شرکت صنایع پوشش ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10720116100


شماره ثبت:
982
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1352/5/31
آدرس:
رشت ابتداي جاده انزلي بعد از فرودگاه كيلومتر 5 كارخانجات صنايع پوشش ايران 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10009827
آگهی تغییرات شرکت منحله صنایع پوشش ایران سهامی عامدر حال تصفیه به شماره ثبت ۹۸۲۱۶/۳/۶۰ و به شناسه ملی شماره ۱۰۷۲۰۱۱۶۱۰۰

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۲/۹/۸۹ و صورتجلسه هیئت تصفیه مورخه ۲۳/۹/۸۹ تغییرات شرکت فوق به شرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای علیرضا عسکرزاده به استنا حکم شماره۳۲۷۳۱۱۱۰/۸/۸۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به عنوان مدیر اجرائی تصفیه و آقای حسن خزائی پول به استناد حکم شماره۴۱۸/۱۰۲۸/۱/۸۹ به نمایندگی از شرکت تهران لاله درحال تصفیه به عنوان عضو هیئت تصفیه و آقای ابوالفضل ناصری به استناد حکم شماره ۳۲۷۰۱۱ ۱۰/۸/۸۹ به نمایندگی از شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (درحال تصفیه) به عنوان عضو هیئت تصفیه برای بقیه مدت قانونی انتخاب گردیدند. و مقرر گردید که حق امضاء کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و بهادار بانکی و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیر اجرائی تصفیه و یکی از اعضای هیئت تصفیه و در غیاب مدیر اجرائی تصفیه با امضاء دو نفر از اعضای هیئت تصفیه متفقا همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر اجرائی تصفیه همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10298681
آگهی تغییرات شرکت صنایع پوشش ایران سهامی عام بشماره ثبت ۹۸۲ ۶/۳/۶۰ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۱۶۱۰۰

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۱/۸/۹۰ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۳/۸/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ آقایان نصرت اله صمدی و سعید باقری و یونس ناصر و آرش دلجو و شرکت بین المللی تتیس کیش به نمایندگی آقای نور محمد سعد الهی باستناد حکم شماره ۸۱۹ ت ک ۱۹/۸/۹۰ صادره از شرکت مذکور برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند در نتیجه آقای نصرت اله صمدی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سعید باقری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادهای شرکت با امضای ثابت آقای نصرت اله صمدی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و یک امضا از بین سایر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10627747
آگهی تغییرات شرکت منحله صنایع پوشش ایران (سهامی عام) در حال تصفیه بشماره ثبت ۹۸۲ ۱۶/۳/۶۰و شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۱۶۱۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۹/۳/۸۹ شرکت فوق که این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا بسمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10856633
آگهی تغییرات شرکت صنایع پوشش ایران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۱۶۱۰۰

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۳/۵/۸۸ شرکت فوق ثبت شده و به شماره ۹۸۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است: ۱ آقای شیرعلی شهریاری به استناد حکم شماره ۱۰۲۰ ۳۳ مورخ ۱۳/۵/۸۸ به نمایندگی از شرکت تهران لاله (سهامی خاص) به جانشینی آقای احمد مکانیک به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی پذیرفته شدند. ۲ ۲۴ مورد از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۴۵ اساسنامه بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید. ۱ انجام کلیه عملیات شرکت ۲ نعیین و انتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل ۳ انتخاب مدیران فنی و بازرگانی و اداری و تعیین وظایف و حق الزحمه ایشان ۴ نمایندگی شرکت نزد کلیه اشخاص و ادارات و مقامات و دادگاههای حقیقی و جزایی در کلیه مراحل قانونی نزد دفاتر رسمی و مقامات دولتی و غیر دولتی، کنسولگری‌ها و نزد شخصیت‌های حقوقی ایرانی و خارجی و بانک‌ها بدون استثناء ۵ انعقاد هر گونه قرارداد اجاره ۶ تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی ۷ انجام تشریفات گمرکی ۸ انجام امور پستی و تلگرافی و رسیدگی به کار صندوق ۹ مدیر عامل می‌تواند اختیارات خود را به دیگری (نماینده یا جانشین) واگذار نماید ۱۰ اقامه هرگونه دعوی حقوقی یا کیفری و دفاع از آنها با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و اجرای حکم منجمله وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، و ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در امور مدنی و ثبتی و اعتراض به عملیات اجرایی و سایر امور مربوط به اجرای ثبتی و مدنی، ترک تعقیب و انصراف از شکایت، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل به غیر ولو کرارا " و عزل وکیل و تجدید انتخاب وکیل، تعیین حق الوکاله و پرداخت آن، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت. ب: هیئت مدیره در موارد ذیل اختیارات خود را بشرح زیر بطور مشروط، به مدیر عامل تفویض می‌نماید: ۱۱ مذاکرات برای تصفیه دوستانه و رجوع به داوری و سازش و اقدام به عقد هرگونه قرارداد و موافقتنامه. «مشروط به آنکه در بخش سازش موضوع در هیئت مدیره مطرح و اتخاذ تصمیم شود». ۱۲ بحث و مذاکره و قطع و فصل و صلح در هر گونه مسائل مربوط به شرکت. «مشروط به آنکه هرگونه صلح، با ارائه پیشنهاد از طرف مدیر عامل و طرح آن در هیئت مدیره اتخاذ تصمیم شود». ۱۳ تعیین مخارج شرکت و کنترل آن. «مشروط به آنکه کلیه امور با رعایت آیین نامه معاملات انجام شود.» ۱۴ تعیین و عزل وکیل و نماینده و حامل و کارشناس و داور و داور سازش و استخدام متخصصین و به کار گماردن کارگران و تعیین حقوق و حق الزحمه و مزد آنان. «مشروط به آنکه کلیه امور با رعایت آئین نامه‌های منربوط انجام شود.» مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11143086
آگهی تغییرات شرکت منحله صنایع پوشش ایران (سهامی عام) در حال تصفیه بشماره ثبت ۹۸۲ ۱۶/۳/۶۰و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۱۶۱۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۲/۳/۸۹ و صورتجلسه هیئت تصفیه ۲۹/۳/۸۹ شرکت فوق تغییرات ذیل اتخاذ گردیده است: ۱ اعضای هیئت تصفیه به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای سیروس نقدی به استناد حکم شماره ۴۰۱۶ ۲۱ مورخ ۱۷/۳/۸۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به عنوان مدیر اجرایی تصفیه ۲ آقای حسین خزایی پول به استناد حکم شماره ۴۰۱۰ ۲۱ مورخ ۷/۳/۸۹ به نمایندگی از شرکت تهران لاله (در حال تصفیه) به عنوان عضو غیر موظف هیئت تصفیه ۳ آقای محمد آشفته به استناد حکم شماره ۴۰۰۸ ۲۱ مورخ ۱۷/۳/۸۹ به نمایندگی از شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات (در حال تصفیه) به عنوان عضو غیر موظف هیئت تصفیه ۴ آقای صفدر گرائلی بورخیلی به استناد حکم شماره ۴۰۱۴ ۲۱ مورخ ۱۷/۳/۸۹ به نمایندگی از شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (در حال تصفیه) به عنوان عضو غیر موظف هیئت تصفیه ۵ آقای مجید قاسمی به استناد حکم شماره ۴۰۱۲ ۲۱ مورخ ۱۷/۳/۸۹ به نمایندگی از شرکت صنایع نخ خمین (سهامی خاص) به عنوان عضو غیر موظف تصفیه انتخاب گردیدند. ۲ مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و بهادار بانکی و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیر اجرائی تصفیه و یکی از اعضای هیئت تصفیه و در غیاب مدیر اجرایی تصفیه با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت تصفیه (متفقا) با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیر اجرایی تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه