سرمایه گذاری توسعه عمران شمال

شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران شمال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10760142930
چالوس خيابان استاد مطهري 1111111111
8
افراد
3
آگهی‌ها
2979
شماره ثبت
1376/12/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10542849
آگهی تغییرات سرمایه گذاری توسعه و عمران شمال سهامی عام بشماره ثبت ۹۳۹ بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۴۲۹۳۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت با حضور اکثر صاحبان سهام در محل سالن اجتماعات پایانه بار نوشهر تشکیل و نسبت بموضوعات ذیل اتخاذ تصمیم شد: ۱ بازرسان: آقایان طاهر رضاخانی بعنوان بازرس اصلی و آقای لطف اله حسنی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۸۸ مورد بررسی و بتصویب رسید. ۴ سود حاصل از عملکرد شرکت در سال ۸۸ تصویب و مقرر شد جهت تسویه سرمایه گذاری‌های انجام شده یا سرمایه گذاری جدید با صلاحدید هیئت مدیره اقدام شود. ۵ در صورتی که راه اندازی شرکت‌های اقماری امکان پذیر نباشد هیئت مدیره اختیار دارد نسبت به تعیین تکلیف و یا تسویه یا انحلال شرکت‌های اقماری اقدام نماید. ۶ مدیران و صاحبان حق امضاء: آقای محمدعلی فضیله بعنوان رئیس، آقای خسرو زندکریمی بعنوان نائب رئیس و آقای محمدرضا اصیلی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان حمزه علی شیخ الاسلامی و محمد اسماعیل نعمت زاده بعنوان اعضای اصلی و آقایان فرشاد کاکاسلطانی و رحمت قلی علیجانی بعنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار باامضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت اسناد چالوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14215884
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۴۲۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و عملکرد سالهای ۲۹/۱۲/۹۴، ۲۹/۱۲/۹۳، ۳۰/۱۲/۹۵ و ۲۹/۱۲/۹۶ شرکت شامل حساب سود و زیان و ترازنامه قرائت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. اعضای هیات مدیره عبارتند از: شرکت احداث و بهره برداری آزادراه تهران شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۸۰۰وشناسه ملی۱۰۱۰۱۶۹۲۲۴۵ بنمایندگی قانونی آقای محمدقاسم کریمی به شماره ملی ۴۵۰۰۴۸۰۴۴۷، آقای محمدرضا اصیلی ننه کران به شماره ملی ۴۸۳۹۶۴۰۰۳۳، آقای حمزه علی شیخ الاسلامی به شماره ملی ۱۵۳۲۴۰۴۹۰۵، آقای ابوالحسن آموزگار به شماره ملی ۶۲۷۹۴۶۴۱۱۳ وآقای عسگر سلطان مرادی به شماره ملی ۲۲۱۸۸۸۷۰۱۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای طاهر رضاخانی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۸۸۶۴۰ و آقای کمال مرادی به شماره ملی ۴۸۳۹۳۶۰۳۱۶ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۹۵۵۴وشناسه ملی۱۰۱۰۲۰۱۳۴۲۸به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ثبت ۱۵۰۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۶۲۴۲۷۷۸۹۳۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری چالوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14215908
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۴۲۹۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: تعیین سمت ۱ آقای محمدقاسم کریمی به شماره ملی ۴۵۰۰۴۸۰۴۴۷ بنمایندگی قانونی از شرکت احداث و بهره برداری آزادراه تهران شمال سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۲۲۴۵ به سمت رئیس هیأت مدیره ۲ آقای حمزه علی شیخ الاسلامی به شماره ملی ۱۵۳۲۴۰۴۹۰۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره ۳ آقای عسگر سلطان مرادی به شماره ملی ۲۲۱۸۸۸۷۰۱۰ به سمت منشی هیئت مدیره ۴ آقای ابوالحسن آموزگار به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۰۲۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ آقای محمدرضا اصیلی ننه کران به شماره ملی ۴۸۳۹۶۴۰۰۳۳ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره که برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب: تعیین دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضاء محمد رضا اصیلی ننه کران باکدملی ۴۸۳۹۶۴۰۰۳۳ (مدیرعامل) و آقای محمدقاسم کریمی به شماره ملی ۴۵۰۰۴۸۰۴۴۷ رئیس هیأت مدیره و در غیاب آقای محمدقاسم کریمی رئیس هیأت مدیره، آقای حمزه علی شیخ الاسلامی به شماره ملی ۱۵۳۲۴۰۴۹۰۵ نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهرشرکت اعتبار دارد و اوراق عادی و اداری با امضای محمد رضا اصیلی ننه کران (مدیرعامل) منفردا" همرا ه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۶۲۴۹۶۰۴۹۳۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری چالوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک