سیمان دورود

شرکت سیمان دورود (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10740026271
دورود خ خاتم الانبياء 6881933331
16
افراد
26
آگهی‌ها
469
شماره ثبت
1379/4/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 624728
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان دورودثبت ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۲/۹۱ که در مورخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام و شرکت سیمان خزر سهامی عام و شرکت صنایع سیمان غرب سهامی عام و شرکت سیمان بهبهان سهامی عام و شرکت سیمان سپاهان سهامی عام به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۱ آقای منوچهر رئیسی نماینده شرکت صنایع سیمان غرب به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین فاتح نماینده شرکت سیمان بهبهان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر مطیعی نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا حسن پور نماینده شرکت سیمان سپاهان و آقای مهدی دانشگر نماینده شرکت سیمان خزر به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و بطورکلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در مورخ ۲۳/۳/۹۱ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ش۱۱۴۸۸۳۹ ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 857548
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان دورود ثبت ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۱ که در مورخ ۱۳/۹/۹۱ واصل گردید: آقای منوچهر رئیسی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس دیرین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر مطیعی تواندشتی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا حسن پور و سید محسن جدغریب به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید و با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در مورخ ۱۶/۹/۹۱ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ش۱۶۰۲۶۰۶ ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 985700
آگهی تصمیمات شرکت سیمان دورود (سهامی عام) بشماره ثبت۴۶۹ و شناسه ملی۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۱۱/۹۱ که در مورخ۲۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: اقای علی حسین قراچه به سمت رئیس هیئت مدیره و اقای عباس دیرین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اقای جعفر مطیعی تواندشتی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان محمدرضا حسن پور و منوچهر رئیسی به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود. در مورخ۲۹/۱۱/۹۱ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ش۱۶۱۷۴۶۲ ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1025159
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان دورود ثبت ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ که در مورخ ۱۷/۱/۹۲ واصل گردید: آقای علی حسین قراچه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس دیرین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر مطیعی تواندشتی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان اکبر حمزه و منوچهر رئیسی بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت باقیمانده هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در مورخ ۱۸/۱/۹۲ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ش۱۶۳۱۱۸۶ ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061822
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان دورود ثبت ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۲/۹۲ که در مورخ ۲۴/۲/۹۲ واصل گردید: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی حافظ گام بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۲ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. در مورخ ۲۸/۲/۹۲ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ش۱۶۵۰۰۵۳ ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184020
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان دورود ثبت۴۶۹ و شناسه ملی۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۹/۵/۹۲ که در مورخ۸/۷/۹۲ واصل گردید: ۱ آقای مجتبی حقیقت جو به نمایندگی شرکت سیمان بهبهان به سمت رئیس هیات مدیره و آقای منوچهر رئیسی به نمایندگی شرکت صنایع سیمان غرب به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای جعفر مطیعی تواندشتی به نمایندگی شرکت سهام عام سیمان فارس و خوزستان به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقایان اکبر حمزه به نمایندگی شرکت سیمان سپاهان و سیاوش عرب به نمایندگی شرکت سیمان خزر به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت باقیمانده هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب هریک با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در مورخ۱۱/۷/۹۲ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ش۱۷۰۷۹۹۲ ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296874
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان دورود ثبت ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/۹۲ که در مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ واصل گردید: صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به سمت عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده هیات مدیره انتخاب شدند. در مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ش۱۷۵۹۲۱۲ ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1469194
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان دورود شماره ثبت ۴۶۹ شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۲/۹۳ که در مورخ ۴/۳/۹۳ واصل گردید: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بسمت بازرس اصلی و قانونی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ و شرکت سهامی عام سیمان خزر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵ و شرکت صنایع سیمان غرب شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ و شرکت سهامی عام سیمان بهبهان شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ و موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. در مورخ ۷/۳/۹۳ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردید. ش۱۸۳۱۱۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1505843
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان دورود شماره ثبت ۴۶۹ شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۹۳ که در مورخ ۴/۴/۹۳ واصل گردید: سید هوشنگ خلفوندی شماره ملی ۴۰۷۱۵۹۱۵۹۵ به نمایندگی شرکت صنایع سیمان غرب سهامی عام شناسه ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین پاپی شماره ملی ۴۲۱۹۴۵۲۲۰۶ به نمایندگی موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و جعفر مطیعی، تواندشتی شماره ملی ۴۱۳۱۴۸۰۳۱۱ به نمایندگی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و حمید رضا سارانی شماره ملی ۰۹۴۲۶۸۶۲۷۶ به نمایندگی شرکت سیمان خزر سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره و سید اصغر فتوحی اونجی شماره ملی ۰۰۵۷۱۷۷۶۶۱ به نمایندگی شرکت سیمان بهبهان سهامی عام شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. شرح وظایف و حدود اختیارات مدیر عامل در هفت بند بشرح صورت جلسه هیئت مدیره بتصویب هیئت مدیره رسید. در مورخ ۵/۴/۹۳ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ش۱۸۴۴۲۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9629901
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان دورود ثبت ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۰ و نامه شماره ۴۲۰۸ مورخ ۱۱/۵/۹۰ آقای محمدمهدی پورطهماسب به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرزاد پورکریم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن نامداری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان جعفر مطیعی و تقی حاجیوند به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در مورخ ۱۳/۵/۹۰ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9954608
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان دورود ثبت ۴۶۹و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ و نامه شماره ۲۰۲۱ - ۸۸ ۲۶/۱۲/۸۸ که در مورخ ۱۴/۱/۸۹ واصل گردید: ۱ آقای روزعلی نیک آبادی به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدمهدی پورطهماسب به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای علی جعفری زاده بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقایان حسن غضنفریان و محسن نامداری به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت باقیمانده هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و بطور کلیه تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در مورخ ۱۷/۱/۸۹ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9956783
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان دورود ثبت ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۱ که در مورخ ۱۳/۹/۹۱ واصل گردید: آقای منوچهر رئیسی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس دیرین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر مطیعی تواندشتی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا حسن پور و سید محسن جدغریب به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید و با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در مورخ ۱۶/۹/۹۱ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10029636
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان دورود ثبت ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورت جلسه هیات مدیره مورخ۰۷/۰۱/۹۰ و نامه شماره۱۰ ۰۸/۰۱/۹۰ که در مورخ۰۸/۰۱/۹۰ واصل گردید: ۱ آقای محمدمهدی پورطهماسب به نمایندگی شرکت صنایع سیمان غرب به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محسن نامداری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای مهرزاد پورکریم به نمایندگی شرکت سیمان فارس خوزستان به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای صمد سمرقندی به نمایندگی از شرکت سیمان خزر و آقای تقی حاجیوند به نمایندگی شرکت سیمان بهبهان به سمت اعضای اصلی هیا ت مدیره برای دوره باقیمانده هیات مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هریک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. در مورخ۰۸/۰۱/۹۰ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10074283
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان دورودثبت۴۶۹ و شناسه ملی۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۲/۹۰ و نامه شماره۱۷۷۷ مورخ۴/۳/۹۰ که در مورخه۵/۳/۹۰ واصل گردید: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی نوین نگرمانا بعنوان بازرس قانونی و آقای مهدی شلیله بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. در مورخ۸/۳/۹۰ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10424896
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان دورود ثبت ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۲/۹۱ که در مورخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام و شرکت سیمان خزر سهامی عام و شرکت صنایع سیمان غرب سهامی عام و شرکت سیمان بهبهان سهامی عام و شرکت سیمان سپاهان سهامی عام به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۱ آقای منوچهر رئیسی نماینده شرکت صنایع سیمان غرب به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین فاتح نماینده شرکت سیمان بهبهان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر مطیعی نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا حسن پور نماینده شرکت سیمان سپاهان و آقای مهدی دانشگر نماینده شرکت سیمان خزر به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و بطورکلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در مورخ ۲۳/۳/۹۱ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10739853
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان دورود ثبت ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۸۹ و نامه شماره ۲۷۲۸ ۲۴/۴/۸۹ که در مورخ ۲۴/۴/۸۹ واصل گردید: ۱ آقای محمدمهدی پورطهماسب به نمایندگی شرکت صنایع سمیان غرب بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن نامداری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جلیل همتی به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای صمد سمرقندی به نمایندگی شرکت سیمان خزر و آقای تقی حاجیوند به نمایندگی شرکت سیمان بهبهان به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و براوات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. ۲ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. در مورخ ۲۴/۴/۸۹ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10980569
آگهی تصمیمات شرکت سیمان دورود سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۶۹ شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۰ که در مورخ ۶/۶/۹۰ واصل گردید: آقای محمدمهدی پورطهماسب به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرزاد پورکریم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن نامداری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان جعفر مطیعی و حسین فاتح به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در مورخ ۶/۶/۹۰ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683592
آگهی تغییرات شرکت سیمان دورود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۶۴۱۶۹۷۳۰۵۰۰۰ ریال (منقسم به ۶۴۱۶۹۷۳۰۵ سهم عادی ۱۰۰۰ریالی) از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت (گروه زمین) افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش۹۴۱۲۱۰۸۱۱۵۲۵۴۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری درود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021300
آگهی تغییرات شرکت سیمان دورود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره: حسین فاتح به شماره ملی ۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳ به نمایندگی از شرکت سیمان خزر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵ و ثبت شده به شماره ۶۴۴۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره اسکندر بابائی به شماره ملی ۶۳۷۹۸۸۲۴۵۶ به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ و ثبت شده به شماره ۴۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فریدون رحمانی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۴۷۱۱۳ به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ و ثبت شده به شماره ۴۰۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره محمد تقی معین آزاد به شماره ملی۲۲۹۲۰۳۳۵۹۳ به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان بهبهان به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ و ثبت شده به شماره ۸۱۷ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره حسین مهرابی نیا به شماره ملی ۴۲۱۹۴۵۲۲۰۶ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی وپس انداز کارکنان بانکها ثبت شده به شماره ۱۹۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۵ تعیین گردیدند. تعیین دارندگان حق امضاء: مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله کلیه سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و اوراق مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویضی هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت و حدود اختیارات ایشان به شرح ذیل مورد تعیین و تصویب قرار گرفت: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور ظهر نویس قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی پس از تصویب هیئت مدیره. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت ومعامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع نام و یا علائم تجاری و صنعتی کپی رایت سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانکها شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها دادسراها مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری وارجاع دعوا به داوری و تعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی شش ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ش۹۵۰۶۲۴۳۹۸۹۴۲۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری درود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250293
آگهی تغییرات شرکت سیمان دورود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ شرکت سیمان ارومیه سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ شرکت صنایع سیمان غرب سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ شرکت سیمان بهبهان سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴ - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی نوین نگرمانا به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۰۲۰۷۳۳۵۸۵۵۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری درود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13278259
آگهی تغییرات شرکت سیمان دورود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۷ بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۰۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ شرکت سیمان ارومیه سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۳ وشناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ شرکت صنایع سیمان غرب ثبت شده به شماره ۴۳۷ وشناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ شرکت سیمان بهبهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۱۷ وشناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ شرکت سیمان خزر سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۴۴۹۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵ ش۹۵۱۱۰۷۶۸۳۷۹۵۷۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری درود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298198
آگهی تغییرات شرکت سیمان دورود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبت۴۰۸۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ با نمایندگی سید هوشنگ خلفوندی به شماره ملی ۴۰۷۱۵۹۱۵۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سیمان ارومیه سهامی عام به شماره ثبت۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ با نمایندگی مهدی کریمی شهر بابک به شماره ملی ۰۰۶۰۵۳۱۴۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی عام سیمان بهبهان به شماره ثبت۸۱۷ وشناسه ملی۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ با نمایندگی حمیدرضا امینی به شماره ملی ۰۹۳۸۶۶۴۹۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع سیمان غرب سهامی عام به شماره ثبت۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ با نمایندگی علیرضا براتی به شماره ملی ۰۰۴۷۶۶۸۰۰۸ به سمت عضوهیئت مدیره شرکت شرکت سیمان خزرسهامی عام به شماره ثبت۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵ با نمایندگی احمد تاجیک به شماره ملی ۰۴۲۱۲۸۱۵۶۱ به سمت عضوهیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله کلیه سفته‌ها، برات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و اوراق مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویضی هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت و حدود اختیارات ایشان به شرح ذیل مورد تعیین و تصویب قرار گرفت: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور ظهر نویس قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی پس از تصویب هیئت مدیره. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت ومعامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع نام و یا علائم تجاری و صنعتی کپی رایت سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانکها شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری وارجاع دعوا به داوری و تعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر پس از تصویب هیئت مدیره. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی شش ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14047422
آگهی تغییرات شرکت سیمان دورود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: + صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی ثبت شده به شماره ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛ و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا ثبت شده به شماره ۲۲۰۷۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۳۰۳۹۶۲۳۴۲۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063960
آگهی تغییرات شرکت سیمان دورود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۳/۱۳۹۷ و باستناد نامه ۱۸۵۲۸۴ , ۱۲۱ مورخ ۱۷/۰۴/۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۳۷ و شناسه ملی۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ شرکت سیمان خزر (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵ برای مدت دو سال. صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی ثبت شده به شماره ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛ و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز ثبت شده به شماره ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073373
آگهی تغییرات شرکت سیمان دورود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: + سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مهدی کریمی شهر بابک به شماره ملی ۰۰۶۰۵۳۱۴۶۰ طی حکم شماره ۴۳۷ ۹۷ مورخ ۱۳/۳/۹۷ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۵۱۳۹۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به وکالت از شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۶۳ وشناسه ملی۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره، علیرضا براتی به شماره ملی ۰۰۴۷۶۶۸۰۰۸ طی حکم شماره ۱/۱۵۴۴ مورخ ۱۳/۳/۹۷ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان ثبت شده به شماره ۴۰۸۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به وکالت از شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۳۷ وشناسه ملی۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ بعنوان عضو غیر موظف و نائب رئیس هیئت مدیره، محمد وثوق روحانی به شماره ملی ۰۰۶۲۴۸۶۶۳۲ طی حکم شماره ۱/۱۵۴۳ مورخ ۱۳/۳/۹۷ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان ثبت شده به شماره ۴۰۸۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به وکالت از شرکت سهامی ع ام سیمان بهبهان ثبت شده به شماره ۸۱۷ وشناسه ملی۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره، نیما خواجه مهمدی به شماره ملی ۲۲۹۸۹۹۷۹۳۴ طی حکم شماره ۱/۱۵۴۵ مورخ ۱۳/۳/۹۷ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان ثبت شده به شماره ۴۰۸۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره تا تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۹. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله کلیه سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و اوراق مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویضی هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت و حدود اختیارات ایشان به شرح ذیل مورد تعیین و تصویب قرار گرفت: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور ظهر نویس قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی پس از تصویب هیئت مدیره. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت ومعامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع نام و یا علائم تجاری و صنعتی کپی رایت سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانکها شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر پس از تصویب هیئت مدیره. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی شش ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ش۹۷۰۳۲۲۷۵۰۵۰۷۴۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250108
آگهی تغییرات شرکت سیمان دورود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۶۳ وشناسه ملی۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ با نمایندگی مهدی کریمی شهر بابک به شماره ملی ۰۰۶۰۵۳۱۴۶۰ بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۳۷ وشناسه ملی۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ با نمایندگی حمیدرضا گلشاهی به شماره ملی ۴۵۹۱۲۸۳۹۷۶ بعنوان عضو غیر موظف و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۰۸۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ با نمایندگی نیما خواجه مهمدی به شماره ملی ۲۲۹۸۹۹۷۹۳۴ به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۱۷ وشناسه ملی۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ با نمایندگی محمد وثوق روحانی به شماره ملی ۰۰۶۲۴۸۶۶۳۲ به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت سیمان خزر (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۶۴۴۹۳ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵ با نمایندگی حسین نجاتی فهیمی به شماره ملی ۰۹۳۰۶۲۵۰۴۸ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۹. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله کلیه سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و اوراق مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویضی هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت و حدود اختیارات ایشان به شرح ذیل مورد تعیین و تصویب قرار گرفت: (دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. (صدور ظهر نویس قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی پس از تصویب هیئت مدیره. (اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت ومعامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع نام و یا علائم تجاری و صنعتی کپی رایت سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. (تحصیل تسهیلات از بانکها شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. (اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر پس از تصویب هیئت مدیره. (تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هئیت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. (تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی شش ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک