نساجی مازندران

شرکت نساجی مازندران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10760273323
قائمشهر خيابان بابل روبروي هتل تلار كيلومتر يك جاده نظامي شركت نساجي مازندران 1111111111
1
افراد
12
آگهی‌ها
3027
شماره ثبت
1341/12/5
تاریخ تأسیس

اشخاص نساجی مازندران

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 590266
آگهی تغییرات شرکت نساجی مازندران سهامی عام ثبت شده به شماره۳۰۲۷ قائمشهر و شناسه ملی۱۰۷۶۰۲۷۳۳۲۳ و کدپستی ۴۷۶۴۱۵۳۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۹۱ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد. ۱ با توجه به استعفاء فاقد شماره مورخ ۸/۱۲/۹۰ آقای ایمان مصلحی از نمایندگی شرکت خدمات گواهی مطابقت اوتی تکنیک (سهامی خاص) به جای نامبرده آقای محمودرضا خیراندیش به موجب حکم شماره ۱۰۲ مورخ ۲۰/۲/۹۱ به نمایندگی از شرکت فوق الذکر برای بقیه دوره تعیین گردید. ۲ با توجه به استعفاء شماره ۱. LT ۱۲۰۳۰۵ مورخ ۵/۳/۲۰۱۲ آقای اموراحمت دویماز از نمایندگی شرکت بولدوک تجارت آسیا سهامی خاص به جای نامبرده آقای محمدباقر دادبود به موجب حکم شماره ۶۲ ت. م به تاریخ ۲۰/۲/۹۱ به نمایندگی از شرکت مذکور برای بقیه دوره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر ازا عضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و شخصی که از طرف ایشان تفویض اختیار میگردد همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۱۱۴۴۱۰۰ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 647251
آگهی تغییرات شرکت نساجی مازندران سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۰۲۷ قائمشهرو شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۷۳۳۲۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد. ۱ برابر حکم وارده شماره ۲۷۴۰/۲۰ مورخ ۳۰/۲/۹۱ سازمان خصوصی سازی آقای رمضانعلی عموزاده آرائی از سمت خویش عزل و به جای نامبرده برابر حکم شماره فوق الذکر آقای محمدرضا توکلی به عنوان نماینده سازمان بسمت عضو غیرموظف هیات مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید. ۲ برابر حکم شماره ۴۹۵ ح ن/۹۱ مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت خدمات گواهی مطابقت اوتی تکنیک آقای محمودرضا خیراندیش از سمت خویش عزل و برابر حکم شماره فوق الذکر آقای احمدرضا کسرایی به عنوان نماینده شرکت و به سمت عضو غیرموظف هیات مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید. ۳ برابر حکم شماره ۴۹۷ ح ن ۹۱ مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت تولیدی و تجاری بولدوک پوشاک آسیا (سهامی خاص) آقای محمدباقر دادبود از سمت خویش عزل و برابر حکم شماره فوق الذکر آقای بهروز براتی علیا به عنوان نماینده شرکت و به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید. ۴ برابر حکم شماره ۴۹۶ ح ن ۹۱ مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت بازرگانی مشاوره و سرمایه گذاری ساختمان سازی HBI آقای محمدباقر اعتماد از سمت خویش عزل و برابر حکم شماره فوق الذکر آقای تورج سپاهی به عنوان نماینده شرکت و به سمت عضو غیرموظف هیات مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید. ۵ آقای هولوسی بولدوک بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید. ۶ با توجه به عزل آقای محمدباقر اعتماد از سمت مدیرعاملی شرکت به جای نامبرده آقای افشین شهرستانکی بسمت مدیرعامل شرکت برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها که به منزله ایجاد بدهی برای شرکت تلقی می‌شود با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۴۰۲۷۸۹ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667676
آگهی تغییرات شرکت نساجی مازندران سهامی عام شماره ثبت ۳۰۲۷ قائمشهر و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۷۳۳۲۳
به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ شرکت مذکور تغییرات بشرح ذیل حاصل شد: ۱ برابر حکم وارده شماره ۲۷۴۰/۲۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ سازمان خصوصی سازی آقای رمضانعلی عموزاده آرائی از سمت خویش عزل و به جای نامبرده برابر حکم شماره فوق الذکر آقای محمد رضا توکلی بعنوان نماینده سازمان بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید. ۲ برابر حکم شماره ۴۹۵ ح ن/۹۱ مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت خدمات گواهی مطابقت اوتی تکنیک آقای محمود رضا خیراندیش از سمت خویش عزل و برابر حکم شماره فوق الذکر آقای احمدرضا کسرایی بعنوان نماینده شرکت و بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید. ۳ برابر حکم شماره ۴۹۷ح ن ۹۱ مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت تولیدی و تجاری بولدوک پوشاک آسیا (سهامی خاص) آقای محمدباقر دادبود از سمت خویش عزل و برابر حکم شماره فوق الذکر آقای بهروز براتی علیا بعنوان نماینده شرکت و بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید. ۴ برابر حکم شماره ۴۹۶ حن ۹۱ مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت بازرگانی مشاوره و سرمایه گذاری ساختمان سازی HBI آقای محمدباقر اعتماد از سمت خویش عزل و برابر حکم شماره فوق الذکر آقای تورج سپاهی بعنوان نماینده شرکت و بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید. ۵ آقای هولوسی بولدوک بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید. ۶ با توجه به عزل آقای محمد باقر اعتماد از سمت مدیرعاملی شرکت به جای نامبرده آقای افشین شهرستانکی بسمت مدیرعامل شرکت برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها که به منزله ایجاد بدهی برای شرکت تلقی می‌شود با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۸۰۰۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۷۸۱۴۶۹۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888517
آگهی تغییرات شرکت نساجی مازندران سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۰۲۷ قائمشهر به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۷۳۳۲۳
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۱ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد. ۱ آقای هولوسی بولدوک بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم نادیه سوداگری به موجب حکم شماره ۵۳ GB/۲۰۱۲ مورخ ۱۶/۸/۹۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی و تجاری بولدوک پوشاک آسیا (سهامی خاص) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا توکلی به موجب حکم شماره ۲۲۳۹۳/۲۰ مورخ ۱۹/۹/۹۱ به نمایندگی از سازمان خصوصی سازی به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای محمد جعفری به موجب حکم شماره ۷۲۹/HBI/۱۱/۱۲ مورخ ۱۶/۸/۹۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و مشاوره و سرمایه گذاری صنایع ساختمانی HBI سهامی خاص به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای سید مجتبی میرمحمدصادقی به موجب حکم شماره ۱۰۶/۱۲/OT مورخ ۱۶/۸/۹۱ به نمایندگی از شرکت خدمات گواهی مطابقت اوتی تکنیک سهامی خاص به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای افشین شهرستانکی بسمت مدیرعامل و خارج از هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته، برات و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات یا اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا شخصی که از طرف ایشان تفویض اختیار میگردد یا هر کدام از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی ارکان سیستم (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرسی و بازرس اصلی و آقای محمد شوقیان بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۶۰۴۲۸۵ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149707
آگهی تغییرات شرکت نساجی مازندران سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۰۲۷ قائمشهر به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۷۳۳۲۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۲ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد. ۱ به موجب حکم مورخه ۷/۵/۱۳۹۲ شرکت بولدوک پوشاک آسیا سهامی خاص خانم نادیه سوداگری از سمت و عضویت در هیئت مدیره عزل و به جای نامبرده خانم آرزو فرهمندنژاد به عنوان عضوء هیئت مدیره برای بقیه دوره انتخاب گردید. ۲ به موجب حکم مورخه ۷/۵/۱۳۹۲ شرکت خدمات گواهی مطابقت اوتی تکنیک (سهامی خاص) آقای سیدمجتبی میرمحمدصادقی از سمت و عضویت در هیئت مدیره عزل و به جای نامبرده آقای حسین نجفی کوتنائی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوره تعیین گردید. ۳ به موجب حکم مورخه ۷/۵/۹۲ شرکت بازرگانی، مشاوره و سرمایه گذاری صنایع ساختمانی HBI (سهامی خاص) آقای محمد جعفری از سمت و عضویت در هیئت مدیره عزل و جای نامبرده آقای امید صدری به عنوان عضوء هیئت مدیره برای بقیه دوره تعیین گردید. ۴ با توجه به عزل آقای افشین شهرستانکی به جای نامبرده آقای حسین نجفی کوتنائی با حفظ سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوره بعنوان مدیرعامل شرکت تعیین گردید. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و سایر قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا شخصی که از طرف ایشان تفویض اختیار میگردد همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۶۹۱۰۷۵ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154665
آگهی تغییرات شرکت نساجی مازندران سهامی عام ثبت شده به شماره۳۰۲۷ قائمشهر و شناسه ملی۱۰۷۶۰۲۷۳۳۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۴/۱۰/۹۱ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ۵۷۵/۲۴۳/۱۵۸ ریال به مبلغ۹۶۹/۴۸۰/۸۴۴/۴۱۱ ریال منقسم به۹۶۹/ ۴۸۰/۸۴۴/۴۱۱ سهم یکهزار ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت در نتیجه ماده۵ اساسنامه شرکت اصلاح شد. ش۱۶۹۴۳۶۵ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1446234
آگهی تغییرات شرکت نساجی مازندران سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۰۲۷ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۷۳۳۲۳ و کدپستی ۴۷۶۴۱۵۳۷۵۶
برابر صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۲ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل گردید. ۱ آقای حسین نجفی‎کوتنایی نماینده شرکت خدمات گواهی مطابقت اوتی تکنیک از سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‎مدیره عزل و کماکان به عنوان نماینده شرکت در هیئت‎مدیره میباشد و به جای نامبرده آقای حمید علم‎بیگی به شماره ملی ۰۰۵۹۶۴۲۸۴۱ بعنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه دوره تعیین گردید. ۲ برابر حکم مورخ ۵/۱۲/۹۲ شرکت تولیدی تجاری بولدوک پوشاک آسیا خانم آرزو فرهمندنژاد از نمایندگی شرکت عزل به جای نامبرده آقای حمید علم‎بیگی به شماره ملی ۰۰۵۹۶۴۲۸۴۱ بعنوان نماینده شرکت برای بقیه دوره تعیین گردید. ۳ برابر حکم شماره ۱۹۸۴۸/۱۰ مورخ ۸/۸/۹۲ سازمان خصوصی‎سازی آقای پیمان ولی‎پور به جای آقای محمدرضا توکلی بعنوان نماینده شرکت برای بقیه دوره هیئت‎مدیره تعیین گردید. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و سایر قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. در نتیجه اعضاء اصلی هیئت‎مدیره برای بقیه دوره به شرح ذیل میباشند ۱ آقای هولوسی بولدوک به عنوان رئیس هیئت‎مدیره ۲ شرکت تولیدی و تجاری بولدوک پوشاک آسیا (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حمید علم‎بیگی به عنوان نایب رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل. ۳ شرکت خدمات گواهی مطابقت اوتی تکنیک (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حسین نجفی‎کوتنایی بعنوان عضو هیئت‎مدیره ۴ شرکت بازرگانی مشاوره و سرمایه‎گذاری صنایع ساختمانی HBI (سهامی خاص) به نمایندگی آقای امید صدری به عنوان عضو هیئت‎مدیره. ۵ سازمان خصوصی‎سازی به نمایندگی آقای پیمان ولیپور به عنوان عضو هیئت‎مدیره ش۱۸۲۰۲۸۸ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1446235
آگهی تغییرات شرکت نساجی مازندران سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۰۲۷ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۷۳۳۲۳ و کدپستی ۴۷۶۴۱۵۳۷۵۶
برابر صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۲ شرکت مذکور تغییرات بشرح ذیل حاصل گردید. ۱ آقای حسین نجفی‎کوتنایی نماینده شرکت خدمات گواهی مطابقت اوتی تکنیک از سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‎مدیره عزل و کماکان به عنوان نماینده شرکت در هیئت‎مدیره میباشد و به جای نامبرده آقای حمید علم‎بیگی به شماره ملی ۰۰۵۹۶۴۲۸۴۱ به عنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه دوره تعیین گردید. ۲ برابر حکم مورخ ۵/۱۲/۹۲ شرکت تولیدی تجاری بولدوک پوشاک آسیا خانم آرزو فرهمندنژاد از نمایندگی شرکت عزل به جای نامبرده آقای حمید علم‎بیگی بشماره ملی ۰۰۵۹۶۴۲۸۴۱ به عنوان نماینده شرکت برای بقیه دوره تعیین گردید. ۳ برابر حکم شماره ۱۹۸۴۸/۱۰ مورخ ۸/۸/۹۲ سازمان خصوصی‎سازی آقای پیمان ولی‎پور به جای آقای محمدرضا توکلی به عنوان نماینده شرکت برای بقیه دوره هیئت‎مدیره تعیین گردید. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و سایر قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. در نتیجه اعضاء اصلی هیئت‎مدیره برای بقیه دوره به شرح ذیل میباشند ۱ آقای هولوسی بولدوک به عنوان رئیس هیئت‎مدیره ۲ شرکت تولیدی و تجاری بولدوک پوشاک آسیا (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حمید علم‎بیگی بعنوان نایب رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل. ۳ شرکت خدمات گواهی مطابقت اوتی تکنیک (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حسین نجفی‎کوتنایی به عنوان عضو هیئت‎مدیره. ۴ شرکت بازرگانی مشاوره و سرمایه‎گذاری صنایع ساختمانی HBI (سهامی خاص) به نمایندگی آقای امید صدری به عنوان عضو هیئت‎مدیره ۵ سازمان خصوصی‎سازی به نمایندگی آقای پیمان ولیپور به عنوان عضو هیئت‎مدیره. ش۱۸۲۰۳۳۳ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9705330
آگهی تغییرات شرکت نساجی مازندران سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۰۲۷ قائمشهر و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۷۳۳۲۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد. ۱ برابر حکم وارده شماره ۲۷۴۰/۲۰ مورخ ۳۰/۲/۹۱ سازمان خصوصی سازی آقای رمضانعلی عموزاده آرائی از سمت خویش عزل و به جای نامبرده برابر حکم شماره فوق الذکر آقای محمدرضا توکلی به عنوان نماینده سازمان بسمت عضو غیرموظف هیات مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید. ۲ برابر حکم شماره ۴۹۵ ح ن/۹۱ مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت خدمات گواهی مطابقت اوتی تکنیک آقای محمودرضا خیراندیش از سمت خویش عزل و برابر حکم شماره فوق الذکر آقای احمدرضا کسرایی به عنوان نماینده شرکت و به سمت عضو غیرموظف هیات مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید. ۳ برابر حکم شماره ۴۹۷ ح ن ۹۱ مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت تولیدی و تجاری بولدوک پوشاک آسیا (سهامی خاص) آقای محمدباقر دادبود از سمت خویش عزل و برابر حکم شماره فوق الذکر آقای بهروز براتی علیا به عنوان نماینده شرکت و به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید. ۴ برابر حکم شماره ۴۹۶ ح ن ۹۱ مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت بازرگانی مشاوره و سرمایه گذاری ساختمان سازی HBI آقای محمدباقر اعتماد از سمت خویش عزل و برابر حکم شماره فوق الذکر آقای تورج سپاهی به عنوان نماینده شرکت و به سمت عضو غیرموظف هیات مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید. ۵ آقای هولوسی بولدوک بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید. ۶ با توجه به عزل آقای محمدباقر اعتماد از سمت مدیرعاملی شرکت به جای نامبرده آقای افشین شهرستانکی بسمت مدیرعامل شرکت برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها که به منزله ایجاد بدهی برای شرکت تلقی می‌شود با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9793200
آگهی تغییرات شرکت نساجی مازندران سهامی عام ثبت شده به شماره۳۰۲۷ قائمشهر و شناسه ملی۱۰۷۶۰۲۷۳۳۲۳ و کدپستی ۴۷۶۴۱۵۳۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۹۱ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد. ۱ با توجه به استعفاء فاقد شماره مورخ ۸/۱۲/۹۰ آقای ایمان مصلحی از نمایندگی شرکت خدمات گواهی مطابقت اوتی تکنیک (سهامی خاص) به جای نامبرده آقای محمودرضا خیراندیش به موجب حکم شماره ۱۰۲ مورخ ۲۰/۲/۹۱ به نمایندگی از شرکت فوق الذکر برای بقیه دوره تعیین گردید. ۲ با توجه به استعفاء شماره ۱. LT ۱۲۰۳۰۵ مورخ ۵/۳/۲۰۱۲ آقای اموراحمت دویماز از نمایندگی شرکت بولدوک تجارت آسیا سهامی خاص به جای نامبرده آقای محمدباقر دادبود به موجب حکم شماره ۶۲ ت. م به تاریخ ۲۰/۲/۹۱ به نمایندگی از شرکت مذکور برای بقیه دوره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر ازا عضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و شخصی که از طرف ایشان تفویض اختیار میگردد همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10286259
آگهی تغییرات شرکت نساجی مازندران سهامی عام ثبت شده به شماره۳۰۲۷ قائمشهر و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۷۳۳۲۳ و کدپستی ۴۷۶۴۱۵۳۷۴۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۰/۶/۹۰ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل گردید. ۱ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان گردش وجوه نقد و صورت سود و زیان انباشته به تصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی ترازنما همکاران به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا معلم بعنوان بازرس علی البدل جهت سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ تعیین شد. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10562185
آگهی تغییرات شرکت نساجی مازندران سهامی عام شماره ثبت ۳۰۲۷ قائمشهر و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۷۳۳۲۳
به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ شرکت مذکور تغییرات بشرح ذیل حاصل شد: ۱ برابر حکم وارده شماره ۲۷۴۰/۲۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ سازمان خصوصی سازی آقای رمضانعلی عموزاده آرائی از سمت خویش عزل و به جای نامبرده برابر حکم شماره فوق الذکر آقای محمد رضا توکلی بعنوان نماینده سازمان بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید. ۲ برابر حکم شماره ۴۹۵ ح ن/۹۱ مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت خدمات گواهی مطابقت اوتی تکنیک آقای محمود رضا خیراندیش از سمت خویش عزل و برابر حکم شماره فوق الذکر آقای احمدرضا کسرایی بعنوان نماینده شرکت و بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید. ۳ برابر حکم شماره ۴۹۷ح ن ۹۱ مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت تولیدی و تجاری بولدوک پوشاک آسیا (سهامی خاص) آقای محمدباقر دادبود از سمت خویش عزل و برابر حکم شماره فوق الذکر آقای بهروز براتی علیا بعنوان نماینده شرکت و بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید. ۴ برابر حکم شماره ۴۹۶ حن ۹۱ مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت بازرگانی مشاوره و سرمایه گذاری ساختمان سازی HBI آقای محمدباقر اعتماد از سمت خویش عزل و برابر حکم شماره فوق الذکر آقای تورج سپاهی بعنوان نماینده شرکت و بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید. ۵ آقای هولوسی بولدوک بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید. ۶ با توجه به عزل آقای محمد باقر اعتماد از سمت مدیرعاملی شرکت به جای نامبرده آقای افشین شهرستانکی بسمت مدیرعامل شرکت برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها که به منزله ایجاد بدهی برای شرکت تلقی می‌شود با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک