شرکت توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی افق شمال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10720268947


شماره ثبت:
14936
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1388/8/14
آدرس:
رشت بلوار شهيد انصاري نبش كوچه ولي عصر1 4167754455

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1039775
آگهی تغییرات شرکت توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی افق شمال سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۳۶ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۶۸۹۴۷

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱۶/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه‌های کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۲۵۴۷۴ مسئول ثبت شرکت‌های رشت واحد ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10869993
آگهی تغییرات شرکت توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی افق شمال سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۳۶ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۶۸۹۴۷

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فاطمه ریسمانچی اصل مقدم و آقای حمید نصیری حقیقی بعنوان عضو علی البدل و خانم صغرا رضائی بالا گفشه ء و آقای محمد قهرمان بعنوان عضو علی البدل و خانم سیده زهرا همتی سراوانی و خانم فرخنده بنده پی و آقای عباس میره جینی و خانم ندا یوسفی فرید و آقای محمد محمدیان حسن کیاده تا تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۳. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس میره جینی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سیده زهرا همتی سراوانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم صغرا رضائی بالا گفشه ء بسمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه ریسمانچی اصل مقدم بسمت منشی هیئت مدیره و خانم فرخنده بنده پی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد محمدیان حسن کیاده بسمت عضو هیئت مدیره و خانم ندا یوسفی فرید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد قهرمان بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای حمید نصیری حقیقی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای محمد محمدیان حسن کیاده بسمت مدیرعامل. ۳ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت واحد ثبتی رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه