شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10760319653


شماره ثبت:
4532
تعداد بازدید:
20
تأسیس:
1386/9/15
آدرس:
بابل ميدان باغ فردوس طبقه فوقاني صندوق قرض الحسنه حضرت ولي عصر عج بابل 4714657998

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای منصور رستگارپور 13057463
آقای رضا احمدی ریابی 13057463
عباس ابراهیمی 13057463
آقای رضا رستگارپور 13057463
خانم مرضیه رفیعی 13057463
آقای ناصر رستگارپور 13085669
آقای محمد جامعی مقدم 13820259
آقای ایمان ورمزیاری 13820259
آقای ولی جهانگیراردی 13820259
آقای هدایت ابراهیمی فرد 13820259
آقای حمیدرضا فرح زاد 13820275
آقای اردشیر مردان پور 13820275
آقای محمد مهدی زنگانه 13820275
خانم سمیه همتی 13820275
سید محمد رضا میر رازقی 13820275

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562695
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) ثبت شده به شماره۴۵۳۲ مورخ۱۵/۹/۱۳۸۶ و به شماره شناسه ملی۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳

پیرو آگهی تغییرات به شماره ۴۳۱۳/۰۳ مورخ ۸/۲/۱۳۹۰ و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۰ و نامه شماره ۱۶۶۷۸۲/۱۲۱ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ و نامه شماره ۱۷۳۱۷۱/۱۲۱ مورخ ۵/۱/۱۳۹۱ از سازمان بورس و اوراق بهادار تغیرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان مالی سال ۳۱/۶/۱۳۹۰ مورد تایید مجمع قرار گرفت. ۲ سرمایه شرکت از مبلغ بیست و یک میلیارد و نهصد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰/۲۱) به مبلغ یک صد و بیست و یک میلیارد و نهصد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰/۱۲۱) و تعداد سهم از (۰۰۰/۹۰۰/۲۱) به (۰۰۰/۹۰۰/۱۲۱) سهم بانام هزار ریالی (۱۰۰۰) افزایش یافته که ماده مربوط به اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۱۱۳۹۱۱۸ ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 594383
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۵۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ و با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳

پیرو آگهی تغییرات شرکت به شماره ۶۴۳/۹۱/۰۳ ۱۴/۱/۱۳۹۱ و با استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۲/۹۱ تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ آقایان علی اکببر شهیری طبرستانی، سید رحیم ایمنی آذری، محمدعلی یزدان پناه (نماینده شرکت آریس بسپار)، محمدتقی شهیری طبرستانی (نماینده شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر) و آقای جواد واثقی امیری (نماینده موسسه توسعه متوازن شمال ایرانیان) بعنوان اعضای اصلی و آقایان علی اکبر شهیری طبرستانی (نماینده انجمن حمایت از ورزش شهرستان بابل) و حیدر حسن پوردلاور بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۲ برابر صورتجلسه هیات مدیره شرکت مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۱ آقای علی اکبر شهیری طبرستانی به سمت رئیس هیات مدیره و محمدعلی یزدان پناه (نماینده شرکت آریس بسپار) به سمت نائب رئیس و آقای سید رحیم ایمنی آذری به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقایان محمدتقی شهیری طبرستانی (نماینده شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر) و جواد واثقی امیری (نماینده موسسه توسعه متوازن شمال) بعنوان عضو هیات مدیره تعیین و مقرر گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یک از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۱۱۴۴۳۸۳ ثبت اسناد و املاک شهرستان بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670457
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۴۵۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۶و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳

پیرو آگهی تغییرات به شماره ۶۳۹۴/۹۱/۰۳ مورخ ۲۱/۲/۹۱ و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی میشود: ۱ ترازنامه مالی سال ۹۰ مورد تصویب مجمع واقع گردید. ۲ موسسه نمودگر روش و خدمات آریا مدیریت بهروش بعنوان بازرسان اصلی و علیالبدل برای مدت یکسال تعیین گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش۱۴۰۸۱۷۸ ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922193
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۴۵۳۲ مورخ ۱۵/۹/۹۱ و بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳

پیرو آگهی تغییرات بشماره ۱۵۶۱۰/۹۱/۰۳ مورخ ۵/۵/۹۱ و باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۹/۹۱ با استعفاء آقای محمدعلی یزدان پناه از نمایندگی شرکت آریس بسپار، آقای ایرج نیک اختر بعنوان نماینده شرکت آریس بسپار تعیین و آقای علی اکبر شهیری طبرستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدتقی شهیری طبرستانی (نماینده شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید رحیم ایمنی آذری بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان جواد واثقی امیری (نماینده موسسه توسعه متوازن شمال ایرانیان) و آقای ایرج نیک اختر (نماینده شرکت آریس بسپار) بسمت عضو هیئت مدیره برای مابقی خدمت هیئت مدیره تعیین و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد و قراردادهای تعهدآور و بانکی (چک، سفته، بروات) و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. مراتب جهت درج در روزنامه رسمی آگهی می‌گردد. ش۱۶۰۶۵۴۱ ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135311
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۵۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۱ و بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳

پیرو آگهی تغییرات بشماره ۳۱۳۹۸/۹۱/۰۳ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۲ تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود: ۱ ترازنامه مالی سال ۱۳۹۱ مورد تصویب مجمع واقع گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نمودگر روش و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریا بهروش بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۶۸۲۷۳۲ ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300877
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۴۵۳۲ مورخ ۱۵/۹/۹۱ و بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳

پیرو آگهی تغییرات بشماره ۱۴۰۶۸/۹۲/۰۳ مورخ ۱۵/۵/۹۲ و باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۲ با استعفاء آقای ایرج نیک اختر از نمایندگی شرکت آریس بسپار و آقای جواد واثقی امیری از نمایندگی موسسه توسعه متوازن شمال ایرانیان، آقایان رضا نمک شناس بعنوان نماینده شرکت آریس بسپار و یاسر کارگری بهنمیری بعنوان نماینده موسسه توسعه متوازن شمال ایرانیان تعیین و آقای علی اکبر شهیری طبرستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا نمک شناس (نماینده شرکت آریس بسپار) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید رحیم ایمنی آذری بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان یاسر کارگری بهنمیری (نماینده موسسه توسعه متوازن شمال ایرانیان) و آقای محمدتقی شهیری طبرستانی (نماینده شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر) به سمت عضو هیئت مدیره برای مابقی خدمت هیئت مدیره تعیین و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد و قراردادهای تعهدآور و بانکی (چک، سفته، بروات) و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. مراتب جهت درج در روزنامه رسمی آگهی میگردد. ش۱۷۵۹۰۰۳ ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692198
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال سهامی عام شماره ثبت ۴۵۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۱ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳

پیرو آگهی تغییرات بشماره ۱۳۸۸۵/۹۳/۰۳ مورخ ۲/۵/۱۳۹۳ و باستناد صورت جلسات هیئت مدیره شرکت مورخ ۱/۸/۹۳ و ۴/۸/۹۳ تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ شعبه اول شرکت بنشانی تهران، خیابان پاسداران، بوستان هفتم، پلاک ۱۶۷، طبقه ۴، واحد ۴۰۴، کدپستی ۱۶۶۶۶۳۷۹۳۹ به مدیریت آقای منصور رستگار پور دائر گردید. ۲ با استعفاء آقای علی اکبر شهیری طبرستانی از نمایندگی شرکت تولیدی بازرگانی حامیان توسعه عصر و آقای محمدتقی شهیری طبرستانی از نمایندگی شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر، آقایان ناصر رستگارپور بعنوان نماینده شرکت تولیدی بازرگانی حامیان توسعه عصر و علی اشرف رستگارپور بعنوان نماینده شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر تعیین و آقای ناصر رستگارپور (نماینده شرکت تولیدی بازرگانی حامیان توسعه عصر) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور رستگارپور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی اشرف رستگارپور (نماینده شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر) و آقای علی رضا منش و آقای سید رحیم ایمنی آذری بسمت عضو هیئت مدیره برای مابقی خدمت هیئت مدیره تعیین و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد و قراردادهای تعهدآور و بانکی (چک، سفته، بروات) و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۱۸۸۷۲۳۴ رئیس ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040679
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۴۵۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۶و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳

پیرو آگهی تغییرات به شماره ۶۳۹۴/۹۱/۰۳ مورخ ۲۱/۲/۹۱ و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی میشود: ۱ ترازنامه مالی سال ۹۰ مورد تصویب مجمع واقع گردید. ۲ موسسه نمودگر روش و خدمات آریا مدیریت بهروش بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11153108
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۴۵۳۲ مورخ ۱۵/۹/۹۱ و بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳

پیرو آگهی تغییرات بشماره ۱۵۶۱۰/۹۱/۰۳ مورخ ۵/۵/۹۱ و باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۹/۹۱ با استعفاء آقای محمدعلی یزدان پناه از نمایندگی شرکت آریس بسپار، آقای ایرج نیک اختر بعنوان نماینده شرکت آریس بسپار تعیین و آقای علی اکبر شهیری طبرستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدتقی شهیری طبرستانی (نماینده شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید رحیم ایمنی آذری بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان جواد واثقی امیری (نماینده موسسه توسعه متوازن شمال ایرانیان) و آقای ایرج نیک اختر (نماینده شرکت آریس بسپار) بسمت عضو هیئت مدیره برای مابقی خدمت هیئت مدیره تعیین و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد و قراردادهای تعهدآور و بانکی (چک، سفته، بروات) و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. مراتب جهت درج در روزنامه رسمی آگهی می‌گردد. ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057463
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز نامه شماره ۹۴۲۸ , ۱۲۲ مورخه ۲۴/۴/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت اعضای هیات مدیره شرکت به ترتیب به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای منصور رستگارپور کدملی ۳۳۵۹۵۱۱۴۷۶ آقای رضا رستگارپور با کدملی ۳۳۵۹۸۵۲۸۱۸ آقای ناصر رستگارپور با کدملی۳۳۵۸۱۴۹۴۱۲ آقای رضا احمدی ریابی با کدملی ۲۶۹۱۱۷۵۴۵۶ شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال به شناسه ملی۱۴۰۰۰۲۲۴۸۶۴ به نمایندگی خانم مرضیه رفیعی با کدملی ۳۲۵۳۵۸۹۳۰۷ موسسه حسابرسی آرشین حساب با شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به نمایندگی آقای عباس ابراهیمی با کدملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به عنوان حسابرس اصلی و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به نمایندگی آقای محمد تقی منصوری راد به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید ش۹۵۰۷۱۴۷۵۸۷۵۶۱۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13085669
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. الف) آقای ناصر رستگارپور با کدملی ۳۳۵۸۱۴۹۴۱۲ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای منصور رستگارپور با کدملی ۳۳۵۹۵۱۱۴۷۶ به سمت نائب ریئس هیات مدیره و مدیرعامل، آقای رضا احمدی ریابی با کدملی ۲۶۹۱۱۷۵۷۵۶ به سمت عضو هیات مدیره، آقای رضا رستگارپور با کدملی ۳۳۵۹۸۵۲۸۱۸ به سمت عضو هیات مدیره، شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۵۵۴ با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۴۸۶۴ به نمایندگی خانم مرضیه رفیعی با کدملی ۳۲۵۳۵۸۹۳۰۷ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید ب) مقررر گردید دارندگان امضا کلیه اسناد و اوارق بهادار (چک سفته براوات) عقود اسلامی و قراردادها و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه رئیس هیات مدیره به همراه مهز شرکت و سایر نامه‌های عادی اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. ش۹۵۰۸۰۱۶۵۸۸۸۷۲۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783094
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شماره ثبت ۲۱۲۲۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۰۰۵۴۱۶۶۵۵۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820259
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعین سمت اعضای هیئت مدیره و تعین دارندگان حق امضاء برای مدت دوسال تا تاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۸ سرمایه گذاری سلیم به کدملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱ (به نمایندگی آقای محمد جامعی مقدم بشماره ملی ۰۰۶۲۶۱۴۰۵۳) به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال گروه مالی توسعه اقتصاد امین به کدملی ۱۴۰۰۶۶۹۱۲۷۲ (به نمایندگی آقای ولی جهانگیراردی بشماره ملی ۱۴۶۳۲۲۰۱۴۶) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال سرمایه گذاری بازرگانی اقتصاد گستر ماندگار موج سوم به کدملی ۱۴۰۰۳۹۳۰۶۱۹ (به نمایندگی آقای ایمان ورمزیاری بشماره ملی ۴۱۳۲۵۸۳۹۰۲) به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال حسابداران دانشکده فنی و حرفه‌ای شماره دو مشهد به کدملی ۱۴۰۰۵۱۸۶۰۱۳ (به نمایندگی آقای منصور رستگارپور بشماره ملی ۳۳۵۹۵۱۱۴۷۶) به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال پیشرو کار ساز به کدملی ۱۰۱۰۰۴۵۸۷۴۰ (به نمایندگی آقای هدایت ابراهیمی فرد بشماره ملی ۰۳۲۰۱۸۵۷۵۳) به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال آقای هدایت ابراهیمی فرد به کدملی ۰۳۲۰۱۸۵۷۵۳ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال (خارج از هیئت مدیره) انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای هدایت ابراهیمی فرد (مدیرعامل) و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضای هیئت مدیره معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضا ثابت آقای هدایت ابراهیمی فرد (مدیرعامل) همراه با مهرشرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۶۱۰۲۶۷۱۰۲۷۵۷۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820275
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تا تاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بازرگانی اقتصاد گستر ماندگار موج سوم به کدملی ۱۴۰۰۳۹۳۰۶۱۹ (به نمایندگی آقای رضا احمدی ریابی به کدملی ۲۶۹۱۱۷۵۴۵۶) به مدت دو سال شرکت سرمایه گذاری سلیم به کدملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱ (به نمایندگی آقای ایمان ورمزیاری به کدملی ۴۱۳۲۵۸۳۹۰۲) به مدت دو سال شرکت پیشرو کار ساز به کدملی ۱۰۱۰۰۴۵۸۷۴۰ (به نمایندگی آقای حمیدرضا فرح زاد به کدملی ۰۵۳۲۴۵۰۰۸۶) به مدت دو سال شرکت حسابداران دانشکده فنی و حرفه‌ای شماره دو مشهد به کدملی ۱۴۰۰۵۱۸۶۰۱۳ (به نمایندگی خانم سمیه همتی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۱۳۶۱۶) به مدت دو سال شرکت گروه مالی توسعه اقتصاد امین به کدملی ۱۴۰۰۶۶۹۱۲۷۲ (به نمایندگی آقای اردشیر مردانپور پینوندی به شماره ملی ۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱) به مدت دو سال بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب و شرکت گروه توسعه بازار کیمیا به کدملی ۱۴۰۰۴۸۷۸۵۱۶ (به نمایندگی آقای سیدمحمدرضا میررازقی به شماره ملی ۲۷۰۹۳۰۶۰۸۵) به مدت دو سال شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا به کدملی ۱۰۳۸۰۳۷۶۲۳۰ (به نمایندگی آقای محمدمهدی زنگانه به شماره ملی ۲۲۶۹۴۲۲۰۵۸) به مدت دو سال بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۰۲۶۸۱۹۴۸۴۱۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه