شرکت ماشین سازی اراک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10780016544


شماره ثبت:
230
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1346/5/11
آدرس:
كيلومتر 4 جاده تهران 3818997888

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای عبدالحمید لوری زاده 1198789
سعید فایقی 1198789
آقای سید محمدباقر سبحانی 1198789
عباس ملکی طهرانی 1198789
آقای فریدون لطفی بافنده 1198789
مهدی کلاکی 12819250
آقای علی مظهری 12819250
ابراهیم رادوافزون 12819250
جواد مهدوی 12828832
آقای حسین عابد 13331941
آقای سید علی بهشتیان 13331941
ناصر قاسمی 13331941
امیر حسین رضائی کلج 13331941
سید جواد میرزاده طباطبائی 13991806
مجتبی واحدی 13991806
ازسعید میثمی آزاد 13991806
آقای جعفر صفری سنجانی 13991806

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 717981
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام) به شماره ثبت۲۳۰و شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ شرکت مذکور که درتاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه دنیای اتقصاد جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ش۱۴۱۶۰۱۴ ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161217
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام) به شماره ثبت۲۳۰ و شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ۱۶/۵/۹۲ به این اداره واصل شد.: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۲ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ و سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهیهای سالیانه شرکت انتخاب گردید. ش۱۶۹۶۹۸۷ ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1180032
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۶/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۶/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: ماده ۴۸ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: سال مالی شرکت از روز اول مهر ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر شهریور سال بعد به پایان می‌رسد. ش۱۷۰۵۹۸۳ ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198789
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۷/۷/۹۲ به این اداره واصل شد: آقای سید محمدباقر سبحانی به کد ملی ۲۲۹۵۱۰۵۷۱۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عبدالحمید لوری زاده به کد ملی ۲۰۰۰۷۴۶۲۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس ملکی طهرانی به کد ملی ۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای سعید فایقی به کد ملی ۱۵۳۲۴۸۷۱۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ و آقای فریدون لطفی بافنده به کد ملی ۱۹۳۰۰۳۳۰۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۹۴ انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر است و هیئت مدیره بندهای ۱ الی ۴ و ۶ الی ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۱۷۱۴۴۷۹ ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1368236
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ش۱۷۸۴۹۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413498
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آریان فراز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش۹۳۱۱۰۹۷۰۴۶۱۶۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9949321
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام) به شماره ثبت۲۳۰ و شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ شرکت مذکور که درتاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه دنیای اتقصاد جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10732992
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۲۳۰و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۸۹ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۶/۴/۸۹ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر رضایی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10796559
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی اراک سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۰ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۰ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های سالیانه تعیین شد. ۴ اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت شد. ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744666
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۲۸۶۵۴۷۹۷۸۰۰۰ ریال منقسم به ۶۲۸۶۵۴۷۹۷۸ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت شرکت که برابر گزارشات کارشناسان رسمی دادگستری تقویم شده است، تامین گردیده، افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. ش۹۵۰۱۲۵۲۵۸۴۲۶۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12819250
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مدیران شرکت به شرح ذیل تغییر یافتند: مهدی کلاکی به شماره ملی ۰۰۴۳۰۵۳۶۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و امیر حسین رضائی کلج به شماره ملی ۰۰۷۱۲۵۵۵۵۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر گران اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید فایقی به شماره ملی۱۵۳۲۴۸۷۱۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، ابراهیم رادوافزون به شماره ملی۰۰۴۱۶۳۴۷۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶، علی مظهری به شماره ملی ۰۹۳۴۴۳۸۱۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت (۹/۸/۹۶) انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل شرکت و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل شرکت و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. / ش۹۵۰۳۰۵۳۳۵۱۵۸۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828832
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - جواد مهدوی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۲۸۶۵۲ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری سایه گسترسرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ و ناصر قاسمی به شماره ملی ۶۱۷۹۵۷۸۸۲۶ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ در هیئت مدیره شرکت برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت (۹/۸/۱۳۹۶) انتخاب شدند. - ۲کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازقبیل چک، سفته وغیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان با امضای دونفرازاعضای هیئت مدیره با مهرشرکت واوراق عادی با امضای مدیرعامل شرکت و یا رئیس هیئت مدیره و مهرشرکت معتبرمی باشد. ش۹۵۰۳۱۱۱۹۳۱۳۶۸۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13290951
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا هیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه مل ی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت در سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331941
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ جعفر صفری سنجانی به کدملی ۰۵۳۳۸۲۷۶۲۰ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین عابد به کدملی۱۲۶۱۶۰۸۸۵۲ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری تدبیرفرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و ناصر قاسمی به کدملی ۶۱۷۹۵۷۸۸۲۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گزاری سامان فرهنگیان ه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سیدعلی بهشتیان به کدملی ۰۹۰۱۴۸۲۱۰۲ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ و امیرحسین رضائی کلج به کدملی ۰۰۷۱۲۵۵۵۵۹ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران اطلس سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۹/۸/۹۶) انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۱۲۱۰۵۷۹۱۹۱۱۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13851537
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. / ش۹۶۱۱۱۲۲۱۲۴۳۰۷۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13866768
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت بدین شرح تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد: تأسیس کارخانجات ماشین سازی و بهره برداری از آن، احداث واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی و طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط، طراحی، ساخت، تولید، فروش، صادرات، مونتاژ، نصب و راه اندازی انواع ماشین آلات و تجهیزات و سایر فرآورده‌های صنعتی، مونتاژ، نصب و راه اندازی کارخانجات و پروژه‌های عمرانی و صنعتی در قالب پیمانکاری عمومی، واردات مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیتهای مذکور، ارائه خدمات فنی و مهندسی و آموزشی و عملیات بازرگانی و انجام هر نوع عملیات مشابه، عقد هرگونه قرارداد مرتبط با موضوع شرکت مستقلا یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی، انجام پروژه‌های پیمانکاری، طرح و ساخت (ای پی سی) و طرح و ساخت و سرمایه گذاری (ای پی سی اف) در زمینه‌های نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشگاه، راه و ترابری، نیرو، پست و مخابرات، انرژی، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات، آب به صورت مستقل یا مشارکتی و ارائه خدمات آزمایشگاهی در دامنه فعالیت آزمایشگاه شرکت به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد تاسیس شرکتهای جدید و انجام هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها با اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). ش۹۶۱۱۲۱۹۳۲۶۷۴۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13991806
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ به نمایندگی سیدجواد میرزاده طباطبائی به کدملی ۱۲۳۹۷۱۳۴۱۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ به نمایندگی ازسعید میثمی آزاد به کدملی ۰۰۳۶۰۹۰۷۸۶به عنوان عضو هیات مدیره وشرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ به نمایندگی مجتبی واحدی به کدملی ۰۵۳۲۰۹۹۰۸۷ به سمت عضو هیات مدیره وشرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ به نمایندگی حسین عابد به کدملی ۱۲۶۱۶۰۸۸۵۲ به عنوان رئیس هیات مدیره وشرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به نمایندگی از جعفر صفری سنجانی به کدملی ۰۵۳۳۸۲۷۶۲۰ به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قرارداد و با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ هیات مدیره اختیارات خود مندرج در اساسنامه و بندهای۱و۴و۶ الی۱۳ (به استثنای اموال غیرمنقول در بند۱۳) و بند۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. / ش۹۷۰۲۰۲۲۳۶۴۸۱۳۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه