کابل باختر

شرکت کابل باختر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10660025580
كرمانشاه كيلومتر 4جاده سنندج 6738134997
10
افراد
13
آگهی‌ها
18200
شماره ثبت
1362/11/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 890904
آگهی تصمیمات شرکت کابل باختر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۹۰۷ و شناسه ملی۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۳۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمدحسین زینلی به ک م۵۲۳۹۸۲۴۵۷۶ و سالار فخری به ک م۳۲۵۷۱۶۳۷۸ و سیاوش الماسوندی به ک م۳۲۵۱۲۵۹۸۹۰۱ و محمدعلی اکبری به ک م۲۲۶۸۸۵۷۵۷۳ و ژاله جمشیدی به ک م۳۲۵۶۷۹۸۱۵۲ مرکز اصلی شرکت به کرمانشاه کیلومتر هشت جاده سنندج شرکت کابل باختر ک پ۶۷۱۵۵۱۳۱۵۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۶/۹۱ سید محمدحسین زینلی به سمت رئیس هیئت مدیره و سیاوش الماسوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سالار فخری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۹۲۶۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11121720
آگهی تصمیمات شرکت کابل باختر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۹۰۷و شناسه ملی۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۳۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمدحسین زینلی به ک م۵۲۳۹۸۲۴۵۷۶ و سالار فخری به ک م۳۲۵۷۱۶۳۷۸ و سیاوش الماسوندی به ک م۳۲۵۱۲۵۹۸۹۰۱ و محمدعلی اکبری به ک م۲۲۶۸۸۵۷۵۷۳ و ژاله جمشیدی به ک م۳۲۵۶۷۹۸۱۵۲ مرکز اصلی شرکت به کرمانشاه کیلومتر هشت جاده سنندج شرکت کابل باختر ک پ۶۷۱۵۵۱۳۱۵۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۶/۹۱ سید محمدحسین زینلی به سمت رئیس هیئت مدیره و سیاوش الماسوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سالار فخری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068482
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حساب سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ مور د تصویب مجمع قرار گرفت. - موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ با نمایندگی آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به عنوان بازرس اصلی و حسین تیموری به شماره ملی. ۳۲۵۶۹۹۵۷۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۷۱۹۲۹۷۲۵۲۴۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120686
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - الحاق به موضوعات شرکت: انجام تمامی فعالیتهای آزمایشگاهی در صنعت سیم و کابل و صنایع وابسته جانبی به موضوع شرکت الحاق گردید. ش۹۵۰۸۱۹۵۲۷۹۲۴۸۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120699
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - مجمع به اتفاق آرا با رعایت ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ با نمایندگی آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین تیموری به شماره ملی ۳۲۵۶۹۹۵۷۴۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ - پس از گزارش حسابرس و بازرس قانونی تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.۳ - اعضای هیئت مدیره شرکت:. سیاوش الماسوندی ۳۲۵۱۲۵۹۸۹۱ رئیس هیات مدیره - سالار فخری ۳۲۵۷۱۰۶۳۷۸ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - کیومرث رازقی ۳۳۵۸۵۸۷۰۰۲ نائب رئیس هیئت مدیره - اصغر نوروزی ۳۲۵۰۳۶۰۹۵۳ عضو هیئت مدیره - ژاله جمشیدی عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۴ - روزنامه کثیر الانتشار آفرینش بعنوان روزنامه جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۱۹۲۰۴۲۴۶۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13140912
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - الحاق به موضوعات شرکت: انجام تمامی فعالیتهای آزمایشگاهی در صنعت سیم و کابل و صنایع وابسته جانبی به موضوع شرکت الحاق گردید. ش۹۵۰۸۱۹۵۲۷۹۲۴۸۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13140920
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - مجمع به اتفاق آرا با رعایت ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ با نمایندگی آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین تیموری به شماره ملی ۳۲۵۶۹۹۵۷۴۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ - پس از گزارش حسابرس و بازرس قانونی تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.۳ - اعضای هیئت مدیره شرکت:. سیاوش الماسوندی ۳۲۵۱۲۵۹۸۹۱ رئیس هیات مدیره - سالار فخری ۳۲۵۷۱۰۶۳۷۸ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - کیومرث رازقی ۳۳۵۸۵۸۷۰۰۲ نائب رئیس هیئت مدیره - اصغر نوروزی ۳۲۵۰۳۶۰۹۵۳ عضو هیئت مدیره - ژاله جمشیدی عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۴ - روزنامه کثیر الانتشار آفرینش بعنوان روزنامه جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۱۹۲۰۴۲۴۶۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13202111
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سیاوش الماسوندی به عنوان رئیس هیئت مدیره با شماره ملی (۳۲۵۱۲۵۹۸۹۱) و آقای سالار فخری به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره با شماره ملی (۳۲۵۷۱۰۶۳۷۸) و آقای کیومرث رازقی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره با شماره ملی (۳۳۵۸۵۸۷۰۰۲) و آقای اصغر نوروزی به عنوان عضو هیئت مدیره با شماره ملی (۳۲۵۰۳۶۰۹۵۳) و خانم ژاله جمشیدی به عنوان عضوهیئت مدیره با شماره ملی (۳۲۵۶۷۹۸۱۵۲) تا تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت باامضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۱۰۰۱۳۷۵۸۹۴۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13826720
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیاوش الماسوندی به عنوان رئیس هیئت مدیره باشماره ملی (۳۲۵۱۲۵۹۸۹۱) ۲. آقای سعیدفخری به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره با شماره ملی (۳۲۴۰۵۴۱۶۸۸) ۳. آقای کیومرث رازقی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره با شماره ملی (۳۳۵۸۵۸۷۰۰۲) ۴. آقای سالارفخری به عنوان عضوهیئت مدیره با شماره ملی (۳۲۵۷۱۰۶۳۷۸) ۵. خانم ژاله جمشیدی به عنوان عضوهیئت مدیره با شماره ملی (۳۲۵۶۷۹۸۱۵۲) تا تاریخ۳۰/۸/۱۳۹۸ انتخاب شد ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۱۰۳۰۱۶۷۷۶۰۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13826738
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:. آقای سیاوش الماسوندی باشماره ملی (۳۲۵۱۲۵۹۸۹۱) ۲. آقای سعیدفخری با شماره ملی (۳۲۴۰۵۴۱۶۸۸) ۳. آقای کیومرث رازقی با شماره ملی (۳۳۵۸۵۸۷۰۰۲) ۴. آقای سالارفخری با شماره ملی (۳۲۵۷۱۰۶۳۷۸) ۵. خانم ژاله جمشیدی با شماره ملی (۳۲۵۶۷۹۸۱۵۲) برای مدت۲سال انتخاب شد موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ با نمایندگی آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین تیموری به شماره ملی ۳۲۵۶۹۹۵۷۴۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پس از گزارش حسابرس و بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش بعنوان روزنامه جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۳۰۹۹۲۴۵۳۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14085287
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: ۱ سرمایه شرکت به مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۴۵۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران مورد تصویب قرار گرفت. با افزایش سرمایه ذکر شده مبلغ سرمایه فعلی از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی به مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۴۵۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی خواهد شد: ب (ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۴۵۰۰۰۰۰۰سهم با نام به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ریال می‌باشد. ش۹۷۰۳۳۰۶۷۵۲۳۱۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14370923
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای سیاوش الماسوندی به عنوان رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره باشماره ملی (۳۲۵۱۲۵۹۸۹۱) ۲. آقای سالارفخری به عنوان مدیرعامل و عضوهیأت مدیره با شماره ملی (۳۲۵۷۱۰۶۳۷۸) ۳. آقای سعیدفخری به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و عضو هیات مدیره با شماره ملی (۳۲۴۰۵۴۱۶۸۸) ۴. اصغر نوروزی به عنوان عضو هیأت مدیره با شماره ملی ۳۲۵۰۳۶۰۹۵۳٫۵.. خانم ژاله جمشیدی به عنوان عضوهیأت مدیره با شماره ملی (۳۲۵۶۷۹۸۱۵۲) بمدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد واوراق بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۱۰۰۱۳۰۷۶۹۲۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14370937
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - با رعایت ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ با نمایندگی آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین تیموری به شماره ملی ۳۲۵۶۹۹۵۷۴۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۳ - اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل انتخاب شدند: ۱. آقای سیاوش الماسوندی باشماره ملی (۳۲۵۱۲۵۹۸۹۱) ۲. آقای سعیدفخری با شماره ملی (۳۲۴۰۵۴۱۶۸۸) اصغر نوروزی با شماره ملی ۳۲۵۰۳۶۰۹۵۳.۴. آقای سالارفخری با شماره ملی (۳۲۵۷۱۰۶۳۷۸).. خانم ژاله جمشیدی با شماره ملی (۳۲۵۶۷۹۸۱۵۲) برای مدت۲سال انتخاب شد. ۴ - روزنامه کثیر الانتشار آفرینش بعنوان روزنامه جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک