کارخانه فارسیت دورود

شرکت کارخانه فارسیت دورود (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10740023815
دورود خ خاتم انبيا جنب كارخانه سيمان دورود 6881933565
10
افراد
11
آگهی‌ها
408
شماره ثبت
1377/9/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 643990
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام کارخانه فارسیت دورودثبت ۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۳۸۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۳/۹۱ که در مورخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ شرکت سهامی عام سیمان دورود و شرکت فارسیت اهواز سهامی عام و شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز سهامی خاص و بانک رفاه کارگران و آقای ابوالحسن قرشی نژاد به سمت اعضای اصلی و شرکت صنایع سیمان غرب سهامی عام به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۱ آقای مهدی دانشگر نماینده شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا لامعی رامندی نماینده شرکت سهامی عام سیمان دورود به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین پاکساز نماینده شرکت فارسیت اهواز سهامی عام به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد حاجی مزدارانی نماینده بانک رفاه کارگران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالحسن قرشی نژاد به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و بطورکلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در مورخ ۱۲/۴/۹۱ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ش۱۴۰۳۲۴۰ ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 930772
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام کارخانه فاریست دورود ثبت۴۰۸ و شناسه ملی۱۰۷۴۰۰۲۳۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۹/۹۱ که در مورخ ۱۴/۹/۹۱ واصل گردید: ۱ آقای محمد حریری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین رحیمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای جواد حاجی مزدارانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمهدی واصلی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالحسن قرشی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد شود. ۲ حدود و اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت. در مورخ ۱۶/۹/۹۱ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ش۱۶۰۱۸۴۵ ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068703
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام کارخانه فارسیت دورود ثبت ۴۰۸ و شناسه ملی۱۰۷۴۰۰۲۳۸۱۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۹۲ که در مورخ ۳۰/۲/۹۲ واصل گردید: نشانی شعبه شرکت به تهران خیابان دکتر بهشتی خیابان صابونچی پ ۲۴ طبقه دوم واحد ۶۰ کدپستی ۱۵۳۳۶۵۵۱۳۴ تغییر یافت در مورخ ۱/۳/۹۲ از لحاط امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ش۱۶۵۲۲۳۳ ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141673
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام کارخانه فارسیت دورود شماره ثبت ۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۳۸۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۴/۹۲ که در مورخ ۲۳/۵/۹۲ واصل گردید. ۱ ترازنامه صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تائید و تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ بسمت بازرس قانونی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ شرکت سهامی عام سیمان دورود بشماره ثبت ۴۶۹ و بانک رفاه کارگران و آقایان مهدی عابدکریمی با کد ملی ۱۲۸۶۸۷۹۸۸۴ و ابوالحسن قرشی نژاد کد ملی ۰۴۵۳۵۵۵۵۴۶۲ و محمدعلی هدایت شده با کد ملی ۰۳۸۴۰۶۶۱۷۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. در مورخ ۲۶/۵/۹۲ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ش۱۶۸۶۴۶۸ ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361342
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام کارخانه فارسیت دورود ثبت ۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۳۸۱۵
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ که در مورخ ۲۳/۱۱/۹۲ واصل گردید، آقای مهدی عابدکریمی کدملی ۱۲۸۶۸۷۹۸۸۴ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای جواد حاجی مزدارانی کدملی ۶۵۹۹۹۱۹۶۲۶ به نمایندگی از بانک رفاه کارگران به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حسین رحیمی کدملی ۵۲۷۹۴۴۷۹۶۱ به نمایندگی از شرکت سیمان دورود سهامی عام بسمت عضو هیات مدیره و آقای محمدعلی هدایت شده کدملی ۰۳۸۴۰۶۶۱۸۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای ابوالحسن قرشی نژاد کدملی ۰۴۵۳۵۵۵۴۶۲ بسمت عضو هیات مدیره و آقای سیدمحمدرضا موسوی چهارده کدملی ۳۲۵۷۵۹۴۹۰۹ (خارج از اعضای هیات مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در مورخ ۲۳/۱۱/۹۲ از لحاظ امضای ذیل ثبت و تکمیل گردید. ش۱۷۸۰۵۸۲ ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9591226
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام کارخانه فارسیت دورود ثبت ۴۰۸ و شناسه ملی۱۰۷۴۰۰۲۳۸۱۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۴/۸۹ و نامه شماره ۱۰۶۵ مورخ ۱۷/۴/۸۹ که در مورخ ۱۷/۴/۸۹ واصل گردید: ۱ آقای علی جعفری زاده به نمایندگی شرکت صنایع بتنی آبیک به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی دانشگر به نمایندگی شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اسداله احمدوند به نمایندگی شرکت سیمان دورود به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سعید عبودی به نمایندگی شرکت صنایع سیمان غرب و آقای عبدالکریم ملک نیا به نمایندگی شرکت فارسیت اهواز به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خوا هد بود. ۲ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. در مورخ ۲۲/۴/۸۹ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9733557
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام کارخانه فارسیت دورود ثبت ۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۳۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۸۹ و نامه شماره ۸۸۶ ۲/۴/۸۹ که در مورخ ۲/۴/۸۹ واصل گردید:
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9887615
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام کارخانه فاریست دورود ثبت۴۰۸ و شناسه ملی۱۰۷۴۰۰۲۳۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۹/۹۱ که در مورخ ۱۴/۹/۹۱ واصل گردید: ۱ آقای محمد حریری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین رحیمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای جواد حاجی مزدارانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمهدی واصلی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالحسن قرشی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد شود. ۲ حدود و اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت. در مورخ ۱۶/۹/۹۱ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9926375
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام کارخانه فارسیت دورود ثبت۴۰۸ و شناسه ملی۱۰۷۴۰۰۲۳۸۱۵
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۰/۱۰/۹۰ که در مورخ۲۵/۱۰/۹۰ واصل گردید: ۱ آقای مهرزاد پورکریم به نمایندگی شرکت فارسیت اهواز سهامی عام به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مهدی دانشگر به نمایندگی شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز سهامی خاص به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا لامعی رامندی به نمایندگی شرکت سهامی عام سیمان دورود به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقایان محمدحسین پاکساز به نمایندگی شرکت صنایع سیمان غرب سهامی عام و جواد حاجی مزدارانی به نمایندگی بانک رفاه کارگران به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت باقیمانده هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء هریک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در مورخ۲/۱۲/۹۰ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831338
آگهی تغییرات شرکت کارخانه فارسیت دورود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۳۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت صنایع سیمان غرب به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ با نمایندگی حمیدرضا لامعی رامندی به شماره ملی ۰۰۳۳۹۱۸۹۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت فارسیت اهواز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲ با نمایندگی علی بوالحسنی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۵۸۵۰۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان دورود به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱ با نمایندگی حسن سالاروند به شماره ملی ۴۲۱۸۷۳۲۸۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲ با نمایندگی عباسعلی نوروزی به شماره ملی ۰۰۶۷۵۸۳۱۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره ابوالحسن قرشی نژاد به شماره ملی ۰۴۵۳۵۵۵۴۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره سیدمحمد رضا موسوی چهارده به شماره ملی ۳۲۵۷۵۹۴۹۰۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تا تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۶. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تهعد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۳۱۲۵۶۱۹۱۹۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری درود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831341
آگهی تغییرات شرکت کارخانه فارسیت دورود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۳۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان دورود به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱ شرکت فارسیت اهواز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲ شرکت صنایع سیمان غرب به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲ ابوالحسن قرشی نژاد به شماره ملی ۰۴۵۳۵۵۵۴۶۲ تا تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۶. موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. ش۹۵۰۳۱۲۵۴۷۱۳۴۱۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری درود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک