شرکت پشمبافی کشمیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10660063080


شماره ثبت:
5851
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1378/11/13
آدرس:
كرمانشاه بلوار شهيد كشوري قبل از فرودگاه كرمانشاه 6715736891

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد علی صالحی یگانه 1519153
عبدالرضا علی محمدی 1519153
سید صمد ابراهیمی قطار 1519153

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 758833
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی کشمیر سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۳۰۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۱ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف افراد ذیل بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقایان علیرضا آقامحمدحسین تجریشی، غلامرضا آقامحمدحسین تجریشی، محمدعلی صالحی یگانه، سید صمد ابراهیمی قطار و عبدالرضا علی محمدی. ب موسسه حسابرسی و خدمت مدیریت دل آرام بسمت بازرسان اصلی و حسابرس مستقل و آقای محمد دل آرام به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب گردید. د ترازنامه و سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۶ به تصویب رسید. د طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ محمدعلی صالحی یگانه به سمت مدیرعامل و علیرضا آقامحمدحسین تجریشی بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا آقامحمدحسین تجریشی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید صمد ابراهیمی قطار و عبدالرضا علی محمدی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات قراردادها و غیره که باعث ایجاد تعهد مالی می‌گردد به امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۴۴۲۸۴۶ ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141656
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی کشمیر سهامی عام بشماره ثبت ۵۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۳۰۸۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی و خدمت مدیریت دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۱۰۰۴۴ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای محمد دل آرام به شماره ملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۶۸۶۴۸۹ ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141661
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی کشمیر سهامی عام بشماره ثبت ۵۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۳۰۸۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: ترازنامه و سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ش۱۶۸۶۸۱۸ ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519153
آگهی تغییرات شرکت پشمبا فی کشمیر شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۸۵۱ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۳۰۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا آقا محمد حسین تجر یشی به شماره ملی ۰۰۴۳۷۱۶۰۴۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره (موظف) آقای غلامرضا آقا محمد حسین تجر یشی به شماره ملی ۰۰۴۳۷۵۶۱۸۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره (موظف) آقای محمد علی صالحی یگانه به شماره ملی ۰۰۴۹۳۹۱۱۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره (موظف) آقای سید صمد ابر اهیمی قطار به شماره ملی ۱۹۳۰۵۶۶۲۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره (غیر موظف) آقای عبدالرضا علی محمدی به شماره ملی ۳۳۲۹۱۹۷۰۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره (غیر موظف) برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای محمد علی صالحی یگانه به سمت مدیرعامل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره که باعث ایجاد تعهدات مالی می‌گردد با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۴۷۷۱۵ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520032
آگهی تغییرات شرکت پشمبا فی کشمیر شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۸۵۱ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۳۰۸۰


لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9933346
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی کشمیر سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۳۰۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۱ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف افراد ذیل بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقایان علیرضا آقامحمدحسین تجریشی، غلامرضا آقامحمدحسین تجریشی، محمدعلی صالحی یگانه، سید صمد ابراهیمی قطار و عبدالرضا علی محمدی. ب موسسه حسابرسی و خدمت مدیریت دل آرام بسمت بازرسان اصلی و حسابرس مستقل و آقای محمد دل آرام به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب گردید. د ترازنامه و سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۶ به تصویب رسید. د طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ محمدعلی صالحی یگانه به سمت مدیرعامل و علیرضا آقامحمدحسین تجریشی بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا آقامحمدحسین تجریشی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید صمد ابراهیمی قطار و عبدالرضا علی محمدی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات قراردادها و غیره که باعث ایجاد تعهد مالی می‌گردد به امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه