شرکت حمایت از تولید کنندگان صنعت و کشاورزی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10740044737


شماره ثبت:
1228
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1378/2/23
آدرس:
بروجرد م وليعصر ط فوقاني پاساژ وليعصر 6916645391

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حبیب زرعی روزبهانی 12669224
علی محمد چرخکار 12669224
سید احمد موسوی 12669224
منوچهر شماعی 12669227
همایون فریور 12669227
محمد رضا معظمی گودرزی 12669227
بهرام غفاری پور 12669227
آقای سعید هدایتی 12669227
آقای ناصر هوشیار 12669227
محمد صادق جوانمرد 12669227
یداله فرجی 14013424
علی سربندی 14013424
عباس ستاری پور 14013424
معصومه بادپروا 14013438
مصطفی عبدی 14013438

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12669224
آگهی تغییرات شرکت حمایت از تولید کنندگان صنعت و کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۴۷۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. انتخاب مدیران وتعیین دارندگان حق امضاء: علی محمد چرخکار به شماره ملی ۴۱۳۲۰۳۰۳۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره حبیب زرعی روزبهانی بشماره ملی ۴۱۳۲۱۴۰۴۱۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سید احمد موسوی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۹۴۳۸۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضاء نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۴۱۲۰۲۸۸۳۸۹۵۴۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669227
آگهی تغییرات شرکت حمایت از تولید کنندگان صنعت و کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۴۷۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل هیئت مدیره: منوچهر شماعی بشماره ملی ۴۱۳۲۴۱۷۵۹۱ حبیب زرعی روزبهانی بشماره ملی ۴۱۳۲۱۴۰۴۱۵ علی محمد چرخکار بشماره ملی ۴۱۳۲۰۳۰۳۸۵ سعید هدایتی بشماره ملی ۴۱۳۲۱۲۱۶۹۰ همایون فریور بشماره ملی۰۰۵۰۷۳۷۷۳۲ بعنوان اعضاء اصلی برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ناصر هوشیار بشماره ملی ۴۱۳۲۰۹۲۱۰۰ و محمد رضا معظمی گودرزی بشماره ملی ۴۰۷۰۴۳۹۱۹۶ بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.. بازرس اصلی وعلی البدل: محمد صادق جوانمرد بشماره ملی ۴۱۳۲۰۵۰۷۱۸ به سمت بازرس اصلی و بهرام غفاری پور بشماره ملی ۴۱۳۰۴۲۹۹۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۲۰۲۴۶۲۸۸۷۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14013424
آگهی تغییرات شرکت حمایت از تولید کنندگان صنعت و کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۴۷۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: +سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ناصر هوشیار (نماینده صنایع پلاستیک کوثر گهر به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۰۵۸۰۳) به شماره ملی ۴۱۳۲۰۹۲۱۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره منوچهر شماعی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۷۵۹۱ به سمت به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سعید هدایتی به شماره ملی ۴۱۳۲۱۲۱۶۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره یداله فرجی به شماره ملی ۴۱۳۰۶۵۸۴۰۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره عباس ستاری پور به شماره ملی ۴۱۳۰۸۴۳۳۳۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره علی سربندی به شماره ملی ۱۸۱۸۵۳۳۷۲۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره محمد صادق جوانمرد به شماره ملی ۴۱۳۲۰۵۰۷۱۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال. امضای اسناد و اوراق بهادار و عادی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره معتبر است. ش۹۷۰۲۱۶۶۸۴۹۸۳۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14013438
آگهی تغییرات شرکت حمایت از تولید کنندگان صنعت و کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۴۷۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر هوشیار (نماینده صنایع پلاستیک کوثر گهر به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۰۵۸۰۳) به شماره ملی ۴۱۳۲۰۹۲۱۰۰ به بسمت عضو اصلی هیئت مدیره منوچهر شماعی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۷۵۹۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره سعید هدایتی به شماره ملی ۴۱۳۲۱۲۱۶۹۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره یداله فرجی به شماره ملی ۴۱۳۰۶۵۸۴۰۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره عباس ستاری پور به شماره ملی ۴۱۳۰۸۴۳۳۳۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره علی سربندی به شماره ملی ۱۸۱۸۵۳۳۷۲۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره محمد صادق جوانمرد به شماره ملی ۴۱۳۲۰۵۰۷۱۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال. مصطفی عبدی به شماره ملی ۰۶۲۰۸۹۶۳۵۳بعنوان بازرس اصلی؛ و معصومه بادپروا به شماره ملی ۴۱۳۰۹۲۴۱۳۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به سال ۹۳ و ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۲۱۶۹۷۱۹۷۶۱۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه