توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه

شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10660128765
بلوار شهيد بهشتي - ساختمان بورس - طبقه پنجم 6798117148
6
افراد
14
آگهی‌ها
13248
شماره ثبت
1387/8/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 700586
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه سهامی عام شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان بازرس اصلی آقای رضا معظمی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و باختر جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل می‌باشند: شرکت نمایشگاه بین المللی سهامی عام شماره ثبت ۹۹۲۰ با نمایندگی آقای موسی سلیمی و سازمان همیاری شهرداری‌ها شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ با نمایندگی آقای شهرام کهریزی و شرکت سرمایه آب خاک توسعه سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۱۳۲۶ با نمایندگی آقای کورش الیاس نفیعی و شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۸۴۴۲ با نمایندگی آقای مهرداد سالاری و شرکت بازرسی فنی ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۵۸۵۶ با نمایندگی خانم ژانت نصیری و شرکت توسعه مهندسی ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۵۹۷۶ با نمایندگی آقای حمید همدانی و موسسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شماره ثبت ۱۹۶۸۱۸ با نمایندگی آقای داریوش پناهی تا تاریخ ۲۰/۱۰/۹۲. ۴ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه مهندسی ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید همدانی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد سالاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سازمان همیاری شهرداری‌ها با نمایندگی آقای شهرام کهریزی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه آب خاک توسعه سهامی خاص با نمایندگی آقای کورش الیاس نفیعی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرسی فنی ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی خانم ژانت نصیری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت نمایشگاه بین المللی سهامی عام با نمایندگی آقای موسی سلیمی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و موسسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با نمایندگی آقای داریوش پناهی بسمت عضو هیئت مدیره بعنوان عضو علی البدل و آقای هاشم درویشی (خارج از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۱۰/۹۲. ۶ اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۹/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش۶۳۷۰۸۰۰۰۰۱۱۱۴۶۲۶۷۸۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166843
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه سهامی عام شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و باختر جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۵/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۶۳۷۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۰۴۸۳۰۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166844
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه سهامی عام شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه مهندسی ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود آل آقا بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد سالاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سازمان همیاری شهرداری‌ها با نمایندگی آقای شهرام کهریزی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرسی فنی ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی خانم ژانت نصیری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه آب خاک توسعه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مدیری همدانی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت نمایشگاه بین المللی سهامی عام با نمایندگی آقای کیوان کاشفی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و موسسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با نمایندگی آقای داریوش پناهی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان علی البدل) و آقای فرامرز آزادی (خارج از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۲ ۲ اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل باتفاق امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳۱/۵/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۶۳۷۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۰۴۸۳۱۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571498
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۳/۱۳۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز آزادی به شماره ملی ۳۲۵۷۵۶۴۰۹۰ به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردید. ش۶۳۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۱۴۹۵۰ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک شهرستان کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9789184
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۲۴۸ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان بازرس اصلی آقای رضا معظمی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9833597
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمرانی آبادانی استان کرمانشاه سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت بازرسی فنی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۸۵۶ با نمایندگی آقای منوچهر سلطانی زاده و شرکت خدمات مدیریت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۵۵ با نمایندگی آقای احمدرضا شفیع پور مطلق و شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ با نمایندگی آقای سیددادوش هاشمی گل سفیدی و شرکت توسعه مهندسی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۹۷۶ با نمایندگی آقای عباس احمد آخوندی و آقای عباس احمد آخوندی و شرکت سرمایه گذاری تابان فردا سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ با نمایندگی آقای مرتضی جوزانی و شرکت بازرگانی پایندگان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۶ با نمایندگی آقای محمدرضا مدیری همدانی و شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ با نمایندگی آقای نجمی هاشمی فشارکی تا تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۱ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای سیددادوش هاشمی گل سفیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات مدیریت ایراینان سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا شفیع پور مطلق به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام با نمایندگی آقای نجمی هاشمی فشارکی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی پایندگان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مدیری همدانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه مهندسی ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس احمد آخوندی و آقای عباس احمد آخوندی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تابان فردا سهامی عام با نمایندگی آقای مرتضی جوزانی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت بازرسی فنی ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای منوچهر سلطانی زاده به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای هاشم درویشی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۰ ۳ اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک از ایشان با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10392029
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه سهامی عام شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان بازرس اصلی آقای رضا معظمی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و باختر جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل می‌باشند: شرکت نمایشگاه بین المللی سهامی عام شماره ثبت ۹۹۲۰ با نمایندگی آقای موسی سلیمی و سازمان همیاری شهرداری‌ها شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ با نمایندگی آقای شهرام کهریزی و شرکت سرمایه آب خاک توسعه سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۱۳۲۶ با نمایندگی آقای کورش الیاس نفیعی و شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۸۴۴۲ با نمایندگی آقای مهرداد سالاری و شرکت بازرسی فنی ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۵۸۵۶ با نمایندگی خانم ژانت نصیری و شرکت توسعه مهندسی ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۵۹۷۶ با نمایندگی آقای حمید همدانی و موسسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شماره ثبت ۱۹۶۸۱۸ با نمایندگی آقای داریوش پناهی تا تاریخ ۲۰/۱۰/۹۲. ۴ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه مهندسی ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید همدانی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد سالاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سازمان همیاری شهرداری‌ها با نمایندگی آقای شهرام کهریزی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه آب خاک توسعه سهامی خاص با نمایندگی آقای کورش الیاس نفیعی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرسی فنی ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی خانم ژانت نصیری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت نمایشگاه بین المللی سهامی عام با نمایندگی آقای موسی سلیمی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و موسسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با نمایندگی آقای داریوش پناهی بسمت عضو هیئت مدیره بعنوان عضو علی البدل و آقای هاشم درویشی (خارج از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۱۰/۹۲. ۶ اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۹/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10477024
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کابرد ارقام به عنوان بازرس اصلی آقای رضا معظمی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می‌باشند: شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۴۴۲ با نمایندگی آقای نجمی هاشمی فشارکی و شرکت توسعه مهندسی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۹۷۶ با نمایندگی آقای حمید همدانی و شرکت بازرسی فنی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۸۵۶ با نمایندگی آقای حمید همدانی و شرکت بازرگانی سبا و شادی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۸۱۸ با نمایندگی آقای مرتضی جوزانی و سازمان همیاری شهرداریها به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ با نمایندگی آقای شهرام کهریزی و شرکت خدمات مدیریت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۵۵۵ با نمایندگی آقای حمید همدانی و شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ با نمایندگی آقای محمدرضا مدیری همدانی تا تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۱ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی ۳۱/۶/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۰ذیل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت ومورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764048
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۴ شامل ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت و گزارشات مالی مورد تصویب مجمع قرار گرفت. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بشرح صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ به تصویب مجمع رسید. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت: بازرس اصلی موسسه کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بازرس علی البدل: موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۱۳۰۰ برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های قانونی و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۲۰۵۴۹۶۶۵۱۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13350380
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سرمایه شرکت از ۱۵۵۹۸۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۵۵۹۸۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی از محل مطالبات سهامداران افزایش یافت. ش۹۵۱۲۲۲۲۵۶۲۶۷۹۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378218
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف شرکت توسعه مهندسی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۷۲۳۰ با نمایندگی آقای حمید همدانی به کدملی ۱۲۸۶۷۴۹۵۹۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت نوژان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۷۵ با نمایندگی مهرداد سالاری به کدملی ۳۲۵۷۵۸۰۴۲۸ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت بازرسی فنی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۰۸۳ با نمایندگی آقای احمد مهدیان کرانی به کدملی ۲۰۶۲۹۳۶۷۷۱ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه آب و خاک توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶ با نمایندگی امیر سرافرازنیکو به کدملی ۴۲۸۴۹۶۶۳۹۱ و سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه به کدملی ۱۴۰۰۰۱۲۰۹۲۳ با نمایندگی آقای فرشاد حافظی به کدملی ۳۲۵۶۷۷۶۰۳۵ به عنوان دیگر اعضای هیات مدیره انتخاب می‌گردد. ب کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته بروات قرارداها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ش۹۶۰۱۲۰۳۴۳۸۳۸۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13382325
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه مهندسی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۷۲۳۰ با نمایندگی آقای حمید همدانی به کد ملی ۱۲۸۶۷۴۹۵۹۱ شرکت مهر آذین صنعت نوژان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۷۵ با نمایندگی مهرداد سالاری به کد ملی ۳۲۵۷۵۸۰۴۲۸ شرکت سرمایه آب و خاک توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶ با نمایندگی امیر سرافرازنیکو به کد ملی ۴۲۸۴۹۶۶۳۹۱ شرکت بازرسی فنی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۰۸۳ با نمایندگی آقای احمد مهدیان کرانی به کد ملی ۲۰۶۲۹۳۶۷۷۱ همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه به کد ملی ۱۴۰۰۰۱۲۰۹۲۳ با نمایندگی آقای فرشاد حافظی به کد ملی ۳۲۵۶۷۷۶۰۳۵برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۱۲۳۹۴۷۶۰۹۴۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618862
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه و صورت سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار و روزنامه محلی باختر جهت درج آگهی‌های قانونی و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۶۲۹۳۷۷۳۰۴۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14041087
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بعنوان بازرس اصلی موسسه اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار وروزنامه محلی باختر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۲۳۱۲۶۲۹۰۳۳۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک