صنایع سیمان غرب

شرکت صنایع سیمان غرب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10660015738
كرمانشاه كيلومتر 15 جاده همدان شركت صنايع سيمان غرب 6744158393
9
افراد
22
آگهی‌ها
437
شماره ثبت
1353/5/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 613186
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان غربسهامی عام به شماره ثبت۴۳۷و شناسه ملی۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۲/۹۱ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال بدین شرح انتخاب شدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامیخاص) شرکت سیمان شمال (سهامی عام) شرکت سیمان فارس (سهامی عام) شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) ب موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات به تنهایی یا تواما جهت درج آگهی‌های انتخاب گردید. د ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب رسید. ش۱۱۴۷۳۴۸ ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 672377
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) بشماره ثبت۴۳۷و شناسه ملی۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: الف: آقایان مسعودرضا شاکری به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و داریوش بنی احمدی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو بسمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی تقی پور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرهنگ ساکی به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز و سید هوشنگ خلفوندی به نمایندگی از شرکت سیمان شمال بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ۲۳/۲/۱۳۹۳ انتخاب شدند. ش۱۴۰۸۴۳۱ ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 949034
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) بشماره ثبت۴۳۷ و شناسه ملی۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1125205
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان غرب سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال بدین شرح انتخاب شدند. شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت۳۹۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۲ پ موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت ۳۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۸۴۰۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شماره ثبت ۲۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات به تنهایی یا تواما جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. د ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ش۱۶۷۹۸۲۳ ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174109
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان غرب سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ با نمایندگی آقای کمال صدیقی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ با نمایندگی آقای کیوان سلیمی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ با نمایندگی آقای حسین فاتح بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ با نمایندگی آقای علی نجمی و شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۲ با نمایندگی آقای سعید موحدی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۴/۹۲ انتخاب شدند و کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۷۰۳۵۲۰ ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1237274
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان غرب سهامی عام بشماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۸/۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: آقای روزعلی نیک آبادی به نمایندگی از شرکت سیمان شمال (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ بسمت عضو علی اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۴/۹۴. ش۱۷۳۱۹۶۶ ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534229
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل، موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۰۴۲۹۹۳۹۱۹۴۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9557757
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) بشماره ثبت۴۳۷ و شناسه ملی۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۱۰/۹۱ تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) با نمایندگی آقای کمال صدیقی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای کیوان سلیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجتبی تقی پور بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان فارس نو (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد مقصودی و شرکت سیمان شمال (سهامی عام) با نمایندگی آقای علی نجمی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ۲۳/۲/۹۳ انتخاب شدند و کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر ازاعضای هیئت مدیره با مهرشرکت معتبرمیباشد و سایر مکاتبات به امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10665019
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان غرب سهامی عام بشماره ثبت۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۳/۸۹ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف افراد ذیل بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) شرکت سیمان شمال (سهامی عام) ب موسسه حسابرسی آریان فراز بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای مهدی سوادلو بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب گردید. د ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. ه اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ی طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. الف آقایان مسعودرضا شاکری بنمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و نصرت اله توکل بنمایندگی از شرکت سیمان فارس نو بسمت رئیس هیئت مدیره و روزعلی نیک آبادی بنمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی تقی پور بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر و حسین کاظمی کلشتری بنمایندگی از شرکت سیمان شمال بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند و مقرر گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با مضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و نامه‌های عادی و اداری به امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل بامضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب اختیاراتی به مدیرعامل در طی هفت بند بشرح صورتجلسه مزبور تفویض و به تصویب اعضای هیئت مدیره رسید. ثبت شرکت‌های کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10674177
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) بشماره ثبت۴۳۷ و شناسه ملی۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: الف: آقایان مسعودرضا شاکری به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و داریوش بنی احمدی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو بسمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی تقی پور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرهنگ ساکی به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز و سید هوشنگ خلفوندی به نمایندگی از شرکت سیمان شمال بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ۲۳/۲/۱۳۹۳ انتخاب شدند. ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10910763
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان غرب سهامی عام به شماره ثبت۴۳۷ و شناسه ملی۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۲/۹۱ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال بدین شرح انتخاب شدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامیخاص) شرکت سیمان شمال (سهامی عام) شرکت سیمان فارس (سهامی عام) شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) ب موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات به تنهایی یا تواما جهت درج آگهی‌های انتخاب گردید. د ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب رسید. ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775018
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر مهدیان به شماره ملی ۰۴۹۲۸۱۴۴۷۳ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۱۳۸۷۴۸۹۰۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845346
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد به تنهایی یا به طور مشترک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۳۲۲۸۰۹۶۱۱۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862998
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - به موضوع شرکت: انجام خدمات آزمایشگاهی (پس از اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار) الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۵۰۳۳۰۳۵۸۸۴۳۷۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931786
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت: انجام خدمات آزمایشگاهی الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۵۰۵۰۵۴۴۹۹۱۷۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13167833
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت - ۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای کمال صدیقی کدملی ۳۸۷۳۳۱۲۱۳۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره و آقای شاهرخ پزشگ کدملی ۱۹۶۶۲۵۹۱۹۴ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف هیات مدیره و آقای منوچهر قائمی به کدملی ۰۰۵۳۰۳۹۴۸۳ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیات مدیره و آقای ریحان سروش مقدم کدملی ۴۲۵۰۰۳۴۶۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با توجه به تفویض اختیار شماره ۴۷۵/ق مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره و آقای حمیدرضا منجی کدملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله کلیه سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ مدیرعامل شرکت به طور کلی مجری مصوبات هیات مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات وی بدین شرح می‌باشد: انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردیکه بر اساس قوانین مملکتی در صلاحیت اختصاصی و ذاتی هیات مدیره میباشد.) عزل و نصب کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین شغل و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج کارکنان و ماموران از خدمت مرخصی و بازنشستگی آنان. تبصره: عزل و نصب مدیران با پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیات مدیره میباشد. تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان شرکت بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیات مدیره. تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. تهیه و تنظیم مقررات، آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب و پس از تصویب اجرای مقررات و آیین نامه‌های مزبور. پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده به نام شرکت در بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی و پس از تصویب هیات مدیره انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده. نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیات مدیره، با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصا اختیارات مربوط به اعتراض با رای تجدید نظر، فرجام خواهی، مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست و دعوی و شکایت، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور، دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند، صدور برگ اجرایی، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به وجوه ایداعی. خرید هر نوع مواد و کالاهای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و داراییهای غیر منقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف مندرج در آیین نامه کمیسیون معاملات شرکت با رعایت مفاد آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره. فروش محصولات شرکت بر اساس آیین نامه فروش شرکت. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضایی و خصوص در حدود اختیارات تفویضی هیات مدیره. تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیات مدیره. حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی‌های شرکت. پذیرش درخواستهای متقاضیان نمایندگی فروش محصولات و اعطای نمایندگی فروش (عاملیت) به آنان و موافقت با تأسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستانهای حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان (عاملین) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده و درصورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی (عاملیت) فروش متخلفین بر اساس آیین نامه فروش. عقد هر نوع قرارداد در قالب آیین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل فسخ و اقامه آن درخصوص انواع معاملات (بجز فروش اموال غیرمنقول) و در مورد فروش اموال غیر منقول پیشنهاد به هیات مدیره با ذکر جهات و مبانی آن جهت اتخاذ تصمیم در هیات مدیره. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر نوع اختراع، نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. تهیه و ارائه گزارش ماهیانه درخصوص تولید، فروش و پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره، تعداد شیفت، علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. تهیه و ارائه گزارشات مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موعد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. تهیه دستور جلسات هیات مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضاء ارائه آن به رئیس هیات مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره. دعوت جلسات هیات مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره. مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیات مدیره. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد (استقراض به وسیله اوراق منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود). ش۹۵۰۹۱۴۷۰۰۹۴۴۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517440
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۸۹۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۴۲۶۹۲۰۷۵۴۸۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525470
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ و شماره ثبت ۴۰۸۱ و شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ و شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شرکت سیمان فارس (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ و شماره ثبت ۱۲۲۴۰و شرکت گروه بهمن (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ و شماره ثبت ۳۹۳۹و شرکت سیمان شمال (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ و شماره ثبت ۴۴۹۲ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ و شماره ثبت ۱۱۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور تصویب گردید. روزنامه اطلاعات و باختر به تنهایی یا به طور مشترک بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۰۱۴۳۳۱۱۲۴۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647749
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: آقای حسین مدرس خیابانی به کدملی ۰۰۴۰۸۴۸۹۳۰ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و آقای شاهرخ پزشگ به کدملی ۱۳۷۶۳۹۳۴۸۴ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف هیئت مدیره و شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ بانمایندگی آقای منوچهر قائمی به کدملی ۰۰۵۳۰۳۹۴۸۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای ریحان سروش مقدم به کدملی ۴۲۵۰۰۳۴۶۹۰ به نمایندگی ازشرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۴۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای حمیدرضا منجی به کدملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۳۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به عنوان عضوغیر موظف هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله کلیه سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات ایشان به شرح ذیل تعیین و تصویب گردید: انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردیکه بر اساس قوانین مملکتی در صلاحیت اختصاصی و ذاتی هیئت مدیره می‌باشد.) عزل و نصب کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین شغل و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج کارکنان و ماموران از خدمت مرخصی و بازنشستگی آنان. تبصره: عزل و نصب مدیران بلافصل با پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیئت مدیره می‌باشد. تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان شرکت بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره. تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. تهیه و تنظیم مقررات، آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و پس از تصویب اجرای مقررات و آیین نامه‌های مزبور. پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده به نام شرکت در بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی و پس از تصویب هیئت مدیره انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده. نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره، با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصا اختیارات مربوط به اعتراض با رای تجدید نظر، فرجام خواهی، مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست و دعوی و شکایت، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور، دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند، صدور برگ اجرایی، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به وجوه ایداعی. خرید هر نوع مواد و کالاهای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و داراییهای غیر منقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف مندرج در آیین نامه کمیسیون معاملات شرکت با رعایت مفاد آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. فروش محصولات شرکت بر اساس آیین نامه فروش شرکت. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضایی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره. تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره. حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی‌های شرکت. پذیرش درخواستهای متقاضیان نمایندگی فروش محصولات و اعطای نمایندگی فروش (عاملیت) به آنان و موافقت با تأسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستانهای حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان (عاملین) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده و درصورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی (عاملیت) فروش متخلفین بر اساس آیین نامه فروش. عقد هر نوع قرارداد در قالب آیین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل فسخ و اقامه آن درخصوص انواع معاملات (بجز فروش اموال غیرمنقول) و در مورد فروش اموال غیر منقول پیشنهاد به هیئت مدیره با ذکر جهات و مبانی آن جهت اتخاذ تصمیم در هیئت مدیره. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر نوع اختراع، نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. تهیه و ارائه گزارش ماهیانه درخصوص تولید، فروش و پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره، تعداد شیفت، علل افزیش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. تهیه و ارائه گزارشات مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعد مقرر و عندالقتضاء ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره. مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد، (استقراض به وسیله اوراق منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود). ش۹۶۰۷۱۷۳۹۲۹۴۶۹۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14067805
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمید اقبالیان به کدملی۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵ به موجب حکم شماره ۷۳۳/۱ مورخ ۱۶/۰۲/۹۷ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت۴۰۸۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره.۲ آقای شاهرخ پزشگ به کدملی۱۳۷۶۳۹۳۴۸۴ به موجب حکم شماره ۲۷۷۰/۱ مورخ ۳۱/۰۴/۹۶ شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) و با توجه به وکالتنامه شماره ۲۷۹۴۹ مورخ ۰۲/۰۴/۹۴ از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت۱۲۲۴۰ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به عنوان نایب رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره. ۳ آقای منوچهر قائمی به شماره ملی ۰۰۵۳۰۳۹۴۸۳به موجب حکم شماره ۲۷۷۱/۱ مورخ ۳۱/۰۴/۹۶ شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) با توجه به وکالتنامه شماره ۱۵۱۶۲ مورخ ۰۱/۰۴/۹۴ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت۱۰۳۴۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ به عنوان رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره. ۴ آقای ریحان سروش مقدم به شماره ملی ۴۲۵۰۰۳۴۶۹۰ به موجب حکم شماره ۱۲۰۳۵/۱۰۰/۹۶ مورخ ۰۹/۰۳/۹۶ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با توجه به تفویض اختیار شماره ۹۱۴۹۰ مورخ ۲۳/۰۴/۹۴ شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره ثبت۴۴۹۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره منصوب گردیدند. ۵ آقای حمیدرضا منجی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به موجب حکم شماره ۱۴۷۵ , ۲۰۰ مورخ ۰۹/۰۵/۹۶ شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت۳۹۳۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره (برای مدت باقی مانده) تعیین گردیدند. ۶ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله کلیه سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ۱ ۷ مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات ایشان به شرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت: ۱ ۱ ۷ انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردیکه بر اساس قوانین مملکتی در صلاحیت اختصاصی و ذاتی هیات مدیره میباشد.) ۲ ۱ ۷ عزل و نصب کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین شغل و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج کارکنان و ماموران از خدمت مرخصی و بازنشستگی آنان. تبصره: عزل و نصب مدیران بلا فصل با پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیات مدیره میباشد ۳ ۱ ۷ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان شرکت بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیات مدیره. ۴ ۱ ۷ تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. ۵ ۱ ۷ تهیه و تنظیم مقررات، آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب و پس از تصویب اجرای مقررات و آیین نامه‌های مزبور. ۶ ۱ ۷ پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات. ۷ ۱ ۷ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. ۸ ۱ ۷ پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده به نام شرکت در بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی و پس از تصویب هیات مدیره انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده. ۹ ۱ ۷ نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیات مدیره، با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصا اختیارات مربوط به اعتراض با رای تجدید نظر، فرجام خواهی، مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست و دعوی و شکایت، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور، دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند، صدور برگ اجرایی، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به وجوه ایداعی. ۱۰ ۱ ۷ خرید هر نوع مواد و کالاهای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و داراییهای غیرمنقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف مندرج در آیین نامه کمیسیون معاملات شرکت با رعایت مفاد آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره. ۱۱ ۱ ۷ فروش محصولات شرکت بر اساس آیین نامه فروش شرکت. ۱۲ ۱ ۷ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها. ۱۳ ۱ ۷ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضایی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیات مدیره. ۱۴ ۱ ۷ تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیات مدیره. ۱۵ ۱ ۷ حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی‌های شرکت. ۱۶ ۱ ۷ پذیرش درخواستهای متقاضیان نمایندگی فروش محصولات و اعطای نمایندگی فروش (عاملیت) به آنان و موافقت با تأسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستانهای حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان (عاملین) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده و درصورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی (عاملیت) فروش متخلفین بر اساس آیین نامه فروش. ۱۷ ۱ ۷ عقد هر نوع قرارداد در قالب آیین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل فسخ و اقامه آن درخصوص انواع معاملات (بجز فروش اموال غیرمنقول) و در مورد فروش اموال غیرمنقول پیشنهاد به هیات مدیره با ذکر جهات و مبانی آن جهت اتخاذ تصمیم در هیات مدیره. ۱۸ ۱ ۷ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر نوع اختراع، نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. ۱۹ ۱ ۷ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. ۲۰ ۱ ۷ به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. ۲۱ ۱ ۷ تهیه و ارائه گزارش ماهیانه درخصوص تولید، فروش و پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره، تعداد شیفت، علل افزیش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. ۲۲ ۱ ۷ تهیه و ارائه گزارشات مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت. ۲۳ ۱ ۷ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موعد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. ۲۴ ۱ ۷ تهیه دستور جلسات هیات مدیره در مواعد مقرر و عندالقتضاء ارائه آن به رئیس هیات مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره. ۲۵ ۱ ۷ دعوت جلسات هیات مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره. ۲۶ ۱ ۷ مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیات مدیره. ۲۷ ۱ ۷ پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد، (استقراض به وسیله اوراق منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود). ش۹۷۰۳۲۰۵۶۱۷۷۶۱۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14084197
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخابگردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و با عنایت به مذاکرات و تکالیف مورد نظر صاحبان سهام، مندرج در صورتجلسه خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۳۳۰۸۹۶۶۷۰۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232023
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید اقبالیان به کدملی۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت۴۰۸۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به عنوان مدیر عامل ونایب رییس هیأت مدیره، آقای منوچهر قائمی به کدملی ۰۰۵۳۰۳۹۴۸۳ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت۱۰۳۴۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ به عنوان رئیس و عضو غیرموظف هیأت مدیره، آقای جعفررحمان زاده به کدملی ۲۱۴۱۳۲۱۹۶۴ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت۱۲۲۴۰ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره، آقای ریحان سروش مقدم به کدملی ۴۲۵۰۰۳۴۶۹۰ به نمایندگی از شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره ثبت۴۴۹۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره وآقای حمیدرضا منجی به کدملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت۳۹۳۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره برای مدت باقیمانده (تا تاریخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۸) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله کلیه سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۷۰۴۲۳۱۵۷۶۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک