شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10700129398


شماره ثبت:
4258
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1383/9/11
آدرس:
گرگان م بسيج 4917755511

اشخاص

عنوان طبق آگهی
احمد رویایی 1631945
آقای محمد حسن عابدینی 1634221
آقای ابراهیم علیزاد 1634221
آقای مصطفی جهانبانی 1771730
آقای مهرداد وخشور حفظ آباد 12654937
آقای حمید بادپا 12654937
آقای ابراهیم نظری 12654937
آقای محمد حسین دهقانی تفتی 12763407
آقای اسماعیل بیاتی 13106973
آقای سید وحید وحیدی 13106973
مهدی پاکدل 13197112
آقای سید جلال شریف الحسینی 13386053
آقای محمد مهدی شکری 13851405
آقای احمد نظری 14051577
آقای روح اله خواجه تراب 14051577
آقای محمد رضا سهرائی 14229025
رضا کریم نژادبه 14229025

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1631945
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم علیزاد به شماره ملی ۲۱۲۲۰۷۸۰۷۳ به نمایندگی از شرکت پگاه گیلان به شماره شناسه ملی ۱۰۷۳۰۲۱۹۴۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد و خشور به شماره ملی ۱۴۶۳۸۴۳۴۶۱ به نمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران به شماره شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای احمد رویایی به شماره ملی ۴۵۷۹۲۹۳۲۶۶ به نمایندگی از شرکت پگاه لرستان به شماره شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۶۰۲۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ خدمت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل و مدیر مالی شرکت و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱۶، ۱۵، ۱۳، ۱۱، ۸، ۷، ۶، ۴، ۱ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. ش۷۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۱۱۱۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634218
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت برقراری ارتباط علمی و فنی و تحقیقات با مراکز داخلی و خارجی مرتبط با صنعت شیر و انجام آموزن‌های مرتبط پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به شرح فوق اضافه و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۳۰۷۰۵۶۴۶۵۸۷۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634221
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم علیزاد بشماره ملی ۲۱۲۲۰۷۸۰۷۳ به نمایندگی از طرف شرکت پگاه گیلان به شناسه ملی ۱۰۷۳۰۲۱۹۴۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد وخشور حفظ آباد بشماره ملی ۱۴۶۳۸۴۳۴۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن عابدینی به شماره ملی ۱۲۱۹۳۵۲۸۰۲ به نمایندگی از طرف شرکت پگاه لرستان به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۶۰۲۴۰ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده (۱۳/۱۰/۱۳۹۳) خدمت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و مدیرمالی شرکت و در غیاب هریک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. ش۹۳۰۷۰۵۵۴۱۳۲۸۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771730
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی، آقای مصطفی جهانبانی به شماره ملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۱۰۲۱۱۳۷۸۴۲۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654937
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸

به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) تعیین سمت اعضای هیأت مدیره: - شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵ و شماره ثبت ۵۵۵۷ به نمایندگی آقای سید وحید وحیدی به شماره ملی ۰۰۴۶۸۸۲۳۱۶ کماکان به عنوان رئیس هیأت مدیره. - شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳و شماره ثبت ۳۸۰۷۴ به نمایندگی آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی ۱۴۶۳۸۴۳۴۶۱ کماکان به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره. - شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ و شماره ثبت ۸۸۴۰ به نمایندگی آقای سید جلال شریف الحسینی به شماره ملی ۲۱۲۰۲۲۳۰۴۱ کماکان به عنوان عضو هیات مدیره. - شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۶۰۲۴۰ و شماره ثبت ۴۰۶۸ به نمایندگی آقای ابراهیم نظری به شماره ملی ۲۲۶۹۲۵۴۸۲۱ کماکان به عنوان عضو هیأت مدیره. - شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ و شماره ثبت ۵۴۲۰ به نمایندگی آقای محمد حسین دهقانی تفتی به شماره ملی ۰۹۳۱۴۴۳۹۳۸بر اساس حکم شماره ۵۳۱۲/ص/۱۰/۹۴ مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ به عنوان عضو هیأت مدیره جایگزین آقای حمید رضا جباری امیری گردیدند تا بر اساس قسمتی از لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. آقای سید جلال شریف الحسینی به شماره ملی ۲۱۲۰۲۲۳۰۴۱ به عنوان شخص حقیقی خارج از اعضا برای مدت باقیمانده (تا تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵) به عنوان مدیر عامل شرکت منصوب می‌گردد. **کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیر عامل آقای سید جلال شریف الحسینی و مدیر امور مالی آقای حمید بادپا (به شماره ملی۲۱۲۱۸۹۳۲۰۲) و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل با مهر شرکت معتبرمی باشد. **اختیارات مدیر عامل و حق امضاء:. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنأ هیأت مدیره به اتفاق آرا بند‌های ۱و۴و۱۳و۱۵ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید. ش۹۴۱۱۲۴۵۵۷۳۲۹۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763407
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۸۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مطابق با اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت به سهامی عام بشرح ذیل میباشد:۱. نام و شماره ثبت شرکت: شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان شماره ثبت ۴۲۵۸ گرگان ۲ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: تهیه، تولید، خرید، فروش، فرآوری و توزیع شیر و فرآورده‌های آن و انواع محصولات پودری بر پایه لبنیات و انواع آب میوه و نکتار و نوشیدنی و سایر فرآورده‌های لبنی و غذایی پاستوریزه و استریلیزه مبادرت به هرگونه عملیات تجاری و معاملات مجاز از جمله صادرات و واردات کالاهای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در چهارچوب قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تاسیس شعبه یا شرکت و مشارکت در شرکتهای دیگر به منظور توسعه فعالیتهای شرکت در کلیه بخشهای اقتصادی در داخل یا خارج کشور انتشار و فروش اوراق مشارکت و قرضه و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و مشارکت مدنی با بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری و مشارکت یا سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ارائه خدمات مشاوره‌ای، طراحی و ساخت و نصب ماشین آلات تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی به سایر موسسات برقراری ارتباط علمی و فنی و تحقیقات با مراکز داخلی خارجی مرتبط با صنعت شیر و انجام آزمون‌های مرتبط و در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۳ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: استان گلستان، شهر گرگان، میدان بسیج، ابتدای جاده هزارپیچ کدپستی۴۹۱۸۹۳۹۹۱۱ ۴ مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود.۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم با نام یک هزار ریالی میباشد که تمامی آن پرداخت گردیده است ۶ شرکت فاقد سهام ممتاز و بی نام میباشد. ۷ هویت کامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان سهامی خاص بشماره ثبت ۵۵۵۷ وشناسه ملی۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵ بنمایندگی آقای سیدوحید وحیدی فرزند سید احمد بشماره ملی ۰۰۴۶۸۸۲۳۱۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان سهامی خاص بشماره ثبت ۸۸۴۰ وشناسه ملی۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ بنمایندگی سیدجلال شریف الحسینی فرزند سیدابراهیم بشماره ملی ۲۱۲۰۲۲۳۰۴۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع شیر ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۳۸۰۷۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ بنمایندگی مهرداد وخشور حفظ آباد فرزند غلام حسن بشماره ملی ۱۴۶۳۸۴۳۴۶۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت شیرپاستوریزه پگاه لرستان بشماره ثبت ۴۰۶۸ وشناسه ملی۱۰۷۴۰۰۶۰۲۴۰ بنمایندگی ابراهیم نظری فرزند انه قربان بشماره ملی ۲۲۶۹۲۵۴۸۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان سهامی خاص بشماره ثبت ۵۴۲۰ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ بنمایندگی محمدحسین دهقانی تفتی فرزند عباس علی بشماره ملی ۰۹۳۱۴۴۳۹۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره ۸ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: ۱/۸) اعلامیه خرید سهام ۲/۸) گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۳/۸) اصل ورقه سهام ۴/۸) تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:۱/۹) تقسیم سود: طبق ماده ۳۷ اساسنامه با پیشنهاد از طرف هیئت مدیره و طبق ماده ۱۸ اساسنامه با تصویب مجمع عمومی شرکت میزان سود تقسیمی تصویب میگردد.۲/۹) تشکیل اندوخته: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود. طبق ماده ۳۷ اساسنامه، به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود.۳/۹) انحلال و تصفیه: طبق ماده ۵۲ اساسنامه، مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره باستناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکانپذیر نمیباشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. طبق ماده ۵۳ اساسنامه، هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.۴/۹) اندوخته قانونی و اختیاری: طبق ماده ۵۱ اساسنامه، وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. ۱۰ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ مجموع بدهی‌های کوتاه مدت، بلندمدت شرکت به مبلغ ۴۱۶ , ۷۷۷ , ۵۸۲ , ۳۰۵ ریال، بدهیهای احتمالی به مبلغ ۴۰۰ , ۴۴۳ , ۲۳۵ , ۱۲۸ریال میباشد. ضمنا تعهدات سرمایه‌ای به مبلغ ۴۵۰/۶۷۳/۵۶۴/۶ ریال میباشد.۱۱ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار تعادل جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت میباشد. شایان ذکر است اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در این اداره و در مرکز شرکت تجاری جهت مراجعه علاقه مندان آماده میباشد. ش۹۵۰۲۰۵۹۰۷۲۹۱۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885764
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ش۹۵۰۴۱۰۴۱۷۳۲۲۳۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106973
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) انتخاب و تعیین سمت اعضای هیات مدیره: شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵ کماکان به نمایندگی آقای سیدوحید وحیدی با شماره ملی ۰۰۴۶۸۸۲۳۱۶ به عنوان رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ و شماره ثبت ۸۸۴۰ کماکان به نمایندگی آقای سیدجلال شریف الحسینی با شماره ملی ۲۱۲۰۲۲۳۰۴۱ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳و شماره ثبت ۳۸۰۷۴ به نمایندگی آقای محمد مهدی شکری با شماره ملی ۲۱۲۱۸۶۶۹۳۰ بر اساس حکم شماره ۵۵۰۹ مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ و شماره ثبت ۵۴۲۰ به نمایندگی آقای اسماعیل بیاتی با شماره ملی ۱۲۱۹۳۶۶۵۴۴ براساس حکم شماره ۷۳۵۱ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۶۰۲۴۰ و شماره ثبت ۴۰۶۸ به نمایندگی آقای روح اله خواجه تراب با شماره ملی ۶۲۴۹۶۰۷۵۸۷ بر اساس حکم شماره ۵۴۸۴ مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۵ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ آقای سیدجلال شریف الحسینی با شماره ملی ۲۱۲۰۲۲۳۰۴۱ به عنوان شخص حقیقی کماکان برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند که بر اساس قسمتی از لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. د) اختیارات مدیرعامل و تعیین دارندگان حق امضاء: اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنأ هیات مدیره به اتفاق آرا بند‌های الف ز ح ن ع د (به استثنا تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای سیدجلال شریف الحسینی به شماره ملی ۲۱۲۰۲۲۳۰۴۱ و مدیر امور مالی حمید بادپا (به شماره ملی ۲۱۲۱۸۹۳۲۰۲) و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۱۲۱۷۰۲۵۹۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197112
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیات مدیره: شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵ کماکان به نمایندگی آقای سیدوحید وحیدی به شماره ملی ۰۰۴۶۸۸۲۳۱۶ به عنوان رئیس هیات مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ۲۹/۱۰/۱۳۹۵. شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ و شماره ثبت ۵۴۲۰ به نمایندگی آقای مهدی پاکدل با شماره ملی ۱۲۸۳۵۶۳۲۰۷ بر اساس حکم شماره ۱۴۴۴۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵. شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ و شماره ثبت ۸۸۴۰ کماکان به نمایندگی آقای سیدجلال شریف الحسینی به شماره ملی ۲۱۲۰۲۲۳۰۴۱ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵. شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳و شماره ثبت ۳۸۰۷۴ کماکان به نمایندگی آقای محمد مهدی شکری با شماره ملی ۲۱۲۱۸۶۶۹۳۰ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵. شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۶۰۲۴۰ و شماره ثبت ۴۰۶۸ کماکان به نمایندگی آقای روح اله خواجه تراب با شماره ملی ۶۲۴۹۶۰۷۵۸۷ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵. آقای مهدی پاکدل با شماره ملی ۱۲۸۳۵۶۳۲۰۷ به عنوان شخص حقیقی برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ به عنوان مدیرعامل شرکت جایگزین جناب آقای سیدجلال شریف الحسینی انتخاب شدند که بر اساس قسمتی از لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. اختیارات مدیرعامل و تعیین دارندگان حق امضاء: هیات مدیره به اتفاق آرا بند‌های الف ز ح ن ع د (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای مهدی پاکدل به شماره ملی ۱۲۸۳۵۶۳۲۰۷ و یکی ازاعضای هیات مدیره ودر غیاب آنها باامضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۹۲۹۵۰۸۷۲۶۴۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386053
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۵۵۷ وشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵ به نمایندگی آقای سید وحید وحیدی به شماره ملی ۰۰۴۶۸۸۲۳۱۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره وشرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ به نمایندگی آقای مهدی پاکدل با شماره ملی ۱۲۸۳۵۶۳۲۰۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره وشرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۸۴۰ وشناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ به نمایندگی آقای سید جلال شریف الحسینی به شماره ملی ۲۱۲۰۲۲۳۰۴۱ به عنوان عضو هیات مدیره وشرکت شیرپاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۴۲۰ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ به نمایندگی آقای محمد مهدی شکری با شماره ملی ۲۱۲۱۸۶۶۹۳۰ به عنوان عضو هیات مدیره وشرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۶۸ وشناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۶۰۲۴۰ به نمایندگی آقای روح اله خواجه تراب با شماره ملی ۶۲۴۹۶۰۷۵۸۷ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای مهدی پاکدل با شماره ملی ۱۲۸۳۵۶۳۲۰۷ به عنوان مدیرعامل شرکت تا تاریخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۷ انتخاب شدند. - اختیارات مدیر عامل و تعیین دارندگان حق امضاء: اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنأ هیأت مدیره به اتفاق آرا بند‌های الف ز ح ن ع د (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. - کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیر عامل آقای مهدی پاکدل به شماره ملی ۱۲۸۳۵۶۳۲۰۷ و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۱۲۶۵۶۴۶۳۹۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386058
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۸۴۰ وشناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۶۸ وشناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۶۰۲۴۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۵۵۷ وشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵ شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۴۲۰ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ ش۹۶۰۱۲۶۵۵۸۹۹۵۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468211
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ش۹۶۰۳۲۲۴۷۷۴۵۱۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13851405
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت۵۵۵۷ وشناسه ملی۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵ به نمایندگی آقای سید وحید وحیدی به شماره ملی ۰۰۴۶۸۸۲۳۱۶ کماکان به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۷ شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۰۷۰۸۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ به نمایندگی آقای رضا کریم نژاد با شماره ملی ۲۶۴۹۳۳۸۶۳۶ براساس حکم شماره ۱۸۹۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۷. ضمنا آقای رضا کریم نژاد به عنوان شخص حقیقی برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۷ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۸۴۰ وشناسه ملی۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ به نمایندگی آقای سید جلال شریف الحسینی به شماره ملی ۲۱۲۰۲۲۳۰۴۱ کماکان به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۷ شرکت شیرپاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شماره ثبت۵۴۲۰ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ به نمایندگی آقای محمد مهدی شکری با شماره ملی ۲۱۲۱۸۶۶۹۳۰ کماکان به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۷. شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۰۶۸ وشناسه ملی۱۰۷۴۰۰۶۰۲۴۰ به نمایندگی آقای روح اله خواجه تراب با شماره ملی ۶۲۴۹۶۰۷۵۸۷ کماکان به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۷. د) اختیارات مدیرعامل و تعیین دارندگان حق امضاء:. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنا هیئت مدیره به اتفاق آرا بند‌های الف ز ح ن ع د (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید.. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای رضا کریم نژاد به شماره ملی ۲۶۴۹۳۳۸۶۳۶ و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۱۱۲۳۷۸۵۴۸۹۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14051577
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۵۵۷ وشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵ به نمایندگی آقای سید وحید وحیدی به شماره ملی ۰۰۴۶۸۸۲۳۱۶ کماکان به عنوان رئیس هیات مدیره و شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۸۴۰ وشناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ به نمایندگی آقای سید جلال شریف الحسینی به شماره ملی ۲۱۲۰۲۲۳۰۴۱ کماکان به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت شیرپاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۴۲۰ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ به نمایندگی آقای احمد نظری با شماره ملی ۰۳۸۵۶۰۷۱۴۸ با استناد به حکم شماره ۱۴۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۶۸ وشناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۶۰۲۴۰ به نمایندگی آقای روح اله خواجه تراب با شماره ملی ۶۲۴۹۶۰۷۵۸۷ کماکان به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ کماکان به نمایندگی آقای رضا کریم نژاد با شماره ملی۲۶۴۹۳۳۸۶۳۶ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای رضا کریم نژاد به شماره ملی ۲۶۴۹۳۳۸۶۳۶ به عنوان شخص حقیقی به عنوان مدیرعامل شرکت تا تاریخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۷ انتخاب شدند. هیات مدیره به اتفاق آرا بند‌های الف ز - ح ن ع د (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای رضا کریم نژاد به شماره ملی ۲۶۴۹۳۳۸۶۳۶ و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۳۰۶۶۴۴۶۶۲۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14091926
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرار گرفت مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ش۹۷۰۴۰۴۵۵۷۲۲۸۵۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229025
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۸۴۰ وشناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ به نمایندگی آقای محمد رضا سهرائی به شماره ملی ۲۲۶۹۳۶۴۸۹۹ باستناد حکم شماره ۱۲۶۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ به عنوان رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۷ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۵۵۷ وشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵ کماکان به نمایندگی آقای سید وحید وحیدی به شماره ملی ۰۰۴۶۸۸۲۳۱۶ به عنوان عضوهیات مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۷ و شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ کماکان به نمایندگی آقای رضا کریم نژاد با شماره ملی۲۶۴۹۳۳۸۶۳۶ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۷ ضمنا آقای رضا کریم نژاد با شماره ملی۲۶۴۹۳۳۸۶۳۶ به عنوان شخص حقیقی برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۷ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. مابقی نمایندگان حقیقی عضو حقوقی هیات مدیره کماکان در سمت خود باقی هستند. - هیات مدیره به اتفاق آرا بند‌های الف – ز - ح – ن – ع – د (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. - کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای رضا کریم نژاد به شماره ملی ۲۶۴۹۳۳۸۶۳۶ و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۷۰۲۴۰۸۳۸۸۶۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه