شرکت قند لرستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10740010501


شماره ثبت:
2566
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1345/3/15
آدرس:
لرستان - شهرستان دورود - بخش سيلاخور - دهستان چالانچولان - روستا گاراژ-كوچه شكوفه يكم-پلاك 0-طبقه همكف-- 6885147110

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی روستا 12677438
داریوش فتح اله طالقانی 12677438
غلامعباس بهمنی 12677438
آقای کیومرث فتح اله کرمانشاهی 12677438
آقای منصور مختاری 12854644
جبارعلی زارع ممقانی 12854644
آقای محمود دالوند 12854644
شرکت قند نقش جهان 13935969
ابوالقاسم عشوندی 13935982

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12677438
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد: ۱ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ - تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت، ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره و پس از تصویب در هیئت مدیره، اجرای آن. ۳ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۴ - خرید اقلام مورد نیاز شرکت اعم از کالا و مواد، ماشین آلات، وسایل و ابزار آلات و غیره و فروش اموال منقول شرکت به استثنای محصولات تولیدی شرکت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. ۵ - فروش محصولات تولیدی شرکت پس از طرح و تصویب نرخ و میزان و شرایط آن در هیئت مدیره. ۶ - اقامه هر گونه دعوا اعم از حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری با هر مبلغ و هر نوع خواسته که علیه شرکت اقامه شود. در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع غذائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت و تعقیب موضوع تا صدور حکم نهائی و قطعی و حق مراجعه به مقامات انتظامی و حق واخواهی، درخواست تجدید نظر، فرجام، اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای مشتمل بر شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به خسارت و وجوه ایداعی، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع از آنها، ورود به عنوان ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرائم و خسارات دادرسی و وجه التزام عدم انجام تعهدات. ۷ - تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره طی دوره برای تقدیم به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام پس از تصویب در هیئت مدیره. ۸ - تهیه و تنظیم صورتهای مالی دوره‌ای و کلیه گزارشات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و ارسال آن به سازمان بورس و یا ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از طرح و تصویب در هیئت مدیره. - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علی روستا به شماره ملی ۴۴۳۱۳۱۴۹۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامعباس بهمنی به شماره ملی ۰۵۳۲۱۱۴۹۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ابوالقاسم عشوندی به شماره ملی ۰۹۳۱۸۹۷۲۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره داریوش فتح اله طالقانی به شماره ملی ۰۰۳۷۲۴۷۶۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره کیومرث فتح اله کرمانشاهی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۶۶۶۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره جبارعلی زارع ممقانی به شماره ملی ۱۶۹۹۷۴۳۲۱۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی با امضای متفق مدیرعامل و یا با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۴۱۲۰۵۱۴۱۷۵۵۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854644
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. مقررگردیدکلیه چکهای مربوط به بانکهای داخل استان با امضاء ثابت مدیرعامل شرکت آقای جبارعلی زارع ممقانی بشماره ملی ۱۶۹۹۷۴۳۲۱۵ و با یکی از دو امضاء رئیس کارخانه آقای منصور مختاری بشماره ملی ۵۰۷۸۸۴۱۶۷۹ و یا مدیرمالی آقای محمود دالوند بشماره ملی ۴۲۱۹۴۹۸۴۰۰ و ممهور به مهر کارخانه معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۳۲۵۳۸۸۱۰۹۹۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197006
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۵۰۹۲۹۶۵۹۷۰۳۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13497915
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. مرکزاصلی شرکت از بروجرد به آدرس دورود بخش سیلاخور دهستان چالانچولان روستای گاراژ کوچه شکوفه یکم با کدپستی ۶۸۸۵۱۴۷۱۱۰ تغییر یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۴۱۳۲۵۲۵۵۰۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518499
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱

آگهی انتقالی شرکت قندلرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت۱۵۶ وبه شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱به موجب نامه شماره ۲۸۱/۱۰ , ۱۱۴ مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶مرجع ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری لرستان وبه استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۰۳/۱۳۹۶ مرکزاصلی شرکت به شماره ثبت۱۵۶ از بروجرد به آدرس دورود بخش سیلاخور دهستان چالانچولان روستای گاراژ کوچه شکوفه یکم با کد پستی ۶۸۸۵۱۴۷۱۱۰ انتقال یافت ودرمرجع ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری درود تحت شماره ۲۵۶۶ به ثبت رسیده است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13935969
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علی روستا به شماره ملی ۴۴۳۱۳۱۴۹۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامعباس بهمنی به شماره ملی ۰۵۳۲۱۱۴۹۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ابوالقاسم عشوندی به شماره ملی ۰۹۳۱۸۹۷۲۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره داریوش طالقانی به شماره ملی ۰۰۳۷۲۴۷۶۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره مجتبی کاروان به شماره ملی ۱۲۸۲۴۲۱۷۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره جبارعلی زارع ممقانی به شماره ملی ۱۶۹۹۷۴۳۲۱۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تا تاریخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۸. کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و یا با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا با امضای رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات ذیل از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض شد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت، ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره و پس از تصویب در هیئت مدیره اجرای آن. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. خرید اقلام مورد نیاز شرکت اعم از کالا و مواد، ماشین آلات، وسایل و ابزارآلات و غیره و فروش اموال منقول شرکت به استثنای محصولات تولیدی شرکت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. فروش محصولات تولیدی شرکت پس از طرح و تصویب نرخ و میزان و شرایط آن در هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوا اعم از حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری با هر مبلغ و هر نوع خواسته که علیه شرکت اقامه شود. در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت و تعقیب موضوع تا صدور حکم نهائی و قطعی و حق مراجعه به مقامات انتظامی و حق واخواهی، درخواست تجدید نظر، فرجام، اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای مشتمل بر شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به خسارات و وجوه ایداعی، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقراردر ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع از آنها، ورود به عنوان ثالث، قبول یا ردسوگند، تامین خواسته، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرائم و خسارات دادرسی و وجه التزام عدم انجام تعهدات. تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره طی دوره برای تقدیم به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام پس از تصویب در هیئت مدیره. تهیه و تنظیم صورتهای مالی دوره‌ای و کلیه گزارشات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و ارسال آن به سازمان بورس و یا ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از طرح و تصویب در هیئت مدیره.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13935982
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی روستا به شماره ملی ۴۴۳۱۳۱۴۹۹۷ ابوالقاسم عشوندی به شماره ملی ۰۹۳۱۸۹۷۲۰۳ داریوش طالقانی به شماره ملی ۰۰۳۷۲۴۷۶۰۳ غلامعباس بهمنی به شماره ملی ۰۵۳۲۱۱۴۹۵۷ مجتبی کاروان به شماره ملی ۱۲۸۲۴۲۱۷۶۱ به عنوان اعضای اصلی کیومرث فتح اله کرمانشاهی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۶۶۶۲۴ محمود دالوند به شماره ملی ۴۲۱۹۴۹۸۴۰۰ به عنوان اعضای علی البدل تا تاریخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۸. موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14041430
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نامه مورخه ۱۸/۰۱/۹۷ مجتبی کاروان یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره مبنی بر استعفای نامبرده از عضویت در هیئت مدیره مطرح و اعضای هیئت مدیره با اظهار تاسف از استعفای نامبرده باتفاق آراء با توجه به مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه شرکت قند لرستان سهامی عام مورخ ۲۷/۰۸/۹۶ از کیومرث فتح اله کرمانشاهی عضو منتخب علی البدل اول به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره دعوت وایشان نیز قبولی خود را اعلام نمودند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361492
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱

آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۷ وبرابر تاییدیه شماره ۴۱۰۵۳/۱۲۲ مورخ ۲۰/۰۸/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: . صورت‌های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷تصویب گردید. بازرس اصلی وعلی البدل: مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰و حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندارحسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹را به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود. همچنین مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس قانونی شرکت انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه