توسعه و عمران استان کرمانشاه

شرکت توسعه و عمران استان کرمانشاه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10660057493
تهران - ضلع شمالي ميدان نياوران - خيابان شهيد احمد جبلي- پلاك 82- ساختمان اسپيدار - واحد دوم غربي 1978747397
9
افراد
3
آگهی‌ها
438447
شماره ثبت
1377/7/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10753014
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و عمران استان کرمانشاه سهامی عام بشماره ثبت ۵۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۵۷۴۹۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۲/۹۰ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف‎ مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران‎ تهران‎ خیابان دکتر شریعتی‎ بالاتر از پل سیدخندان‎ مقابل پارک شریعتی‎ کوی کاوه‎ پلاک ۳ طبقه چهارم‎ کدپستی ۱۹۳۶۸۵۴۵۱۱ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ب‎ طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۵/۲/۹۰ مقرر گردید در غیاب مدیرعامل کلیه نامه‎های اداری بامضای رئیس هیئت‎مدیره و کلیه اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و سایر اسناد به امضای متفق رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003474
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۸۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۵۷۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به: تهران ضلع شمالی میدان نیاوران خیابان شهید احمد جبلی پلاک ۸۲ ساختمان اسپیدار واحد ۲ غربی با کدپستی ۱۹۷۸۷۴۷۳۹۷ منتقل گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۶۱۴۲۶۹۶۶۷۱۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106633
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۸۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۵۷۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند خانم مریم رئوفی به شماره ملی ۳۲۵۵۷۵۰۰۰۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی اعظمی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۵۱۱۳۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم شکوه السادات خرم شاهی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۵۲۶۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای سیدمحسن خرم شاهی به شماره ملی ۳۲۵۵۵۹۶۷۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی خانم خورشید عباسی حسین زاده به شماره ملی ۳۲۵۵۶۳۷۹۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای مجتبی اصغری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۹۲۷۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل آقای رضا علیخانی به شماره ملی ۳۲۵۶۹۸۱۷۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل خانم گلناز آریاپور به شماره ملی ۰۴۵۱۲۳۶۶۸۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی هاشمی منش به شماره ملی ۳۲۵۷۳۴۶۷۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۲۱۶۰۶۹۶۱۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک