شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10780029482


شماره ثبت:
555
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1382/2/18
آدرس:
خمين خ امام خميني فروشگاه وليعصر 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
رضا عارفی 12732896
علی اکبرپروانه رو 13608033
مرضیه نوروزی 13608033
حمید رضا محمدی 13608033
سید اسداله ایرانشاهی 13608033

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 741684
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر سهامی عام شماره ثبت ۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۵/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت به عمل آمد. ۱ ترازنامه صورت سود و زیان، سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی آزمودگان بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای فرهاد فرزان بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. ۴ الف: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) ب: شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) ج: شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین (سهامی خاص) د: آقای حمیدرضا محمدی ر: آقای علی اکبر پروانه رو بعنوان اعضای اصلی و آقایان بهزاد رضایی و محمد حسن اصغری بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۸۳۴۴۷۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۹۴۱۹۵ رئیس ثبت اسناد خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757336
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر سهامی عام شماره ثبت ۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۹۱ تصمیمات ذیل در شرکت بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ با تقاضای استعفای آقای اصغر علیزاده غریب از سمت مدیرعامل شرکت موافقت گردید. ۲ آقای مجید مشایخی بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. ۳ آقایان احسان اله شریفی بعنوان رئیس هیئت مدیره و حمید رضا محمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر پروانه رو و اصغر علیزاده غریب و سید ناصر قریشی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محمد حسن اصغری و بهزاد رضائی بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و با نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۸۳۴۴۷۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۷۶۳۹۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1180014
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر (سهامی عام) شماره ثبت ۵۵۵ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل در شرکت بعمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت وجوه نقد شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی، آقای فرهاد فرزان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش۸۳۵۰۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۷۵۵۹۸۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665856
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر سهامی عام شماره ثبت ۵۵۵ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۸/۳/۹۳ تصمیمات ذیل در شرکت بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت وجوه نقد شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) با نمایندگی اصغر علیزاده غریب و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) بنمایندگی آقای سید رضا نداف شرکت رینگ چرخ آلومینیوم گسترش گام آفرین (سهامی خاص) بنمایندگی سید ناصر قریشی آقای حمیدرضا محمدی و علی اکبر پروانه و بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محمد حسن اصغری و سید اسداله ایرانشاهی بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ آقای سید رضا نداف (بنمایندگی از شرکت خدمات بیمه ایران خودرو) بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا محمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید مشایخی بعنوان مدیرعامل برای مد ت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی اعضای هیئت مدیره (در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با مدیرعامل در صورت لزوم همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۸۳۵۰۸۰۰۰۰۱۱۱۰۱۱۹۱۹۸۰ رئیس اداره ثبت اسناد خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9879853
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر سهامی عام شماره ثبت ۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۵/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت به عمل آمد. ۱ ترازنامه صورت سود و زیان، سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی آزمودگان بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای فرهاد فرزان بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. ۴ الف: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) ب: شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) ج: شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین (سهامی خاص) د: آقای حمیدرضا محمدی ر: آقای علی اکبر پروانه رو بعنوان اعضای اصلی و آقایان بهزاد رضایی و محمد حسن اصغری بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9976430
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر (سهامی عام) با شماره ثبت ۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲

به استناد صورت جلسه هیات مدیره مورخه: ۱۶/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود: ۱ آقای احسان اله شریفی به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و محمدجواد جدیدی به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و بهرام حبیبی به عنوان عضو هیات مدیره و اصغر علیزاده غریب به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به سمت عضو هیأت مدیره و محمد بهروز رضوانی به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یا نائب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. سرپرست ثبت اسناد خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10711280
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر سهامی عام با شماره ثبت ۵۵۵شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۹۰ تغییرات ذیل در شرکت به عمل آمد: ۱ با استعفای آقای محمدبهروز رضوانی از سمت مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره موافقت گردید ۲ سمت آقای علی اکبر پروانه رو از عضویت علی البدل به عضویت اصلی در هیئت مدیره تغییر یافت. ۳ آقای اصغر علیزاده غریب به عنوان مدیرعامل انتخاب و اختیار بندهای ۲و۵و۷و۸و۹و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۶و۱۷و۱۸و۱۹و۳۳ از طرف هیئت مدیره به وی تفویض گردید. ۴ آقای احسان الله شریفی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد جدیدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر علیزاده غریب به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان بهرام حبیبی و علی اکبر پروانه رو به عنوان اعضای هیئت مدیره تا پایان دوره قاونی باقیمانده انتخاب گردیدند ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد مینماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در صورت لزوم مهر شرکت معتبر خواهدبود سرپرست ثبت اسناد خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732896
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران خمین گستر شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا عارفی به شماره ملی ۰۰۷۲۰۸۰۸۷۶ به نمایندگی شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۹۴۷۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ۲۸/۳/۹۵ انتخاب گردید. / ش۹۵۰۱۱۸۸۱۲۱۸۷۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826343
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران خمین گستر شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۳۱۰۲۹۶۷۵۶۷۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608033
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت د سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ۲ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) به شماره ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲، شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) به شماره ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰، شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین (سهامی خاص) به شماره ملی ۱۰۸۶۱۶۹۴۷۰۵، حمید رضا محمدی به شماره ملی ۰۵۵۸۸۲۰۴۴۱ و علی اکبر پروانه رو به شماره ملی ۰۵۵۷۷۶۰۱۰۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید اسداله ایرانشاهی به شماره ملی ۰۵۵۹۷۰۲۸۰۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و مرضیه نوروزی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۵۸۵۸۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش۹۶۰۶۲۲۵۳۹۸۹۶۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه