 12860040
آقای عبدالعزیز هدایت 12860048
موسی صادقی 12950559
حمید رضا اکبری 12950559
آقای محمدعلی قیم 13034835
علی دیدار 13139400
عبدالستار پرنا 13139400
آقای مقصود عباسی مخشری 13420594
محمدجواد شیخ 13686518
آقای علی شیخ زاده 13686518
ابوالفضل روغنی گلپایگانی 13686518
مسعود بریمانی 13686518
حیدر بهمنی 13686518

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 701988
آگهی تصمیماتشرکت صنایع آذر آب سهامی عامشماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۲۳۱۲۶۰ سرپرست ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141641
آگهی تصمیمات شرکت آذر آب (سهامی عام) بشماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ به این اداره واصل شد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ۴ آقایان سیف اله ابراهیمی به کدملی ۱۲۱۹۲۴۴۴۴۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و صنعتی آینده گستر برهان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۹۴۱ به عنوان رییس هیئت مدیره و حبیب بقائی اسدآبادی به کدملی ۲۲۹۵۰۴۷۶۹۲ به نمایندگی شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷ عنوان نائب رییس هیئت مدیره و غلامرضا بهمنش به کدملی ۲۷۵۵۲۹۰۲۱۸ به نمایندگی از شرکت دارج کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۲۳۰۲۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و غلامحسین کاتوزیانی به کدملی ۰۰۵۲۱۶۶۰۸۲ به نمایندگی از شرکت خبرگان تجارت البرز (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۶۵۹۶ و سید محسن تسلطی به کدملی ۱۲۶۱۶۰۰۵۹۲ به نمایندگی از شرکت فنی مهندسی جنوب تاسیسات به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۹۶۷۰۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ مکاتبات اداری به تنهائی با امضای مدیرعامل و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، سفته، چک، برات، قراردادها و غیره و برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رییس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را غیر از بندهای (۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۰ ۵ ۳ ۲) را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۱۶۸۷۵۶۲ ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672617
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیأت مدیره از ۵ نفر به ۷ نفر افزایش یافت و ماده ۲۷ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید ش۹۳۰۷۳۰۸۷۴۳۱۰۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672620
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱شرکت آذر استیل الوند به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۱۴۳۰ به نمایندگی آقای مسعود سلطان پور به شماره ملی ۱۷۱۷۷۶۴۹۰۸ و شرکت آرمان پاک اندیش فردا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۸۳۴۲ به نمایندگی آقای فریبرز پرنا به شماره ملی ۳۳۴۰۶۱۰۹۰۸به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. / ش۹۳۰۷۳۰۶۶۷۱۳۸۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699342
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب سهامی عام شماره ثبت ۹۱۳ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به مالی ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۴۷۷۹۶ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702204
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱آقای غلامرضا بهمنش به شماره ملی ۲۷۵۵۲۹۰۲۱۸ به نمایندگی از شرکت دارج کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۲۳۰۲۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سیف اله ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۱۹۲۴۴۴۴۹ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی و صنعتی آینده گستر برهان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۹۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقایان مسعود سلطان پور به شماره ملی ۱۷۱۷۷۶۴۹۰۸ به نمایندگی از شرکت آذر استیل الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۱۴۳۰، فریبرز پرنا به شماره ملی ۳۳۴۰۶۱۰۹۰۸ به نمایندگی از شرکت آرمان پاک اندیش فردا (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۸۳۴۲، سید محسن تسلطی به شماره ملی ۱۲۶۱۶۰۰۵۹۲ به نمایندگی از شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۹۶۷۰۷، حبیب بقائی اسد آبادی به شماره ملی ۲۲۹۵۰۴۷۶۹۲ به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷ و غلامحسین کاتوزیانی به شماره ملی ۰۰۵۲۱۶۶۰۸۲ به نمایندگی از شرکت خبرگان تجارت البرز (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۶۵۹۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ مکاتبات اداری به تنهایی با امضاء مدیرعامل و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، سفته، چک، برات، قراردادها و غیره و برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره (و در صورت غیاب مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیأت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را غیراز بندهای (۲، ۳، ۵، ۱۰، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰) را به مدیرعامل تفویض نمود/. ش۹۳۰۸۲۷۹۶۹۷۰۵۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728407
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس تفضلی به کدملی۱۸۸۱۵۴۴۰۷۹ به عنوان نماینده جدید شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۴۲۰۱۹۶۷۰۷ و آقای سید محسن تسلطی به کدملی۱۲۶۱۶۰۰۵۹۲ به عنوان نماینده جدید شرکت آذر استیل الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۷۱۴۳۰ وآقای مسعود سلطان پور به کدملی۱۷۱۷۷۶۴۹۰۸ به عنوان نماینده جدید شرکت خبرگان تجارت البرز (با مسئولیت محدود) در هیات مدیره شرکت برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱/۴/۹۴) انتخاب شدند و در سایر سمتها تغییری حاصل نشد. / ش۹۳۰۹۱۹۹۸۳۶۳۹۷۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9603748
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آذراب (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۸۹ شرکت مذکور که در تاریخ ۳۱/۳/۸۹ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی کوشامنش به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9949389
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آذر آب (سهامی عام) بشماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۸ که در تاریخ ۲۳/۱/۸۹ به این اداره واصل شد: برابر نامه شماره ۳۴۵۹/۲/۵۷۰۸/۸۸ ۴/۱۲/۸۸ سازمان اقتصادی کوثر آقای محمد درخشان مبارکه به جای آقای مصطفی کربلاعلی دباغ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران انتخاب گردید. ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9982344
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آذر آب (سهامی عام) به شماره ثبت۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۷/۷/۱۳۸۹ که در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۸۹ به این اداره واصل شد: برابر معرفینامه شماره ۳۴۳۷/۰۱۹/۱۱ مورخ ۳/۵/۱۳۸۹ شرکت صنعتی دریایی ایران (سهامی خاص) آقای مهدی اعتصام به جای آقای حبیب جدیدی به نمایندگی از شرکت مذکور به عنوان رییس هیات مدیره و برابر معرفینامه شماره ۴۹۷۹/۱۰/۲۱ مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۹ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) آقای مهدی حیدری به جای آقای محمدجواد شیخ به نمایندگی از شرکت مذکور به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران انتخاب شدند. ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093645
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آذر آب (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹/۸/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۸۸ که در تاریخ ۱۶/۹/۸۸ به این اداره واصل شد: ۱ آقایان غلامرضا بهمنش به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) که عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حبیب جدیدی به نمایندگی از شرکت صنعتی دریائی ایران (سهام عام) به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و مصطفی کربلاعلی دباغ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و حسین فیروزی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) و محمدجواد شیخ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها و برداشت از حسابهای بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره) و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل، و همراه با مهر شرکت معتبر است. ۳ هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه غیر از بندهای ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۱۰ ۹ ۵ ۲ را به مدیرعامل تفویض نمود. ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11088320
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آذر آب سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۰ این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سودو زیان شرکت در سال مالی ۱۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی کوشا منش به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۴ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860040
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ غلامرضا بهمنش به شماره ملی۲۷۵۵۲۹۰۲۱۸ به عنوان نماینده جدید شرکت جهاد دریا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۴۴۹به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۷/۵/۹۶) انتخاب گردید. ۲ محمد هادی عاصمی به شماره ملی۰۹۰۰۲۸۵۴۲۷ به عنوان نماینده جدید شرکت دارج کیش سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۹۶۰۰۲۳۰۲۸ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۷/۵/۹۶) انتخاب گردید. ۳ مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور، سفته، چک، برات، قراردادها وغیره و برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل ویکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۴ هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را غیر از بندهای (۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۰ قسمت اخیر ماده۵ تصویب بودجه سالانه، ۲و۳) رابه مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۵۰۳۲۹۵۹۱۷۱۲۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860048
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با استعفای عبدالعزیز هدایت به شماره ملی ۱۷۵۵۶۴۳۳۷۳ از سمت مدیرعاملی شرکت موافقت شد و فریبرز پرنا به شماره ملی ۳۳۴۰۶۱۰۹۰۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۷/۵/۹۶) انتخاب گردید. ۲ غلامرضا بهمنش به شماره ملی۲۷۵۵۲۹۰۲۱۸ به نمایندگی از شرکت جهاد دریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۴۴۹به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۷/۵/۹۶) انتخاب گردید. ۳ مکاتبات اداری به تنهایی با امضا مدیرعامل وکلیه اوراق واسناد تعهدآور سفته چک برات قراردادها وغیره وبرداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (ودر صورت عدم حضور مدیرعامل رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضا هیئت مدیره ودر غیاب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۴ هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را غیر از بندهای (۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۰و قسمت اخیر ماده۵ تصویب بودجه سالانه، ۳و۲) را به مدیرعامل تفویض کرد. ش۹۵۰۳۲۹۸۲۶۸۹۵۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950559
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حمید رضا اکبری به شماره ملی۰۰۶۹۹۰۵۱۳۴ به نمایندگی از شرکت توسعه اندیش فخار سهامی خاص به شناسه ملی۱۴۰۰۴۸۶۶۳۰۰ و موسی صادقی به شماره ملی۶۴۱۹۵۷۰۱۳۱ به نمایندگی از شرکت پدیده نسیم سحر با مسئولیت محدود به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۳۰۷۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۷/۵/۹۶) انتخاب گردیدند. / ش۹۵۰۵۱۶۹۰۴۲۹۰۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950575
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با توجه به خروج شرکت بازرگانی و صنعتی آینده گستر برهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۹۴۱ از عضویت در هیئت مدیره، شرکت پدیده نسیم سحر با مسئولیت محدود به شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۳۳۰۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۷/۵/۹۶) انتخاب گردید. ۲ با توجه به خروج شرکت دارج کیش به شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۲۳۰۲۸ از عضویت در هیئت مدیره، شرکت توسعه اندیش فخار سهامی خاص به شناسه ملی۱۴۰۰۴۸۶۶۳۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۷/۵/۹۶) انتخاب گردید. / ش۹۵۰۵۱۶۹۴۴۷۵۶۳۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12974274
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کارآزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ۴ شرکت جهاد دریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۴۴۹ از عضویت در هیئت مدیره خارج و شرکت پدیده عمران و اقتصاد آراد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۵۲۸۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۷/۵/۹۶) انتخاب گردید. / ش۹۵۰۵۲۸۵۷۰۴۸۰۹۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034835
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آرمان پاک اندیش فردا به شماره ملی ۱۰۳۲۰۵۹۸۳۴۲ به نمایندگی آقای علی دیدار به کدملی ۰۰۶۱۱۱۲۸۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فنی مهندسی جنوب تاسیسات به شماره ملی ۱۰۴۲۰۱۹۶۷۰۷ به نمایندگی آقای عبدالعزیز هدایت به کدملی ۱۷۵۵۶۴۳۳۷۳ سمت عضو هیئت مدیره و شرکت خبرگان تجارت البرز بامسئولیت محدود به شماره ملی ۱۰۳۲۰۷۸۶۵۹۶ به نمایندگی آقای محمدعلی قیم به کدملی ۱۸۱۹۷۳۷۵۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت کشاورزی زراعت کاران سپهر به شماره ملی ۱۰۳۲۰۵۴۲۰۷۶ به نمایندگی آقای فریبرز پرنا به کدملی۳۳۴۰۶۱۰۹۰۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه اندیش فخار سهامی خاص به شماره ملی ۱۴۰۰۴۸۶۶۳۰۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا اکبری به کدملی۰۰۶۹۹۰۵۱۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پدیده نسیم سحر بامسئولیت محدود به شماره ملی ۱۴۰۰۳۷۳۳۰۷۲ به نمایندگی آقای موسی صادقی به کدملی۶۴۱۹۵۷۰۱۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت پدیده عمران و اقتصاد آراد سهامی خاص به شماره ملی ۱۴۰۰۵۷۵۲۸۱۲ به نمایندگی آقای غلامرضا بهمنش به کدملی ۲۷۵۵۲۹۰۲۱۸به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیرات لغایت ۱۷/۵/۹۶ انتخاب شدند. ش۹۵۰۷۰۳۸۱۳۲۸۷۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13139400
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالستار پرنا به کدملی۳۳۷۹۵۸۹۰۰۴ به عنوان نماینده جدید شرکت آرمان پاک اندیش فردا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۸۳۸۳۴۲ به جای علی دیدار به کدملی۰۰۶۱۱۱۲۸۰۱ به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت۱۷/۵/۱۳۹۶ انتخاب گردید. ش۹۵۰۹۰۱۸۱۵۶۳۷۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13420594
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مقصود عباسی مخشری به کدملی۲۶۵۹۴۵۲۳۸۵ به عنوان نماینده جدید شرکت پدیده عمران و اقتصاد آراد سهامی خاص به شناسه ملی۱۴۰۰۵۷۵۲۸۱۲ به جای غلامرضا بهمنش به کدملی۲۷۵۵۲۹۰۲۱۸ به سمت رئیس هیأت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت۱۷/۵/۱۳۹۶ انتخاب گردید. / ش۹۶۰۲۱۹۹۵۱۶۷۸۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13485024
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی شیخ زاده به کدملی۲۸۳۰۷۰۶۷۴۹ به عنوان نماینده جدید شرکت ارمان پاک اندیش فردا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۸۳۴۲ به جای عبدالستار پرنا به کدملی۳۳۷۹۵۸۹۰۰۴ به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت۱۷/۵/۱۳۹۶ انتخاب گردید. / ش۹۶۰۴۰۳۹۵۰۴۸۳۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661384
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ازمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ شرکت کیش متال سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۴۱۹۲و شرکت ساختمانی کیش ساحل سازه سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۴۲۰۹ و شرکت مهندسین مشاور دریا ساحل کیش سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۴۲۱۳، شرکت فنی مهندسی جنوب تاسیسات سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۹۶۷۰۷، شرکت کیش اویل سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۴۱۸۸، شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات کیش سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۹۸۰۱۸۰۱۰۱، شرکت نانو تثبیت خاک سهامی خاص به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۲۷۵۸۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. / ش۹۶۰۷۲۴۴۲۶۵۴۴۷۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686518
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۹۶۷۰۷ به نمایندگی احمد قلعه بانی به کدملی۰۵۳۰۹۷۸۵۴۹۳ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسین مشاور دریا ساحل کیش سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۴۲۱۳ به نمایندگی محمدجواد شیخ به کدملی۰۴۹۱۲۹۹۲۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نانو تثبیت خاک سهامی خاص به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۲۷۵۸۴ به نمایندگی مسعود بریمانی به کدملی۲۱۶۱۳۲۵۴۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فنی و مهندسی جنوب تأسیسات کیش سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۸۰۱۰۱ به نمایندگی عبدالعزیز هدایت به کدملی۱۷۵۵۶۴۳۳۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ساختمانی کیش ساحل سازه سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۴۲۰۹ به نمایندگی علی شیخ زاده به کدملی ۲۸۳۰۷۰۶۷۴۹ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و شرکت کیش اویل سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۴۱۸۸ به نمایندگی حیدر بهمنی به کدملی۱۹۱۰۹۰۵۱۶۱سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کیش متال سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۴۱۹۲ به نمایندگی ابوالفضل روغنی گلپایگانی به کدملی۰۵۳۰۶۱۱۷۸۳ سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته چک برات قراردادها و غیره و برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره مدیره با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را غیراز بندهای ۳ ۹ ۱۰ ۱۲ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ قسمت اخیر بند ۵ (تصویب بودجه سالانه)، قسمت اول بند ۴ (تصویب ساختار سازمانی تاپ چارت شرکت)، قسمت اخیر ماده ۱۵ (گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارئه ان به بازرس و حسابرس) را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۶۰۸۰۹۲۶۷۶۸۳۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14055925
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیام فخرو به شماره ملی ۱۰۹۸۰۱۵۴۱۸۸ به عنوان نماینده جدید شرکت کیش اویل به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۴۱۸۸به جای حیدر بهمنی به شماره ملی۱۹۱۰۹۰۵۱۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و علی خشنود به شماره ملی ۱۰۹۸۰۱۵۴۲۱۳ به عنوان نماینده جدید شرکت مهندسین مشاور دریا ساحل کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۴۲۱۳ به جای محمد جواد شیخ به شماره ملی ۰۴۹۱۲۹۹۲۳۰به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت (۲۹/۷/۱۳۹۸) انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۳۰۸۸۳۹۸۵۶۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218625
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. / ش۹۷۰۶۲۵۴۱۹۵۱۶۹۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344398
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲۷ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: تعداد اعضای هیات مدیره شرکت بوسیله هیات مدیره‌ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره می‌شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. تبصره۱: مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هیات مدیره براساس اولویت اقدام نماید. تبصره۲: حداقل یکی از اعضای هیات مدیره یا نماینده وی باید غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد. ۲ ماده ۳۱اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: مدت مأموریت مدیران مدت مأموریت مدیران دو سال است. در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. تجدید انتخاب اعضاء هیات مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره‌های بعد بلامانع است. ۳ ماده ۳۸ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: پاداش اعضاء هیات مدیره هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیات مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. / ش۹۷۰۹۱۴۹۲۱۵۵۶۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344402
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۹۶۷۰۷ شرکت کیش اویل سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۴۱۸۸ شرکت خدماتی پشتیبانی مهر۷۸ سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۴۱۹ شرکت نوین مهر نود و دو سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۲۹۷ شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۵۴۵۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. / ش۹۷۰۹۱۴۶۲۴۳۸۲۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه