شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10700144582


شماره ثبت:
5757
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1386/1/23
آدرس:
گلستان - شهرستان گرگان - بخش مركزي - شهر گرگان-شهرك قدس مفيدي-بلوار ناهارخوران-كوچه عدالت 95-پلاك 0-طبقه همكف-- 4917959173

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سعید نجداحمدی 1665515
آقای محمد مقامی 1665515
آقای سیدرضا قاسمی شهری 1665515
التفات کامیات 13458184
آقای محمدرضا رضا شاطری 13458184
خانم فاطمه جهانشاهی 13458184
آقای یداله وفایی 13458184
آقای نادعلی نوچمنی 13458184
آقای حسین کوهانی 13458184
آقای محمدرضا کریم 13847032
علی جوانمردی وزیری 13847032
خانم فاطمه جهانشاهی 14041389
آقای عبدالحسین آل کثیر 14041389

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1665515
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان سهامی عام شماره ثبت ۵۷۵۷ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای الطفات کامیاب بشماره ملی ۶۰۲۹۶۷۱۳۷۵ بنمایندگی از شرکت کام یاب کام گلستان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مقامی بشماره ملی ۴۴۵۹۶۶۲۰۳۵ بنمایندگی از بانک صادرات ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید نجداحمدی بشماره ملی ۲۱۲۱۲۷۰۸۲۵ بنمایندگی از شرکت صنایع ذوب شمال بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید رضا قاسمی شهری بشماره ملی ۰۹۳۷۷۲۹۶۹۸ بنمایندگی از شرکت خدماتی فنی بازرگانی صنعتی پتروشیمی گلستان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علاالدین حیدری بشماره ملی ۲۷۵۳۴۸۴۵۹۷ بنمایندگی از شرکت زرین باف کام گلستان بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۲۱۴۴۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665517
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان سهامی عام شماره ثبت ۵۷۵۷ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و همچنین موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: بانک صادرات ایران و شرکت خدماتی فنی صنعتی و بازرگانی پترو دشت گلستان و شرکت کام یاب کام گلستان و شرکت زرین باف کام گلستان و شرکت صنایع ذوب شمال بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت راه سازان زرافشان و شرکت سرمایه گذاری اقتصاد کار آمد گلستان بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره. ش۷۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۲۱۴۵۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10738817
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان سهامی عام بشماره ثبت ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۰ و ۵/۵/۱۳۹۰ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان بعنوان حسابرس مستقل بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ آقای الطفات کامیاب به نمایندگی از شرکت کام یاب کام گلستان سهامی خاص بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضا حیدر نیا به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا امیری (خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیر عامل و آقای محمد رضا شوشتری به نمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای نادر قربانی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید نجد احمدی به نمایندگی از شرکت صنایع ذوب شمال سهامی خاص بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مهشید سادات نیاکان به نمایندگی از شرکت زرین باف کام گلستان سهامی خاص و آقای رضا محمد بنمایندگی از شرکت پترو دشت گلستان سهامی خاص بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال (۱۰/۳/۱۳۹۲) انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458173
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. بانک صادرات ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ ثبت شده به شماره ۳۸۳۳ و شرکت بازرگانی کام یاب کام گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۰۷۲۰۹ ثبت شده به شماره ۳۰۹۵ وشرکت خدماتی فنی صنعتی بازرگانی پترودشت گلستان (سهام خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۰۱۸۴ ثبت شده به شماره ۶۳۳۳ و شرکت سرمایه گذاری اقتصاد کارآمد گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۶۰۲۵ ثبت شده به شماره ۶۶۴۴ و شرکت آروند بنای ورکان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۵۳۰۳ ثبت شده به شماره ۴۰۵۱بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره وشرکت راه سازان زر افشان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۹۷۵۳ ثبت شده به شماره ۱۵۹۲۸۳ و شرکت تولیدی توزیعی اعتماد فرهنگیان گنبد (تعاونی) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۴۲۷۰ ثبت شده به شماره ۶۴۰۷بعنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۳۱۳۴۰۵۷۲۶۵۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458184
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی کام یاب کام گلستان به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۰۷۲۰۹ ثبت شده به شماره ۳۰۹۵ بنمایندگی آقای الطفات کامیاب بشماره ملی ۶۰۲۹۶۷۱۳۷۵ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت خدماتی فنی صنعتی بازرگانی پترودشت گلستان به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۰۱۸۴ ثبت شده به شماره ۶۳۳۳ بنمایندگی آقای یداله وفایی بشماره ملی ۴۵۹۰۴۱۵۴۳۷ بسمت نائب رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ ثبت شده به شماره ۳۸۳۳ بنمایندگی آقای محمدرضا کریم بشماره ملی ۰۵۶۹۷۵۲۸۱۷ بسمت عضو هیات مدیره شرکت آروند بنای ورکان به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۵۳۰۳ ثبت شده به شماره ۴۰۵۱ بنمایندگی آقای محمدرضا رضا شاطری به شماره ملی ۲۰۳۱۴۵۴۳۲۳ بسمت عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اقتصاد کارآمد گلستان به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۶۰۲۵ ثبت شده به شماره ۶۶۴۴ بنمایندگی آقای نادعلی نوچمنی بشماره ملی ۲۱۲۲۳۴۲۳۷۴ بسمت عضو هیات مدیره شرکت راه سازان زر افشان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۹۷۵۳ ثبت شده به شماره ۱۵۹۲۸۳ بنمایندگی خانم فاطمه جهانشاهی بشماره ملی ۲۲۴۹۹۸۲۲۹۵ بسمت عضو علی البدل هیات مدیره شرکت تولیدی توزیعی اعتماد فرهنگیان گنبد (تعاونی) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۴۲۷۰ ثبت شده به شماره ۶۴۰۷ بنمایندگی آقای حسین کوهانی به شماره ملی ۵۲۰۹۸۹۳۴۳۱ بسمت عضو علی البدل هیات مدیره آقای علاءالدین حیدری بشماره ملی ۲۷۵۳۴۸۴۵۹۷ (خارج از اعضاء هیات مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظائف خود را انجام دهند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۳۱۳۵۶۱۳۱۷۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764581
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل جدید شرکت به آدرس استان گلستان گرگان بلوارناهارخوران عدالت ۹۵ ساختمان دوم سمت راست به کد پستی ۴۹۱۷۹۵۹۱۷۳ تغییر یافت. و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش۹۶۰۹۲۶۸۶۷۸۴۵۷۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13847032
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی جوانمردی وزیری به شماره ملی ۵۵۲۹۵۶۷۰۷۱ بجای آقای محمدرضا کریم به شماره ملی ۰۵۶۹۷۵۲۸۱۷ بعنوان نمایندۀ بانک صادرات ایران در هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی گلستان برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. ش۹۶۱۱۱۰۵۹۹۵۰۶۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13920685
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ (ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و همچنین مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس علی البدل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ برای یک سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۲۱۵۵۴۸۹۵۱۳۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14041389
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالحسین آل کثیر به شماره ملی ۵۲۶۹۳۸۳۸۵۳ بجای آقای علی جوانمردی وزیری به شماره ملی ۵۵۲۹۵۶۷۰۷۱ بعنوان نمایندۀ بانک صادرات ایران و آقای علاءالدین حیدری به شماره ملی ۲۷۵۳۴۸۴۵۹۷ بجای آقای یداله وفایی به شماره ملی ۲۱۲۲۳۴۲۳۷۴ بعنوان نمایندۀ شرکت خدماتی فنی صنعتی بازرگانی پترودشت گلستان در هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی گلستان برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۲۳۱۵۸۱۲۳۵۸۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253566
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی وسود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و همچنین مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس علی البدل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ برای یک سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۷۱۸۷۱۷۶۹۶۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه