بازرگانی و تولیدی مرجانکار

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10700073536
گرگان جاده نصر آباد باغ گلبن 4916675579
6
افراد
12
آگهی‌ها
1156
شماره ثبت
1360/1/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9395731
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید به شماره ثبت ۳۶۹۷۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای عباس شورانی و شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای حسین صفری و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبت ۶۷۸۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای مهدی کاظمی اسفه و شرکت سرمایه گذاری سپه به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای ابراهیم سلیمانی و شرکت مدیریت گوهران امید به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای مجید فدایی و آقای مجید فدایی بعنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده خدمت هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورر مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها بر اساس آئین نامه‌های مربوطه همچنین مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. ش۹۳۱۰۳۰۱۵۳۳۹۵۸۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395733
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید به شماره ثبت ۳۶۹۷۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای عباس شورانی. شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای محمود مومنی. شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبت ۶۷۸۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای مهدی کاظمی اسفه. شرکت سرمایه گذاری سپه به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای ابراهیم سلیمانی. شرکت مدیریت گوهران امید به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای مجید فدایی. آقای مجید فدایی بعنوان مدیرعامل خارج از سهامداران تعیین گردید. سپس هیئت مدیره به استناد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص اختیارات هیئت مدیره و سایر اختیارات خود موارد ذیل را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود: • نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی • تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت • صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی • انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات • اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورر مشابه دیگر • تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس • تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس • نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها بر اساس آئین نامه‌های مربوطه (همچنین مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۱۰۳۰۷۹۹۸۷۹۶۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11076235
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۵۶و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان حسابرس وبازرس اصلی و آقای عباس هشی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758424
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید به شماره ثبت ۳۶۹۷۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای محمدحسین ایرانمنش. شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای حسین صفری. شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبت ۶۷۸۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای مهدی کاظمی اسفه. شرکت سرمایه گذاری سپه به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای ابراهیم سلیمانی. شرکت مدیریت گوهران امید به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای مجید فدایی. آقای مجید فدایی بعنوان مدیرعامل خارج از سهامداران تعیین گردید. برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. سپس هیئت مدیره به استناد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص اختیارات هیئت مدیره و سایر اختیارات خود موارد ذیل را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورر مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها بر اساس آئین نامه‌های مربوطه (همچنین مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۲۰۱۴۰۳۳۳۳۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871298
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی متین خردمند بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۴۰۲۹۴۲۵۵۳۷۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378575
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند: شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ وشرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ وشرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ وشرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۸۸۵۳ وشرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ موسسه حسابرسی متین خردمند با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶بعنوان حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۱۲۰۲۷۰۹۱۷۶۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378582
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید به شماره ثبت ۳۶۹۷۸۸ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۸۸۵۳ به سمت رئیس هیأت مدیره بنمایندگی آقای محمدحسین ایرانمنش با کد ملی ۲۹۹۱۴۰۹۱۰۱ شرکت سرمایه گذاری سپه به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره بنمایندگی آقای ابراهیم سلیمانی با کد ملی ۲۲۳۹۶۸۳۶۲۷ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره بنمایندگی آقای هادی قره باغی یامچی با کد ملی ۱۵۷۰۱۱۰۳۲۸ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبت ۶۷۸۴۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به سمت عضو هیأت مدیره بنمایندگی آقای ولی اله امینی باکد ملی ۱۲۸۹۷۲۸۸۳۶ شرکت مدیریت گوهران امید به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به سمت عضو هیأت مدیره بنمایندگی آقای مجید فدایی با کد ملی ۰۰۳۶۶۶۳۵۱۴ و آقای مجید فدایی خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل با کد ملی ۰۰۳۶۶۶۳۵۱۴ برای مدت دو سال تعیین گردیدند. سپس هیأت مدیره به استناد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص اختیارات هیأت مدیره و سایر اختیارات خود موارد ذیل را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود: • نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی • تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت • صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی • انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات • اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورر مشابه دیگر • تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس • تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس • نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها بر اساس آئین نامه‌های مربوطه همچنین مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره میباشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۱۲۰۵۹۲۶۹۹۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660701
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای ابراهیم سلیمانی دارای کدملی ۲۲۳۹۶۸۳۶۲۷ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای ولی اله امینی دارای کدملی ۱۲۸۹۷۲۸۸۳۶ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای مجید فدایی دارای کدملی ۰۰۳۶۶۶۳۵۱۴ شرکت مدیریت گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای هادی قره باغی یامچی دارای کدملی ۱۵۷۰۱۱۰۳۲۸ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای عباس دادرس دارای کدملی ۰۰۷۴۳۳۳۹۵۱ و آقای مجید فدایی بعنوان مدیرعامل دارای کدملی ۰۰۳۶۶۶۳۵۱۴ خارج از سهامداران انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن (به استثناء اموال منقول و غیرمنقول) که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بر اساس آئین نامه‌های مربوطه اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورر مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها بر اساس آئین نامه‌های مربوطه مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. ش۹۶۰۷۲۴۳۱۳۹۶۳۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660710
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ ش۹۶۰۷۲۴۵۳۲۷۹۸۴۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786865
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حکم شماره ۴۷۱۹/۹۶ مورخ ۱۳/۹/۹۶ صادره از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) در خصوص معرفی آقای هادی قره باغی یامچی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) در هیئت مدیره شرکت مرجان کار. حکم شماره ۲۵۲۲/۹۶ مورخ ۱۱/۹/۹۶ صادره از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) در خصوص معرفی آقای عباس دادرس به عنوان نماینده در هیئت مدیره شرکت مرجان کار. حکم شماره ۲۰۸/ن/۹۶ مورخ ۴/۹/۹۶ صادره از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) در خصوص معرفی آقای ابراهیم سلیمانی به عنوان نماینده در هیئت مدیره شرکت مرجان کار. هیئت مدیره ضمن خیر مقدم به اعضاء جدید، نسبت به انتخاب سمت اعضاء و مدیرعامل برای مدت ۲ سال خدمت بشرح زیر اقدام نمودند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای ابراهیم سلیمانی دارای کدملی ۲۲۳۹۶۸۳۶۲۷ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبت ۶۷۸۴۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای ولی اله امینی دارای کدملی ۱۲۸۹۷۲۸۸۳۶ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای مجید فدایی دارای کدملی ۰۰۳۶۶۶۳۵۱۴ شرکت سرمایه گذاری سپه به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای هادی قره باغی یامچی دارای کدملی ۱۵۷۰۱۱۰۳۲۸ شرکت مدیریت گوهران امید به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای عباس دادرس دارای کدملی ۰۰۷۴۳۳۳۹۵۱ آقای مجید فدایی بعنوان مدیرعامل دارای کدملی ۰۰۳۶۶۶۳۵۱۴ خارج از سهامداران تعیین گردید. سپس هیئت مدیره به استناد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص اختیارات هیئت مدیره و سایر اختیارات خود موارد ذیل را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود: • نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی • تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت • صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی • انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن (به استثناء اموال منقول و غیرمنقول) که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بر اساس آئین نامه‌های مربوطه • اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای ق راردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دع وا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورر مشابه دیگر • تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس • تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس • نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها بر اساس آئین نامه‌های مربوطه (همچنین مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۰۰۶۱۷۸۷۷۶۴۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973185
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی دوره مالی ۳۰/۹/۱۳۹۶مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی رازدار بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس بعنوان حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۱۲۱۱۹۷۷۹۵۳۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14298663
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ و باستناد مجوز به شماره - ۰۵۳ ۴۰۶۴۱۶ , ۹۷۹ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار واجازه انتشار پذیره نویسی به شماره مکانیزه ۱۳۹۷۳۰۴۱۲۴۰۵۰۰۲۱۶۶مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبالغ از محل مطالبات حال شده به مبلغ ۹۱۷/۴۴۰/۹۵۹/۱۳ریال و بموجب گواهی بانکی به شماره ۵۴۷ مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۷ بانک سپه شعبه مرکزی گرگان بمبلغ ۰۸۳/۸۹۷/۵۳۳/۵ ریال و گواهی بانکی به شماره ۷۵۹ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۷ بانک سپه شعبه مرکزی گرگان به مبلغ ۰۰۰ , ۶۶۲ , ۵۰۶ ریال پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. ش۹۷۰۸۱۳۶۵۲۲۵۰۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک