آب معدنی داماش گیلان

شرکت آب معدنی داماش گیلان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10720201749
رشت خيابان انقلاب (حاجي آباد) خيابان سپهدار پلاك 12 واحد 15 ساختمان داماش 4136616881
0
افراد
2
آگهی‌ها
6787
شماره ثبت
1380/9/21
تاریخ تأسیس

اشخاص آب معدنی داماش گیلان

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10141161
آگهی تغییرات شرکت آب معدنی داماش گیلان سهامی عام شماره ثبت ۶۷۸۷ مورخ ۲۱/۹/۸۰ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۱۷۴۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۷/۱۱/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ موسسه حسابرسی ابتکار نوین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۱۵۴۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای کاظم وادی زاده به کد ملی ۰۰۱۵۷۴۱۵۲۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14272441
آگهی تغییرات شرکت آب معدنی داماش گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۱۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سیاق نوین (جهان) به شماره ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و گیلان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۷۲۹۴۱۸۴۹۳۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک