شرکت پتروشیمی بیستون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10660121906


شماره ثبت:
12193
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1386/9/7
آدرس:
كرمانشاه درود فرامان پتروشيمي جاده كرمانشاه بيستون 6744132110

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای آیت اله جوشن 13113430
آقای محمد اخلاقی 13113430
آقای همایون خلیل پور 13113430
آقای ایمان فاضل 13113430
محمد رحیمی 13113430
احمد افتخاری 14331901
آقای رسول بهنامی شبستری 14331901
آقای سید مهدی متولیان 14331901
آقای سید چنگیز خضری 14331901

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1166890
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی بیستون سهامی عام شماره ثبت ۱۲۱۹۳ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شماره ثبت ۵۰۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجریان پویا شماره ثبت ۱۲۰۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۶۳۷۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۰۵۲۷۰۳۹ مسئول ثبت شرکت‌های کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365214
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بیستون سهامی عام شماره ثبت ۱۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶

الف طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۲، ۱ آقای محمد رحیمی (نماینده شرکت فروگاز اصفهان طی حکم شماره ۲۱۲ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۱) بعنوان رئیس هیئت مدیره ۲ آقای آیت جوشن (نماینده شرکت صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا طی حکم شماره ۲۰۲۸۹۲ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۲ جایگزین آقای بهروز ریخته گران اصفهانی) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۳ آقای ایمان فاضل (نماینده شرکت فولاد ماهان سپاهان طی حکم شماره ۱۵۵۲/۹۲ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۲ جایگزین آقای محسن علیانی) بعنوان عضو هیئت مدیره ۴ آقای افشین انصاری (نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان قزوین طی حکم شماره ۵۷۵ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۱) بعنوان عضو هیئت مدیره ۵ آقای اسداله قره خانی (نماینده شرکت سرمایه گذاری استان زنجان طی حکم شماره ۵۷۵ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۱) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ب صاحبان امضا مجاز: کلیه اسناد، اوراق مالی و تعهدآور، سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجاری، قراردادها و تفاهم نامه‌ها با امضا توام مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر برجسته شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره و یا رئیس مجتمع و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج شرایط برداشت از حساب‌های بانکی: برداشت از حساب‌های بانکی شرکت تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با دو امضا مشترک مدیرعامل و رئیس امور مالی و مهر برجسته شرکت (در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره) برداشت از حساب‌های بانکی مازاد بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تا سقف شش میلیارد ریال با سه امضا مشترک مدیرعامل و رئیس امور مالی و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر برجسته شرکت برداشت از حساب‌های بانکی مازاد بر شش میلیارد ریال با سه امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رئیس امور مالی و مهر برجسته شرکت. ش۶۳۷۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۵۴۲۷۵۸۱ مسئول ثبت شرکت‌های کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9601844
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی بیستون سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۹ که در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۹۱ به این اداره واصل گردیده تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف) صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ بتصویب رسید. ب) موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای عباس هشی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11044355
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی بیستون سهامی عام شماره ثبت ۱۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ که در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۹۱ به این اداره واصل گردیده تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف) صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۸۹ بتصویب رسید. ب) موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و عباس هشی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113430
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برابر مجوز شماره ۱۳۴۷۵ / ۱۲۲ مورخه ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: آقای آیت جوشن به شماره ملی ۱۱۹۹۷۱۵۶۴۶ نماینده شرکت صنایع خودرو سازی ماهور اسپادانا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۶۳۸۶ وشناسه ملی: ۱۰۸۶۰۱۹۳۵۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل آقای ایمان فاضل به شماره ملی ۱۲۹۰۸۶۴۴۸۹ نماینده شرکت فولاد ماهان سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۲۴۷۳۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۵۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمداخلاقی به شماره ملی ۲۲۹۶۲۴۵۱۷۱ نماینده شرکت بازرگانی فیروز صفه سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۸۸۳۴ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۵۱۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد رحیمی به شماره ملی ۲۰۹۱۷۷۷۵۴۴ نماینده شرکت فروگاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۶۶ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۰۵۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای همایون خلیل پور به شماره ملی ۳۲۵۵۷۷۸۵۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود و صاحبان امضای مجاز و شرایط برداشت از حسابهای بانکی به شرح زیر است: ب) صاحبان امضای مجاز: کلیه اسناد، اوراق مالی و تعهدآور، سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجاری، قراردادها و تفاهم نامه‌ها با امضا توام مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر برجسته شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره و یا رئیس مجتمع و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج) شرایط برداشت از حساب بانکی: برداشت از حساب‌های بانکی شرکت تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با دو امضا مشترک مدیرعامل و رئیس امور مالی و مهر برجسته شرکت (در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره) و مازاد بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تا سقف شش میلیارد ریال با سه امضا مشترک مدیرعامل و رئیس امور مالی و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر برجسته شرکت و مازاد بر شش میلیارد ریال با سه امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رئیس امور مالی و مهر برجسته شرکت. ش۹۵۰۸۱۶۵۶۱۴۹۴۵۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113432
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برابر مجوز شماره ۱۳۴۷۵ / ۱۲۲ مورخه ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار ۱ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع خودرو سازی ماهور اسپادانا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۶۳۸۶ وشناسه ملی: ۱۰۸۶۰۱۹۳۵۸۹ شرکت فولاد ماهان سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۲۴۷۳۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۵۰۲ شرکت بازرگانی فیروز صفه سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۸۸۳۴ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۵۱۳۲ شرکت فروگاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۶۶ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۰۵۷۸ آقای همایون خلیل پور فرزند حجت اله به شماره ملی ۳۲۵۵۷۷۸۵۹۱ ش۹۵۰۸۱۶۱۳۵۳۹۰۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783250
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت، برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضای هیئت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردیدند: شرکت صنایع خودرو سازی ماهور اسپادانا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۶۳۸۶ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۳۵۸۹ شرکت فولاد ماهان سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۲۴۷۳۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۵۰۲ شرکت بازرگانی فیروز صفه سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۸۸۳۴ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۵۱۳۲ شرکت فروگاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۷۳ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۰۵۷۸ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان قزوین به شماره ثبت ۸۶۲۴وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۹۷۳۷ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۰۰۵۸۳۵۱۸۸۳۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171039
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۵۲۴۸۸۴۲۹۴۵۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331901
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی متولیان به شماره ملی ۰۴۹۲۹۳۸۹۲۱ بعنوان نماینده شرکت فولاد ماهان سپاهان (سهامی خاص) طی حکم شماره ۱۷۲۶۲ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای احمد افتخاری به شماره ملی ۰۰۴۸۹۲۰۳۷۱ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی فیروز صفه سپاهان (سهامی خاص) طی حکم شماره ۱۰۸۷ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای آیت جوشن به شماره ملی ۱۱۹۹۷۱۵۶۴۶ بعنوان نماینده شرکت صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا طی حکم شماره ۹۷ ۳۰۳۴ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای سید چنگیز خضری به شماره ملی ۴۳۲۲۱۲۱۶۱۶ بعنوان نماینده شرکت فرو گاز اصفهان (سهامی خاص) طی حکم شماره ۰۱۷۹/۹۷ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ به سمت عضو هیات مدیره. آقای رسول بهنامی شبستری به شماره ملی ۱۷۲۹۳۸۴۸۴۶به سمت منشی خارج از اعضاء هیات مدیره تا تاریخ ۱۴/۰۴/۹۸ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، اوراق مالی و تعهدآور، سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجاری، قراردادها و تفاهم نامه‌ها با امضا توام مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و با مهر برجسته شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضا یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. شرایط برداشت از حساب بانکی: برداشت از حساب‌های بانکی شرکت با امضا توام مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و با مهر برجسته شرکت معتبر است. ش۹۷۰۹۰۶۴۳۱۵۶۲۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه