شرکت دارو سازی زاگرس فارمد پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10740034217


شماره ثبت:
733
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1362/9/28
آدرس:
بروجرد جاده كمربندي بطرف ملاير 6916843415

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حسن بایرامی 13132790
مهدی شلیله 13473079
آقای خسرو واشقانی 13473079
آقای علی اصغری 14107229
محمد رضوانی فر 14107229
محمد حسین ملک 14107229
فرشاد ملک وندفرد 14107229

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12873410
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی زاگرس فارمد پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: +اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت دارو پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ (به نمایندگی علیرضا طلائی) شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹ (به نمایندگی مسعود شریعتی ور نو سفادرانی) شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ (به نمایندگی مجتبی نوروزی) شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ (به نمایندگی احمد کرباسی) شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ (به نماینگی فرهاد غفوریان خوجین) برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. +موسسه حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. +روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. +ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. +سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره (به نمایندگی احمد کرباسی) شرکت دارو پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (به نمایندگی علیرضا طلائی) شرکت دارو پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به سمت مدیرعامل (به نمایندگی علیرضا طلائی) برای مدت دو سال انتخاب شدند. +کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء علیرضا طلائی نماینده شرکت دارو پخش و احمد کرباسی نماینده شرکت لابراتوارهای رازک یا فرهاد غفوریان خوجین نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۴۰۳۲۳۱۳۷۶۵۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900679
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی زاگرس فارمد پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: +سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ به نماینگی احمد کرباسی به سمت عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی مجتبی نوروزی به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹ به نمایندگی مسعود شریعتی ورنوسفادرانی به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به نمایندگی فرهاد غفوریان خوجین به سمت عضو موظف هیئت مدیره شرکت دارو پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به نمایندگی حسن بایرامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ۰۳/۰۴/۹۷. کلیه اسناد وآوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات قانونی خود به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: - نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی و مراجع قضائی و ثبتی. - خرید وفروش و معاوضه اموال و خدمات بر اساس ایین نامه معاملات. - پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت‌ها و موسسات. - مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علائم تجاری و یا خرید و یا تحصیل هر گونه حق الامتیاز و حق کسب پیشه (سر قفلی) - اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و شرکت‌ها و موسسات و هر گونه استقراض با هر مدت و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد. (در چارچوب بودجه مصوب) - طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی و یا خارجی و پاسخ و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن کلیه اختیارات مذکور در ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تامین اموال طرف‌های دعوی و در خواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی در مورد مفاد احکام قضائی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به و مطالبات شرکت از محکومین و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل نماینده حقوقی یا وکیل و اعطای حق توکیل غیر. - تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آئین نامه‌های موجود. - استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی. - تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. - انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آن. - پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرائی و وظایف و شرح شغل هریک از معاونین ومدیران شرکت و تصویب و ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت. - انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. - پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ش۹۵۰۴۲۰۶۷۰۸۸۶۶۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132790
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی زاگرس فارمد پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: +سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ به نماینگی مهدی وصفی مرندی به سمت عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره شرکت دارو پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به نمایندگی حسن بایرامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی سید هادی موسوی به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹ به نمایندگی محمدرضا پیرکلخوران به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به نمایندگی حمیدرضا شاددل بصیر به سمت عضو موظف هیئت مدیره حسن بایرامی به شماره ملی ۰۰۵۷۰۵۷۸۹۳ به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده تا ۰۳/۰۴/۹۷. ش۹۵۰۸۲۶۸۱۵۳۲۸۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473079
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی زاگرس فارمد پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه، عملکرد و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب مجمع قرار گرفت. بازرس اصلی وعلی البدل: مهدی شلیله به شماره ملی۳۸۷۳۲۵۵۹۸۷ نماینده موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت ۲۲۰۷۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و خسرو واشقانی فراهانی به شماره ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳نماینده موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت ۳۶۵۳۰وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت برای سال ۱۳۹۶ انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۲۵۳۵۱۱۲۲۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14107229
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی زاگرس فارمد پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت دارو پخش سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ و با نمایندگی علی اصغری به شماره ملی ۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و با نمایندگی محمد حسین ملک به شماره ملی ۰۰۵۹۰۱۰۴۱۱ شرکت لابراتورهای رازک سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ و با نمایندگی محمد رضوانی فر به شماره ملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و با نمایندگی فرشاد ملک وند فرد به شماره ملی ۰۰۴۷۲۰۲۸۰۷ شرکت داروسازی اکسیر سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹ و با نمایندگی محمد حسین ملک به شماره ملی ۰۰۵۹۰۱۰۴۱۱ تا تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۹. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهای به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۴۱۳۳۰۴۵۱۲۶۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه