شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10630119282


شماره ثبت:
4506
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1369/8/14
آدرس:
كرمان م ازادي خ استقلال ك 10 پ 10 7617795699

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدحسن مجتهدی 1081138
مسعود کیانی 1081138
آقای محمدرضا زینلی زاده رنجبر 1081138
آقای پرویز حبیب نژاد 13057120
محمد حسن 14035967
آقای محسن شجاع الدین 14035967
آقای رحمن محمدی 14112448
مسعود شریعتی ورنوسفادرانی 14254173
سید جوادمیر 14254173

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566375
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی مدرن سازان رویانسهامی خاص بشماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱/۹۱ تغییرات ذیل حاصل شد: ۱ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل آقای سید حسین امینی و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۲۷۶۳۵۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۵۳۳۰۲ رئیس ثبت اسناد و املاک اسفراین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 569728
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان سهامی عام بشماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۲/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۱ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۱۵۸ ریال منقسم به یکصد و پنجاه و هشت میلیون و ششصد هزار سهم یک هزار ریالی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت افزایش یافت. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۸۲۰۶۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748488
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان سهامی عام شماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ نوع شرکت از سهامی عام به سهامی خاص تغییر یافت. ۲ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده و ۲۸ بند و ۱۶ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۷۱۴۷۵ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081138
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۱۷/۲/۹۲ ۱ موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی برای سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲ انتخاب گردید ۲ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و بتصویب رسیدن صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ ۳ روزنامه محلی اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۴ محمد حسن مجتهدی با کد ملی ۰۰۴۶۶۱۴۷۴۵ بنمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا زینلی زاده رنجبر با کد ملی ۰۷۹۳۲۸۳۳۴۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن شجاع الدین با کد ملی ۰۴۳۹۵۵۶۹۸۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و پرویز حبیب نژاد با کد ملی ۱۵۳۰۲۳۸۸۵۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثر (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و مسعود کیانی با کد ملی ۴۰۷۲۵۴۹۹۸۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند ۵ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات و قراردادهای جاری شرکت با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل امضا ثابت با رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد ۶ حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و تفویض گردید ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۳۵۵۳۶ رئیس اداره ثبت اسناد کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629358
آگهی تغییرات شرکت تولید گوشت مرغ ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت گردش وجه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/ ۱۳۹۲ بررسی و با توجه به تکالیف مقرره و به اتفاق آرا مورد تصویب واقع شد. ۲ موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی برای سال مال منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳ انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۷۰۱۱۴۴۷۵۷۱۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678712
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی یکهزار ریالی بانام تقسیم میگردد و تماما پرداخت گردیده است از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق انتشار سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۳۰۸۰۵۷۳۶۶۹۷۵۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9807853
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان سهامی عام شماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ نوع شرکت از سهامی عام به سهامی خاص تغییر یافت. ۲ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده و ۲۸ بند و ۱۶ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9830304
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۵/۸/۸۹ سال مالی شرکت از روز اول دیماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر آذرماه سال بعد به پایان میرسد در نتیجه ماده ۶۵ اساسنامه اصلاح گردید مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10215792
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی مدرن سازان رویان سهامی خاص بشماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱/۹۱ تغییرات ذیل حاصل شد: ۱ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل آقای سید حسین امینی و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس ثبت اسناد و املاک اسفراین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10251964
آگهی تغییرات شرکت مجمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۵۰۶و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۸/۵/۸۸ و پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۸/۲/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاد گردید: ۱ برطبق مصوبات هیئت مدیره آقای رضا محتشمی نماینده شرکت سرمایه گذای برق و الکترونیک کوثر (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی طباطبایی محسنی به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شجاع الدین به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا زینلی زاده رنجبر نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا شاه کرمی نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و قراردادهای جاری شرکت با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیر عامل امضاء ثابت با رئیس هیئت مدیره خواهد بود. ۳ اختیارات و وظایف مدیر عامل بشرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10683711
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان سهامی عام بشماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۲/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۱ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۱۵۸ ریال منقسم به یکصد و پنجاه و هشت میلیون و ششصد هزار سهم یک هزار ریالی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت افزایش یافت. مسئول ثبت شرکتهای ثبت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12835834
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴: اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح زیر تعیین گردیدند: - سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ - شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ (سهامی خاص) - شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۰۵۵ (سهامی خاص) - شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ (سهامی خاص) - شرکت چینه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۷۹۳۰ (سهامی خاص) ش۹۵۰۳۱۶۹۵۱۷۶۸۷۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12835835
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۵: - ۱ آقای محمدحسن مجتهدی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۴۷۵۴ به کدملی ۰۰۴۶۶۱۴۷۴۵ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره - آقای محمدرضا زینلی زاده رنجبر فرزند ماشاءاله به شماره شناسنامه ۱۲۷۰ به کدملی ۰۷۹۳۲۸۳۳۴۵ به نمایندگی از شرکت چینه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۳۲۹ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۷۹۳۰، بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره - آقای محسن شجاع الدین فرزند احمد به شماره شناسنامه ۷۸ به کدملی ۰۴۳۹۵۵۶۹۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۷۹۹۱ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای پرویز حبیب نژاد فرزند رحیم به شماره شناسنامه ۲۴۱۵۷ به کدملی ۱۵۳۰۲۳۸۸۵۴ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۵۳۴۷ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ بعنوان عضو هیئت مدیره - آقای مسعود کیانی فرزند اکبر به شماره شناسنامه ۷۰ به کدملی ۴۰۷۲۵۴۹۹۸۳ به نمایندگی از شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۸۳۲۲ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۰۵۵ بعنوان عضو هیئت مدیره - آقای محسن شجاع الدین فرزند احمد به شماره شناسنامه ۷۸ به کدملی ۰۴۳۹۵۵۶۹۸۸ بعنوان مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. - ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و قراردادهای جاری شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت، معتبر میباشند. در غیاب مدیرعامل امضاء ثابت با رئیس هیئت مدیره خواهد بود. - ۳ اختیارات و وظایف مدیرعامل بشرح زیر تعیین میگردد: الف) اجرای مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش به هیئت مدیره. ب) هدایت امور شرکت در راستای اهداف آن و رعایت خط مشی و بودجه تعیین شده توسط مجامع عمومی شرکت و ارائه گزارش به هیئت مدیره. پ) انجام امور مالی و معاملاتی شرکت در چارچوب آئین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت. ت) انجام تعهدات و پرداخت دیون شرکت و استیفاء مطالبات شرکت. ث) پرداخت هزینه‌های شرکت. ج) حفظ اموال و تنظیم فهرست داراییهای شرکت. چ) انجام تشریفات مربوط به اخذ یا تسویه وام و اعتبار از بانکها، موسسات و شرکتها برای مصارف شرکت. ح) انجام تشریفات مربوط به باز کردن و یا بستن حسابهای جاری و یا حسابهای سپرده در بانکها. خ) تنظیم و نگهداری دفاتر و حسابهای شرکت طبق قانون تجارت و قوانین جاری کشور. د) تهیه و تنظیم ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت و ضمائم مربوطه و تسلیم آن به هیئت مدیره حداقل پنجاه روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه. ذ) تهیه برنامه‌های عملیاتی و اجرایی شرکت بر اساس رهنمودهای هیئت مدیره و تهیه بودجه پیشنهادی و ارائه گزارش به هیئت مدیره. ر) انجام کلیه امور اداری شرکت و تهیه وتنظیم مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره. ز) انتصاب و عزل کلیه کارکنان و مشاوران شرکت و تعیین مشاغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق و تنبیه انضباطی و سایر شرایط استخدامی بر اساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی، اعزام به ماموریت طبق آئین نامه مربوطه، معافیت، خروج از خدمت و غیره … ژ) کلیه اختیارات مصرحه در ماده ۳۹ بند ۱۴ اساسنامه موضوع اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی از طرف شرکت در هر یک از دادسراها و دادگاههای اختصاصی یا عمومی یا هیئت‌های حل اختلاف یا کمیسیونها در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصوره و فرضیه شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای حقوق شرکت با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق، با اعمال کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حق اعتراض به رای، تجدید نظرخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا، انکار و تردید نسبت به اسناد طرف و اعلام جعل و تعیین جاعل، امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور، با حق صلح و بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث و اقامه دعوی ورود ثالث، دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع از دعوی تقابل، طرح دعوی خسارت، درخواست صدور اجرائیه اعم از مراجع قضایی یا ادارات ثبت، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی که به نام شرکت می‌باشد تماما با حق انتخاب و عزل وکیل با حق توکیل به غیر ولو کرارا به مدیرعامل اعطاء گردید. س) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی منجمله، نمایندگی نزد کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات و موسسات دولتی، مراجع قضایی و اداری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بخش دولتی و یا خصوصی با حق توکیل به غیر. ش۹۵۰۳۱۶۹۹۱۵۲۰۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12914004
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۵: - ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت گردش وجه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ بررسی و مورد تصویب واقع شد. - موسسه حسابرسی مفید راهبربه شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۴۲۷۵۹۴۷۱۹۷۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057118
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ الف اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۰۵۵ ش۹۵۰۷۱۴۶۲۰۹۴۷۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057120
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای محمدحسن مجتهدی بشماره ملی ۰۰۴۶۶۱۴۷۴۵ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای محسن شجاع الدین بشماره ملی ۰۴۳۹۵۵۶۹۸۸ شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۰۵۵ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی آقای پرویز حبیب نژاد بشماره ملی ۱۵۳۰۲۳۸۸۵۴ آقای محسن شجاع الدین به شماره ملی ۰۴۳۹۵۵۶۹۸۸ به سمت مدیرعامل ب کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و قراردادهای جاری شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت، معتبر میباشند. در غیاب مدیرعامل امضاء ثابت با رئیس هیئت مدیره خواهد بود. ج اختیارات و وظایف مدیرعامل بشرح زیر تعیین میگردد: الف) اجرای مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش به هیئت مدیره. ب) هدایت امور شرکت در راستای اهداف آن و رعایت خط مشی و بودجه تعیین شده توسط مجامع عمومی شرکت و ارائه گزارش به هیئت مدیره پ) انجام امور مالی و معاملاتی شرکت در چارچوب آئین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت. ت) انجام تعهدات و پرداخت دیون شرکت و استیفاء مطالبات شرکت. ث) پرداخت هزینه‌های شرکت. ج) حفظ اموال و تنظیم فهرست داراییهای شرکت. چ) انجام تشریفات مربوط به اخذ یا تسویه وام و اعتبار از بانکها، موسسات و شرکتها برای مصارف شرکت. ح) انجام تشریفات مربوط به باز کردن و یا بستن حسابهای جاری و یا حسابهای سپرده در بانکها. خ) تنظیم و نگهداری دفاتر و حسابهای شرکت طبق قانون تجارت و قوانین جاری کشور. د) تهیه و تنظیم ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت و ضمائم مربوطه و تسلیم آن به هیئت مدیره حداقل پنجاه روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه. ذ) تهیه برنامه‌های عملیاتی و اجرایی شرکت بر اساس رهنمودهای هیئت مدیره و تهیه بودجه پیشنهادی و ارائه گزارش به هیئت مدیره. ر) انجام کلیه امور اداری شرکت و تهیه وتنظیم مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره. ز) انتصاب و عزل کلیه کارکنان و مشاوران شرکت و تعیین مشاغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق و تنبیه انضباطی و سایر شرایط استخدامی بر اساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی، اعزام به ماموریت طبق آئین نامه مربوطه، معافیت، خروج از خدمت و غیره … ژ) کلیه اختیارات مصرحه در ماده ۳۹ بند ۱۴ اساسنامه موضوع اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی از طرف شرکت در هر یک از دادسراها و دادگاههای اختصاصی یا عمومی یا هیئت‌های حل اختلاف یا کمیسیونها در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصوره و فرضیه شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای حقوق شرکت با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق، با اعمال کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حق اعتراض به رای، تجدید نظرخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا، انکار و تردید نسبت به اسناد طرف و اعلام جعل و تعیین جاعل، امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور، با حق صلح و بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث و اقامه دعوی ورود ثالث، دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع از دعوی تقابل، طرح دعوی خسارت، درخواست صدور اجرائیه اعم از مراجع قضایی یا ادارات ثبت، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی که به نام شرکت می‌باشد تماما با حق انتخاب و عزل وکیل با حق توکیل به غیر ولو کرارا به مدیرعامل اعطاء گردید. س) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی منجمله، نمایندگی نزد کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات و موسسات دولتی، مراجع قضایی و اداری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بخش دولتی و یا خصوصی با حق توکیل به غیر ش۹۵۰۷۱۴۵۴۵۱۶۳۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547530
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ الف ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ب موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ج روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۱۶۳۶۶۱۷۶۱۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721067
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶: سرمایه از مبلغ ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم عادی یکهزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدورسهام جدید افزایش یافت وماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۸۲۹۸۶۹۷۸۶۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13858579
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶: مواد اساسنامه به قرار ذیل اصلاح گردیدند: ماده ۱۱) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت: الف طرق افزایش سرمایه: سرمایه شرکت را میتوان از طریق صدور سهام جدید اعم از ادغام با سایر اشخاص حقوقی و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طریق زیر امکان پذیر می‌باشد: پرداخت مبلغ اسمی سهام به نقد. تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید. تبدیل اوراق قرضه یا مشارکت به سهام. انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت. ادغام سایر اشخاص حقوقی در شرکت. ب طرق کاهش سرمایه: هر گونه کاهش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت. تبصره ۲: انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. تبصره ۳: اساسنامه شرکت نمیتواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد. ماده ۲۱) صورتجلسه‌ها از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورتجلسه‌ای توسط منشی تهیه می‌شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم میگردد: انتخاب مدیران و بازرسان تصویب ترازنامه و سود و زیان کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هر گونه تغییر در مواد اساسنامه انحلال و ادغام شرکت و نحوه تصفیه آن ماده ۲۹ اختیارات مجمع عمومی فوق العاده هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انتشار اوراق یا مشارکت یا انحلال شرکت یا ادغام شرکت با سایر اشخاص حقوقی یا ادغام شرکت در سایر اشخاص حقوقی منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. ماده ۶۰ موارد انحلال و ادغام شرکت: الف) شرکت در موارد زیر ممکن است منحل شود:. در مواردی که بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برودهیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و رای قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده ۱۴ اساسنامه حاضر، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.. وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده باشد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید گردد. در صورت ورشکستگی. در هر موقع که مجمع فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.. در صورت صدور حکم قطعی دادگاه ب) با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت تشریفات قانونی؛ شرکت میتواند با اشخاص حقوقی دیگر ادغام شود. ش۹۶۱۱۱۶۳۴۷۱۲۷۹۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035967
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۷ الف الف تعیین سمت مدیران: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ به نمایندگی آقای محمدحسن مجتهدی بشماره ملی ۰۰۴۶۶۱۴۷۴۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۷۹۹۱ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به نمایندگی آقای محسن شجاع الدین بشماره ملی ۰۴۳۹۵۵۶۹۸۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مرغک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۱۰۰۱۵۶۳۲۱ به نمایندگی آقای حمیدرضا گندمی ثانی بشماره ملی ۰۹۴۲۳۱۰۸۹۶ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محسن شجاع الدین بشماره ملی ۰۴۳۹۵۵۶۹۸۸ بعنوان مدیرعامل ب کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و قراردادهای جاری شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت، معتبر می‌باشند. در غیاب مدیرعامل امضاء ثابت با رئیس هیئت مدیره خواهد بود اختیارات و وظایف مدیرعامل بشرح زیر تعیین می‌گردد: الف) اجرای مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش به هیئت مدیره. ب) هدایت امور شرکت در راستای اهداف آن و رعایت خط مشی و بودجه تعیین شده توسط مجامع عمومی شرکت و ارائه گزارش به هیئت مدیره. پ) انجام امور مالی و معاملاتی شرکت در چارچوب آئین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت. ت) انجام تعهدات و پرداخت دیون شرکت و استیفاء مطالبات شرکت. ث) پرداخت هزینه‌های شرکت. ج) حفظ اموال و تنظیم فهرست داراییهای شرکت. چ) انجام تشریفات مربوط به اخذ یا تسویه وام و اعتبار از بانکها، موسسات و شرکتها برای مصارف شرکت. ح) انجام تشریفات مربوط به باز کردن و یا بستن حسابهای جاری و یا حسابهای سپرده در بانکها. خ) تنظیم و نگهداری دفاتر و حسابهای شرکت طبق قانون تجارت و قوانین جاری کشور. د) تهیه و تنظیم ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت و ضمائم مربوطه و تسلیم آن به هیئت مدیره حداقل پنجاه روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه. ذ) تهیه برنامه‌های عملیاتی و اجرایی شرکت بر اساس رهنمودهای هیئت مدیره و تهیه بودجه پیشنهادی و ارائه گزارش به هیئت مدیره. ر) انجام کلیه امور اداری شرکت و تهیه وتنظیم مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره. ز) انتصاب و عزل کلیه کارکنان و مشاوران شرکت و تعیین مشاغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق و تنبیه انضباطی و سایر شرایط استخدامی بر اساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی، اعزام به ماموریت طبق آئین نامه مربوطه، معافیت، خروج از خدمت و غیره … ژ) کلیه اختیارات مصرحه در ماده ۳۹ بند ۱۴ اساسنامه موضوع اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی از طرف شرکت در هر یک از دادسراها و دادگاههای اختصاصی یا عمومی یا هیئت‌های حل اختلاف یا کمیسیونها در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصوره و فرضیه شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای حقوق شرکت با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق، با اعمال کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حق اعتراض به رای، تجدید نظرخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا، انکار و تردید نسبت به اسناد طرف و اعلام جعل و تعیین جاعل، امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور، با حق صلح و بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث و اقامه دعوی ورود ثالث، دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع از دعوی تقابل، طرح دعوی خسارت، درخواست صدور اجرائیه اعم از مراجع قضایی یا ادارات ثبت، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی که به نام شرکت می‌باشد تماما با حق انتخاب و عزل وکیل با حق توکیل به غیرولو کرارا به مدیرعامل اعطاء گردید. س) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی منجمله، نمایندگی نزد کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات و موسسات دولتی، مراجع قضایی و اداری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بخش دولتی و یا خصوصی با حق توکیل به غیر. ش۹۷۰۲۲۹۴۳۶۵۵۵۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035977
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ الف اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ شرکت مرغک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۵۶۳۲۱ سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ ش۹۷۰۲۲۹۷۸۹۵۸۴۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14112448
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسن مجتهدی به کدملی ۰۰۴۶۶۱۴۷۴۵ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای رحمن محمدی به کدملی ۰۰۵۱۵۹۵۷۱۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۷۹۹۱ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا گندمی ثانی به کدملی ۰۹۴۲۳۱۰۸۹۶ نماینده شرکت مرغک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۱۰۰۱۵۶۳۲۱ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند، آقای رحمن محمدی به کدملی ۰۰۵۱۵۹۵۷۱۰ بسمت مدیرعامل شرکت تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و قراردادهای جاری شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت، معتبر می‌باشند. در غیاب مدیرعامل امضاء ثابت با رئیس هیئت مدیره خواهد بود. اختیارات و وظایف مدیرعامل بشرح زیر تعیین می‌گردد: الف) اجرای مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش به هیئت مدیره ب) هدایت امور شرکت در راستای اهداف آن و رعایت خط مشی و بودجه تعیین شده توسط مجامع عمومی شرکت و ارائه گزارش به هیئت مدیره پ) انجام امور مالی و معاملاتی شرکت در چارچوب آئین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت ت) انجام تعهدات و پرداخت دیون شرکت و استیفاء مطالبات شرکت ث) پرداخت هزینه‌های شرکت. ج) حفظ اموال و تنظیم فهرست داراییهای شرکت چ) انجام تشریفات مربوط به اخذ یا تسویه وام و اعتبار از بانکها، موسسات و شرکتها برای مصارف شرکت ح) انجام تشریفات مربوط به باز کردن و یا بستن حسابهای جاری و یا حسابهای سپرده در بانکها خ) تنظیم و نگهداری دفاتر و حسابهای شرکت طبق قانون تجارت و قوانین جاری کشور د) تهیه و تنظیم ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت و ضمائم مربوطه و تسلیم آن به هیئت مدیره حداقل پنجاه روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه ذ) تهیه برنامه‌های عملیاتی و اجرایی شرکت براساس رهنمودهای هیئت مدیره وتهیه بودجه پیشنهادی و ارائه گزارش به هیئت مدیره ر) انجام کلیه امور اداری شرکت و تهیه وتنظیم مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره ز) انتصاب و عزل کلیه کارکنان و مشاوران شرکت و تعیین مشاغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق و تنبیه انضباطی و سایر شرایط استخدامی بر اساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی، اعزام به ماموریت طبق آئین نامه مربوطه، معافیت، خروج از خدمت و غیره ژ) کلیه اختیارات مصرحه در ماده ۳۹ بند ۱۴ اساسنامه موضوع اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی از طرف شرکت در هر یک از دادسراها و دادگاههای اختصاصی یا عمومی یا هیئت‌های حل اختلاف یا کمیسیونها در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصوره و فرضیه شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای حقوق شرکت با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق، با اعمال کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حق اعتراض به رای، تجدید نظرخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا، انکار و تردید نسبت به اسناد طرف و اعلام جعل و تعیین جاعل، امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور، با حق صلح و بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث و اقامه دعوی ورود ثالث، دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع از دعوی تقابل، طرح دعوی خسارت، درخواست صدور اجرائیه اعم از مراجع قضایی یا ادارات ثبت، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی که به نام شرکت می‌باشد تماما با حق انتخاب و عزل وکیل با حق توکیل به غیر ولو کرارا به مدیرعامل اعطاء گردید س) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی وخارجی منجمله، نمایندگی نزد کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات و موسسات دولتی، مراجع قضایی و اداری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بخش دولتی و یا خصوصی با حق توکیل به غیر ش۹۷۰۴۱۷۹۴۲۷۸۵۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14227042
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ مرغک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۵۶۳۲۱ گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ مرغ مادر دیز باد به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۹۳۷۸۰ ش۹۷۰۷۰۱۶۴۱۲۴۵۹۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254173
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۷ الف تعیین سمت مدیران: آقای رحمن محمدی بشماره ملی ۰۰۵۱۵۹۵۷۱۰ به سمت مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای محمدحسن مجتهدی بشماره ملی ۰۰۴۶۶۱۴۷۴۵ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای رحمن محمدی بشماره ملی ۰۰۵۱۵۹۵۷۱۰ شرکت مرغک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۵۶۳۲۱ بعنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای حمیدرضا گندمی ثانی بشماره ملی ۰۹۴۲۳۱۰۸۹۶ شرکت مرغ مادر دیز باد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۹۳۷۸۰ بعنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای سیدجواد میر بشماره ملی ۰۰۴۰۶۳۵۶۹۴ سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ بعنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای مسعود شریعتی ورنوسفادرانی بشماره ملی ۱۱۴۱۰۴۵۳۶۲ ب کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و قراردادهای جاری شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت، معتبر میباشند. در غیاب مدیرعامل امضاء ثابت با رئیس هیئت مدیره خواهد بود ج اختیارات و وظایف مدیرعامل بشرح زیر تعیین گردید: الف) اجرای مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش به هیئت مدیره. ب) هدایت امور شرکت در راستای اهداف آن و رعایت خط مشی و بودجه تعیین شده توسط مجامع عمومی شرکت و ارائه گزارش به هیئت مدیره. پ) انجام امور مالی و معاملاتی شرکت در چارچوب آئین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت. ت) انجام تعهدات و پرداخت دیون شرکت و استیفاء مطالبات شرکت. ث) پرداخت هزینه‌های شرکت. ج) حفظ اموال و تنظیم فهرست داراییهای شرکت. چ) انجام تشریفات مربوط به اخذ یا تسویه وام و اعتبار از بانکها، موسسات و شرکتها برای مصارف شرکت. ح) انجام تشریفات مربوط به باز کردن و یا بستن حسابهای جاری و یا حسابهای سپرده در بانکها. خ) تنظیم و نگهداری دفاتر و حسابهای شرکت طبق قانون تجارت و قوانین جاری کشور. د) تهیه و تنظیم ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت و ضمائم مربوطه و تسلیم آن به هیئت مدیره حداقل پنجاه روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه. ذ) تهیه برنامه‌های عملیاتی و اجرایی شرکت بر اساس رهنمودهای هیئت مدیره و تهیه بودجه پیشنهادی و ارائه گزارش به هیئت مدیره. ر) انجام کلیه امور اداری شرکت و تهیه وتنظیم مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره. ز) انتصاب و عزل کلیه کارکنان و مشاوران شرکت و تعیین مشاغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق و تنبیه انضباطی و سایر شرایط استخدامی بر اساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی، اعزام به ماموریت طبق آئین نامه مربوطه، معافیت، خروج از خدمت و غیره … ژ) کلیه اختیارات مصرحه در ماده ۳۹ بند ۱۴ اساسنامه موضوع اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی از طرف شرکت در هر یک از دادسراها و دادگاههای اختصاصی یا عمومی یا هیئت‌های حل اختلاف یا کمیسیونها در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصوره و فرضیه شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای حقوق شرکت با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق، با اعمال کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حق اعتراض به رای، تجدید نظرخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا، انکار و تردید نسبت به اسناد طرف و اعلام جعل و تعیین جاعل، امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور، با حق صلح و بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور، تعیین مص دق و کارشناس، اق رار، خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به‌ام ری که قاطع دعوی باشد، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث و اقامه دعوی ورود ثالث، دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع از دعوی تقابل، طرح دعوی خسارت، درخواست صدور اجرائیه اعم از مراجع قضایی یا ادارات ثبت، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی که به نام شرکت می‌باشد تماما با حق انتخاب و عزل وکیل با حق توکیل به غیرولو کرارا به مدیرعامل اعطاء گردید. س) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی منجمله، نمایندگی نزد کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات و موسسات دولتی، مراجع قضایی و اداری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بخش دولتی و یا خصوصی با حق توکیل به غیر ش۹۷۰۷۱۸۸۶۴۵۳۸۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324579
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۷ و منضم به نامه شماره ۴۱۲۲۴ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت ماده ۲۷۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت: تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به تصویب رسید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول به تائید کارشناس رسمی دادگستری رسیده است. دو ترازنامه و حساب سود و زیان مورد تائید حسابرس رسمی قرار گرفت. (در مرجع ثبت شرکت‌ها و مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده می‌باشد.) اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می‌باشد: ۱) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۵۰۶ وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع اصلی: عملیات مرغداری و پرورش طیور، تولید گوشت و تخم مرغ در داخل و خارج از کشور تولید جوجه یکروزه و کلیه امور مربوط به آن تاسیس کارخانجات به منظور تهیه خوراک دام و طیور دارویی و صنایع وابسته واردات تخم مرغ و جوجه یکروزه، مواد خام، ماشین آلات، کارخانجات و لوازم یدکی مورد نیاز فعالیت در زمینه تولید و توزیع و واردات کلیه کالاهای مربوط به امور دامداری و دامپروری و کشاورزی ارائه خدمات در زمینه‌های تولیی و بازرگانی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تهیه و توزیع کالا و محصولات کشاورزی و صنعتی اقدام به کلیه عملیات مجاز بازرگانی منجمله خرید و فروش و حق العمل کاری کالا و محصولات، مبادرت به واردات و صادرات انواع کالا و اجاره خرید و احداث سردخانه و انبار جهت نگهداری کالا و محصولات شرکت و سایرین. انجام کلیه خدمات جنبی لازم جهت آماده نمودن محصولات و کالا برای عرضه منجمله اقدام به امور کشتارگاهی و بسته بندی و فرآوری تاسیس و اداره کارخانجات مربوطه اخذ وام و استقراض و استفاده از هر گونه تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در چارچوب قوانین و مقررات جاریه کشور توزیع و فروش فرآورده‌های شرکت از داخل و خارج کشور ب موضوع فرعی: سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات و مشارکت در طرح‌های تولیدی و کشاورزی و دامپروری اعطاء و اخذ نمایندگی و ایجاد شعب و یا تاسیس شرکتهای فرعی با اشخاص حقیقی و یا حقوقی در کلیه اموری که به طور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به فعالیت موضوعات فوق می‌باشد خرید و فروش و پذیره نویسی سهام شرکت‌ها ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: کرمان/ میدان آزادی/ خیابان استقلال/ کوچه ۱۰/ پلاک ۱۰ [شرکت فاقد شعب است] کدپستی: ۷۶۱۷۷۹۵۶۹۹ ۴) مدت شرکت: مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین می‌شود. ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم یکهزار ریالی ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) ۴۷۹۹۱ ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ رحمان محمدی علی اصغر ۶۲۶ ۰۰۵۱۵۹۵۷۱۰ مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره سازمان اقتصادی کوثر ۲۲۱۲۱۳۵۸ ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ محمد حسن مجتهدی محمد ۴۷۵۴ ۰۰۴۶۶۱۴۷۴۵ رییس هیئت مدیره شرکت مرغک (سهامی خاص) ۱۶۶۳ ۱۰۱۰۰۱۵۶۳۲۱ حمیدرضا گندمی محمدحسن ۵۸۷ ۰۹۴۲۳۱۰۸۹۶ عضو هیئت مدیره شرکت دیزباز (سهامی خاص) ۱۳۷۲۹ ۱۰۳۸۰۲۹۳۷۸۰ سیدجواد میر جمال ۸۸۲ ۰۰۴۰۶۳۵۶۹۴ عضو هیئت مدیره شرکت عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) ۷۵۳۴۳ ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ مسعود شریعتی ورنوسفادرانی محمد ۱۹۰ ۱۱۴۱۰۴۵۳۶۲ عضو هیئت مدیره ۸) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان می‌تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع ا خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل وره سهام تایید سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صور انفرادی و جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و نقسیم دارایی بعد از تصفیه ۹ ۱) تقسیم سود: تقسیم سوود شرکت بر اساس قانون تجارت انجام می‌گیرد. ۹ ۲) اندوخته قانونی: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویر مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. ۹ ۳) تقسیم دارایی بعد از تصفیه: مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هر گاه طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ دیون شرکت به شرح ذیل می‌باشد: بدهی جاری ریال بدهی غیرجاری ۱۳۸٫۹۱۹٫۶۷۴٫۸۱۴ بدهی غیرجاری ۱۳۵٫۱۸۱٫۷۲۲٫۵۵۲ جمع بدهی ۲۷۴٫۱۰۱٫۳۹۷٫۳۶۶ بدهی و تعهدات احتمالی تضمین‌های اعطاایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث جمع کل ۲۷۴٫۱۰۱٫۳۹۷٫۳۶۶ ۱۱) روزنامه کثیر الانتشار شرکت: [روزنامه اطلاعات]، ش۹۷۰۸۳۰۹۰۸۱۳۲۳۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه