سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10680033968
استان چهارمحال و بختياري شهر شهركرد حدفاصل ميدان انقلاب و چهارراه سعدي مجتمع پارسيان طبقه دوم و سوم 8816813699
11
افراد
13
آگهی‌ها
2586
شماره ثبت
1376/3/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1238762
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختیاری سهامی عام شماره ثبت ۲۵۸۶ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۴/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ هیئت مدیره شرکت قسمتی از حدود اختیارات خود را طبق ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عموم و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۲ هیئت مدیره به کمیسیون عالی معاملات شرکت در زمینه توافق با خریداران واحدهای تجاری اداری و مسکونی زاگرس اختیار تام داد تا نسبت به استرداد وجه آنها بصورت نقد یا تهاتر با زمین‌های سامان یا چغاخور اقدام نماید. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۱۳۸۰۶۸۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610199
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال سهامی عام شماره ثبت ۲۵۸۶ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور بشماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ و کدپستی ۸۸۱۶۸۱۳۶۹۹ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای گودرز امیری ابراهیم محمدی بشماره ملی ۴۶۶۹۳۲۴۲۲۵ و کدپستی ۸۸۱۶۸۱۳۶۹۹ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تأمین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای امیرحسین احمدزاده نامدار بشماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ و کدپستی ۸۸۱۶۸۱۳۶۹۹ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای اسمعیل عامری گلستان بشماره ملی ۱۲۴۹۶۴۱۸۷۱ و کدپستی ۸۸۱۶۸۱۳۶۹۹ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تأمین مسکن جوانان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی فروزش بشماره ملی ۰۰۶۱۲۵۴۴۴۴ و کدپستی ۸۸۱۶۸۱۳۶۹۹ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تأمین مسکن نوین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای افشار شهبازی تک آبی بشماره ملی ۴۶۸۹۵۸۶۷۸۰ و کدپستی ۸۸۱۶۸۱۳۶۹۹ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. (حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبه مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۲ هیئت مدیره مناط اعتبار می‌باشد). کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره بهمراه مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۱۱۲۶۲۸۳۸۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10033179
آگهی تغییرات در شرکت توسعه عمران زاگرس چهارمحال و بختیاری سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۸۶ شناسه ملی شماره ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۸ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ آقای خدا رحم اله دینی بنمایندگی از شرکت طرح اندیشه شریف (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، محمد رضا کبورانی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه پردیس مهر کسری (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره، احمد ضیائی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، نوراله همتیان دهکردی بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) و محمد رضا فهمی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه پردیس عمران زاگرس (سهامی خاص) بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و بهزاد گودرزیان بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر و آقای نوراله همتیان بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها باامضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی باامضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۲ موسسه حسابرسی سپاهان تراز بسمت بازرس اصلی و سید شهریار نوریان بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان (صورت‌های مالی) برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۸۷ بتصویب رسید. ۵ پس از قرائت گزارش هیئت مدیره اختیار تصویب بودجه سالیانه از مجمع عمومی عادی به هیئت مدیره تغییر یافت. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10184399
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختیاری سهامی عام بشماره ثبت ۲۵۸۶شناسه ملی شماره ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ بتصویب رسید. ۲ مؤسسه حسابرسی اصول اندیشه (حسابداران رسمی) بسمت بازرس اصلی و آقای شهریار آذری سامانی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ انتخاب شدند. ۳ روزنامه محلی زردکوه و کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940938
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای میر سعید قریشی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۷۸۳۱۷به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای علی فروزش به شماره ملی ۰۰۶۱۲۵۴۴۴۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای افشار شهبازی تک آبی به شماره ملی ۴۶۸۹۵۸۶۷۸۰ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبه مورخه ۰۶/۱۱/۹۲ هیات مدیره مناط اعتبار می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیات مدیره بهمراه مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۵۱۰۳۱۶۷۱۵۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13215970
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان حسابرس مستقل وبازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی منتهی به۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲ - به سمت اعضای اصلی و شرکت بازرگانی بام چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۶۲۷۶۴ - به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۰۰۵۳۰۵۸۱۶۹۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244821
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای میر سعید قریشی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۷۸۳۱۷ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی فروزش به شماره ملی ۰۰۶۱۲۵۴۴۴۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای افشار شهبازی تک آبی به شماره ملی ۴۶۸۹۵۸۶۷۸۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبه مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۲ هیئت مدیره مناط اعتبارمی باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره بهمراه مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۱۰۱۸۷۸۹۱۶۷۶۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462068
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای امیرحسین احمدزاده نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای علی فروزش به شماره ملی ۰۰۶۱۲۵۴۴۴۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای احسان صادقی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۶۸۷۰۸ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره تا تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. آقای افشار شهبازی تک آبی به شماره ملی ۴۶۸۹۵۸۶۷۸۰ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیات مدیره بهمراه مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبه مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۲ هیات مدیره مناط اعتبارمی باشد. ش۹۶۰۳۱۷۸۳۱۴۰۰۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624880
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای احسان صادقی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۶۸۷۰۸ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد رجائی انارکی به شماره ملی ۱۲۴۹۸۶۸۴۶۷ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره آقای افشار شهبازی تک آبی به شماره ملی ۴۶۸۹۵۸۶۷۸۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبه مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۲ هیئت مدیره مناط اعتبار می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره بهمراه مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۷۰۲۶۳۳۴۰۷۹۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774291
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رجائی انارکی به شماره ملی ۱۲۴۹۸۶۸۴۶۷ نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان رئیس موظف هیات مدیره آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای احسان صادقی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۶۸۷۰۸ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای افشار شهبازی تک آبی به شماره ملی ۴۶۸۹۵۸۶۷۸۰ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت ماموریت هیات مدیره انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبه مورخ ۰۶/۱۱/۹۲ هیات مدیره مناط اعتبار می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیات مدیره بهمراه مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۱۰۰۲۵۴۰۶۴۸۸۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799119
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ بررسی و تصویب شد. موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی منتهی به۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۱۳۹۸۷۵۳۴۳۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799124
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره. آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره. آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای احسان صادقی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۶۸۷۰۸ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای محمد رجائی انارکی به شماره ملی ۱۲۴۹۸۶۸۴۶۷ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده ماموریت هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و یا یک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۱۰۱۳۵۷۰۳۳۲۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213309
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی نظری رباطی به شماره ملی ۱۲۸۷۷۰۴۵۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۶۲۱۳۶۰۹۴۲۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک