صنایع پتروشیمی کرمانشاه

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10660049146
كرمانشاه-خيابان آيت اله دكتر بهشتي مقابل خانه معلم 6715664551
1
افراد
21
آگهی‌ها
4446
شماره ثبت
1375/1/8
تاریخ تأسیس

اشخاص صنایع پتروشیمی کرمانشاه

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 668043
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه سهامی عام شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۱/۹۰ و بنا به تفویض اختیار حاصله از جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۲/۹۰ و تاییدیه بازرسین سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۸۸۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۷۶۴/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۶۰۰/۷۶۴/۱ سهم بانام یک هزار ریالی از محل آورده نقدی به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰/۴۸۹ ریال باستناد گواهی‌های بانکی صادره از بانک تجارت شعبه بازار کرمانشاه و به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۰۹۰/۳۹۳ ریال از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۶۳۷۰۹۰۰۰۰۱۱۱۴۵۰۷۴۰۸۲ مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716629
آگهی تصمیماتشرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه سهامی عام شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۱ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) و شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) و شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. ب موسسه حسابرسی آریان فراز بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه دایا روش بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج روزنامه‌های دنیای اقتصاد و باختر بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی انتخاب گردیدند. د صورت‌های مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد تا پایان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. ش۶۳۷۰۸۰۰۰۰۱۱۱۴۶۲۸۴۹۱۶ مسئول ثبت شرکت‌های کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740439
آگهی تصمیماتشرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاهسهامی عام شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۱ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: ۱ آقای فریبرز کریمائی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد رضا میر احمدی بنمایندگی از شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی رحیمیان بنمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)، بهروز مرادی روئین تنی بنمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) و جمشید محمدی بنمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و سایر اسناد و اوراق به امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۳۷۰۸۰۰۰۰۱۱۱۴۶۳۲۶۵۸۹ مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186089
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه سهامی عام شماره ثبت ۴۴۴۶ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف آقای احمدرضا اشتری شماره ملی ۱۲۸۰۸۲۵۷۵۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت باقی مانده دو سال انتخاب شدند. ب حدود و اختیارات مدیرعامل به تفسیر در ده ماده بشرح صورت جلسه به ایشان واگذار گردید. ج کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت بامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بامضای دو عضو هیئت مدیره همراه بامهر شرکت دارای اعتبار است و سایر اسناد اوراق بامضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۶۳۷۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۱۷۰۶۲۴۷ مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229214
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه سهامی عام شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: آقای لطف اله عبدالهی نیا بنمایندگی از شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دو سال انتخاب شدند. ش۶۳۷۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۲۹۶۹۷۱۶ مسئول ثبت شرکت‌های کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607174
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فریبرز کریمائی به نمایندگی از شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا معبودی به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای لطف اله عبدالهی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا مدرس خیابانی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای جمشید محمدی به نمایندگی از شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمدرضا اشتری به شماره ملی ۱۲۸۰۸۲۵۷۵۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و سایر اسناد و اوراق با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۶۳۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۳۸۷۶۲ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک شهرستان کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607175
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و باختر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸، شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶، شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵، شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۲۴۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰، شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۶۳۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۳۸۵۵۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک شهرستان کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10328331
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه سهامی عام شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۱/۹۰ و بنا به تفویض اختیار حاصله از جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۲/۹۰ و تاییدیه بازرسین سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۸۸۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۷۶۴/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۶۰۰/۷۶۴/۱ سهم بانام یک هزار ریالی از محل آورده نقدی به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰/۴۸۹ ریال باستناد گواهی‌های بانکی صادره از بانک تجارت شعبه بازار کرمانشاه و به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۰۹۰/۳۹۳ ریال از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10468432
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۰ تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: ۱ مصوب گردید که سرمایه شرکت طی مدت دوسال از انتهای سال ۹۱ به میزان دو هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یابد. ۲ صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و آقای مهدی سوادلو به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه باختر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10614554
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه سهامی عام شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۱ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) و شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) و شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. ب موسسه حسابرسی آریان فراز بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه دایا روش بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج روزنامه‌های دنیای اقتصاد و باختر بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی انتخاب گردیدند. د صورت‌های مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد تا پایان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. مسئول ثبت شرکت‌های کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717732
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - بنابه تفویض اختیار حاصل از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۴، بدینوسیله سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامدارن معادل ۱ , ۴۰۳ , ۸۹۲ , ۸۴۹ , ۸۰۰ریال و آورده نقدی معادل۳۶۰، ۷۰۷، ۱۵۰، ۲۰۰ ریال، از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۷۴۶/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۵۲۹/۳ ریال منقسم به ۳، ۵۲۹، ۲۰۰، ۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۴۱۲۲۶۱۹۰۴۶۸۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12728198
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصل از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۴، بدینوسیله سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران معادل ۸۰۰/۸۴۹/۸۹۲/۴۰۳/۱ ریال و آورده نقدی معادل ۲۰۰ , ۱۵۰ , ۷۰۷ , ۳۶۰ ریال، از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۷۶۴/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۵۲۹/۳ ریال منقسم به ۰۰۰/۲۰۰/۵۲۹/۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۵۰۱۱۶۸۱۰۱۳۲۱۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877017
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت.۲_موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ (ثبت شده در تهران) و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ ثبت شده در تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب شدند. ۳_. روزنامه دنیای اقتصاد و باختر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و مورد تصویب قرار گرفت.۴_) شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶) شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۱۱۲) شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸) شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰) شرکت مدبران اقتصاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمود. ش۹۵۰۴۰۶۳۶۲۳۲۴۳۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113024
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: اعضا هیئت مدیره: آقای حسین آقائی تبریزی نماینده شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای کیانوش شمس امیری نماینده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای لطف اله عبدالهی نیا نماینده شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۱۹۹وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای حمیدرضا نبی زاده گنگرج نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محسن حبیب نماینده شرکت مدبران اقتصاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ مطابق به عنوان عضو هیئت مدیره ب) آقای حسین آقائی تبریزی را بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای کیانوش شمس امیری بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا اشتری را با کدملی ۱۲۸۰۸۲۵۷۵۸ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره انتخاب نمودند. ج) حدود اختیارات مدیرعامل: موارد ذیل از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات عمومی مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه و تنظیم ساختار سازمانی آئین نامه‌های داخلی دستور العمل‌های استخدامی و معاملاتی و تدارکاتی و غیره جهت تصویب در هیئت مدیره. استخدام، انتصاب، انفصال و کلیه امور مربوط به کارگیری و تعیین حقوق و دستمزد طبق مقررات و آئین نامه‌های مصوب و دستور العمل‌های موجود. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌های و دادسراها مراحع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای دادخواست تجدید نظر فرجام وا خواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند وو تعیین جاعل حق امضای قرار داد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و رائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس د) تعیین امضا کنندگان مجاز اسناد و اوراق بهادار: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و رد غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. سایر اسناد و اوراق با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. ش۹۵۰۸۱۶۵۰۸۲۲۶۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13355165
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کریمی به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل حیات مقدم به نمایندگی از شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ و شناسه مللی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۲۲۳۵۴۲۶۳۷۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440008
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شماره ثبت۱۲۰۹۶ ثبت شده در تهران وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت۱۳۹۹۵ ثبت شده در تهران وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب و اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه آنان به هیات مدیره شرکت تفویض گردید. ۳. روزنامه باختر به عنوان روزنامه‌های کثرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و مورد تصویب قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633606
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - هیات مدیره به اتفاق آراء آقای اسماعیل بردیده نماینده شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ را به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب نمودند. تعیین امضاء کنندگان مجاز اسناد و اوراق بهادار: • کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و برات با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. • در غیاب رئیس هیات مدیره، کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته و برات با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. • در غیاب مدیر عامل، کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته و برات با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. • در غیاب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته و برات با امضاء دو تن از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۷۰۶۱۹۸۲۸۸۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822335
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: هیات مدیره به اتفاق آراء آقای لطف اله عبدالهی نیا نماینده شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۴۱۹۹ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ را به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای علی کریمی نماینده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای اسماعیل بردیده نماینده شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵، احمدرضا اشتری نماینده شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ و سرکار خانم فریبا ثقفی نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ را به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت باقیمانده دو سال انتخاب نمودند. - کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و برات با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب رئیس هیات مدیره، کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته و برات با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد ودر غیاب مدیرعامل، کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته و برات با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بودو در غیاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته و برات با امضاء دو تن از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۰۲۷۳۷۳۳۳۵۶۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042385
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ -. صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۲. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و باختر به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و مورد تصویب قرار گرفت ۳. اشخاص حقوقی زیر را با اکثریت آراء ۱) شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰ ۲) شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ ۳) شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ ۴) شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۴۱۹۹ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ ۵) شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمود: ۵_ حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی (موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش) - بازرس قانونی علی البدل (موسسه حسابرسی تدوین و همکاران) برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۳۰۱۱۷۳۲۱۲۹۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14273136
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ الف) اعضا هیئت مدیره: ۱ آقای لطف اله عبدالهی نیا نماینده شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۴۱۹۹ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ مطابق نامه شماره ۱۳۹۷/۳۲/ص خ مورخ ۹۷/۶/۲۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره ۲ آقای علی کریمی نماینده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۳۹۶۸۸۸ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ مطابق حکم شماره ۹۷/۱۴۰۳ مورخ ۹۷/۲/۳۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای حسین آقایی تبریزی نماینده شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبت۳۰۲۴۹۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ مطابق حکم شماره ۱۳۹۷/۱۸۱۱۰۷/ص پ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره ۴ آقای احمدرضا اشتری نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی عام به شماره ثبت۲۴۸۰۹۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ مطابق حکم شماره ۱/۸۴۱ ۹۷ مورخ ۹۷/۶/۱۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۵ آقای اسماعیل بردیده نماینده شرکت مدبران اقتصاد سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۹۶۰ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ مطابق حکم شماره ۰۵۹/ /۹۷ مورخ ۹۷/۲/۲۹ به عنوان عضو هیئت مدیره. ب) تعیین رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره: اعضای هیئت مدیره به اتفاق آرا حاضر آقای لطف اله عبدالهی نیا را بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علی کریمی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا اشتری را با کد ملی ۱۲۸۰۸۲۵۷۵۸ بعنوان مدیرعامل انتخاب نمودند. ب: تعیین امضا کنندگان مجاز اسناد و اوراق بهادار: کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک سفته و برات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. تبصره: چکهای تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با امضای مدیر مالی و رئیس حسابداری مالی به همراه مهر شرکت قابل پرداخت می‌باشد. در غیاب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق اسناد بهادار و تعد آور اعم از چک سفته و برات با امضا مدیرعامل و یک یاز اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد در غیاب مدیرعامل کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهد آور اعم از چک سفته و برات با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهد آور اعم از چک، سفته و برات با امضا دو تن از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج) حدود اختیارات مدیرعامل: موارد ذیل از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید: ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲. تهیه و تنظیم ساختار سازمانی آئین نامه نامه‌های داخلی دستور العمل‌های استخدامی و معاملاتی و تدارکاتی و غیره جهت تصویب در هیئت مدیره ۳. استخدام انتصاب انفصال و کلیه امور مربوط به کارگیری کارکنان و تعیین حقوق و دستمزد طبق مقررات و آئین نامه‌های مصوب و دستور العمل‌های موجود ۴ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر ۵ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۶ صدور ظهر نویسی قبولی و واخواست اوراق تجارتی ۷ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها دادسرا مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای در خواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده نویسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن اجرای حکم نهایی و قطعی داور در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر افرار در ماهیت دعوا جالب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ۸ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ۹ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس ش۹۷۰۷۳۰۹۳۶۲۶۲۲۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14357607
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱هیأت مدیره به اتفاق آراء آقای حسین صباغ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبتثبت ۲۴۸۰۹۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ را به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیر عامل برای مدت باقیمانده انتخاب نمودند. ضمنا هیأت مدیره به اتفاق آراء آقای لطف اله عبدالهی نیا نماینده شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) ثبت ۴۲۴۱۹۹ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ را به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای علی کریمی نماینده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت۳۹۶۸۸۸ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای حسین آقائی تبریزی نماینده شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شمارة ثبت ۳۰۲۴۹۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶مطابق حکم شمارة ۱۳۹۷/۱۸۱۰۷/ص پ مورخ ۹۷/۰۶/۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای اسماعیل بردیده نماینده شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۸۵۹۶۰ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ را به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب نمودند. الف) حدود اختیارات مدیر عامل: موارد ذیل از اختیارات هیأت مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید: ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲. تهیه و تنظیم ساختار سازمانی، آئین نامه‌های داخلی، دستورالعمل‌های استخدامی و معاملاتی و تدارکاتی و غیره جهت تصویب در هیأت مدیره ۳. استخدام، انتصاب، انفصال و کلیه امور مربوط به کارگیری کارکنان و تعیین حقوق و دستمزد طبق مقررات و آئین نامه‌های مصوب و دستورالعمل‌های موجود ۴. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر ۵. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۶. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۷. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یاعمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ۸. تنظیم صورت‌های مالی سالانه وگزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ۹. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس ب) تعیین امضاء کنندگان مجاز اسناد و اوراق بهادار: • کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و برات با امضاء مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. تبصره: چکهای تا سقف ۱۰۰میلیون ریال با امضای مدیرمالی و رئیس حسابداری مالی به همراه مهر شرکت قابل پرداخت می‌باشد. • در غیاب رئیس هیأت مدیره، کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته و برات با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. • در غیاب مدیر عامل، کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته و برات با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. • در غیاب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل، کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته و برات با امضاء دو تن از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۹۲۲۳۶۶۵۳۲۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک