شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10720243977


شماره ثبت:
11455
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1385/8/1
آدرس:
رشت - بلوار شهيد رجائي - نرسيده به كوچه پنجم طبقه دوم 4154813716

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9894227
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۵۵ - ۱/۸/۸۵ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۲۸/۵/۸۸ تغییرات ذیل در شرکت فوق ایجاد گردیده است. ۱ - موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات صدر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ - روزنامه کثیرالانتشار نقش قلم جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10249813
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۵۵ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول به طور فوق العاده مورخه ۲۰/۱۱/۸۹ و تنفس مورخ ۲۸/۱۱/۸۹ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان صومعه سرا رودسر تالش لنگرود و رشت به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانهای فومن و آستانه به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال مالی انتخاب شدند. ۲ آقای علیرضا یوسفیان به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت تالش برابر حکم شماره ۱۴۰/ش/م ۲۹/۱۰/۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمصطفی شاداب به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت صومعه سرا برابر حکم ۱۵۴۶/۴۰۱ ۲۸/۱۰/۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدتقی پورحسن به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت لنگرود و برابر حکم شماره ۲۶۰/۸۹ ۲۹/۱۰/۸۹ با حفظ سمت هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل و آقایان سیدعلی هادیان و ابراهیم قنبرپور به ترتیب به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت رودسر برابر حکم شماره ۱۰۳۱۸/۹۵۰ ۱۹/۱۱/۸۹ و شرکت تعاونی سهام عدالت رشت برابرحکم شماره ۱۸۵۵۰۲۸/۱۰/۸۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته، بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10801186
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۴۵۵ ۱/۸/۸۵و شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۱۲/۸/۸۸ تغییرات ذیل در شرکت فوق ایجاد گردیده است: ۱ با خروج آقای محمدحسن نعیمی گورابی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت بندرانزلی و اقای علیرضا یوسفیان به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت تالش بسمت رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت قانونی تعیین گردیدند و بقیه اعضاء کماکان در سمت‌های خود ابقاء گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و غیره با امضای ثابت مدیرعامل شرکت (آقای عباس دیده بان) به اتفاق امضاء رئیس هیات مدیره آقای علیرضا یوسفیان و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای نایب رئیس هیات مدیره آقای عبداله قرباندوست به همراه شرکت دارای اعتبار است و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و در مواقع لزوم با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10852160
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۵۵ ۱/۸/۸۵ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردید ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت ۲ موسسه حسابرسی دش و همکاران به سمت بازرس اصلی شرکت برای سال مالی ۹۰۹۱ تعیین گردیند ۳ روزنامه نقش قلم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744895
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ و باستناد تاییدیه شماره ۴۲۹۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۱۲۵۶۰۲۶۸۶۶۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14071019
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ و برابر مجوز شماره۳۲۱۲۲/۱۲۲مورخ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به دوره مالی به۳۱/۶/۹۶ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ثبت۱۹۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکارن به شماره ثبت۱۳۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت برای یک سال مالی انتخاب و تصویب گردید ش۹۷۰۳۲۱۷۸۹۴۹۴۹۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه