شرکت الکتریک ایران رشت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10720039367


شماره ثبت:
56430
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1334/4/22
آدرس:
تهران خيابان انقلاب خيابان نجات الهي نبش كوچه شيرين پلاك 64 طبقه دوم واحد 2 1599695331

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم نرگس خدابنده لو 13029906
آقای عادل فرزانه وش 13427636

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9734262
آگهی تغییرات موسسه مشاوره حقوقی ابوطالب کریمی سلیماندارابی بشناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷

طبق صورت جلسه مورخ ۲۴/۴/۸۹ موسسه فوق که در تاریخ ۶/۱۱/۸۲ تحت شماره ۲۴۱ در این دایره به ثبت رسیده است: ۱ به استناد پروانه شماره ۵۳۸۶/۱۸۷/م/پ ۶/۱۱/۸۷ صادره از مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه پروانه وکالت موسسه فوق از پایه دو به پایه یک ارتقاء یافت و ماده دو اساسنامه اصلاح گردید. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9862030
آگهی تصمیمات شرکت الکتریک ایران رشت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۱ حمیدرضا قبه به سمت رئیس هیئت مدیره، عادل فرزانه وش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمود علیزاده به سمت مدیرعامل و عباس رجامند و محمدرضا نظریان به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متغیر و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق اداری با امضاء فقط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11078812
آگهی تغییرات شرکت الکتریک ایران رشت (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۴۱ ۲۲/۴/۳۴و شماره شناسه ملی۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخه ۳۰/۴/۸۹ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۴/۸۹ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید قدیانی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقایان محمود علیزاده به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمیدرضا قبه سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان عادل فرزانه وش و عباس رجامند و محمدرضا نظریان به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و نامه‌های اداری و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره (متغیر) و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نامه‌های اداری فقط با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ تبصره ذیل به ماده ۵ اساسنامه افزوده گردید: (هیئت مدیره می‌تواند هر موقع که لازم بداند نشانی مرکز اصلی شرکت را تغییر داده و شعبی در سایر شهرستان‌ها تاسیس نماید). ۷ نشانی دفتر مرکزی شرکت از مکان قبلی به تهران سعادت آباد خیابان سرو غربی خیابان ریاضی بخشایش کوچه ۱۱ غربی پلاک ۳۷ انتقال یافته و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717783
آگهی تغییرات شرکت الکتریک ایران رشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت تولید قطعات پرسی غیرفلزی الکتریک گیلان بشماره شناسه ملی۱۰۷۲۰۲۲۶۰۹۴ به نمایندگی عادل فرزانه وش بسمت نایب رئیس ومدیرعامل - شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان بشماره شناسه ملی۱۰۷۲۰۲۲۶۵۳۳ به نمایندگی عباس رجامند بسمت عضو هیأت مدیره - شرکت پیچ سازی الکتریک گیلان بشماره شناسه ملی۱۰۷۲۰۲۲۶۵۱۴ به نمایندگی حمیدرضا قبه بسمت رئیس هیأت مدیره - شرکت طراحی مهندسی ومدیریت مونتاژالکتریک گیلان بشماره شناسه ملی۱۰۷۲۰۲۲۶۴۹۳ به نمایندگی محمود علی زاده بسمت عضو هیأت مدیره - شرکت تولید قطعات فلزی غیرآهنی الکتریک گیلان بشماره شناسه ملی۱۰۷۲۰۲۲۶۵۰۰ به نمایندگی محمدرضانظریان بسمت عضو هیأت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متغیر از بین ۳ عضو. پ۹۴۱۲۲۶۹۵۴۶۲۰۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717804
آگهی تغییرات شرکت الکتریک ایران رشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدقطعات پرسی غیرفلزی الکتریک گیلان (۱۰۷۲۰۲۲۶۰۹۴) به نمایندگی عادل فرزانه وش (به کدملی ۱۴۶۰۸۰۲۴۲۱) شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان (۱۰۷۲۰۲۲۶۵۳۳) به نمایندگی عباس رجامند (به کدملی ۱۲۸۷۵۴۲۰۸۵) شرکت پیچ سازی الکتریک گیلان (۱۰۷۲۰۲۲۶۵۱۴) به نمایندگی حمیدرضا قبه (به کدملی ۱۲۸۴۵۵۳۹۸۱) شرکت طراحی مهندسی ومدیریت مونتاژالکتریک گیلان (۱۰۷۲۰۲۲۶۴۹۳) به نمایندگی محمودعلی زاده (به کدملی ۲۲۴۹۵۵۸۰۱۹) شرکت تولیدقطعات فلزی غیرآهنی الکتریک گیلان (۱۰۷۲۰۲۲۶۵۰۰) به نمایندگی محمدرضانظریان (به کدملی۲۵۹۳۶۶۳۹۴۴) برای مدت ۲ سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۴۱۲۲۶۹۷۹۸۱۷۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029906
آگهی تغییرات شرکت الکتریک ایران رشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آریابصیراندیشه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹ بعنوان بازرس اصلی ونرگس خدابنده لو کدملی ۰۰۷۱۶۶۴۶۶۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۲۹۶۱۰۲۵۲۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13427636
آگهی تغییرات شرکت الکتریک ایران رشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق به ادار و تعه دآور ش رکت اعم از چک و سفته و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متغیراز بین ۳ عضو هیات مدیره ۵ نفره، به اسامی محمود علی زاده (به کدملی ۲۲۴۹۵۵۸۰۱۹) عباس رجامند (به کدملی ۱۲۸۷۵۴۲۰۸۵) محمدرضا نظریان (به کدملی ۲۵۹۳۶۶۳۹۴۴) و نامه‌های اداری فقط با امضاء مدیرعامل (عادل فرزانه وش به کدملی ۱۴۶۰۸۰۲۴۲۱)، به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۶۰۲۲۳۱۶۲۵۶۳۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571819
آگهی تغییرات شرکت الکتریک ایران رشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آئین ابرارآریا (به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۸۸۸۶۰) بعنوان بازرس اصلی و نرگس خدابنده لو (به کدملی ۰۰۷۱۶۶۴۶۶۱) بعن وان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه‌های کثیرالانتشارابرار وابراراقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۵ به تصویب رسید پ۹۶۰۵۳۰۱۶۵۸۰۵۶۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه