سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10630135824
كرمان بزرگراه امام اداره كل تعاون كرمان 7614613173
11
افراد
19
آگهی‌ها
7611
شماره ثبت
1385/7/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 576584
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۷۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۸/۱۲/۹۰: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی ترازنامه منتهی به ۳۱/۶/۹۰. ۲ موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران بعنوان بازرس اصلی و موسسه بهروزان حساب بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه محلی حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش ۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۰۳۴۵۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853153
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۷۶۱۱ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مهدی عامری با کد ملی ۲۹۹۰۹۳۱۹۸۸ بسمت مدیر عامل جدید شرکت انتخاب گردیدند و آقایان عباس غلامحسین نژاد با کد ملی ۳۱۱۱۳۹۹۲۷۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بم بسمت رئیس هیئت مدیره و رحیم کاظمی جامع بزرگی با کد ملی ۳۱۳۱۴۵۵۷۲۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سیرجان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و مابقی اعضاء بسمت خود ابقا گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از دو امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۸۶۶۸۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880415
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۷۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۴/۹/۹۱. ۱ آقای مهرداد ورزیده با کد ملی ۳۳۹۱۸۴۹۲۳۱ بنمایندگی از شرکت تعاونی شهرستانی کرمان بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل عباس غلامحسین نژاد با کد ملی ۳۱۱۱۳۹۹۲۷۳ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بم بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید بنا حسین پور با کد ملی ۳۱۷۹۶۲۱۶۲۱ بنمایندگی از شرکت تعاونی شهرستان بردسیر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رحیم کاظمی جامع بزرگی با کد ملی ۳۱۳۱۴۵۵۷۲۱ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سیرجان و مصیب شهریاری با کد ملی ۳۱۶۰۲۱۷۱۲۴ بنمایندگی از شرکت تعاونی شهرستان کهنوج بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی باامضا مدیرعامل و یکی از دو امضا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۲۰۸۲۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103937
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۷۶۱۱ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۲ ۱ موسسه رهیافت حساب تهران بعنوان بازرس قانونی شرکت و آقای عبداله تمدنی جهرمی بسمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه محلی حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ قرائت گزارش هیئت مدیران و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۳۱/۰۶/۹۱ ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۸۵۶۶۲ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382390
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گزاری سهام عدالت استان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۷۶۱۱ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید حمید رضا توحیدی کد ملی ۲۹۹۱۵۲۶۰۳۳ خارج از اعضا هیئت مدیره بسمت مدیرعامل جدید شرکت انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۷۱۴۵۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704493
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با رعایت ماده ۱۴۷لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب شدند. ش۹۳۰۸۲۹۵۰۰۷۵۸۸۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9707748
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۷۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۵ و ۱۱/۳ و ۱۱/۴/۹۰. ۱ آقای مهدی عامری بنمایندگی از شرکت تعاونی شهرستان کرمان بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای حمید بناء حسین پور بنمایندگی از شرکت تعاونی شهرستان بردسیر بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای رحیم کاظمی جامع بزرگی بنمایندگی از شرکت تعاونی شهرستان سیرجان بسمت عضو هیئت مدیره آقای مصیب شهریاری بنمایندگی از شرکت تعاونی شهرستان کهنوج بعنوان عضو هیئت مدیره آقای عباس غلامحسین نژاد بنمایندگی از شرکت تعاونی شهرستان بم بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ناصر مقدس زاده بسمت مدیرعامل و آقای مهرداد ورزیده بعنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب گردیدند ضمنا شرکت سهام عدالت جیرفت و شرکت سهام عدالت بافت بعنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو نفر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و کلیه مدارک عادی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ روزنامه محلی حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9733268
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان به شماره ثبت ۷۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۳/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و به تصویب رسیدن صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ ۲ آقای ایوب سلطان احمدی رستمی به سمت بازرس اصلی و آقای صادق شفیعی راد به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9914402
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان سهامی خاص بشماره ثبت ۷۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۸/۸۸ منضم بنامه شماره ۶۰۱۷/۱۹ ۷/۸/۸۸ و در اجرای م ۳۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و ماده ۷ آئین نامه اجرای توزیع سهام عدالت و مستندا بتصویب نامه شماره ۹۹۵۹۶/۴۳۰۷۹/ک کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیون ریال به سه میلیون ریال منقسم به سیصد سهم ده هزار ریالی بانام از محل آورده نقدی افزایش یافت در نتیجه ماده ۷ اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از سهامی خاص به تعاونی سهامی عام تبدیل شد و در نتیجه ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اساسنامه جدید شرکت تعاونی سهامی عام در ۵۸ ماده و ۲۸ تبصره تصویب شد. ۴ اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به تعاونی سهامی عام مطابق مقررات ماده ۲۸۱ قانون اصلاحی تجارت بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. اعلام تبدیل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان الف: نام شرکت: تعاونی سرمایه گذاری سهام عدالت بشماره ۷۶۱۱ ب: موضوع شرکت: کمک به توزیع متعادل ثروت و درآمد دائمی اعضا تعاونیهای سهام عدالت شهرستانی، ترویج فرهنگ سهامداری در شرکت، مشارکت در مالکیت مدیریت و اصلاح ساختار بنگاههای دولتی واگذار شده در جهت افزایش کارآیی آنها، تجهیز پس اندازهای شرکت تعاونی شهرستانی و سایر سهامداران و هدایت وجوه بسمت سرمایه گذاری‌ها مولد شرکت، فراهم نمودن امکانات لازم در جهت مشارکت عموم در جهت توسعه سرمایه گذاری‌های مولد در کشور و کمک به ارتقاء رشد و توسعه اقتصادی توام با عدالت. ج: مرکز اصلی: شهرستان کرمان، میدان بسیج خ شهید کامیاب (۵) جنب یخدان مویدی. د: مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ه: سرمایه شرکت: سه میلیون ریال تماما نقدا پرداخت شده است. و: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ز: اعضاء و هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: آقای ناصر مقدس زاده بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت جیرفت بسمت مدیرعامل و آقای مهدی عامری بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرمان رئیس هیئت مدیره آقای حمید بناحسین پور بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت بردسیر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رحیم کاظمی جامع بزرگی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سیرجان بسمت منشی هیئت مدیره و آقای عباس غلامحسین نژاد بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت بم و آقای مجتبی حسن خانی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بافت بسمت اعضاء اصلی. ح: شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام در مجامع عمومی، کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌توانند شخصا یا وکیل یا قیم قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی و نمایندگان بلوکهای سهامداران فرد صرفنظر از تعداد سهام خود بشرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی در جلسه مجمع عمومی شرکت نماینده هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. ط: مقررات تقسیم سود مطابق اساسنامه و قانون تجارت با تصویب مجمع عمومی. ی: مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون ثالث توسط شرکت تضمین شده است بشرح گزارش حسابرسی در شرکت. ک: نام روزنامه شرکت: روزنامه‌های حدیث جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اساسنامه شرکت و ترازنامه حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل و صورت دارائی‌های شرکت اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9969164
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۷۶۱۱ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مهدی عامری با کد ملی ۲۹۹۰۹۳۱۹۸۸ بسمت مدیر عامل جدید شرکت انتخاب گردیدند و آقایان عباس غلامحسین نژاد با کد ملی ۳۱۱۱۳۹۹۲۷۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بم بسمت رئیس هیئت مدیره و رحیم کاظمی جامع بزرگی با کد ملی ۳۱۳۱۴۵۵۷۲۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سیرجان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و مابقی اعضاء بسمت خود ابقا گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از دو امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10037691
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۷۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۳/۵/۹۰: موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران بعنوان بازرس اصلی و موسسین بهروزان حساب و امین تدبیر بصیر بعنوان بازرسان علی البدل بمدت یک سال منتهی به ۳۱/۶/۹۰ انتخاب گردیدند. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10485694
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان سهامی خاص بشماره ثبت ۷۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۵/۱۲/۸۸: ۱ صورتهای مالی شرکت مربوط به سال منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۸ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آگاه حساب و ایوب رستمی سلطان احمدی بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه محلی حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ مرکز اصلی شرکت به میدان بسیج خیابان شهید کامیاب کوچه پنج جنب یخدان مویدی انتقال یافت. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10625301
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان سهامی خاص بشماره ثبت ۷۶۱۱ کد شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴
۱ سرمایه شرکت از مبلغ سه میلیون ریال به مبلغ پنج میلیون ریال منقسم به پانصد سهم ده هزار ریالی از محل آورده نقدی طبق گواهی شماره ۸۷۱۳۶۶ ۴/۱۲/۸۹ بانک ملت شعبه ابوحامد کرمان افزایش یافت. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10707139
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان سهامی خاص بشماره ثبت ۷۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۸/۱۰/۸۹ و پیرو آگهی شماره ۱۰۶۷۳/ت ۱۸/۱۲/۸۹ ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در نتیجه ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اساسنامه جدید شرکت سهامی عام مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۵ تبصره بتصویب مجمع و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. ۳ اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام مطابق مقررات ماده ۲۸۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت بشرح ذیل جهت اطلاع آگهی می‌گردد. اعلامیه تبدیل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان الف: نام شرکت: نام شرکت عبارت است از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام) که در این اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می‌شود. ب: موضوع شرکت: الف: موضوع فعالیت اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق یا سایراوراق بهادار دارای حق رأی شرکتها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذای با هدف کسب انتفاع به طوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. ۲ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ب: موضوع فعالیت‌های فرعی: ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز. ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق‌ها یا سایر اوراق بها دار دارای حق رأی شرکتها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی با یه همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در نفوذ آن قابل ملاحظه بیابد. ۳ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. ۴ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۱۴ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری ۲۴ تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار ۳۴ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴۴ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار تبصره۱ ترکیب دارایی شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می‌شود، ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی‌های خود را (که از نصف دارایی‌های شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت نصاب‌های مصوب سازمان بموضوع اصلی فعالیت خود، اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و دارایی‌های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتا می‌تواند بخشی از این دارایی‌ها را به صورت دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌های موضوع فعالیت فرعی نگه داری نماید. تبصره ۲ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور بانکی مربوط را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند. ج: تابعیت و مرکز اصلی شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت شهر کرمان در استان کرمان است انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط بتصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا بتصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید. د: مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود خواهد بود. ه: سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال (به حروف پنج میلیون ریال) است که به پانصد سهم عادی ۱۰۰۰۰ ریالی با نام تقسیم شده است که تماما تأدیه شده است. و: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد ز: اعضاء و هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: آقای ناصر مقدس زاده بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت جیرفت بسمت مدیرعامل و آقای مهدی عامری بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرمان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید بناء حسین پور بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بردسیر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رحیم کاظمی جامع بزرگی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سیرجان بسمت منشی هیئت مدیره و آقای عباس غلامحسین نژاد بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بم و آقای مجتبی حسنخانی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بافت بسمت اعضاء اصلی. ح: شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرفنظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره۱: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت. ۱ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، ۲ تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی. ط: مقررات تقسیم سود مطابق اساسنامه و قانون تجارت با تصویب مجمع عمومی ی: مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون ثالث توسط شرکت تضمین شده است بشرح گزارش حسابرسی در شرکت ک: نام روزنامه شرکت: روزنامه حدیث جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اساسنامه شرکت و ترازنامه حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل و صورت دارایی‌های شرکت اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13006044
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ الف - موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول پایه فراگیر بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ب - صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴بتصویب رسید. ج - روزنامه حدیث جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۶۱۵۸۷۵۲۲۹۸۴۱ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393856
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ منضم به نامه شماره ۱۹۲۹۵/۱۲۲مورخ۰۶/۰۱/۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار: ۱موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی، حسابرسی وخدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ ش۹۶۰۱۳۰۳۶۹۴۰۴۲۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628858
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ منضم به نامه شماره۱۲۲۷۵/۱۲۲ - ۶/۷/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار: اشخاص حقوقی ذیل: - شرکت تعاونی سهام عدالت کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۲۶۴۶ (عضو اصلی هیات مدیره) - شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زرند به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۶۲۷۹ (عضو اصلی هیات مدیره) - شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان جیرفت به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۳۰۰۶ (عضو اصلی هیات مدیره) - شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رفسنجان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۳۹۸۰ (عضو اصلی هیات مدیره) - شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کهنوج به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۷۹۶۰ (عضو اصلی هیات مدیره) - شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بم به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۶۶۰۹۶ (عضو علی البدل هیات مدیره) - شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رودبار به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۸۱۰۵ (عضو علی البدل هیات مدیره) - شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شهربابک به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۶۷۶۶۷ (عضو علی البدل هیات مدیره) انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۰۴۲۹۵۹۰۲۴۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13667023
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶: آقای غلامرضا کاربخش راوری به کد ملی ۲۹۹۲۰۹۴۳۹۰ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت کرمان به شناسه ملی۱۰۶۳۰۱۳۲۶۴۶ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سیدحسام الدین ناظمی دهخوارقانی به کد ملی ۲۹۹۱۷۰۳۶۰۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زرند به شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۲۶۲۷۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای مجید غلامی به کد ملی ۳۱۶۰۲۳۵۰۹۲ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کهنوج به شناسه ملی۱۰۶۳۰۰۴۷۹۶۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای عزت اله سالاری پور به کد ملی ۶۰۶۹۴۶۸۱۶۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان جیرفت به شناسه ملی۱۰۶۳۰۰۹۳۰۰۶ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سید حمیدرضا توحیدی به کد ملی ۲۹۹۱۵۲۶۰۳۳ خارج از اعضا هیأت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی مطابق با بند ۴۹ اساسنامه شرکت و با امضا ثابت مدیرعامل و به انضمام یکی از دو امضا رئیس هیأت مدیره و یا نایب رئیس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت قابل قبول و معتبر است. ش۹۶۰۷۲۶۹۵۴۳۷۵۴۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13981336
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ منضم به نامه شماره ۳۳۴۳۲/۱۲۲ مورخ۱۴/۰۱/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار: ۱ گزارش صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به کدملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به کدملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردید. ۳ روزنامه حدیث جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۱۲۷۳۰۸۳۰۵۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک