شرکت ریسندگی خاور (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10720145520


شماره ثبت:
1802
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1364/11/26
آدرس:
رشت كيلومتر 6 جاده رشت به فومن 4136953444

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد ترابی گودرزی 986210
سید محمود حسینی خرمی 986210
عنایت ذاکری 986210
محمدرضا رضایی 986210
آقای اردشیرفخاری 986210
سید حسین عرب زاده 986240
اسفندیار خورشیدزاده 1562233
آقای عباس خبازی 1562233
آقای سیروس شجاعی برجوئی 1562233
آقای ابوالحسن منشی زاده 1683557
آقای محسن کاملان خباز 13610560
آقای شهرام شاهرخی میلاسی 13610560
سید جواد تقوی سبزواری 13610560
برزو مختاری 13610560
جواد توسلی مهر 13610560
آقای غلامرضا ادریسی عراقی 13689868
آقای حمزه علی حاجی پاشا 13689868
آقای امیر صبوری 13689868
خانم کبری مهرورزیوسف 13689868
آقای سعید آریانپور 13689868

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 986210
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی خاور سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۴۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: محمد ترابی گودرزی به ک م ۴۱۳۲۵۲۶۶۸۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به ش م ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا رضایی به ک م ۲۲۹۹۲۹۵۴۷۱ بنمایندگی از شرکت گروه صنایع کاغذ پارس به ش م ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید محمود حسینی خرم به ک م ۰۰۴۶۱۳۹۸۴۲ بنمایندگی از شرکت صنایع نخ خمین به ش م ۱۰۱۰۱۰۸۵۸۸۷ بسمت مدیرعامل و اردشیر فخاری به ک م ۰۰۳۹۹۶۹۷۸۹ بنمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن به ش م ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ و عنایت ذاکری به ک م ۲۱۴۰۶۶۳۸۱۰ بنمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند به ش م ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه مکاتبات مربوط به اوراق و اسناد تعهدآور با دو امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضا هیئت مدیره معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۶۸۹۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986240
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی خاور سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۴۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی دش و همکاران به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به ک م ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به ش م ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ و شرکت صنایع نخ خمین به ش م ۱۰۱۰۱۰۸۵۸۸۷ و شرکت گروه صنایع کاغذ پارس به ش م ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰ و شرکت لیزینگ آتیه الوند به ش م ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ و شرکت لیزینگ صنعت و معدن با ش م ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۶۸۸۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1258047
آگهی تاسیس انتقالی شرکت ریسندگی خاور سهامی عام

بموجب نامه شماره ۹۰۶۵۵/۹۲ مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۲ مرکز اصلی شرکت ریسندگی خاور (سهامی عام) شماره ثبت ۸۴۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰ واحد ثبتی تهران به نشانی استان گیلان، رشت، کیلومتر ۶ جاده رشت به فومن، کدپستی ۴۱۳۶۹۵۳۴۴۴ انتقال یافت و در این اداره شماره ثبت ۱۸۰۲ ذیل ثبت اولیه بثبت رسیده و از لحاظ امضاء دفاتر در تاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۲ تکمیل گردیده. مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۷۳۹۱۴ مسئول ثبت شرکت های رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1562233
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ به استناد حکم شماره ۵۶۳۳/۱۹ مورخه ۸/۴/۱۳۹۲ صادره از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸، شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ آقای عباس خبازی به شماره ملی ۴۶۲۱۵۰۴۴۶۰ به نمایندگی از شرکت صنایع نخ خمین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۳۵۹۶ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۵۸۸۷ به جای آقای سیدمحمودحسینی خرمی انتخاب گردیدند. ۲ به استناد حکم شماره ۷۱۳۱/۲۱ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۲ صادره از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و آقای اسفندیار خورشیدزاده به شماره ملی ۴۶۸۸۹۶۸۹۳۰ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه دماوند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ به جای آقای عنایت ذاکری انتخاب گردیدند. ۳ به استناد حکم شماره ۷۴۸۴/۲۰ مورخ۷/۸/۱۳۹۲ صادره از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ آقای سیروس شجاعی برجوئی به شماره ملی ۵۵۵۸۸۱۵۰۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به جای آقای محمدترابی گودرزی انتخاب گردیدند. ۴ آقای سیروس شجایی برجوئی به شماره ملی ۵۵۵۸۸۱۵۰۵۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۵ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۱۱۷۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683557
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با استعفای آقای سید محمود حسینی خرمی از سمت مدیرعاملی شرکت آقای ابوالحسن منشی زاده به شماره ملی ۲۲۱۸۶۲۸۷۸۳به سمت مدیرعامل شرکت منصوب گردید. اعضای هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را متناسب با حدود اختیارات مدیرعامل مندرج در بند ب ماده ۵۶اساسنامه بشرح متن ضمیمه صورتجلسه هیئت مدیره فوق به مدیرعامل تفویض اختیار نمودند و در چارچوب قانون تجارت به پیوست مورد تایید قراردادندکلیه مکاتبات مربوط به اوراق و اسناد تعهدآور با دو امضای رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود. ۲ در صورت غیبت رییس هیئت مدیره یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت غیبت مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره حق امضا دارند. ش۹۳۰۸۱۰۳۷۲۲۴۲۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742616
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ره بین بشماره ثبت ۸۹۷۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوانو بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام بشماره ثبت ۲۰۴۲۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۱۲۴۴۱۳۳۲۷۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839029
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمزه علی حاجی پاشا با کدملی ۲۱۶۰۶۱۸۰۶۳به استناد حکم شماره ۱۸۹۴/۲۱ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۴از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند بجانشینی آقایان کامیار بهبودی عضو هیئت مدیره وابوالحسن منشی زاده مدیرعامل به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره وآقای البرز رستمی راوری به عنوان رئیس هیئت مدیره با کدملی به شماره ۲۹۹۰۵۴۳۰۵۸ وآقای صفدر گرایلی بورخیلی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره با کدملی ۲۱۶۱۳۶۹۸۰۶ وآقای سیروس شجاعی برجوئی به عنوان عضو هیئت مدیره با کدملی ۵۵۵۸۸۱۵۰۵۱ وآقای علی ابراهیم به عنوان عضو هیئت مدیره به کدملی ۰۰۳۷۴۴۳۶۰۷ تعیین گردیدند. ۲ - کلیه مکاتبات مربوط به اوراق و اسناد تعهدآور با دو امضای رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود و در صورت غیبت هر یک از نامبردگان یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره نسبت به امضاء اقدام می‌نماید. ۳ - دراجرای بند ب ماده ۵۶اساسنامه اعضای هیئت مدیره کلیه اختیارات خودرا به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود. هماهنگی و دعوت به جلسات هیئت مدیره به طور کلی. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کلیه ادارات دولتی ارگان‌ها در تمام مراحل و دادسراها و ثبت و شهرداری‌ها و مؤسسات خصوصی و انجمن‌ها وکمیته‌ها با حق توکیل به غیر ولو کرارا. انجام کلیه مکاتبات اداری شرکت با حق واگذاری به افراد ذیصلاح در شرکت. نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزدها و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث و سایر شرایط استخدام طبق آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره شرکت. افتتاح کلیه حسابها نزد بانکها و استفاده از آن به نام شرکت (افتتاح و اختتام حساب بانکی در خارج از کشور به تصویب هیئت مدیره خواهد بود). دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون. خرید مواد اولیه از منابع داخلی در چهارچوب آیین نامه معاملات و همچنین خرید مواد اولیه از مؤسسات - ارگانهای دولتی وابسته و تحت پوشش دولت - نهادهای انقلاب و دیگر مؤسساتی که دارای قیمت تثبیتی هستند. خرید کلیه قطعات لوازم یدکی و مصرفی و اثاثیه و سایر لوازم از منابع داخلی در چهارچوب آیین نامه معاملات (خرید از منابع خارجی منوط به تصویب هیئت مدیره خواهد بود). عقد هر نوع قرارداد فروش و مشارکت در قالب قیمیتهای مصوب هیئت مدیره. و در خصوص مواردی که مصوبه قبلی قیمت در هیئت مدیره ندارد با نظر مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود. برنامه ریزی تولید متناسب با بازار فروش داخلی و خارجی و ارائه گزارش ماهانه به هیئت مدیره. تصویب مأموریتهای خارج از کشور به پیشنهاد مدیرعامل و با تصویب هیئت مدیره. تصویب مأموریتهای داخل کشور توسط کارکنان شرکت. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی له یا علیه شرکت اعم از حقوق کیفری با داشتن تمام اختیارات) به استثنای حق سازش و استرداد دعوی) راجع به دادرسی، ارجاع مورد دعوی به داوری و تعیین و عزل داور و هرگونه اقدام قانونی دیگر برای پیشبرد دعوی و نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا و وصول محکم به چه در دادگاه و چه در دوائر ثبت اسناد لازم باشد با حق توکیل به غیر ولو کرارا. انجام کلیات اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای به ثبت رسانیدن تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره و موارد دیگری که ثبت و اعلان آن در جراید قانونی الزامی است با حق توکیل به غیرولو کرارا. کلیه خریدهای خارجی با تصویب هیات مدیره انجام می‌گردد. درغیر اینصورت لازم است صورت اسامی منابع خرید و مقدار مورد نیاز و قیمت وکپی پروفرماهای دریافت شده با اظهار نظر مدیرعامل جهت طرح و تصویب به هیات مدیره ارائه گردد. ارائه گزارش ماهانه از وضعیت تولید، فروش، مواد اولیه، نقدینگی، پرسنل و غیره و پیشنهاد برنامه‌های مورد نظر به هیئت مدیره. ایجاد تسهیلات و انجام همکاری‌های لازم با بازرس قانونی و حسابرسان شرکت جهت بررسی حساب‌های پایان سال مالی. تهیه و تنظیم حساب‌های پایان سال مالی شامل ترازنامه و سود و زیان و سایر حساب‌های مربوط همراه با گزارش کلی از وضعیت شرکت در سال مورد گزارش جهت تصویب هیئت مدیره. تهیه صورت دارایی و فروش شرکت هر شش ماه یک بار جهت تأیید هیئت مدیره و تسلیم آن به بازرس قانونی شرکت و رعایت سایر مفاد قانون تجارت. تهیه و تنظیم بودجه سالانه حداقل سه ماه قبل از پایان سال مالی جهت تصویب هیئت مدیره. تهیه پیشنهاد اصلاح چارت سازمانی و تعداد افراد و تخصص‌های لازم متناسب با حجم عملیات شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. تهیه آیین نامه داخلی شرکت منجمله آیین نامه استخدامی – آیین نامه معاملات - آیین نامه اداری – آیین نامه ملی و آیین نامه مأموریت و هر آیین نامه‌ای که در جریان صحیح امور شرکت لازم باشد جهت تصویب هیئت مدیره (برحسب مورد). ش۹۵۰۳۱۹۳۲۱۱۲۷۷۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364614
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم بانام ۱٫۰۰۰ ریالی به مبلغ ۳۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۳۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم بانام ۱٫۰۰۰ ریالی افزایش یافت که مبلغ ۵۴٫۳۸۰٫۴۵۲٫۶۳۰ از محل تجدید ارزیابی اموال غیرمنقول طبق گزارش شماره ۲۵۸۳ ک مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۵ کارشناس رسمی دادگستری تقویم و تسلیم شرکت گردیده و باقیمانده به مبلغ ۳۱۵٫۶۱۹٫۵۴۷٫۳۷۰ ریال از محل مطالبات حال شده احد از سهامداران تامین گردیده و افزایش یافته است. بدینوسیله ماده ۶ اساسنامه اصلاح شده است. ش۹۵۱۲۲۸۳۳۹۶۶۰۶۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13374797
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حابرسی خدمات مدیریت ره بین (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۸۹۷۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۰۴۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۰۳۰/۰۸/۱۳۹۶ انتخاب شدند. ۳ روزنامه جهان صنعت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۱۱۷۹۴۸۵۲۳۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460299
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - ماده ۳ اساسنامه موضوع فعالیت بشرح زیر اصلاح می‌گردد: الف: تولید انواع نخ از الیاف طبیعی و مصنوعی (پنبه، پشم، پلی استر، ویسکوز و غیره) ب: بافندگی، رنگرزی، چاپ و تکمیل انواع پارچه از الیاف طبیعی و مصنوعی ج: اقدام به کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی اعم از خرید، فروش، واردات و صادرات انواع الیاف، نخ و محصولات مرتبط طبق ضوابط و قوانین جاری کشور د: نصب ماشین آلات برای تهیه محصولات مرتبط و اشتغال به هرگونه امور مرتبط به صنعت نساجی ه: مشارکت در سایر شرکتها از طریق مشارکت مستقیم یا خرید سهام و: سایر اموریکه به نحوی از انحا در ارتباط با موارد فوق الذکر بوده و موضوع اصلی فعالیت شرکت را تسهیل نماید. ۲ - بندهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ ماده ۵۰ اساسنامه موضوع اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل اصلاح می‌گردد: - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت نزد بانکها، صندوق‌ها، موسسات مالی و اعتباری مجاز و استرداد آنها - اخذ تسهیلات از بانکها، صندوقها، موسسات مالی و اعتباری مجاز، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت ماده ۳ اساسنامه حاضر. استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه و منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن آنها ولو کرارا. - انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.۳ - ماده ۵۱ اساسنامه موضوع تقسیم سود شرکت بشرح ذیل اصلاح می‌گردد: هر سال طبق تصمیم مجامع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. در هرحال رعایت ماده ۲۴۱ قانون تجارت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در این خصوص ضروری است. اعضاء هیئت مدیره می‌توانند در سمت دیگری بطور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازای آن با تصویب هیئت مدیره حق الزحمه دریافت کنند.. مجمع عمومی با اخذ تسهیلات موضوع مصوبه مورخه ۹۵/۰۶/۲۸ ستاد تسهیل امور و رفع موانع تولید استان گیلان موافقت و ضمن اصلاح بند ۱۶ ماده ۵۰ اساسنامه بشرح فوق، اختیار ترهین اموال منقول و غیرمنقول شرکت را در راستای تامین شرایط اخذ تسهیلات به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود. ش۹۶۰۳۱۶۸۵۱۲۳۵۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610560
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۹/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ به نمایندگی آقای سیدجواد تقوی سبزواری به کدملی ۰۹۳۰۶۱۶۰۸۱ و شرکت صنایع نخ خمین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۳۵۹۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۵۸۸۷به نمایندگی آقای محسن کاملان خباز به کدملی ۰۹۴۲۹۱۴۹۶۱ و شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ به نمایندگی آقای برزو مختاری به کدملی ۵۷۰۹۶۲۰۹۴۷ و شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۳۸۶ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸ به نمایندگی آقای شهرام شاهرخی میلاسی به کدملی ۴۶۶۹۴۳۴۷۸۰و شرکت ایران اکسیکو (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۸۰۱۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۷۶۶ به نمایندگی آقای جواد توسلی مهر به کدملی ۳۸۷۱۱۹۵۱۷۰ ش۹۶۰۶۲۵۶۹۶۳۹۶۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13689868
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامرضا ادریسی عراقی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۴۹۰۷۱به عنوان نماینده شرکت ایران اکسیکو (سهامی خاص) با حکم شماره ۳۸۱۷/۲۱مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ به عنوان رئیس هیأت مدیره و خانم کبری مهرورز یوسف به شماره ملی ۲۵۹۳۶۹۷۲۰۲به عنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) طبق حکم شماره ۳۸۱۸/۲۱مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره وآقای حمزه علی حاجی پاشا به شماره ملی ۲۱۶۰۶۱۸۰۶۳به عنوان نماینده شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) طبق حکم شماره ۳۸۱۶/۲۱مورخ ۱۵/۱۰/۹۵ به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره وآقای سعید آریانپور به شماره ملی ۰۰۴۸۸۷۷۰۶۹به عنوان نماینده شرکت صنایع نخ خمین (سهامی خاص) طبق حکم شماره ۳۸۱۴/۲۱مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵وآقای امیر صبوری به شماره ملی ۴۳۷۰۵۷۱۴۸۰به عنوان نماینده شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) طبق حکم شماره ۳۸۱۵/۲۱مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲ حق امضای کلیه مکاتبات مربوط به اوراق واسناد تعهدآور با دو امضائ رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود ودر صورت غیبت رئیس هیأت مدیره ویکی از اعضاء هیأت مدیره ودر صورت غیبت مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره حق امضائ دارند. ۳ تعیین اختیارات مدیرعامل: اعضاء هیأت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را متناسب با حدود اختیارات مدیرعامل مندرج در بند ب ماده ۵۶ اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: هماهنگی و دعوت به جلسات هیئت مدیره به طور کلی. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کلیه ادارات دولتی ارگان‌ها در تمام مراحل و دادسراها و ثبت و شهرداری‌ها و مؤسسات خصوصی و انجمن‌ها و کمیته‌ها با حق توکیل به غیرولو کرارا. انجام کلیه مکاتبات اداری شرکت با حق واگذاری به افراد ذیصلاح در شرکت. نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزدها و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث و سایر شرایط استخدام طبق آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره شرکت. افتتاح کلیه حسابها نزد بانکها و استفاده از آن به نام شرکت (افتتاح و اختتام حساب بانکی در خارج از کشور به تصویب هیئت مدیره خواهد بود). دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون. خرید مواد اولیه از منابع داخلی در چهارچوب آیین نامه معاملات و همچنین خرید مواد اولیه از مؤسسات ارگانهای دولتی وابسته و تحت پوشش دولت نهادهای انقلاب و دیگر مؤسساتی که دارای قیمت تثبیتی هستند. خرید کلیه قطعات لوازم یدکی و مصرفی و اثاثیه و سایر لوازم از منابع داخلی در چهارچوب آیین نامه معاملات (خرید از منابع خارجی منوط به تصویب هیئت مدیره خواهد بود). عقد هر نوع قرارداد فروش و مشارکت در قالب قیمیتهای مصوب هیئت مدیره. و در خصوص مواردی که مصوبه قبلی قیمت در هیئت مدیره ندارد با نظر مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود. برنامه ریزی تولید متناسب با بازار فروش داخلی و خارجی و ارائه گزارش ماهانه به هیئت مدیره. تصویب مأموریتهای خارج از کشور به پیشنهاد مدیرعامل و با تصویب هیئت مدیره تصویب مأموریتهای داخل کشور توسط کارکنان شرکت. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی له یا علیه شرکت اعم از حقوق کیفری با داشتن تمام اختیارات) به استثنای حق سازش و استرداد دعوی) راجع به دادرسی، ارجاع مورد دعوی به داوری و تعیین و عزل داور و هرگونه اقدام قانونی دیگر برای پیشبرد دعوی و نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا و وصول محکم به چه در دادگاه و چه در دوائر ثبت اسناد لازم باشد با حق توکیل به غیرولو کرارا. انجام کلیات اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای به ثبت رسانیدن تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره و موارد دیگری که ثبت و اعلان آن در جراید قانونی الزامی است با حق توکیل به غیرولو کرارا. کلیه خریدهای خارجی با تصویب هیأت مدیره انجام می‌گردد. در غیراینصورت لازم است صورت اسامی منابع خرید و مقدار مورد نیاز و قیمت و کپی پروفرماهای دریافت شده با اظهار نظر مدیرعامل جهت طرح و تصویب به هیأت مدیره ارائه گردد. ارائه گزارش ماهانه از وضعیت تولید، فروش، مواد اولیه، نقدینگی، پرسنل و غیره و پیشنهاد برنامه‌های مورد نظر به هیئت مدیره. ایجاد تسهیلات و انجام همکاری‌های لازم با بازرس قانونی و حسابرسان شرکت جهت بررسی حساب‌های پایان سال مالی. تهیه و تنظیم حساب‌های پایان سال مالی شامل ترازنامه و سود و زیان و سایر حساب‌های مربوط همراه با گزارش کلی از وضعیت شرکت در سال مورد گزارش جهت تصویب هیئت مدیره. تهیه صورت دارایی و فروش شرکت هر شش ماه یک بار جهت تأیید هیئت مدیره و تسلیم آن به بازرس قانونی شرکت و رعایت سایر مفاد قانون تجارت. تهیه و تنظیم بودجه سالانه حداقل سه ماه قبل از پایان سال مالی جهت تصویب هیئت مدیره. تهیه پیشنهاد اصلاح چارت سازمانی و تعداد افراد و تخصص‌های لازم متناسب با حجم عملیات شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. تهیه آیین نامه داخلی شرکت منجمله آیین نامه استخدامی آیین نامه معاملات آیین نامه اداری آیین نامه ملی و آیین نامه مأموریت و هر آیین نامه‌ای که در جریان صحیح امور شرکت لازم باشد جهت تصویب هیئت مدیره (برحسب مورد). ش۹۶۰۸۱۰۵۹۹۱۷۲۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019083
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶و باستناد نامه شماره ۳۴۲۵۵/۱۲۲مورخ ۱۱/۲/۹۷صادره از سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه حساب سودوزیان وعملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت۲۳۹۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی وموسسه آرمان آروین پارس (حسابرسان رسمی) به شماره ثبت۲۲۱۵۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۷ انتخاب شدند. ۳ روزنامه ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۲۱۹۱۶۳۱۱۷۷۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14281794
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تا تاریخ ۷/۷/۹۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ وشرکت صنایع نخ خمین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۳۵۹۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۵۸۸۷ وشرکت آسیا بافت بیستون (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۸۵۶۹ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۰۵۵ وشرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۹۵۹۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۶۷۳ وشرکت ایران اکسیکو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۸۰۱۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۷۶۶ انتخاب شدند. ش۹۷۰۸۰۲۴۰۱۳۶۷۵۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه