سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری

شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10680056770
چهارمحال وبختياري شهر شهر كرد-ورزش-بلوار حافظ-خيابان بهشتي-پلاك 0-طبقه همكف-- 8815814739
0
افراد
14
آگهی‌ها
6031
شماره ثبت
1385/7/29
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 591529
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۰۳۱ شناسه ملی شماره ۱۰۶۸۰۰۵۶۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۲/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید. ۱ آقای روح الله سلحشوری به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردید. ۲ آقایام محمد ظفری دوازده امامی به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اردل به سمت رئیس هیئت مدیره اسماعیل فرامرزی بابادی به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کوهرنگ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ناصر قاسمی ده چشمه به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فارسان روح الله سلحشوری به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شهرکرد و سید مصطفی مدنی به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بروجن به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. همچنین امین نوروزی مصیر به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان لردگان به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته , برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و درغیاب رئیس با امضاء نائب رئیس و مهر شرکت معتبر است. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۷۲۱۸۵۸۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234693
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۳۱ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۶۷۷۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا شماره ثبت ۱۷۷۵۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش شماره ثبت ۲۵۸۰۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ انتخاب گردید. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۱۳۵۹۰۷۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365961
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری استان چهار محال و بختیاری سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۳۱ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۶۷۷۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب مجمع عمومی رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بسمت بازرس قانونی و اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آریان فراز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۱۷۱۳۱۵۶ رئیس ثبت اسناد و املاک شهر کرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365983
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری استان چهار محال و بختیاری سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۳۱ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۶۷۷۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۹۲ منضم به نامه شماره ۲۵۶۷۸۷/۱۲۱ مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۲ اساسنامه جدید شرکت در ۶۵ ماده و ۲۶ تبصره (مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) بتصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رسید. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۱۷۱۳۲۶۰ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9643559
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۰۳۱ شناسه ملی شماره ۱۰۶۸۰۰۵۶۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۲/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید. ۱ آقای روح الله سلحشوری به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردید. ۲ آقایام محمد ظفری دوازده امامی به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اردل به سمت رئیس هیئت مدیره اسماعیل فرامرزی بابادی به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کوهرنگ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ناصر قاسمی ده چشمه به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فارسان روح الله سلحشوری به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شهرکرد و سید مصطفی مدنی به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بروجن به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. همچنین امین نوروزی مصیر به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان لردگان به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته , برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و درغیاب رئیس با امضاء نائب رئیس و مهر شرکت معتبر است. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10436388
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۰۳۱ شناسه ملی شماره ۱۰۶۸۰۰۵۶۷۷۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۸ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ آقای روح الله سلحشوری بسمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۲/۱۳۸۹ انتخاب گردیدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10973884
آگهی تغییرات شر کت سرمایه گذاری استان چهار محال و بختیاری، سهامی خاص، ثبت شده بشماره: ۶۰۳۱، شناسه ملی شماره ۱۰۶۸۰۰۵۶۷۷۰
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ: ۳۱/۶/۱۳۸۹تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ آقای امین نوروزی به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان لردگان بسمت مدیر عامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11052902
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۰۳۱و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۶۷۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۹/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب بسمت بازرس اصلی و عبدالحمید فردافشاری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه قدس جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ۳ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال ۳۱/۶/۸۹ بتصویب مجمع عمومی رسید. ۴ آقای ناصر قاسمی بعنوان نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فارسان بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769392
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۶۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس قانونی و اصلی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۲۰۸۴۸۰۹۳۴۹۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769402
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۶۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت شهرکرد بلوار شریعتی نبش کوچه ۱۴ جنب بانک صادرات کد پستی ۸۸۱۵۸۴۶۴۶۵ و صندوق پستی۷۵۹ - ۸۸۱۵۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۵۰۲۰۸۸۱۰۵۶۶۴۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541941
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۶۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ ومنضم به نامه شماره ۱۷۸۵۳ , ۱۲۲ مورخه ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار - مدیریت نظارت بر نهادهای مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۵ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۱۱۵۷۲۲۸۲۵۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13819392
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۶۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت شهر کرد - ورزش - بلوار حافظ - خیابان بهشتی - پلاک۰طبقه همکف و کدپستی۸۸۱۵۸۱۴۷۳۹ وصندوق پستی ۸۸۱۵۵ - ۷۵۹) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۰۲۶۶۰۱۷۴۴۹۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13871856
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۶۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی، بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس قانونی و اصلی و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۱۲۵۲۸۸۴۳۲۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13871862
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۶۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شهرکرد با شناسه ملی۱۰۶۸۰۰۵۴۰۳۹ و شماره ثبت ۵۷۴۴ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان لردگان با شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۳۶۸۷۶ و شماره ثبت ۱۰۱۱ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فارسان با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۷۱۲۲ و شماره ثبت ۴۵۱ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اردل با شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۱۷۰۶۵ و شماره ثبت ۳۷۸ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کوهرنگ با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۲۵۹۹ و شماره ثبت ۱۱۸ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بروجن با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۶۵۶ و شماره ثبت۱۵۰۱ بعنوان عضو علی البدل شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۱۲۵۸۴۸۶۰۳۶۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک