شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10680047080
شهركرد جاده شهركرد سامان كيلومتر ده 8818696465
9
افراد
15
آگهی‌ها
5034
شماره ثبت
1372/12/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 692177
آگهی تغییرات در شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکردسهامی خاص شماره ثبت ۵۰۳۴شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ سازمان حسابرسی بسمت بازرس اصلی و قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ انتخاب گردید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب مجمع عمومی رسید. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۸۷۲۹۰۸۰ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074812
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ مهدی صادقی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، عبدالحسین سمیع به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بسمت رئیس هیئت مدیره، رامین خلیلی به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ وظایف و اختیارات مدیرعامل عبارتند از: ۱ انجام امور جاری شرکت ۲ انعقاد قرارداد و پرداخت وجوه ۳ دریافت تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری ۴ تهیه و تنظیم بودجه سالانه ۵ انعقاد قرارداد خرید و فروش ۶ نصب و عزل کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنان ۷ انجام امور فنی، تولیدی، اداری، مالی و بازرگانی شرکت ۸ مراجعه و مکاتبه با ادارات و ارگانها و رتق و فتق امور شرکت ۹ اجرای مصوبات هیئت مدیره ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۰۷۸۳۰۷۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135609
آگهی تغییرات در شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی و اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب مجمع عمومی رسید. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۱۰۲۴۳۵۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1145154
آگهی تغییرات در شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۳۴ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ آقای احمد رضا خوشبین ملایری به کد ملی ۳۹۳۲۷۵۳۲۷۵ بنمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بسمت رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه چکها و اوراق اسناد تعهدآور شرکت باامضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۱۰۶۵۸۹۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1245336
آگهی تغییرات در شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۳۴ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۶/۹۲ هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ آقای احمدرضا خوش بین ملایری به کد ملی ۳۹۳۲۷۵۳۲۷۵ بنمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی صادقی به کد ملی ۱۲۹۰۳۸۹۷۲۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری شیر و گوشت پارس سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۱۲۶۹ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اله وکیل جزی به کد ملی ۵۱۱۰۱۰۳۲۶۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا اسماعیلی به کد ملی ۵۷۵۹۱۳۷۷۱۹ بنمایندگی بنیاد علوی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۳ بسمت عضو هیئت مدیره آقای رامین خلیلی به کد ملی ۴۶۲۳۲۱۰۲۸۴۱ بنمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق اسناد مالی تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ۲ حدود اختیارات مدیرعامل برابر قانون تجارت و همچنین طی ۱۰ بند بشرح ذیل به ایشان ابلاغ گردید و نامبرده مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. وظایف و اختیارات مدیرعامل: ۱. انجام امور جاری شرکت ۲. انعقاد قراردادها و پرداخت اعتباری ۳. دریافت تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری ۴. تهیه و تنظیم بودجه سالانه ۵. انعقاد قرارداد خرید و فروش ۶. نصب و عزل کارکنان و تعیین حقوق و مزیان آنان ۷. انجام امور فنی تولیدی اداری مالی و بازرگانی شرکت ۸. مراجعه و مکاتبه با ادارات و ارگانها ورتق و فتق امور شرکت ۹. اجرای مصوبات هیئت مدیره ۱۰. دارا بودن حق نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و قانونی کشور با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری به مراجع قانونی ذیربط و پیشنهاد صلح و سازش با تصویب قبلی هیئت مدیره. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۱۳۸۸۵۰۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10522665
آگهی تغییرات در شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۵۰۳۴، شناسه ملی شماره ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۸/۳/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب مجمع عمومی رسید. ۲ سازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی و قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916837
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹ اسفندماه۱۳۹۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را مورد تصویب قرار داد. ش۹۵۰۴۲۸۸۷۸۲۰۴۹۰۷ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153881
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ منضم به نامه شماره ۱۴۱۶۸/۱۲۲ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. اساسنامه جدید مطابق با اساسنامه تیپ سازمان بورس و اوراق بهادار در ۵۶ ماده و۱۱ تبصره تصویب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201921
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن تولا به شماره ملی ۰۰۶۷۵۴۳۱۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به عنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای محمد صابری ناصرآباد گردید. ش۹۵۱۰۰۱۹۵۲۸۴۳۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13366050
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله جراحی به شماره ملی۱۲۶۲۶۸۴۶۸۴ به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به جای آقای احمد رضا خوش بین ملایری به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردید. ش۹۶۰۱۰۷۹۷۵۲۸۹۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568855
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ترازنامه و صورتهای مالی و سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت منتهی به تاریخ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش۹۶۰۵۲۹۵۲۹۵۹۸۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13702759
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ ش۹۶۰۸۱۷۶۴۰۵۷۷۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13702769
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب اله دانی به شماره ملی ۲۹۳۸۲۳۵۸۴۴ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای روح اله جراحی به شماره ملی۱۲۶۲۶۸۴۶۸۴ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی صادقی به شمار ملی ۱۲۹۰۳۸۹۷۲۱ به نمایندگی شرکت گسترش کشاورزی ودامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی اله وکیل جزی به شماره ملی ۵۱۱۰۱۰۳۲۶۷به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به سمت مدیر مالی و عضو هیئت مدیره و آقای حسن تولا به شماره ملی ۰۰۶۷۵۴۳۱۲۹به نمایدگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب نمودند. امضاء کلیه اسناد. چکها و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهرشرکت انجام پذیرد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل به وی تفویض شد. مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت و تحت نظارت هیئت مدیره وظایف محوله را طبق مقررات پیش بینی شده در اساسنامه شرکت انجام خواهد داد. مدیرعامل می‌تواند با تصویب هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تحت سرپرستی تفویض نمایدیا به اشخاص ثالث وکالت یا نمایندگی دهد. مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت در رابطه با اجرای مقررات، آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و قوانین جاری کشور و بویژه بنیاد مستضعفان می‌باشد. اجرای مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره بشرح صورتجلسات تنظیمی بعهده مدیرعامل است. تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیئت مدیره از وظایف مدیرعامل می‌باشد که با مسئولیت مشترک مدیر مالی انجام می‌شود. مدیرعامل مسئول اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه زیر می‌باشد. تهیه گزارشهای لازم در زمینه ارائه عملکرد (فیزیکی و مالی) شرکت. تنظیم و ارائه صورتهای مالی مورد لزوم به مجمع عمومی با تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد تغییر در مفاد آئین نامه‌ها و دستورالعملهای ابلاغی به هیئت مدیره. پیشنهاد ساختار تشکیلاتی شرکت به هیئت مدیره. سازماندهی نیروها در قالب ساختار تشکیلاتی شرکت که به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است و تعیین و ابلاغ شرح وظایف کارکنان در ارکان اجرائی، مالی و اداری شرکت. دارا بودن حق نمایندگی شرکت در کلیه ارگان‌ها، مراجع قضائی و قانونی کشور و ادارات دولتی و خصوصی با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری به مراجع قانونی ذیربط و پیشنهاد صلح و سازش با تصویب قبلی هیئت مدیره. تدوین و تنظیم روشهای مالی؛ اداری و آئین نامه فروش محصولات تولیدی در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و ضوابط مقرره در بنیاد مستضعفان و پیشنهاد موارد مذکور به هیئت مدیره با هدف بهینه سازی فعالیت شرکت. پیشنهادات لازم جهت تامین تنخواه مورد نیاز، ارائه راه حلهای مناسب، پیشنهاد خرید دارائی ثابت توسط شرکت، راه اندازی خطوط جدید تولید و غیره توسط مدیرعامل به هیئت مدیره جهت تصویب. اداره و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه اقدامات عملیاتی شرکت در مزارع و واحدهای تولیدی؛ اداری مالی و تشکیلاتی شرکت از طریق ارتقاء کارائی کارکنان و سایر پارامترهای مدیریتی. امضاء کلیه قراردادهای شرکت ضمن رعایت صرفه و صلاح در چهارچوب مقررات قانون تجارت و آئین نامه‌های ابلاغی بنیاد مستضعفان برابر با ائین نامه معاملات شرکت. انجام کلیه خریدهای ضروری وبر اساس مصوبه بودجه نهاده‌های کشاورزی، مواد اولیه و مصرفی و لوازم و قطعات یدکی وماشین آلات برابر با ائین نامه معاملات شرکت. مدیرعامل می‌تواند جهت تسریع در انجام خریدهای ضروری و تامین نیازهای فوری اختیارات لازم به سرپرستان مزارع را تا سقف بیست میلیون ریال تنفیذ نماید. عقد قراردادهای لازم در زمینه خرید خدمت. حق المشاوره و حق الزحمه تا سقف سی میلیون ریال (برای هر نفر در ماه) با رعایت قوانین و مقررات و ائین نامه‌های ابلاغی بنیاد مستضعفان و لزوم توجه به صرفه و صلاح شرکت. عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و سرپرستان مزارع در اختیار مدیرعامل است. پیشنهاد افزایش حقوق و مزایای مربوط به کلیه کارکنان دائم شرکت که پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجراء خواهد بود. پرداخت پاداش موردی به پرسنل لایق تا سقف پانزده میلیون ریال به ازای هر نفر در سال بر اساس گزارش سرپرست مستقیم و تصویب مدیرعامل و بالاتر از مبلغ مذکور، پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و در چهارچوب پاداش بهره وری شرکت. هر نوع کمک غیرنقدی و یا تخفیف جنسی و سایر کمکها که در جهت کارائی پرسنل پیشنهاد می‌شود فقط با تصویب هیئت مدیره و در چهارچوب مقررات جاری بنیاد و عرف سنواتی شرکت قابل انجام خواهد بود. موارد پیش بینی نشده بر اساس اساسنامه شرکت و تابع مقررات مطروحه در قانون تجارت و قوانین موضوعه کشور می‌باشد. ش۹۶۰۸۱۷۱۰۵۵۹۴۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14261090
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود آقا محمد جماعت به شماره ملی ۴۴۱۰۹۶۲۹۷۳ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به سمت مدیر مالی و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۲۳۹۶۰۷۳۳۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376697
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت۱۹۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبت۳۶۴۴۲۸ و شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت۴۸۰۶۵۸ و شناسه ملی۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شماره ثبت۴۲۹۷۹۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ آقای عبدالکریم طاهری به شماره ملی۵۱۲۹۸۵۱۶۵۱ به عنوان اعضائ اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۱۰۰۴۹۴۱۶۰۷۵۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک