شرکت نساجی قائم شهر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10760036251


شماره ثبت:
153
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1344/5/1
آدرس:
قائمشهر 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سعید قربانی 1704412
آقای علیرضا رنجبر کفشگر کلائی 1704412
صفدر گرائلی بورخیلی 1704412
آقای احمد شیخ پور سیگارودی 1704412
آقای حسین ابراهیمی 12653230
آقای حبیب مرادی 12653230
مسعود فرشباف نجفی نژاد دان 12653230
آقای نصراله امیر احمدی 12653230
آقای پیمان ولی پور 13177115
آقای پیام قربانی 13287205
آقای هادی جانباز فوتمی 13287205
آقای مهدی مهدی زاده خرمائی 13287205
آقای علیرضا خوران 13287253
آقای کاظم علی پور 13287253
آقای حمیدرضا مرادی عباس آبادی 13287253

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 725803
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائمشهر (سهامی عام) بشماره ثبت۱۵۳ قائمشهرو شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۳/۹۱ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد. ۱ به استناد مفاد ماده۱۰۹ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت اعضاء مشروحه ذیل بسمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند. ۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. ۲ سازمان مدیریت صنعتی. ۳ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران. ۴ شرکت ساختمان و خدمات نوساز. ۵ شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران. ش۱۴۱۶۷۱۴ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 962847
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائمشهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۳ قائمشهر و شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱ کدپستی ۴۷۶۴۸۱۹۸۳۵

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۳/۹۱ و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت مذکور تغییرات بشرح ذیل حاصل شد. ۱ برابر حکم شماره ۲۱۸۳۲/۹۱ مورخ ۱۷/۷/۹۱ شرکت ساختمان و خدمات نوساز عضویت آقای حسنعلی راهدار در هیئت مدیره لغو و بر اساس حکم شماره ۲۱۸۳۴/۹۱ مورخه ۱۷/۷/۹۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خانم گلناز نصراللهی لشکاجانی بعنوان نماینده شرکت ساختمان و خدمات نوساز به سمت رئیس هیئت مدیره و برابر حکم شماره ۲۵۶۳۳/۹۱ مورخه ۲۱/۸/۹۱ سازمان مدیریت صنعتی عضویت آقای محمدعلی وفایی در هیئت مدیره لغو و بر اساس حکم شماره ۲۵۶۳۲/۹۱ مورخه ۲۱/۸/۹۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آقای علی اصغر یوسف نژاد بعنوان نماینده سازمان مدیریت صنعتی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و برابر حکم شماره ۲۵۶۳۱/۹۱ مورخ ۲۱/۸/۹۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عضویت آقای حمزه علی حاجی پاشا در هیئت مدیره لغو و بر اساس حکم شماره ۲۵۶۳۰/۹۱ مورخه ۲۱/۸/۹۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آقای علیرضا رنجبرکفشگرکلایی بعنوان نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و بر اساس حکم شماره ۲۱۸۳۳/۹۱ مورخه ۷/۷/۹۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آقای صفدر گرائلی بورخیلی بعنوان نماینده شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران بعنوان عضو هیئت مدیره و حکم بشماره ۲۱۸۳۰/۹۱ مورخه ۱۷/۷/۹۱ آقای محمدحسن مقصودلو بعنوان نماینده شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران در هیئت مدیره لغو و بر اساس حکم شماره ۲۱۸۲۶/۹۱ مورخه ۱۷/۷/۹۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آقای احمد شیخ پورسیگارودی بعنوان نماینده شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بعنوان عضو هیئت مدیره همگی اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. ۲ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۶۱۳۴۱۵ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106356
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائمشهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۳ قائمشهر و شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱ کدپستی ۴۷۶۴۸۱۹۸۳۵

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/۸۹ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد. ۱ ترازنامه و صورت عملکرد سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب مجمع رسید. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۶۷۱۰۸۹ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106357
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائمشهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۳ قائمشهر و شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱ کدپستی ۴۷۶۴۸۱۹۸۳۵

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد. ۱ ترازنامه و صورت عملکرد سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب مجمع رسید. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۶۷۱۰۹۰ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106360
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائمشهر سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۳ و شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱ کدپستی ۴۷۶۴۸۱۹۸۳۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت فوق موارد ذیل برابر ماده ۱۵۰ اساسنامه شرکت از طریق هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ۲ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان ۳ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات ۴ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و کارمزد و متفرعات ۵ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ۶ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت میباشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۳) این اساسنامه (با رعایت آئین نامه معاملات) ۷ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها ۸ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری ۹ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن ۱۰ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها ۱۱ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم بدعوی یا انصراف از آن از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعیین مشاور حقوقی و وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی بدآوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در تو کیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت در خواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه‌ها و چه ادارات و دوائر ثبت اسناد ۱۲ تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور ۱۳ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت ۱۴ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت، پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت ۱۵ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد (۵۰٪) اندوخته قانونی ۱۶ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام ۱۷ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود ش۱۶۷۱۰۹۱ ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704412
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائمشهر سهامی عام شماره ثبت ۱۵۳ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱ کدپستی ۴۷۶۴۸۱۹۸۳۵

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره ۱/۶/۱۳۹۳ شرکت مذکور تغییرات بشرح ذیل حاصل شد. ۱ بر اساس حکم شماره ۱۱۵۴۹/۹۳ مورخ ۲۵/۵/۹۳ سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران، آقای سعید قربانی به کد ملی ۰۵۸۹۶۷۶۲۱۰ بعنوان نماینده شرکت مدیریت صنعتی بعنوان رئیس هیئت مدیره ۲ بر اساس حکم شماره ۱۱۵۴۵/۹۳ مورخ ۲۵/۵/۹۳ سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران، آقای صفدر گرائلی بورخیلی به کد ملی ۲۱۶۱۳۶۹۸۰۶ بعنوان نماینده شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ۳ بر اساس حکم شماره ۱۱۵۴۶/۹۳ مورخ ۲۵/۵/۹۳ سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران، آقای علیرضا رنجبر کفشگر کلائی به کد ملی ۲۱۶۲۰۴۰۳۹۵ بعنوان نماینده سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران بعنوان مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره ۴ بر اساس حکم شماره ۱۱۵۴۷/۹۳ مورخ ۲۵/۵/۹۳ سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران، آقای احمد شیخ پور سیگارودی به کد ملی ۲۷۰۸۸۸۹۰۴۴ بعنوان نماینده مرکز گسترش فناوری اطلاعات بعنوان عضو هیئت مدیره ۵ بر اساس حکم شماره ۱۱۵۴۸/۹۳ مورخ ۲۵/۵/۹۳ سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران، آقای نصرالله امیر احمدی به کد ملی ۲۱۲۱۹۰۱۹۹۱ بعنوان نماینده شرکت نو سازی صنایع ایران بعنوان عضو هیئت مدیره همگی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور با امضاء مدیر عامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۸۹۳۴۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10806204
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائمشهر (سهامی عام) بشماره ثبت۱۵۳ قائمشهرو شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۳/۹۱ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد. ۱ به استناد مفاد ماده۱۰۹ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت اعضاء مشروحه ذیل بسمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند. ۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. ۲ سازمان مدیریت صنعتی. ۳ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران. ۴ شرکت ساختمان و خدمات نوساز. ۵ شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران. اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12653230
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائم شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۵ به قرار ذیل برای بقیه دوره تعیین گردیدند: شرکت سازمان مدیریت صنعتی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۰۶۳۵ با نمایندگی آقای حسین ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۳۱۷۷۲۸۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره (بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره) و شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰ با نمایندگی آقای احمد شیخ پور سیگارودی به شماره ملی۲۷۰۸۸۸۹۰۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره) و شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳ با نمایندگی آقای مسعود فرشباف نجفی نژاد دان به شماره ملی۲۱۶۱۴۸۰۲۲۷ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۵۵۰۷ با نمایندگی آقای حبیب مرادی به شماره ملی۲۲۹۲۴۷۱۳۶۱ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و شرکت نوسازی صنایع ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۷۱۱۱ با نمایندگی آقای نصراله امیر احمدی به شماره ملی۲۱۲۱۹۰۱۹۹۱ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای مسعود فرشباف نجفی نژاد دان به شماره ملی ۲۱۶۱۴۸۰۲۲۷به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۴۱۱۲۱۲۸۶۹۸۹۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121498
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائم شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره ۵۵۱۴/۲۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ثبت۶۸۶۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۷/۴/۱۳۹۵ به قرار ذیل برای بقیه دوره انتخاب گردیدند: شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۰۷۰ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳ و شرکت سازمان مدیریت صنعتی سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۰۶۳۵ و شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۶۲۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۵۵۰۷ و شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰ و شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۷۵۹۸۹ تا تاریخ ۰۷/۴/۱۳۹۵. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۸۲۰۷۱۰۸۶۰۶۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177106
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائم شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره ۱۴۹۴۵/۲۰ مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان بازرس اصلی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ به قرار ذیل برای بقیه دوره انتخاب گردیدند: شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۷۰ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳ و شرکت سازمان مدیریت صنعتی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۰۶۳۵ و شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰ و شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۳۱ وشناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۷۵۹۸۹ و شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۵۵۰۷ تا تاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۹۱۸۹۳۳۷۱۸۸۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177115
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائم شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره ۱۶۵۴۵/۲۰ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۵ به قرار ذیل برای بقیه دوره تعیین گردیدند: شرکت سازمان مدیریت صنعتی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۰۶۳۵ با نمایندگی آقای حسین ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۳۱۷۷۲۸۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف هیئت مدیره و شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۵۵۰۷ با نمایندگی آقای پیمان ولی پور به شماره ملی ۲۰۶۳۲۷۳۶۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف هیئت مدیره و شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۷۰ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳ با نمایندگی آقای مسعود فرشباف نجفی نژاد دان به شماره ملی ۲۱۶۱۴۸۰۲۲۷ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰ با نمایندگی آقای علیرضا خوران به شماره ملی ۲۱۶۱۹۰۸۷۵۸ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۳۱ وشناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۷۵۹۸۹ با نمایندگی آقای پیام قربانی به شماره ملی ۲۰۹۲۴۰۹۷۳۵ به سمت عضو موظف هیئت مدیره. ۲ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۹۱۸۲۰۴۲۲۸۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287205
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائم شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره ۲۳۵۴۹/۴۱ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اتوبوسرانی شهرداری قائمشهر به شماره ثبت ۲۵۲۳۳۱۳۳۴ وشناسه ملی ۱۴۰۰۲۵۸۷۹۱۹ با نمایندگی آقای پیام قربانی به شماره ملی ۲۰۹۲۴۰۹۷۳۵ (بعنوان عضو موظف هیئت مدیره) و سازمان عمران و توسعه شهرداری قائم شهر به شماره ثبت ۳۴/۳/۱/۱۶۰۷۹۴ وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۰۷۲۷ با نمایندگی آقای مهدی مهدی زاده خرمائی به شماره ملی ۲۱۶۰۶۴۶۸۹۱ (بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره) و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قائم شهر به شماره ثبت ۲۳۸۸۱۳۳۴ وشناسه ملی ۱۴۰۰۲۵۸۷۹۹۵ با نمایندگی آقای حمیدرضا مرادی عباس آبادی به شماره ملی ۲۰۹۲۰۵۹۲۴۶ (بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره) و سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهرداری قائمشهر به شماره ثبت ۶۰۵۴۷۳۳۴ وشناسه ملی ۱۴۰۰۲۵۸۸۳۷۳ با نمایندگی آقای کاظم علی پور به شماره ملی ۲۱۶۱۸۰۸۵۱۶ (بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره) و سازمان آرامستان‌های شهرداری قائم شهر به شماره ثبت ۳۴/۳/۱/۱۴۱۰۹۵ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۷۳۰۹ با نمایندگی آقای علیرضا خوران به شماره ملی ۲۱۶۱۹۰۸۷۵۸ (بعنوان عضو موظف هیئت مدیره) تا تاریخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۷٫۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۳۶۱۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای هادی جانباز فوتمی به شماره ملی ۴۵۹۱۲۲۶۱۱۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۱۲۷۷۵۱۰۷۳۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287253
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائم شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره ۲۳۵۴۹/۴۱ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهرداری قائمشهر به شماره ثبت ۶۰۵۴۷۳۳۴ وشناسه ملی ۱۴۰۰۲۵۸۸۳۷۳ با نمایندگی آقای کاظم علی پور به شماره ملی ۲۱۶۱۸۰۸۵۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره و سازمان عمران و توسعه شهرداری قائم شهر به شماره ثبت ۳۴/۳/۱/۱۶۰۷۹۴ وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۰۷۲۷ با نمایندگی آقای مهدی مهدی زاده خرمائی به شماره ملی ۲۱۶۰۶۴۶۸۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره و سازمان آرامستان‌های شهرداری قائم شهر به شماره ثبت ۳۴/۳/۱/۱۴۱۰۹۵ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۷۳۰۹ با نمایندگی آقای علیرضا خوران به شماره ملی ۲۱۶۱۹۰۸۷۵۸ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و سازمان اتوبوسرانی شهرداری قائمشهر به شماره ثبت ۲۵۲۳۳۱۳۳۴ وشناسه ملی ۱۴۰۰۲۵۸۷۹۱۹ با نمایندگی آقای پیام قربانی به شماره ملی ۲۰۹۲۴۰۹۷۳۵ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قائم شهر به شماره ثبت ۲۳۸۸۱۳۳۴ وشناسه ملی ۱۴۰۰۲۵۸۷۹۹۵ با نمایندگی آقای حمیدرضا مرادی عباس آبادی به شماره ملی ۲۰۹۲۰۵۹۲۴۶ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای علیرضا خوران به شماره ملی ۲۱۶۱۹۰۸۷۵۸ به سمت سرپرست تا تاریخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۷٫۲ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و مکاتبات عادی و جاری با امضای سرپرست و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۱۱۲۵۵۴۸۱۴۳۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه