مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10630146473
خيابان امام جمعه ساختمان دانش طبقه سوم واحد2 7619647197
12
افراد
21
آگهی‌ها
8693
شماره ثبت
1386/11/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1153904
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
باستناد صورت جلسه مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ ۱۵/۵/۹۲ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ ۲ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است. ۳ موسسه حسابرسی شاهدان شماره ثبت ۲۲۱۹ و آقای منصور شمس احمدی با کد ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ آقای جهانسوز درجزی با کد ملی ۰۰۴۷۴۴۱۹۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی یزدان پناه احمد آبادی با کد ملی ۲۹۹۱۵۱۲۵۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد عباسی نسب با کد ملی ۰۰۴۱۷۳۶۷۰۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۷۹۳۶۰ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1262025
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۸۶۹۳ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۷/۸/۹۲ ۱ آدرس شرکت به خیابان امام جمعه ساختمان دانش طبقه سوم واحد ۲ کدپستی ۷۶۱۹۶۴۷۱۹۷ منتقل گردید. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۷۰۰۲۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300958
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ ۱ جهانسوز در جزی با کد ملی ۰۰۴۷۴۴۱۹۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی یزدان پناه با کد ملی ۲۹۹۱۵۱۲۵۰۴ بسمت مدیرعامل و موسسه بنیاد برکت بنمایندگی آقای محمد معینی فر با کد ملی ۰۰۵۰۱۱۰۰۱۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره و سایر اسناد با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۰۳۰۰۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586245
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با توجه به اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم با نام هر یک به ارزش ۱۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد که تمام مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن پرداخت شده است. ش۹۳۰۶۰۳۹۸۴۹۷۲۴۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610522
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای جهانسوز درجزی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۴۱۹۱۷ ۲ آقای محمد عباسی نسب به شماره ملی ۰۰۴۱۷۳۶۷۰۲ ۳ آقای مهدی یزدان پناه به شماره ملی ۲۹۹۱۵۱۲۵۰۴ ب) موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۸۲۱۳۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610716
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: سمت اعضای هیات مدیره ۱ آقای جهانسور درجزی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۴۱۹۱۷ به سمت رئیس هیات مدیره ۲ آقای محمد عباسی نسب شماره ملی ۰۰۴۱۷۳۶۷۰۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره ۳ آقای مهدی یزدان پناه شماره ملی ۲۹۹۱۵۱۲۵۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ب: دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۸۲۰۳۲ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9903941
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان سهامی خاص بشماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۶/۹۰. ۱ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10042379
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۹/۶/۸۹ و ۱۳/۷/۸۹ ۱ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است. ۲ موسسه حسابرسی شاهدان و آقای منصور شمس احمدی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ برطبق مصوبات هیئت مدیره آقایان مهدی یزدان پناه احمدآبادی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود رضایی به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه بنیاد برکت به نمایندگی آقای محمدمعینی فر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت نماینده موسسه بنیاد برکت و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10928909
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ و ۲۷/۴/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۶ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۴۶ ریال منقسم به ۴۶۷۵۰۰ سهم یکصد هزار ریالی از محل آورده نقدی طی نامه شماره ۳۴۹۱۱/۵/۹۰ بانک ملت شعبه میدان آرژانتین و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید شد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107808
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ الف: اعضای هیئت مدیره به شرح فوق به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: - شرکت کوشکین مهر کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۷۴۹۷ به نمایندگی آقای سید محمد حسینی نژاد به شماره ملی ۵۸۳۹۴۶۹۴۳۲ - آقای جهانسوز درجزی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۴۱۹۱۷ - آقای مهدی یزدان پناه به شماره ملی ۲۹۹۱۵۱۲۵۰۴ ب: موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیند. ج: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ شرکت به تصویب مجمع عمومی رسید. ش۹۵۰۸۱۲۶۴۰۱۸۰۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107813
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ ۱ - سمت اعضای هیات مدیره - شرکت کوشکین مهر کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۷۴۹۷ به نمایندگی آقای سید محمد حسینی نژاد با کد ملی ۵۸۳۹۴۶۹۴۳۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره - آقای جهانسوز درجزی با کد ملی ۰۰۴۷۴۴۱۹۱۷ بعنوان نایب رییس هیئت مدیره - آقای مهدی یزدان پناه با کد ملی۲۹۹۱۵۱۲۵۰۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل هریک از اعضای هیئت مدیره یا قائم مقام ایشان همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۸۱۲۴۶۷۴۲۱۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13371387
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ منضم به نامه شماره ۱۸۹۹۸/۱۲۲ مورخ۲۲/۱۲/۹۵سازمان بورس واوراق بهادار: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر۵۶ماده و۱۱تبصره که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است به تصویب رسید. ۱ ۲ ارزش اسمی هر سهم از ۱۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱٫۰۰۰ ریال تغییر یافت. ۱ ۳ تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر تغییر یافت و ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح گردید. ۱۴ موضوع فعالیت به شرح مندرج در اعلامیه تبدیل تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اعلامیه تبدیل شرکت: الف) نام و شمارۀ ثبت شرکت: مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ثبت شده به شمارۀ ۸۶۹۳ ب) موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع اصلی تولید و فرآوری انواع محصولات کشاورزی، مشتمل بر کلیه زنجیره بخش کشاورزی از نهاده‌های پایه تا محصولات نهایی برای مصرف. موضوع فرعی بازرگانی داخلی و خارجی، مطالعات پایه و کاربردی در توسعه دانش فنی در حوزه صنایع تبدیلی زیرمجموعه بخش کشاورزی، مشاوره و پژوهش‌های صنعتی، در رابطه با موضوع فعالیت اصلی شرکت و انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. ج) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی: کرمان، خیابان امام جمعه، ساختمان دانش، طبقه ۳، کدپستی ۷۶۱۹۶۴۷۱۹۷ شعبه: تهران، میدان آرژانتین، کوچه ۲۱، شماره ۷، طبقه ۳، کدپستی ۱۵۱۳۹۳۴۸۱۸ د) مدت شرکت: نامحدود ه) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال، و) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ز) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۷۶۵ به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۷۴۹۷ به نمایندگی سیدمحمد حسینی نژاد به شماره ملی ۵۸۳۹۴۶۹۴۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۲۱۱ وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۱۵۰۸به نمایندگی مهدی یزدان پناه به شماره ملی ۲۹۹۱۵۱۲۵۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فرایند توسعه فردا (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۹۷۴۸۸وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۳۴۵۱ به نمایندگی سیدعلی حسینی نژادبه شماره ملی ۰۰۶۴۲۳۷۵۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جهانسوز درجزی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۴۱۹۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمهران عالم زاده بحرینی به شماره ملی ۰۰۶۲۴۸۷۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره ح) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: وفق ماده ۱۹ اساسنامه ط) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: وفق مواد ۱۸ و ۵۱ و ۵۲ اساسنامه ی) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: دیون شرکت (براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹) ۲۲۸٫۶۵۶٫۱۰۶٫۱۵۸ ریال دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: ندارد. ک) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه دنیای اقتصاد «ضمنا اساسنامه شرکت وصورت دارایی شرکت واموال منقول وغیرمنقول وآخرین ترازنامه وحساب سود وزیان ان در مرجع ثبت شرکتها ودر مرکز اصلی شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد.» ش۹۶۰۱۱۶۱۱۸۵۷۳۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13371397
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ منضم به نامه شماره ۱۸۹۹۸/۱۲۲ مورخ ۲۲/۱۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۷۶۵ به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۷۴۹۷ به نمایندگی سیدمحمد حسینی نژاد به شماره ملی ۵۸۳۹۴۶۹۴۳۲ شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۲۱۱ وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۱۵۰۸به نمایندگی مهدی یزدان پناه به شماره ملی ۲۹۹۱۵۱۲۵۰۴ شرکت فرایند توسعه فردا (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۹۷۴۸۸وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۳۴۵۱ به نمایندگی سیدعلی حسینی نژادبه شماره ملی ۰۰۶۴۲۳۷۵۷۵ آقای جهانسوز درجزی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۴۱۹۱۷ آقای سیدمهران عالم زاده بحرینی به شماره ملی ۰۰۶۲۴۸۷۲۰۵ ۲ موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۱۱۶۸۲۲۴۴۱۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13371405
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ منضم به نامه شماره ۱۸۹۹۸/۱۲۲ مورخ ۲۲/۱۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۷۶۵ به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۷۴۹۷ به نمایندگی سیدمحمد حسینی نژاد به شماره ملی ۵۸۳۹۴۶۹۴۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۲۱۱ وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۱۵۰۸به نمایندگی مهدی یزدان پناه به شماره ملی ۲۹۹۱۵۱۲۵۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فرایند توسعه فردا (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۹۷۴۸۸وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۳۴۵۱ به نمایندگی سیدعلی حسینی نژاد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۳۷۵۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جهانسوز درجزی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۴۱۹۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمهران عالم زاده بحرینی به شماره ملی ۰۰۶۲۴۸۷۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۲ امضاء‌های مجاز شرکت به شرح زیر تعیین گردید: الف کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقأ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۶۰۱۱۶۲۱۷۷۱۴۵۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581787
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ - صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۶۰۶۳۱۶۳۴۱۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037432
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ موسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۲۳۰۸۱۸۶۸۳۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14091238
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت باقیمانده (۲۳/۱۱/۹۷) انتخاب گردیدند: - شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۷۴۹۷ - شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۱۵۰۸ - شرکت فرایند توسعه فردا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۳۴۵۱ - آقای جهانسوز درجزی با کدملی ۰۰۴۷۴۴۱۹۱۷ - آقای محمد عباسی نسب با کدملی ۰۰۴۱۷۳۶۷۰۲ ش۹۷۰۴۰۴۴۲۸۷۰۰۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14104482
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ الف - تعیین سمت مدیران: شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان (سهامی خاص) به نمایندگی فرهاد استرآبادی با شماره ملی۲۱۲۰۲۶۹۳۹۴ بسمت عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان (سهامی خاص) به نمایندگی علی صدر با شماره ملی ۰۰۷۹۳۶۰۶۶۱ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت فرایند توسعه فردا (سهامی خاص) به نمایندگی سیدعلی حسینی نژاد با شماره ملی۰۰۶۴۲۳۷۵۷۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای جهانسوز درجزی با شماره ملی ۰۰۴۷۴۴۱۹۱۷به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمد عباسی نسب با شماره ملی ۰۰۴۱۷۳۶۷۰۲ به سمت عضو هیأت مدیره آقای فرهاد استرآبادی با شماره ملی۲۱۲۰۲۶۹۳۹۴ به سمت مدیرعامل ب - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی و قراردادها با دو امضاء مشترک به شرح زیر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد: امضاء اول و ثابت: مدیرعامل امضاء دوم: رئیس هیأت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیأت مدیره ب - سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ج - حدود اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه می‌باشد. ش۹۷۰۴۱۲۵۵۲۸۱۰۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190055
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۷ الف صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ب موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ج روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۶۰۶۹۴۵۱۲۱۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14366596
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۷ الف - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند: شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۷۴۹۷ شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۱۵۰۸ خانم سیده هاله حسینی نژاد به شماره ملی ۰۰۷۹۶۸۵۰۶۴ آقای جهانسوز درجزی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۴۱۹۱۷ آقای محمد عباسی نسب به شماره ملی ۰۰۴۱۷۳۶۷۰۲
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14366597
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۷ الف - تعیین سمت مدیران: شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان (سهامی خاص) ۱۰۶۳۰۱۷۷۴۹۷ بنمایندگی حامد حبیبی بشماره ملی ۴۹۱۱۴۹۳۴۲۹ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان (سهامی خاص) ۱۰۶۳۰۱۷۱۵۰۸ بنمایندگی علی صدربشماره ملی ۰۰۷۹۳۶۰۶۶۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره سیده هاله حسینی نژاد بشماره ملی ۰۰۷۹۶۸۵۰۶۴ به سمت عضو هیأت مدیره جهانسوز درجزی بشماره ملی ۰۰۴۷۴۴۱۹۱۷ به سمت رئیس هیأت مدیره محمد عباسی نسب بشماره ملی ۰۰۴۱۷۳۶۷۰۲ به سمت عضو هیأت مدیره بهروز آرائی بشماره ملی ۱۶۰۲۸۰۵۲۰۲ مدیرعامل ب - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو نفر از بین مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب - سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد هر یک از مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک