شرکت تولید نیروی برق کرمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10630147552


شماره ثبت:
9024
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1387/5/24
آدرس:
كرمان كيلومتر 3 جاده باغين -رفسنجان 7637136058

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای روح اله فدائی نژاد 13779652
آقای یزدان رضائی 13779652
آقای سیدابومسلم قرشی کوهبنانی 13787128
آقای کاوه کریمی دردشتی 13787128
آقای مهدی پاک آئین 13787128
آقای رضا بامیان 13787128

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 670618
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان سهامی عام شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار ایران و ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۱۹۸۷۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103883
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان سهامی عام شماره ثبت ۹۰۲۴ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۹/۴/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۸۲۸۶۲ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592855
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۹۰۲۴ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار ایران و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تولید نیروی برق کرمان انتخاب شدند. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۲۰۰۹۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9614721
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا حیدری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدرضا میرزازاده حسینی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر نصراللهی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید تیرافکن به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران سهامی خاص با نمایندگی و آقای همایون حائری خیاوی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید ابومسلم قرشی کوهبنانی (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۹ ۲ - کلیه قراردادها چکها و سفته‌ها و بروات و اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (آقایان علی اصغر نصرالهی مجید تیرافکن و محمد رضا حیدری) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9791049
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا حیدری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید تیرافکن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرید بشیری بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جمال الدین عزیزی بندرآبادی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای قیصر عامری سیاهوئی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید ابومسلم قرشی کوهبنانی (خارج از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۰. در تاریخ ۴/۵/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9797106
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۹۰۲۴ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ایران و ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946541
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۹۰۲۴و شناسه ملی۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۷ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10537436
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ۱ - تولید و فروش انرژی برق در چهارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ - انجام اقدامات لازم به منظور ارتقا، بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه ۳ - برونسپاری عملیات ارجایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات) ۴ - پیش فروش انرژی برق و سایر روش‌های تامین منابع مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی ۵ - سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه ۶ - تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت ۷ - همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و موسسات در جهت تحقق موضوع شرکت ۸ - مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. تبصره ۱ شرکت در کلیه فعالیت‌های مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می‌باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره‌ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز ار مدیریت شبکه به انجام برساند. تبصره ۲ مادام که شرکت دولتی است مجاز به ایجاد شرکت موسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و همچنین قبول سهام سایر شرکت‌ها و موسسات به صورت هبه صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی‌باشد مگر با اخذ مجوز از هیئت عالی واگذاری به استناد بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی. در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10559653
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان سهامی عام شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار ایران و ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13191261
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۵ الف سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ب صورتهای مالی سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. الف روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۹۲۴۸۷۱۳۹۹۳۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703571
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵: - شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۴۵۸۴ صددرصد سهام خود را برابر مقررات ذیربط و به قیمت اسمی به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۴۰۵۲ منتقل نمود. - تبصره ((۲)) ماده ((۳۹)) اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: ((مادام که شرکت دولتی و در عداد شرکت‌های تابعه شرکت‌های شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی است، به تعداد حاصل ضرب مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آراء شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به کل آراء در انتخاب هیئت مدیره، می‌توان مدیران را از میان افراد صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود)). ش۹۶۰۸۲۰۸۴۲۲۶۲۳۸۲ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703573
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶: - ۱قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ (از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) - ۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب شد. - ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه آتی تعیین گردید. ش۹۶۰۸۲۰۴۴۳۸۸۸۱۵۰ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13779652
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ الف اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند: آقای سید ابومسلم قرشی کوهبنانی به شماره ملی ۵۳۵۹۸۶۶۳۵ آقای یزدان رضائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۶۱۰۶۲ آقای روح اله فدائی نژاد به شماره ملی ۲۹۹۲۵۰۷۲۶۱ آقای مهدی پاک آئین بشماره ملی ۲۲۹۶۰۰۳۷۹۶ آقای رضا بامیان بشماره ملی ۲۳۷۰۳۶۲۵۲ ش۹۶۱۰۰۳۱۸۶۹۱۹۲۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13787128
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ الف تعیین سمت مدیران: آقای مهدی پاک آئین به شماره ملی ۲۲۹۶۰۰۳۷۹۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سیدابومسلم قرشی کوهبنانی به شماره ملی ۵۳۵۹۸۶۸۶۳۵ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای رضا بامیان بشماره ملی۲۳۷۰۳۶۲۵۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای یزدان رضائی بشماره ملی۰۰۷۲۶۶۱۰۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای روح اله فدائی نژادبهرامجردی بشماره ملی۲۹۹۲۵۰۷۲۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره الف کلیه چکها و اسناد حسابداری با امضای مدیرعامل (آقای سیدابومسلم قرشی کوهبنانی به شماره ملی ۵۳۵۹۸۶۸۶۳۵) و ذیحساب شرکت (آقای کاوه کریمی دردشتی به شماره ملی ۰۰۶۶۱۷۰۸۴۲) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب سایر اورق و اسناد تعهدآور از جمله بروات، سفته‌ها و کلیه قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل (آقای سیدابومسلم قرشی کوهبنانی به شماره ملی ۵۳۵۹۸۶۸۶۳۵) و یکی از اعضاء هیئت مدیره (آقای روح اله فدائی نژاد به شماره ملی ۲۹۹۲۵۰۷۲۶۱ یا آقای یزدان رضائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۶۱۰۶۲ یا آقای مهدی پاک آئین به شماره ملی ۲۲۹۶۰۰۳۷۹۶ یا آقای رضا بامیان به شماره ملی ۲۳۷۰۳۶۲۵۲۹) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ج مکاتبات عادی و جاری شرکت توسط مدیرعامل (آقای سیدابومسلم قرشی کوهبنانی) و با امضاء ایشان انجام گیرد. ش۹۶۱۰۰۶۲۵۶۲۶۷۸۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14269280
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷: قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ شامل تراز نامه، صورت سود وزیان جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب شد. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه آتی تعیین گردید. ش۹۷۰۷۲۸۹۹۶۸۴۸۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه