شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10740043565


شماره ثبت:
1170
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1362/4/1
آدرس:
بروجرد ابتداء جاده كمر بندي 6918963111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید احمد امامی 12845268
حسین امین زاده 12845268
آقای محمدهادی مظاهری صالحی 12845268
ناصر دهقان سانیچ 13071642
شهلا تلیکانی 13071642
محمدحسین فهیمی 14186266
علیرضا مظاهری صالحی 14186266

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12845268
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی ۱۲۸۵۱۱۶۰۲۱ حسین امین زاده هرندی به شماره ملی ۵۶۵۹۶۸۳۵۱۷ ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی ۰۵۶۹۳۹۳۳۲۹ محمد سید فروتن به شماره ملی ۱۲۸۵۳۱۲۲۱ شرکت روین شیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰ وبه نمایندگی ناصردهقان سانیچ بسمت اعضای اصلی و سید احمد امامی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۴۵۵۰ محمد هادی مظاهری صالحی به شماره ملی ۱۲۹۲۳۳۲۷۴۳ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. ش۹۵۰۳۲۲۵۷۱۴۶۸۸۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877669
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: +سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ناصر دهقان سانیچ به سمت رئیس هیئت مدیره (موظف) محمد حسین فهیمی به نمایندگی از شرکت روین شیمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (موظف) محمد سیدفروتن به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) حسین امین زاده هرندی به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) علیرضا مظاهری صالحی به سمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل +محمد هادی مظاهری صالحی بعنوان منشی هیئت مدیره انتخاب گردید +اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض شد: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از کلیه ادارات دولتی و مؤسسات و نهادهای خصوصی. استخدام و نصب وعزل کلیه مأموران وکارکنان شرکت وتعیین شغل وحقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه وتعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و یا بازنشستگی و مستمری وراث آنان (در چهارچوب مصوب و نمودار سازمانی به استثناء معاونین و مدیرکارخانجات با پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هیئت مدیره انجام خواهد شد.) افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا ورود به دعوی یاانصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری یا داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام مصالحه تعیین وکیل، سازش باتصویب هیئت مدیره، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق وکیل در توکیل بجای او یا بدون حق توکیل بغیرو توکیل در توکیل غیرولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگه اجرایی، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. اجاره ماشین آلات یا محل در زمینه فعالیتهای شرکت و فسخ اجاره و تعدیل اجاره بها در زمینه ذکر شده و اقدام به انجام خدمات کامزدی با تعیین هزینه کارمزد خدمات به دیگران و یا انجام خدمات کارمزدی به کالاهای شرکت از دیگران و پرداخت هزینه‌های مربوطه با عقد قرارداد در زمینه فعالیتهای شرکت. بکارگیری و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین و پرداخت حق الزحمه آنان. اتخاد تصمیم در مورد تعیین نحوه و انجام معاملات با در نظر گرفتن آئین نامه معاملات در زمینه فعالیت شرکت با رئیس هیات مدیره خواهد بود. +دارندگان حق امضا: اوراق و اسناد تعهدآور: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق و مکاتبات عادی: کلیه اوراق و مکاتبات عادی و قراردادهای استخدامی و مکاتبات غیرتعهدآور با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۴۰۶۴۷۳۲۲۰۶۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13071642
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شامل ترازنامه؛ صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد تصویب گردید.. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل وبازرس علی البدل: موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۱۲۴ وشناسه ملی شماره ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل برای دوره عملکرد منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵تعیین گردید. موسسه آروین ارقام پارس به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای دوره عملکرد منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵تعیین گردید.. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها و کلیه اطلاعیه‌های شرکت تعیین شد.. انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل هیئت مدیره: علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی ۱۲۸۵۱۱۶۰۲۱ ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی ۰۵۶۹۳۹۳۳۲۹ حسین امین زاده هرندی به شماره ملی ۵۶۵۹۶۸۳۵۱۷ محمدحسین فهیمی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۱۲۱۸۱ سیداحمد امامی به شماره ملی۱۲۸۶۳۱۴۵۵۰ برای مدت ۲سال بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. شرکت روین شیمی به شماره ثبت ۱۶۸۹۷۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰ با نمایندگی شهلا تلیکانی به شماره ملی ۰۳۲۱۴۶۴۴۳۵ با معرفی نامه شماره ۹۵۰۰۱۳۱مورخ ۱۰/۰۵/۹۵برای مدت ۲سال بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردید. محمدهادی مظاهری صالحی به شماره ملی۱۲۹۲۳۳۲۷۴۳ برای مدت ۲سال بعنوان عضوعلی البدل هیئت مدیره انتخاب گردید. ش۹۵۰۷۲۴۶۹۶۹۸۷۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13071659
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. تعیین سمت هیئت مدیره: ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی ۰۵۶۹۳۹۳۳۲۹به سمت رئیس هیئت مدیره (موظف) محمد حسین فهیمی به شماره ملی۴۱۳۱۹۱۲۱۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (موظف) سیداحمد امامی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۱۴۵۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) حسین امین زاده هرندی به شماره ملی۵۶۵۹۶۸۳۵۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی۱۲۸۵۱۱۶۰۲۱ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.. تعیین دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی و قراردادهای استخدامی و مکاتبات غیرتعهدآور با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۷۲۴۵۰۸۷۱۸۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556055
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فاطر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۵۲۳۳۴۰۴۴۵۸۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186266
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ و باستناد نامه شماره ۳۴۴۰۴ , ۱۲۲ مورخ ۱۷/۰۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی ۰۵۶۹۳۹۳۳۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) محمد حسین فهیمی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۱۲۱۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) سید احمد امامی به شماره ۱۲۸۶۳۱۴۵۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) حسین امین زاده هرندی به شماره ۵۶۵۹۶۸۳۵۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی ۱۲۸۵۱۱۶۰۲۱ به سمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره (عضو موظف هیئت مدیره) شرکت روین شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰ با نمایندگی شهلا تلیکانی طی معرفی نامه شماره ۱۷۰۰۱۲۶ مورخ ۲۵/۲/۹۷ و محمدهادی مظاهری صالحی به شماره ملی ۱۲۹۲۳۳۲۷۴۳ بعنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی و قراردادهای استخدامی و مکاتبات غیرتعهدآور با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۶۰۴۴۸۸۲۰۰۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186274
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ و باستناد نامه شماره ۳۴۴۰۴ , ۱۲۲ مورخ ۱۷/۰۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی ۰۵۶۹۳۹۳۳۲۹ و محمد حسین فهیمی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۱۲۱۸۱ و سید احمد امامی به شماره ۱۲۸۶۳۱۴۵۵۰ و حسین امین زاده هرندی به شماره ۵۶۵۹۶۸۳۵۱۷ و علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی ۱۲۸۵۱۱۶۰۲۱ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و شرکت روین شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰ با نمایندگی شهلا تلیکانی طی معرفی نامه شماره ۱۷۰۰۱۲۶ مورخ ۲۵/۲/۹۷ و محمدهادی مظاهری صالحی به شماره ملی ۱۲۹۲۳۳۲۷۴۳ بعنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال. ش۹۷۰۶۰۴۲۹۶۴۹۷۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235187
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: _ موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. _ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. _ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۷۰۷۹۱۷۸۱۰۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه