شرکت کاشی کرد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10660069958


شماره ثبت:
6550
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1379/12/7
آدرس:
كرمانشاه كيلومتر ده ج همدان جنب كارخانه چيني كرد 6744131587

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مهدی چنگیزی آشتیانی 1568520
محمدتقی سمنانی 1568520
آقای بهنام منجزی 1568520
مسعود حسین مردی 1568520
آقای مسعود ابراهیمی 1568520
آقای جهانگیر ذوالفقاری 1568526
رضا تحفه 14314727
آقای حسن ابوالحسنی 14314727

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 673717
آگهی تصمیمات شرکت کاشی کرد سهامی عام شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف افراد زیر بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) و شرکت گروه کرد (سهامی عام) و شرکت چینی کرد (سهامی عام) و شرکت رگولاتور ایران (سهامی خاص) و شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص). ب موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای جهانگیر ذوالفقاری بترتیب بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. د صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی منتهی به سال ۹۰ بتصویب رسید. ی طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ مسعود حسین مردی به نمایندگی از شرکت چینی کرد بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، مهدی چنگیزی آشتیانی به نمایندگی از گروه صنعتی بوتان بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد تقی سمنانی به نمایندگی از شرکت گروه کرد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود ابراهیمی به نمایندگی از شرکت رگولاتور ایران و بهنام منجزی به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اداری به امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۳۷۰۹۰۰۰۰۱۱۱۴۵۰۷۹۲۹۳ مسئول ثبت شرکت‌های کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568520
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۵۵۰ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶ با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی ۰۰۵۰۸۹۹۸۷۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت چینی کرد (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۱۵۸ با نمایندگی آقای مسعود حسین مردی دارای شماره ملی ۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت گروه کرد (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰ با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳ با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ با نمایندگی آقای بهنام منجزی دارای شماره ملی ۱۹۷۱۸۷۴۷۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و بروات باامضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب ایشان باامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات اداری شرکت باامضای مدیرعامل و در غیاب ایشان باامضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۶۳۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۲۱۵۲۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568526
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۵۵۰ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه کرد (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰ و شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ و گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶ و شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳ و شرکت چینی کرد (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۱۵۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل، آقای جهانگیر ذوالفقاری بشماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ش۶۳۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۲۱۴۲۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9399802
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۴۷۰۵۸ میلیون ریال منقسم به ۴۷۰۵۸۰۰۰ سهم بانام عادی یکهزار ریالی به مبلغ ۱۰۱۸۶۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰۱۸۶۰۰۰۰سهم بانام عادی یکهزار ریالی از محل مطالبات حال شده بمبلغ ۴۷۰۵۸۰۰۰۰۰۰ ریال و آورده نقدی سهامداران بمبلغ ۵۴۸۰۲۰۰۰۰۰۰ ریال برابر گواهی بانکی شماره ۴۰۵/۹۳/۱۰۲۲ مورخه ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ بانک پارسیان شعبه شهید بهشتی شرقی تهران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۳۱۱۰۱۲۵۸۲۳۶۵۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9399803
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کاهش اجباری سرمایه شرکت: درخصوص کاهش سرمایه بعلت زیان وارده موضوع ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۱۸۶۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰۱۸۶۰۰۰۰ ریال سهم بانام عادی یکهزار ریالی به مبلغ ۴۷۰۵۸ میلیون ریال منقسم به ۴۷۰۵۸۰۰۰ سهم بانام عادی یکهزار ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۳۱۱۰۱۳۹۱۶۴۱۲۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9876901
آگهی تصمیمات شرکت کاشی کرد سهامی عام بشماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۳/۸۹ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید. الف سرمایه شرکت از مبلغ هفتاد میلیارد ریال به بیست و هفت میلیارد ریال منقسم به بیست و هفت میلیون سهم یک هزار ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ب براساس گزارش توجیهی هیئت مدیره سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده صاحبان سهام از مبلغ بیست و هفت میلیارد ریال به مبلغ هفتاد میلیارد ریال منقسم به هفتاد میلیون سهم یک هزار ریالی افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می‌گردد. مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10366912
آگهی تصمیمات شرکت کاشی کرد (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۸۸ تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: الف صورتهای مالی شرکت متشکل از ترازنامه مورخ ۳۰/۱۲/۱۳۸۷ و صورتحساب سودوزیان و صورت جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ فوق الذکر به تصویب رسید. ب موسسه حسابرسی آرمان راهبرد و آقای جهانگیر ذوالفقاری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب گردید. مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10727295
آگهی تصمیمات شرکت کاشی کرد سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف صورتهای مالی شرکت متشکل از ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ب موسسه حسابرسی آرمان راهبرد و آقای جهانگیر دوالفقاری به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784251
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اساسنامه جدید در ۵۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. ش۹۵۰۲۱۹۲۶۵۹۰۱۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100710
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ روزنامه کثیرالانتشار اخبار صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی چنگیزی آشتیانی به نمایندگی شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶، آقای محمد تقی سمنانی به نمایندگی شرکت گروه کرد (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰، آقای مسعود حسینمردی به نمایندگی شرکت چینی کرد (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۱۵۸، آقای مسعود ابراهیمی به نمایندگی از شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳، آقای محمد رضا عابدی میران به نمایندگی شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ - صورتهای مالی شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۸۰۹۴۴۸۳۳۹۴۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114908
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی چنگیزی آشتیانی به نمایندگی شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محمد تقی سمنانی به نمایندگی شرکت گروه کرد (سهامی عام) به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای مسعود حسینمردی به نمایندگی شرکت چینی کرد (سهامی عام)، آقای مسعود ابراهیمی به نمایندگی از شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) و آقای محمد رضا عابدی میران به نمایندگی شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای علی اکبر زند به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۱۷۹۱۷۱۷۱۸۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736412
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۵۹۵۳ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اخبار صنعت و ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۹۰۸۲۷۴۲۹۱۱۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14314727
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای رضا تحفه با شماره ملی ۰۰۷۰۹۹۲۷۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن ابوالحسنی با شماره ملی ۰۴۹۳۴۶۲۳۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه کرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰ و شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ و شرکت چینی کرد به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۱۵۸ و شرکت توسعه قطعات الیکا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳ و شرکت گروه صنعتی بوتان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار اخبار صنعت و ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ - صورتهای مالی شرکت به شرح گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی با اکثریت آراء برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۸۲۶۳۳۲۱۹۱۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14314734
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مهدی چنگیزی آشتیانی به نمایندگی شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محمدتقی سمنانی به نمایندگی شرکت گروه کرد (سهامی عام) به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای مسعود حسینمردی به نمایندگی شرکت چینی کرد (سهامی عام) به سمت عضو اصلی هیات مدیره، آقای مسعود ابراهیمی به نمایندگی شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) به سمت عضو اصلی هیات مدیره، آقای محمدرضا عابدی میران به نمایندگی شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای علی اکبر زند به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۸۲۶۱۹۲۵۲۰۶۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه