شرکت توسعه اقتصادی فراگیرقائم عج استان گیلان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10720303859


شماره ثبت:
18267
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1392/3/6
آدرس:
گلسار - بلوار نماز - كوچه شاهد 10 ساختمان قائمين كد پستي 4163914967 4163914967

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای کریم خانی پور کلده 1074708
آقای اصغر گل چهره میان گسکری 1074708
آقای محمد علی پاسبان وطن 1074708
آقای عطاءاله نیارکی اصلی 1074708
آقای محمد علی حق پرست فروهی 1183899
آقای عباس براری لولمانی 1183899
آقای سید مهدی رضوی ضیابری 1183899
آقای احمد عسکری جیرهنده 1183899
آقای صاحب پرنیان 14213074
آقای یوسف کرامت امیرکلائی 14213074
آقای مرتضی افراسیابی 14213074
آقای امین ضرابی شیرآباد 14371266
محمد راوش 14371266
سید محمد ساداتی لمردی 14371273

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1074708
آگهی تاسیس شرکت توسعه اقتصادی فرا‌گیر قائم عج استان گیلان سهامی عام

شرکت فوق در تاریخ ۶/۳/۹۲ شماره ثبت ۱۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۳۰۳۸۵۹ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۶/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات و گیلان امروز آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و سرمایه گذاری و همکاری در توسعه و عمران و انجام امور کلیه فعالیت های اقتصادی، بازرگانی، خدماتی و ساخت و احداث و اجرای پروژه ها و طرح های عمرانی، واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی، بهداشتی، ورزشی، تفریحی، رفاهی، مسکن، جاده ها و معابر، پل ها و سدها و همچنین اداره کلیه امور موارد فوق، سرمایه گذاری و قبول سرمایه های داخلی و خارجی به منظور ایجاد و توسعه فعالیت های اقتصادی، بانکی، بیمه ای، صنعتی معدنی و کشاورزی، سرمایه گذاری و احداث و اداره واحدهای آموزش عمومی و تخصصی و موسسات عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه در صورت لزوم، تبصره یک: شرکت می تواند با توجه به نوع فعالیت صنعتی و خدمات و بازرگانی و تجاری و در صورت وجود تولیدات و توان ارائه خدمات دانش فنی و مهندسی و اجرائی با رعایت مقررات اقدام به صدور خدمات مهندسی و تولیدات آنها به خارج از کشور نماید و یا نیازمندی های خود را در این فعالیت ها از خارج تامین نماید. تبصره دو: شرکت می تواند با برگزاری نمایشگاه ها و یا شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی و ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور برای موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه نماید. تبصره سه: شرکت می تواند برای اجرای طرح های موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه و رعایت قوانین و مقررات مرتبط با موضوع فعالیت و قراردادهای منعقده از سرمایه و ذخایر موجود و اعتبارات و سرمایه گذاری های بخش دولتی عمومی تعاونی بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی. تبصره ۴: در صورتی که برای هر یک از فعالیت های موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد شرکت مکلف به اخذ آن می باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان گیلان، شهر رشت، گلسار بلوار نماز، کوچه شاهد ۱۰، ساختمان قائمین کدپستی ۴۱۶۳۹۱۴۹۶۷ کدپستی ۴۱۶۳۹۱۴۹۶۷ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال منقسم به بیست هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد بیست هزار سهم بانام تعداد چهار هزار سهم ممتاز می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۹ ـ ۲۹۱۰ مورخ ۳/۵/۹۱ نزد بانک انصار شعبه مرکزی رشت و همچنین مبلغ ۰۰۰/۸۹۰/۷۱ ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره ۳۰ مورخ ۳۰/۲/۹۲ نزد بانک انصار شعبه مرکزی رشت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای کریم خانی پور کلده بشماره ملی ۲۵۹۴۱۴۸۵۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ آقای محمد علی پاسبان وطن بشماره ملی ۲۶۴۸۶۰۱۳۹۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای عباس براری لولمانی بشماره ملی ۲۶۶۸۵۵۴۹۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای محمد علی حق پرست فروهی بشماره ملی ۱۴۶۰۸۳۲۸۷۶ بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ـ۵ـ آقای سید مهدی رضوی ضیابری بشماره ملی ۲۶۷۹۵۱۸۱۸۷ بسمت عضو هیئت مدیره. ۶ـ۵ـ آقای سید مهدی رضوی ضیابری بشماره ملی ۲۶۷۹۵۱۸۱۸۷ بسمت مدیر عامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یا در غیاب وی نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای عطا ءاله نیارکی اصلی بشماره ملی ۲۵۹۳۰۰۱۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای اصغر گل چهره میان گسکری بشماره ملی ۲۶۷۸۵۹۳۱۲۶ بعنوان بازرس علی البدل ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۸۹۷۵۰۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک رشت واحد ثبتی رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1183899
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی فراگیر قائم عج استان گیلان سهامی عام شماره ثبت ۱۸۲۶۷ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۳۰۳۸۵۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد علی حق پرست فروهی بشماره ملی ۱۴۶۰۸۳۲۸۷۶ از عضویت هیئت مدیره خارج گردید. در نتیجه اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل می‌باشند: آقای کریم خانی پور کلده شماره ملی ۲۵۹۴۱۴۸۵۰۴ و آقای محمد علی پاسبان وطن شماره ملی ۲۶۴۸۶۰۱۳۹۲، آقای سید مهدی رضوی ضیابری شماره ملی ۲۶۷۹۵۱۸۱۸۷، آقای عباس براری لولمانی شماره ملی ۲۶۶۸۵۵۴۹۶۹، آقای احمد عسکری جیرهنده شماره ملی ۲۵۹۳۱۶۳۱۸۶ تا تاریخ ۶/۳/۱۳۹۴ ۲ موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مشارکت و سرمایه گذاری و همکاری در توسعه و عمران و انجام امور کلیه فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، خدماتی، ساخت و احداث و اجرای پروژه‌ها، طرح‌های عمرانی، واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی، بهداشتی، ورزشی، تفریحی، رفاهی، مسکن، جاده‌ها و معابر، پل‌ها، سدها، همچنین اداره کلیه امور موارد فوق سرمایه گذاری و قبول سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور ایجاد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، بانکی، بیمه‌ای، صنعتی، معدنی، کشاورزی، سرمایه گذاری و احداث و اداره واحدهای آموزش عمومی، تخصصی، موسسات عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه در صورت لزوم. تبصره یک: شرکت می‌تواند با توجه به نوع فعالیت صنعتی، خدمات، بازرگانی، تجاری و در صورت وجود تولیدات و توان ارائه خدمات دانش فنی و مهندسی و اجرائی با رعایت مقررات اقدام به صدور خدمات مهندسی و تولیدات آنها به خارج از کشور نماید و یا نیازمندی‌های خود را در این فعالیت‌ها از خارج تامین نماید. تبصره دو: شرکت می‌تواند با برگزاری نمایشگاه‌ها و یا شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی و ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور برای موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه نماید. تبصره سه: شرکت می‌تواند برای اجرای طرح‌های موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه و رعایت قوانین و مقررات مرتبط با موضوع فعالیت و قراردادهای منعقده از سرمایه و ذخایر موجود و اعتبارات و سرمایه گذاری‌های بخش دولتی عمومی تعاونی بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی. تبصره ۴: در صورتی که برای هر یک از فعالیت‌های موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد شرکت مکلف به اخذ آن می‌باشد طرح‌های در دست اقدام بخش شیلات و کشاورزی و طرح‌های سلامت ساحلی و گردشگری پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. در تاریخ ۷/۷/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۷۴۲۴۵۶ مسئول ثبت شرکتهای رشت واحد ثبتی رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243920
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی فراگیر قائم عج استان گیلان سهامی عام شماره ثبت ۱۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۳۰۳۸۵۹

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شعبه بنشانی استان گیلان شهر بندر انزلی منطقه آزاد بندر انزلی روبروی درب ورودی جنب برنجکوبی ترابی پور کوچه توحید یک پلاک ۵۲ کدپستی ۴۳۱۳۱۳۴۳۴۸ تاسیس گردید. در تاریخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۵۵۲۶۵ مسئول ثبت شرکت‌های رشت واحد ثبتی رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13129321
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی فراگیرقائم عج استان گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۳۰۳۸۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - حدود اختیارات وشرح وظایف مدیر عامل که مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفته به شرح ذیل می‌باشد. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی - تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل جهت تصویب در هیئت مدیره - ایجاد و حذف نمایندگی یا شعبه در هر نقطه‌ای از ایران پس از تصویب در هیئت مدیره - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر اساس آئین نامه داخلی شرکت تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت - افتتاح حساب و استفاده ازآن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات به پیشنهاد مدیر عامل حسب تصویب در هیئت مدیره - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون - تعهد ظهر نویسی، قبولی، درخواست اوراق تجارتی - به امانت گذاردن هر نوع سند و مدارک و وجوه درصندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها - اختیار کردن وکلای دادگستری جهت اقامه هر گونه دعوا و دفاع در محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف و اداره ثبت اسناد و املاک و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی - موافقت با ماموریت کارکنان در داخل کشور - اقامه هر گونه دعوا و دفاع از دعوا مطروحه اعم از حقوقی و یا کیفری و اعتراض به ارای صادره و صلح و سازش و استرداد دعوا و مراجعه به امر دادرسی و تعیین و اختیار کردن وکیل برای احقاق حق و اعطای مهلت برای مطالبات شرکت، ادعای جعل به اسناد و مدارک ارائه شده طرف مقابل شرکت و ورود به دعوای تقابل و دادخواست جلب ثالث و اعتراض ثالث و ورود ثالث و اعتراض به آرای صادره درخواست صدور برگ اجرائیه و درخواست تعقیب اشخاص و اخذ محکوم به در دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف و ادارات و ثبت اسناد و املاک - تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه با شرایط مناسب به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره - تنظیم قراردادهای اجاره و فسخ و اقاله و تقاضای تعدیل اجاره بها و تقاضا و تحصیل حق کسب پیشه و تجارت - تعیین میزان استهلاکها - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و تحویل آن به بازرس شرکت - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقاضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها - پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. ش۹۵۰۸۲۵۳۸۳۲۹۸۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498470
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی فراگیرقائم عج استان گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۳۰۳۸۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشاوربه شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۴۱۴۱۷۷۸۹۹۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213074
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی فراگیرقائم عج استان گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۳۰۳۸۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۱۰/۹۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت حامی سرمایه اقتصاد به شماره ثبت۴۳۳۸۵۳ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۲۳۵ به نمایندگی آقای محمد راوش به شماره ملی ۱۲۸۵۵۶۸۸۴۲ و آقای یوسف کرامت امیرکلائی به شماره ملی ۲۰۶۳۴۹۵۶۰۲ و آقای صاحب پرنیان به شماره ملی ۲۷۳۹۸۸۴۷۵۳ و آقای مرتضی افراسیابی به شماره ملی ۱۱۲۹۳۸۹۳۷۵ و آقای امین ضرابی شیرآباد به شماره ملی ۲۶۳۱۶۸۴۷۷۱ ش۹۷۰۶۲۱۷۹۳۱۵۰۶۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371266
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی فراگیرقائم عج استان گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۳۰۳۸۵۹

آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی فراگیرقائم عج استان گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۳۰۳۸۵۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشد. آقایان مرتضی افراسیابی به شماره ملی ۱۱۲۹۳۸۹۳۷۵ به سمت رییس هیئت مدیره ویوسف کرامت به شماره ملی ۲۰۶۳۴۹۵۶۰۲ به سمت نایب رییس هیئت مدیره وامین ضرابی شیرآباد به شماره ملی ۲۶۳۱۶۸۴۷۷۱ به سمت مدیرعامل وعضوء هیئت مدیره و محمد راوش به شماره ملی ۱۲۸۵۵۶۸۸۴۲ به نمایندگی از شرکت حامی سرمایه اقتصاد با شماره ثبت ۴۳۳۸۵۳ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۲۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و صاحب پرنیان به شماره ملی ۲۷۳۹۸۸۴۷۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ - دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، تضامین و قراردادها با امضای مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ودرغیاب یکی از اشخاص مزبور با امضاء شخص دیگری از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. و سایر نامه‌های اداری، کلیه اوراق اداری و مکاتبات بدون تعهد با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371273
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی فراگیرقائم عج استان گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۳۰۳۸۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی کاشفان با شماره ثبت ۲۷۸۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محمد ساداتی لمردی با شماره ملی ۰۰۶۲۶۲۶۳۹۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۱۰۰۱۳۳۸۳۰۴۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه