سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10660111880
كرمانشاه 4راه بسيج كوچه پونه پلاك11 6714643851
6
افراد
6
آگهی‌ها
11165
شماره ثبت
1385/8/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1027371
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۱۶۵ و شناسه ملی۱۰۶۶۰۱۱۱۸۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۱۲/۹۱ و ۱۰/۱۲/۹۱ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف اشخاص ذیل به سمت اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سهام عدالت۳۲۱۰ شهرستان کرمانشاه , شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سهام عدالت۳۱۸۶ شهرستان پاوه , شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سهام عدالت۳۱۲۷ شهرستان هرسین , شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سهام عدالت۳۱۶۵ شهرستان صحنه و شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سهام عدالت۳۱۷۶ شهرستان گیلانغرب به سمت اعضای اصلی شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سهام عدالت۳۱۷۰ شهرستان روانسر و شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سهام عدالت۳۲۰۱ شهرستان سرپلذهاب به سمت اعضای علی البدل. ب موسسه حسابرسی شاخص اندیشان و آقای علی رضا شایان بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج صورتهای مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. د روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. د طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۱۲/۹۱ خسرو نجفی (غیرسهامدار و خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل , شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سهام عدالت۳۲۱۰ شهرستان کرمانشاه با نمایندگی اله بخش اکبری بسمت رئیس هیئت مدیره , شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سهام عدالت۳۱۸۶ شهرستان پاوه با نمایندگی محمد ولد بیگی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره , شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سهام عدالت۳۱۲۷ شهرستان هرسین با نمایندگی حمزه مردانی بسمت منشی هیئت مدیره , شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سهام عدالت۳۱۶۵ شهرستان صحنه با نمایندگی شهلا موموند و شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سهام عدالت۳۱۷۶ شهرستان گیلانغرب با نمایندگی محمدجواد شیرزادی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس به امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اداری به امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۳۲۲۴۳ ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607860
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۱۶۵ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۱۱۸۸۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت برابر مستندات ابرازی و تائیدیه سازمان بورس اوراق بهادار از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید. ش۱۸۶۵۲۸۵ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12682360
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۱۱۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ملی۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی ژرف بین به شماره ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۴۱۲۰۹۳۲۵۳۲۴۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386509
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۱۱۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی سهام عدالت کرمانشاه به شماره ثبت ۱۰۹۲۴ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۴۴۳۱۸ شرکت تعاونی سهام عدالت روانسر به شماره ثبت ۲۷۸وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۰۸۶۴۵ شرکت تعاونی سهام عدالت سرپلذهاب به شماره ثبت ۲۶۵ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۰۸۱۹۱ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان گیلانغرب به شماره ثبت ۱۵۰ وشناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۰۸۳۲۲ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان هرسین به شماره ثبت ۱۸۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۷۷۷۴۳ ۲ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصویب گردید. ۳ موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ وبه شماره ثبت ۲۲۱۵۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ و به شماره ثبت ۲۱۹۹۳به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۱۲۶۴۶۹۷۳۷۸۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13403324
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۱۱۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: آقای خسرو نجفی به شماره ملی ۴۹۴۰۱۷۲۰۵۸ به سمت مدیرعامل (غیرسهامدار وخارج از اعضای هیئت مدیره) شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سهام عدالت شهرستان کرمانشاه به شماره ثبت۱۰۹۲۴ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۴۴۳۱۸ با نمایندگی آقای الله بخش اکبری به شماره ملی ۶۴۱۹۶۶۸۳۲۸ به سمت رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سهام عدالت شهرستان گیلانغرب به شماره ثبت۱۵۰ وشناسه ملی۱۰۶۶۰۰۰۸۳۲۲ با نمایندگی آقای محمدجواد شیرزادی به شماره ملی ۳۳۲۹۶۳۷۷۹۱ به سمت نایب رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سهام عدالت شهرستان سرپل ذهاب به شماره ثبت ۲۶۵ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۰۸۱۹۱ با نمایندگی آقای سعید پیمان به شماره ملی ۳۳۷۰۱۴۳۷۶۳ به سمت منشی هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سهام عدالت شهرستان هرسین به شماره ثبت ۱۸۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۷۷۷۴۳ بانمایندگی آقای حمزه مردانی دهکبودی به شماره ملی ۳۲۵۱۴۰۵۸۱۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سهام عدالت شهرستان روانسر به شماره ثبت ۲۷۸ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۰۸۶۴۵ بانمایندگی آقای صالح رضایی به شماره ملی ۵۹۶۹۸۵۸۴۰۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و در غیاب رییس به امضای نایب رییس هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اداری به امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۰۷۵۵۱۸۷۰۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13862959
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۱۱۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ و شماره ثبت ۲۲۱۵۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ و شماره ثبت ۲۲۰۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۱۱۸۳۹۶۴۷۷۱۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک