شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10630111213


شماره ثبت:
2950
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1374/6/13
آدرس:
كرمان جاده تهران كوي ذوب اهن 7619644436

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مهرداد شریعت زاده 1166751
محمود فتاحی طغرالجردی 1166751
حمید ابراهیمی زرندی 1166751
آقای حسین سالاری شریف 1166751
عباس زندی 1166751
علی اکبر طالبی زاده سردری 12990029

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 748495
آگهی تغییرات شرکت صنعت زغال کرمان سهامی عامشماره ثبت ۲۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۲۱۳

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۲۹/۱۲/۹۰ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی بشناسه ملی ۱۰۶۰۵۸۰۵۶۸ و آقای مهرداد شریعت زاده با کد ملی ۴۹۹۰۲۱۸۵۶ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات و کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۵۹۸۸۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166751
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان سهامی عام شماره ثبت ۲۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۲۱۳

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۲ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۱ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد شریف زاده با کد ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه اطلاعات و کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۴ آقایان حسین سالاری شریف با کد ملی ۳۰۷۰۹۰۴۳۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمود فتاحی طغرالجردی با کد ملی ۳۰۹۰۲۸۲۹۶۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس زندی با کد ملی ۲۹۹۱۲۳۰۹۶۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید ابراهیمی زرندی با کد ملی ۳۰۹۰۴۸۳۸۸۲ و منصور خیاط زاده با کد ملی ۲۲۹۱۱۲۲۷۹۱ بسمت اعضا هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند ۵ کلیه اوراق و اسناد بانکی با امضای مدیرعامل بهمراه امضای یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۹۴۸۷۷ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10200115
آگهی تغییرات شرکت صنعت زغال کرمان سهامی عام شماره ثبت ۲۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۲۱۳

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۲۹/۱۲/۹۰ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی بشناسه ملی ۱۰۶۰۵۸۰۵۶۸ و آقای مهرداد شریعت زاده با کد ملی ۴۹۹۰۲۱۸۵۶ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات و کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10962295
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال سنگ کرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۲۱۳

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه: ۲۵/۴/۸۹ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه سال ۸۸ ۲ موسسه حسابرسی وخدمات مالی بهبود ارقام به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد شریعت زاده به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات ومحلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990029
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۲۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۵: ۱قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شامل تراازنامه، سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد ۲موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی اکبر طالبی زاده سردری به کد ملی ۲۹۹۳۳۶۱۳۰۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال و برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۵ انتخاب شد. ۳روزنامه اطلاعات (سراسری) و روزنامه کرمان امروز (محلی) جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۹۵۰۶۰۷۲۷۴۲۷۷۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه