شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10680070150


شماره ثبت:
5124
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1388/11/3
آدرس:
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران، گاندي ، خيابان آفريقا ، خيابان شهيد حسن اعلاء رحيمي (نهم) ، پلاك 19 ، طبقه زير زمين 1517769513

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید ابوالحسن سیدخاموشی 1309593
آقای حسین خداوردیان 1309593
آقای علیرضا معبودی 1309593
آقای احد محمدی 1309593
آقای شمس الدین مؤمنی 1309593
آقای حمید توکلی خراسانی 1309593
آقای کرامت حیدری 1698414
آقای بهیار ریاحی مهابادی 1698414
آقای علی یزدانی 1698414
آقای احسان اسدی پور 13110059
آقای سید رضا بطحائیان 13110059
آقای بهرام ساکی 13643188
محمود هاشم زاده 13643188
آقای محمدرضا یزدانی کاشانی 13643188
آقای مهراد تقیلو 13643188
آقای علیرضا جوانمرد 13643188

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 715024
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۱ شرکت مذکور که در سالن مرکز آموزش رفاهی فرهنگیان در یاسوج بلوار استقلال میدان معلم تشکیل گردید و در تاریخ ۱۲/۵/۹۱ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ مجمع ضمن تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در راستای مفاد ماده ۱۶۲ قانون تجارت به هیئت مدیره شرکت اختیار داد که طی مدت دو سال نسبت به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۱۵۵/۴۸۰/۳۸۸ ریال بمبلغ ۰۰۰/۱۵۵/۵۰۱/۰۷۲/۱ ریال اقدام نماید. ش۷۱۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۲۴۱۹۰۱۷۰ کفیل ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727221
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۶/۵/۹۱ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۷/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. در راستای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۱ موضوع افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۱۵۵/۴۸۰/۳۸۸ ریال بمبلغ ۰۰۰/۱۵۵/۵۰۱/۰۷۲/۱ ریال و در راستای اجرای مفاد ماده ۱۶۲ قانون تجارت، هیئت مدیره در مرحله اول با افزایش سرمایه شرکت به میزان صددرصد سرمایه ثبتی از مبلغ ۰۰۰/۱۵۵/۴۸۰/۳۸۸ ریال به ۰۰۰/۳۱۰/۹۶۰/۷۷۶ ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران موافقت نمود و مقرر شد که تشریفات قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت در چارچوب قانون تجارت بعمل آمده و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردد ماده ۵ سرمایه و تعداد سهام: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۳۱۰/۹۶۰/۷۷۶ ریال منقسم به ۳۱۰/۹۶۰/۷۷۶ سهم با نام یکهزار ریال می‌باشد. ش۷۱۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۲۴۲۳۴۷۷۵ کفیل ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880255
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۹۱ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۵/۹/۹۱ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده. ۱ با توجه به استعفای آقای ایرج قربانی از عضویت هیئت مدیره اعضا با عضویت آقای علیرضا معبودی بعنوان عضو هیئت مدیره و نماینده شرکت فراساحل ایران برای مدت باقیمانده موافقت نمود. ۲ ترکیب اعضای جدید هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل میباشد آقای ابوالحسن خاموشی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احد محمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد جلیلیان فرد و علیرضا معبودی و شمس الدین مومنی بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای حمید توکلی خراسانی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. ش۷۱۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۲۵۰۰۹۷۴۴ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923693
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳/۸/۹۱ شرکت مذکور که در اجرای ماده ۴۲ و ۴۴ اساسنامه هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض و صاحبان امضاء مجاز را بشرح ذیل مشخص نمود: اجراء مصوبات هیئت مدیره واداره امور شرکت با رعایت قوانین کشور و مصوبات هیئت مدیره، تهیه و تدوین آیین نامه‌های داخلی شرکت شامل استخدامی، معاملات و تدارکات و … و ارائه جهت تصویب هیئت مدیره، تنظیم و ارائه بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب و ارائه به مجمع عمومی؛ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت؛ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه در چارچوب مصوبات هیئت مدیره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها در چارچوب مصوبات هیئت مدیره، تحصیل هرگونه تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در چارچوب مصوبات هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجای دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره و پس از تصویب ارائه به حسابرس و بازرس شرکت، امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۷۱۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۲۴۸۹۶۳۷۷ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969139
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی رهیافت حساب بسمت بازرس اصلی و موسسه شراکت بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات و محلی نسیم دنا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۷۱۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۲۵۱۸۴۶۶۳ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006118
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام شماره ثبت ۵۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. در راستای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۱ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۱۵۵/۴۸۰/۳۸۸ ریال بمبلغ ۰۰۰/۳۱۰/۹۶۰/۷۷۶ ریال منقسم به ۳۱۰/۹۶۰/۷۷۶ سهم با نام یکهزار ریالی که مبلغ ۰۲۹/۱۶۰/۲۷۴/۲۲۵ ریال بموجب گواهی شماره ۲۵۹۴/۸۱۴/۹۱ مورخ ۸/۱۲/۹۱ بانک سامان شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ش۷۱۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۲۵۳۸۶۴۶۶ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247476
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۸/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۴/۹/۱۳۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ واحد ثبتی تهران شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهامی عام) شماره ثبت ۹۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲ واحد ثبتی تهران و شرکت بیمه توسعه (سهامی عام) شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴ واحد ثبتی تهران و شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ واحد ثبتی تهران و شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۷۰۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ واحد ثبتی تهران بسمت اعضای حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ واحد ثبتی مشهد بنمایندگی مجید صفاتی بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریاروش شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ واحد ثبتی تهران بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و محلی نسیم دنا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۰۴۵۸۸ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1309593
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) شماره ثبت ۵۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

پیرو مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۸/۹۲ و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۰۹/۹۲ شرکت مذکور که در تهران میدان آرژانتین تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۲ به این اداره واصل گردیده تغییرات زیر اتخاذ گردید. ۱ سید ابوالحسن خاموشی بشماره ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ واحد ثبتی تهران بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و واحد محمدی بشماره ملی ۶۱۷۸۷۸۷۰۲۲ به نمایندگی از شرکت بیمه توسعه (سهامی عام) شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴ واحد ثبتی تهران بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و حسین خداوردیان بشماره ملی ۱۲۸۸۸۲۲۸۹۸ به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهامی عام) شماره ثبت ۹۶۱۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲ واحد ثبتی تهران بسمت عضو هیئت مدیره و سید شمس الدین مومنی بشماره ملی ۰۵۳۲۸۱۶۸۷۰ به نمایندگی از شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ واحد ثبتی تهران بسمت عضو هیئت مدیره و علی رضا معبودی بشماره ملی ۰۰۴۲۶۴۸۷۲۶ به نمایندگی از شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۷۰۶۴۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ واحد ثبتی تهران بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ هیئت مدیره آقای حمید توکلی خراسانی بشماره ملی ۰۰۴۰۵۷۷۵۲۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب و بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به ایشان تفویض و صاحبان امضا مجاز را بشرح ذیل مشخص نمود. اجراء مصوبات هیئت مدیره و اداره امور شرکت با رعایت قوانین کشور و مصوبات هیئت مدیره، تهیه و تدوین آیین نامه‌های داخلی شرکت شامل استخدامی، معاملات و تدارکات و ارائه جهت تصویب هیئت مدیره، تنظم و ارائه بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب و ارائه به مجمع عمومی، نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ، و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه در چارچوب مصوبات هیئت مدیره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار استرداد آنها در چارچوب مصوبات هیئت مدیره، تحصیل هر گونه تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقالات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاهل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجای دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره و پس از تصویب ارائه به حسابرس و بازرس شرکت. ۳ امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۱۶۵۳۰ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698414
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: آقای بهیار ریاحی مهابادی به شماره ملی ۱۱۸۹۵۱۱۷۰۳ به عنوان نماینده حقیقی شرکت بیمه توسعه (سهامی عام) و آقای کرامت حیدری به شماره ملی ۲۲۹۹۸۰۴۹۵۱ به عنوان نماینده حقیقی شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص) و آقای علی یزدانی به شماره ملی ۲۲۲۹۶۶۶۲۵۸ به عنوان نماینده حقیقی شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) در هیأت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۵/۰۸/۹۴ انتخاب گردیدند ش۹۳۰۸۲۵۴۴۲۲۲۶۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406138
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: به موجب مجوز مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/۹۳و همچنین گواهی شماره ۹۱۷/۹۳ , ۱۴۲ مورخ ۱۳/۱۰/۹۳ بانک اقتصاد نوین سرمایه شرکت از تعداد ۷۷۶۹۶۰۳۱۰ سهم به تعداد ۹۶۹۴۳۰۰۰۰ سهم افزایش یافت و ارزش اسمی هر سهم هزار ریال می‌باشد که افزایش از مبلغ ۷۷۶۹۶۰۳۱۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۶۹۴۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال بوده است. افزایش سرمایه فوق به مبلغ ۵۵۹۳۲۲۳۶۵۷ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و مابقی به میزان ۱۸۶۸۷۶۴۶۶۳۴۳ ریال از محل آورده نقدی سهامداران می‌باشد. ش۹۳۱۱۰۵۴۶۱۷۵۳۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9578361
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۶/۸۹ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۱/۸/۸۹به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آدرس جدید شرکت در یاسوج خیابان سردار جنگل جنوبی پلاک ۱۴۱ ساختمان آرین طبقه اول واحد یک شماره تلفن ۲۲۲۲۱۰۸۰۷۴۱ کدپستی ۹۶۳۹۴۷۵۹۱۷ تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9593348
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۱ شرکت مذکور که در سالن مرکز آموزش رفاهی فرهنگیان در یاسوج بلوار استقلال میدان معلم تشکیل گردید و در تاریخ ۱۲/۵/۹۱ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ مجمع ضمن تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در راستای مفاد ماده ۱۶۲ قانون تجارت به هیئت مدیره شرکت اختیار داد که طی مدت دو سال نسبت به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۱۵۵/۴۸۰/۳۸۸ ریال بمبلغ ۰۰۰/۱۵۵/۵۰۱/۰۷۲/۱ ریال اقدام نماید. کفیل ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9878878
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۶/۵/۹۱ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۷/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. در راستای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۱ موضوع افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۱۵۵/۴۸۰/۳۸۸ ریال بمبلغ ۰۰۰/۱۵۵/۵۰۱/۰۷۲/۱ ریال و در راستای اجرای مفاد ماده ۱۶۲ قانون تجارت، هیئت مدیره در مرحله اول با افزایش سرمایه شرکت به میزان صددرصد سرمایه ثبتی از مبلغ ۰۰۰/۱۵۵/۴۸۰/۳۸۸ ریال به ۰۰۰/۳۱۰/۹۶۰/۷۷۶ ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران موافقت نمود و مقرر شد که تشریفات قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت در چارچوب قانون تجارت بعمل آمده و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردد ماده ۵ سرمایه و تعداد سهام: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۳۱۰/۹۶۰/۷۷۶ ریال منقسم به ۳۱۰/۹۶۰/۷۷۶ سهم با نام یکهزار ریال می‌باشد. کفیل ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10343094
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

بموجب صورت جلسات هیئت مدیره مورخه ۱۶/۷/۹۰ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۴/۷/۹۰ به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ باستناد نامه ۲۸/د/۹۰ مورخه ۹/۷/۹۰ شرکت پتروشیمی دلفین آقای احد محمدی بعنوان عضو حقیقی هیئت مدیره انتخاب گردید. ۲ عباس صمیمی رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رضائی حسن آباد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد رضا حیدرنیا و رضا حمزه لو و احد محمدی بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10367959
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام بشماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۰ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت سرمایه گذاری ایران و شرکت فرا ساحل ایران و شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمانی برج آوران بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال دیگر انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشماره ثبت ۱۳۲۷۲ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی رهیافت بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه محلی نسیم دنا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ صورتهای مالی مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10370393
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۹۱ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۵/۹/۹۱ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده. ۱ با توجه به استعفای آقای ایرج قربانی از عضویت هیئت مدیره اعضا با عضویت آقای علیرضا معبودی بعنوان عضو هیئت مدیره و نماینده شرکت فراساحل ایران برای مدت باقیمانده موافقت نمود. ۲ ترکیب اعضای جدید هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل میباشد آقای ابوالحسن خاموشی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احد محمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد جلیلیان فرد و علیرضا معبودی و شمس الدین مومنی بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای حمید توکلی خراسانی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10815054
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده در مورخه ۱۹/۴/۹۰ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۳/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بسمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ ماده ۴۸ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید سال مالی شرکت یک سال شمسی است که از اول مهر ماه هر سال شروع و به سی و یکم شهریور سال بعد ختم می‌شود. سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10847211
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳/۸/۹۱ شرکت مذکور که در اجرای ماده ۴۲ و ۴۴ اساسنامه هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض و صاحبان امضاء مجاز را بشرح ذیل مشخص نمود: اجراء مصوبات هیئت مدیره واداره امور شرکت با رعایت قوانین کشور و مصوبات هیئت مدیره، تهیه و تدوین آیین نامه‌های داخلی شرکت شامل استخدامی، معاملات و تدارکات و … و ارائه جهت تصویب هیئت مدیره، تنظیم و ارائه بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب و ارائه به مجمع عمومی؛ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت؛ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه در چارچوب مصوبات هیئت مدیره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها در چارچوب مصوبات هیئت مدیره، تحصیل هرگونه تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در چارچوب مصوبات هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجای دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره و پس از تصویب ارائه به حسابرس و بازرس شرکت، امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885611
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ به تصویب رسید. - ۲ موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ (ثبت شده در تهران) به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شماره ثبت ۲۶۱۹۰ (ثبت شده در تهران) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید - ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و محلی نسیم دنا به عنوان روزنامه‌های شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. - ۴ شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ و شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) و به شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ و شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۰۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ و شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبتی ۴۶۲۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴ و شرکت بیمه توسعه (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش۹۵۰۴۱۰۲۰۵۲۷۴۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110059
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بهرام ساکی به کد ملی ۰۰۵۲۴۳۱۹۱۶ به نمایندگی از شرکت پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای بهیار ریاحی مهابادی به کد ملی ۱۱۸۹۵۱۱۷۰۳ به نمایندگی از شرکت بیمه توسعه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا جوانمرد به کد ملی ۰۰۶۱۸۰۷۵۶۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ و آقای مهراد تقیلو به کد ملی ۲۸۰۲۸۵۸۸۱۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع پائین دستی پترو ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴ و آقای احسان اسدی پور به کد ملی ۴۲۶۹۵۴۶۶۵۴ به نمایندگی از شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۵۴۶۳۵ به عنوان اعضای هیات مدیره و آقای سید رضا بطحائیان به کد ملی ۰۰۳۶۲۳۱۸۰۰ به عنوان مدیر عامل (خارج از هیات مدیره) انتخاب شدند کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضای مدیر عامل یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همرا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیر عامل با امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.۲ اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در ردیف‌های ذیل از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت با رعایت آئین نامه‌های اداری و مالی شرکت پترو شیمی سرمایه گذارس ایرانیان به مدیر عامل تفویض گردید. تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد - دریافت مطالبات و پرداخت دیون کشور - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس ش۹۵۰۸۱۵۹۰۷۶۹۸۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495806
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: پیرو مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۴/۰۸/۹۵ و مجوز شماره ۰۲۶/۲۹۲۲۹۰ , ۹۶۹ مورخه ۲۸/۰۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۴۳۰ , ۹۶۹ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۳۰/۵۴۹/۱ ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش۹۶۰۴۱۲۴۰۱۶۴۸۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612366
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد:۱ صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورتحساب سود و زیان جریان وجوه نقد برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب گردید.۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه محلی نسیم دنا برای درج آگهی‌ها انتخاب گردیدند.۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شنامه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند - ۴ شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ و شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ و شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۰۶۴۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ و شرکت توسعه صنایع پائین دستی پترو ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۲۸۵۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴ و شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش۹۶۰۶۲۶۵۲۹۲۱۸۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13643188
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بهرام ساکی به کدملی ۰۰۵۲۴۳۱۹۱۶ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ بعنوان رییس هیئت مدیره و آقای مهرداد تقیلو به کد ملی ۲۸۰۲۸۵۸۸۱۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ به عنوان نائب رییس هیئت مدیره و آقای محمود هاشم زاده به کد ملی ۱۸۱۸۰۸۷۴۰۵ به نمایند گی از شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا جوانمرد به کد ملی ۰۰۶۱۸۰۷۵۶۷ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا یزدانی کاشانی به کد ملی ۰۰۶۹۰۱۸۲۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ به عنوان عضو هیئت مدبره و آقای محمدرضا یزدانی کاشانی به کد ملی ۰۰۶۹۰۱۸۲۶۱ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق، قرارداد‌ها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۲ اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مطرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در ردیف‌های ذیل از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت با رعایت آئین نامه‌های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به مدیرعامل تفویض گردید. - تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - تنظیم صورت‌های مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. ش۹۶۰۷۱۵۸۷۵۳۴۴۱۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14093772
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود و جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی غیرتجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب - ۳ روزنامه‌ی کثیرالانتشار اطلاعات و در صورت امکان هفته نامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد نسیم دنا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش۹۷۰۴۰۵۶۳۶۶۴۶۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253902
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: مفاد اساسنامه شرکت، مطابق با نمونه اساسنامه شرکتهای سهامی عام، ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر یافت، همچنین میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت طی ماده ۵ اساسنامه، به مبلغ ۱۵۴۹۴۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۴۹۴۳۰۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت شده، تقییر یافت. ش۹۷۰۷۱۸۲۴۵۴۲۴۱۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه