سرمایه گذاری عدالت استان مازندران

شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10760345687
مازندران اداره كل تعاون استان مازندران 1111111111
10
افراد
5
آگهی‌ها
7042
شماره ثبت
1385/7/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 686862
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷ ثبت ساری
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۰ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف شرکت تعاونی سهام عدالت سواد کوه به نمایندگی آقای منصور احمدی کلاریجانی به کد ملی ۲۲۵۹۶۸۰۶۳۱ و کدپستی ۴۷۶۵۹۳۳۶۵۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت نور به نمایندگی آقای بهزاد کلوانی نیتلی به کد ملی ۶۲۶۹۸۱۴۱۰۳ و کدپستی ۴۶۴۱۱۴۴۸۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت بابلسر به نمایندگی آقای عبدالرضا آقا بزرگ نژاد به کد ملی ۴۹۸۸۷۰۲۹۵۲ و کدپستی ۴۷۴۶۱۴۳۱۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت محمود آباد به نمایندگی آقای بهروز جعفری به کد ملی ۵۰۱۰۲۷۸۷۷۴ و کدپستی ۴۶۳۴۱۱۱۹۸۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت آمل به نمایندگی آقای عسگر توکلی واسکس به کد ملی ۲۱۴۱۴۴۸۶۶۲ و کدپستی ۴۶۳۳۱۳۳۶۷۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بهشهر به نمایندگی آقای ابوالحسن صیامیان به کد ملی ۲۱۸۰۳۵۰۱۹۸ و کدپستی ۴۸۵۶۱۸۳۴۳۵ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نکا به نمایندگی آقای سید مرتضی محسنی بریجانی به کد ملی ۴۹۹۹۸۵۹۴۶۷ و کدپستی ۴۸۴۱۹۱۳۴۸۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ب کلیه اسناد و مدارک و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای آقای عسگر توکلی واسکس (مدیر عامل) و آقای منصور احمدی کلاریجانی (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای بهزاد کلوانی نیتلی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای عسگر توکلی واسکس (مدیر عامل) و در صورت لزوم آقای منصور احمدی کلاریجانی (رئیس هیئت مدیره) ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. ج موسسه حسابرسی آریا بهروش (حسابرس رسمی) بعنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولایی به کد ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ و کدپستی ۱۹۹۷۹۹۶۷۱۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. د تراز مالی سال ۹۰ ۱۳۸۹ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ه روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت داخلی تعیین شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۸۱۱۱۷۰۵۹۳۲۹۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629588
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۰ و بموجب نامه شماره ۲۲۲۴۴۹ , ۱۲۱ مورخه ۱/۴/۱۳۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) نوع شرکت به سهامی عام تغییریافت. ب) اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ماده و ۲۶ تبصره به تصویب مجمع رسید. ش۹۳۰۷۰۱۴۳۸۹۵۴۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234147
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز‌های شماره ۱۴۰۷۶ , ۱۲۲ مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ و شماره ۱۵۵۲۱ , ۱۲۱ مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار که در اجرای مفاد ۳۷ اساسنامه شرکت مذکور، اسامی افراد مشروحه ذیل به تایید سازمان بورس اوراق بهادار رسیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی عدالت شهرستان سوادکوه به شماره ثبت ۸۳۵ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۳۱۵۸۹ با نمایندگی آقای محمد خزائی کوهپر به شماره ملی ۲۲۰۰۰۷۰۰۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان گلوگاه به شماره ثبت ۲۰۹ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۷۲۳۸ با نمایندگی خانم زهرا فدائی ریحان آبادی به شماره ملی ۵۷۹۹۹۱۹۶۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان نور به شماره ثبت ۱۰۳۱ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۵۲۲۲۰ با نمایندگی آقای بهزاد کلوانی نیتلی به شماره ملی ۶۲۶۹۸۱۴۱۰۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. ۲ اسناد و اوراق تعهدآور و چکها و سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء دو نفر از سه نفر عضو حقیقی فوق الذکر اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد.. ش۹۵۱۰۱۳۷۰۵۷۸۸۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234152
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز‌های شماره ۱۴۰۷۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ و شماره ۵۹۹۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی عدالت شهرستان سوادکوه به شماره ثبت ۸۳۵ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۳۱۵۸۹ (بعنوان عضو اصلی) و شرکت تعاونی عدالت شهرستان ساری به شماره ثبت ۶۷۵۹ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۲۹۵۲ (بعنوان عضو اصلی) و شرکت تعاونی عدالت شهرستان بابلسر به شماره ثبت ۱۳۹۵ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۸۴۶۰۵ (بعنوان عضو اصلی) و شرکت تعاونی عدالت شهرستان گلوگاه به شماره ثبت ۲۰۹ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۷۲۳۸ (بعنوان عضو اصلی) و شرکت تعاونی عدالت شهرستان نور به شماره ثبت ۱۰۳۱ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۵۲۲۲۰ (بعنوان عضو اصلی) و شرکت تعاونی عدالت شهرستان تنکابن به شماره ثبت ۱۶۲۴ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۰۴۴۱۵ (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت تعاونی عدالت شهرستان محمودآباد به شماره ثبت ۵۹۰ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۰۲۳۸۱ (بعنوان عضو علی البدل) تا تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶. ۳ موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ثبت ۱۹۷۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شماره ثبت ۶۷۶۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار اصلی و روزنامه کثیرالانتشار بشیر بعنوان روزنامه کثیرالانتشار علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۰۱۳۶۹۰۱۳۴۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13804467
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۳۱۶۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت ۸۹۷۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شماره ثبت ۲۱۲۲۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار اصلی و روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۰۱۷۶۱۶۱۲۴۴۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک