شرکت سیمان کرمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10630019476


شماره ثبت:
170
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1346/5/12
آدرس:
استان كرمان ، شهرستان كرمان ، بخش مركزي ، شهر كرمان، جاده تهران ، كيلومتر 17جاده تهران ، بلوار خليج فارس ، بلوار ايت الله هاشمي رفسنجاني ، پلاك 0 ، طبقه همكف 7618941674

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حسن غضنفریان 591504
علی جعفری حیدری 945817
عباس کفاش طهرانی 1178521
فرهنگ ساکی 1178521
علی نجمی 1178521
علی جعفری زاده 1472410
جواد سلطانی نژاد 1472410
آقای محمدرضا حیدری 1472410
آقای محمد نامجو 10439893
حمیدرضا کریمی 10439893
نادر غفاری 10439893
هوشنگ بالازاده نیری 12730631
خانم فلوریا ولدبیگی 12730631
آقای محمود موذن چی 13065602
آقای محمدعلی احمدزاد اصل 13369640
آقای رضا اسماعیلی 13567827
داوود خانی اجاق کندی 13567829
آقای فرود عزیزی طاس احمدی 13771065
آقای حسین صفری 13771065
آقای سید هادی میرحسینی 13973155
وسیدباقر نبوی چاشمی 14113448
فریدون رحمانی 14113448

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 591504
آگهی تغییرات گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد نامجو با کدملی۲۹۹۰۳۴۹۸۲۰ به سمت مدیرعامل و آقای نادر غفاری با کدملی۶۴۲۹۹۲۱۹۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی با کدملی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمدحسین ایرانمنش با کدملی۲۹۹۴۰۹۱۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) و آقای حمیدرضا کریمی با کدملی ۲۵۹۵۵۹۱۶۷۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت و توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) و آقای حسن غضنفریان با کدملی ۴۰۷۲۱۸۰۵۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه سیمان (سهامی خاص) به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با مضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ حدود و اختیارات مدیرعامل تعیین و تفویض گردید. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۲۷۹۷۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708963
آگهی تغییرات گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۶/۳ و ۹/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی و حسابرس بمدت یک سال انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای محمد نامجو با کد ملی ۲۹۹۰۳۴۹۸۲۰ بنمایندگی از شرکت تولید سیمان فیروزکوه (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای نادر غفاری با کد ملی ۶۴۲۹۹۲۱۹۶۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی با کد ملی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان حمیدرضا کریمی با کد ملی ۲۵۹۵۵۹۱۶۷۳ بنمایندگی از شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) و اکبر دهنوی فرد با کد ملی ۰۴۹۰۵۶۸۵۱۲ بنمایندگی از شرکت سیمان شمال (سهامی عام) بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و تفویض گردید. ۷ اساسنامه جدید مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۶۹۲۷۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945817
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع سیمان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۱ ۱ نادر غفاری با کد ملی ۶۴۲۹۹۲۱۹۶۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس کفاش تهرانی کد ملی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جعفر باجلان کد ملی ۰۲۱۸۴۰۵۵۲۲ بنمایندگی از شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) و اکبر دهنوی فرد با کد ملی ۰۴۹۰۵۶۸۵۱۲ بنمایندگی از شرکت سیمان شمال (سهامی عام) و علی جعفر حیدری کد ملی ۴۱۹۸۴۵۱۸۵۰ بنمایندگی از شرکت سیمان فیروز کوه (سهامی خاص) بسمت اعضا هیئت مدیره و محمد نامجو با کد ملی ۲۹۹۰۳۴۹۸۲۰ بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۶۹۷۶۲ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088468
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع سیمان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۵۳۸۵۲ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178521
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع سیمان کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۲ ۱ نادر غفاری با کد ملی ۶۴۲۹۹۲۱۹۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره (موظف) و عباس کفاش تهرانی با کد ملی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد نامجو با کد ملی ۴۱۹۸۴۵۱۸۵۰ و علی نجمی با کد ملی ۱۸۱۵۴۰۸۰۶۵ و علی جعفر حیدری با کد ملی ۴۱۹۸۴۵۱۸۵۰ بسمت اعضای هیئت مدیره و فرهنگ ساکی با کد ملی ۳۹۶۲۲۴۵۷۲۳ بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۳۲۴۲۹ رئیس اداره ثبت اسناد کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1472410
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۱۷۰ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای محمود موذن بعنوان رئیس هیئت مدیره کد ملی ۰۰۴۴۲۸۷۹۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) ۲. آقای عباس کفاش تهرانی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره کد ملی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ۳. خانم فلوریا ولدبیگی کد ملی ۳۷۳۲۲۹۳۸۳۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی سیمان فیروزه بعنوان عضو هیئت مدیره ۴. آقای جواد سلطانی نژاد کد ملی ۳۱۳۱۴۱۳۲۶۳ به نمایندگی از شرکت تولیدی سیمان مازندران بسمت عضو هیئت مدیره ۵. آقای علی جعفری زاده کد ملی ۱۸۶۰۹۶۹۰۲۱ به نمایندگی از شرکت سیمان شمال بسمت عضو هیئت مدیره ۶. آقای محمد رضا حیدری بعنوان مدیرعامل کد ملی ۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ ۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار، قراردادها، چک‌ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و سایر مکاتبات عادی و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۶۰۰۰۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526670
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ قرائت گزارش هیئتمدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه و صورتهای مالی سال ۹۲ ۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردید. ۳ اعضای حقوقی هیئتمدیره دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند. الف) شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ ب) سرمایهگذاری ملی ایران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ ج) شرکت سیمان شمال (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ د) شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ ه) شرکت تولیدی سیمان فیروزه کوه (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۱ ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۵۷۹۶۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9551468
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه: ۹/۱۰/۸۸ ۱ با انتصاب آقای محمد نامجو به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا بعضویت هیئت مدیره موافقت و در نتیجه ترکیب اعضای هیئت مدیره بدین شرح میباشد: ۱ آقای علیرضا شریف بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد نامجو بنمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حسین خادم محترم بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) و آقای محمدحسین ایرانمنش بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران بانک ملی ایران بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۶ کلیه اسناد بهادار و اوراق تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و نامه‌های عادی و اداری و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ مستندا به ماده ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت هیئت مدیره اختیارات بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۷ و ۹ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10046056
آگهی تغییرات گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد نامجو با کدملی۲۹۹۰۳۴۹۸۲۰ به سمت مدیرعامل و آقای نادر غفاری با کدملی۶۴۲۹۹۲۱۹۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی با کدملی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمدحسین ایرانمنش با کدملی۲۹۹۴۰۹۱۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) و آقای حمیدرضا کریمی با کدملی ۲۵۹۵۵۹۱۶۷۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت و توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) و آقای حسن غضنفریان با کدملی ۴۰۷۲۱۸۰۵۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه سیمان (سهامی خاص) به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با مضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ حدود و اختیارات مدیرعامل تعیین و تفویض گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10076523
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع سیمان کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۵/۳/۹۰ و ۱۵/۴/۹۰. ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی و ترازنامه سال ۸۹. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق و حسابرس و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ برطبق مصوبات هیئت مدیره آقای محمد نامجو بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین ایرانمنش بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان حمید رضا کریمی بنمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا و حمید یوسفی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ استناد به ماده ۱۲۸ قانون تجارت هیئت مدیره اختیارات بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۷ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ از ماده ۵۱ اساسنامه را بشرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10255147
آگهی تغییرات گروه صنایع سیمان کرمان شرکت سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه: ۳/۳/۸۹. ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت اصلی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت مربوط به سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به اتفاق آرا مورد تائید و تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه اطلاعات و محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق بعنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستوئی بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب گردیدند. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10379444
آگهی تغییرات گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و بتصویب رسیدن صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ ۲ روزنامه‌های اطلاعات و محلی کرمان امروز بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستوئی بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ شرکتهای سرمایه گذاری بانک ملی ایران مدیریت توسعه نگاه پویا شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10439893
آگهی تغییرات گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۶/۳ و ۹/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی و حسابرس بمدت یک سال انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای محمد نامجو با کد ملی ۲۹۹۰۳۴۹۸۲۰ بنمایندگی از شرکت تولید سیمان فیروزکوه (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای نادر غفاری با کد ملی ۶۴۲۹۹۲۱۹۶۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی با کد ملی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان حمیدرضا کریمی با کد ملی ۲۵۹۵۵۹۱۶۷۳ بنمایندگی از شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) و اکبر دهنوی فرد با کد ملی ۰۴۹۰۵۶۸۵۱۲ بنمایندگی از شرکت سیمان شمال (سهامی عام) بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و تفویض گردید. ۷ اساسنامه جدید مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10550057
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع سیمان کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۶/۶/۹۰ ۱ آقای محمد حسین ایرانمنش بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد عربلو بنمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید یوسفی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد نامجو به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان عضو موظف انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و تفویض گردید. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730631
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴: ۱ آقای مرتضی داداش بعنوان رئیس هیئت مدیره با کدملی ۰۰۴۲۵۶۰۸۵۳به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) آقای عباس کفاش تهرانی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره با کدملی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران خانم فلوریا ولدبیگی با کدملی ۳۷۳۲۲۹۳۸۳۱به نمایندگی از شرکت تولیدی سیمان فیروزه بعنوان عضوهیئت مدیره آقای جواد سلطانی نژاد با کدملی ۳۱۳۱۴۱۳۲۶۳به نمایندگی از شرکت تولیدی سیمان مازندران به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی جعفری زاده با کدملی ۱۸۶۰۹۶۹۰۲۱به نمایندگی از شرکت سیمان شمال به سمت عضو هیئت مدیره آقای هوشنگ بالا زاده بعنوان مدیرعامل با کدملی ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴به مدت باقیمانده تعیین گردیدند. ۲کلیه اوراق و اسناد بهادار، قراردادها، چک‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دوتن از اعضاء هیئت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۱۱۷۵۶۰۴۲۱۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847372
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵: - ۱قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس وحسابرس مستقل قانونی وبه تصویب رسیدن تراز نامه وصورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/ ۱۳۹۴ - ۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردید. - ۳ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ۴ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. - شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ - شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ - شرکت سیمان شمال (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ - شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ - شرکت تولیدی سیمان فیروزه کوه (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴ ش۹۵۰۳۲۳۵۴۲۱۷۵۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847381
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ منضم به نامه شماره ۷۶۱۳ , ۱۲۲ مورخ۰۸/۰۳/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار: - تغییر سال مالی شرکت از ۲۹ اسفند ماه به ۳۰ آذر ماه مورد تایید و تصویب قرار گرفت ودر نتیجه ماده ۵۰ اساسنامه شرکت در خصوص تغییر سال مالی به «سال مالی شرکت از روز اول دی ماه هر سال آغاز و در روز آخر آذر ماه به پایان رسد» اصلاح گردید. ش۹۵۰۳۲۳۲۳۵۹۴۹۳۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065602
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ الف تعیین سمت مدیران: آقای محمود موذن چی با کدملی ۰۰۴۴۲۸۷۹۷۶ به سمت مدیرعامل شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای فرود عزیزی طاس احمدی با کدملی ۴۲۵۰۹۱۴۸۳۶ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای عباس کفاش تهرانی با کدملی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲ شرکت تولیدی سیمان مازندران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای جواد سلطانی نژاد با کدملی ۳۱۳۱۴۱۳۲۶۳ شرکت سیمان شمال با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای رضا اسماعیلی با کدملی ۰۵۶۹۹۰۲۶۵۷ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای محمود موذن چی با کدملی ۰۰۴۴۲۸۷۹۷۶ ب اوراق و اسناد بهادار و قراردادها، چک‌ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ج هیئت مدیره شرح وظایف مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمود. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد پاداش ترفیع تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها به استثنای مدیران و معاونین بلافصل مدیرعامل و ماموران مشاوران و جذب نیروی جدید تحت هر عنوان (تمام وقت، پاره وقت، مشاور و...) به پیشنهاد مدیرعامل و تایید رئیس هیئت مدیره امکان پذیر می‌باشد. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس و سازمان بورس اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس و سازمان بورس پس از تصویب هیئت مدیره تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد افتتاح حساب جاری ریالی، ارزی، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده پس از تصویب هیئت مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیما یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند با تایید هیئت مدیره تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی با تسلیم بدعوی یا انصراف از ان اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از دعوای ثالث، اقدام بدعوی متقابل و دفاع آن تامین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور مدیرعامل موظف است در محدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آیین نامه‌های مصوب و مصوبات هیئت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت بعنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارشهای ادواری در جلسات هیئت مدیره ارائه کند. ش۹۵۰۷۱۸۵۷۸۹۶۹۳۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331606
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵: ۱ سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان آذر ماه ۱۳۹۶ تعیین گردید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۱۲۱۰۴۲۶۴۳۹۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369640
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ الف - آقای محمدعلی احمدزاداصل به کدملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ انتخاب گردیدند. آقای محمدعلی احمدزاداصل به کدملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. ب - اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و چک‌ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - ج حدود اختیارات مدیر عامل تعیین وتفویض گردید. ش۹۶۰۱۱۵۲۱۶۵۰۹۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567827
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶: ترکیب اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای فرود عزیزی طاس احمدی به کد ملی ۴۲۵۰۹۱۴۸۳۶ به عنوان نماینده قانونی تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین صفری به کد ملی ۳۵۵۹۵۷۶۲۲۹ به عنوان نماینده قانونی سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای جواد سلطانی نژاد به کد ملی ۳۱۳۱۴۱۳۲۶۳ به عنوان نماینده قانونی سیمان مازندران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ بسمت عضوهیئت مدیره آقای رضا اسماعیلی به کد ملی ۰۵۶۹۹۰۲۶۵۷ به عنوان نماینده قانونی سیمان شمال به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به عنوان نماینده قانونی سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ بسمت عضوهیئت مدیره آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ بسمت مدیرعامل اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و چک‌ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مستندا به ماده ۱۲۸ قانون تجارت هیئت مدیره اختیارات به شرح پیوست را به مدیرعامل تفویض نمود. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل مصوبه صورتجلسه هیئت مدیره شماره ۳۳۹ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) در اجرای مواد ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۸ مقررات اصلاحیه قانون تجارت و با توجه به مفاد مواد۳۹ اساسنامه شرکت هیئت مدیره گروه صنایع سیمان کرمان اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل وحقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها به استثنای مدیران و معاونین بلافصل مدیرعامل و ماموران، مشاوران و جذب نیروی جدید تحت هر عنوان (تمام وقت، پاره وقت، مشاور و …) به پیشنهاد مدیرعامل و تایید رئیس هیئت مدیره امکان پذیر میباشد. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره. تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی، عادی، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد افتتاح حسابجاری ریالی، ارزی، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حسابجاری و سپرده پس از تصویب هیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیما یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند با تایید هیئت مدیره. تعهد، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هر نوع سند و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استردادآنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ وبه هر مدت به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور مدیرعامل موظف است در محدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آئین نامه‌های مصوب و مصوبات هیئت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت بعنوان بالاترین مقام اجرائی نسبت به اداره امور اجرائی اقدام و گزارش‌های ادواری در جلسات هیئت مدیره ارائه کند. ش۹۶۰۵۲۹۱۲۲۶۲۹۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567829
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶: ترکیب اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای فرود عزیزی طاس احمدی به کد ملی ۴۲۵۰۹۱۴۸۳۶ به عنوان نماینده قانونی تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴ ه بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین صفری به کد ملی ۳۵۵۹۵۷۶۲۲۹ به عنوان نماینده قانونی سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای جواد سلطانی نژاد به کد ملی ۳۱۳۱۴۱۳۲۶۳ به عنوان نماینده قانونی سیمان مازندران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ بسمت عضوهیئت مدیره آقای داود خانی اجاقکندی به کد ملی ۱۳۷۴۵۱۸۹۵۶ به عنوان نماینده قانونی سیمان شمال به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ بسمت عضو موظف هیئت مدیره آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به عنوان نماینده قانونی سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ بسمت عضوهیئت مدیره آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ بسمت مدیرعامل اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و چک‌ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مستندا به ماده ۱۲۸ قانون تجارت هیئت مدیره اختیارات به شرح پیوست را به مدیرعامل تفویض نمود. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل مصوبه صورتجلسه هیئت مدیره شماره ۳۴۱ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) در اجرای مواد ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۸ مقررات اصلاحیه قانون تجارت و با توجه به مفاد مواد۳۹ اساسنامه شرکت هیئت مدیره گروه صنایع سیمان کرمان اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل وحقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها به استثنای مدیران و معاونین بلافصل مدیرعامل و ماموران، مشاوران و جذب نیروی جدید تحت هر عنوان (تمام وقت، پاره وقت، مشاور و …) به پیشنهاد مدیرعامل و تایید رئیس هیئت مدیره امکان پذیر میباشد. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره. تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی، عادی، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد افتتاح حسابجاری ریالی، ارزی، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حسابجاری و سپرده پس از تصویب هیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیما یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند با تایید هیئت مدیره. تعهد، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هر نوع سند و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استردادآنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ وبه هر مدت به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور مدیرعامل موظف است در محدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آئین نامه‌های مصوب و مصوبات هیئت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت بعنوان بالاترین مقام اجرائی نسبت به اداره امور اجرائی اقدام و گزارش‌های ادواری در جلسات هیئت مدیره ارائه کند. ش۹۶۰۵۲۹۳۳۵۶۲۵۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13658552
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ الف آقای فریدون رحمانی به کدملی ۴۲۱۹۴۴۷۱۱۳ بسمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ب اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و چک‌ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۷۲۳۱۶۶۵۷۷۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13771065
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای فرود عزیزی طاس احمدی به کد ملی ۴۲۵۰۹۱۴۸۳۶ سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای حسین صفری به کد ملی ۳۵۵۹۵۷۶۲۲۹ سیمان مازندران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ بسمت عضوهیئت مدیره بنمایندگی آقای جواد سلطانی نژاد به کد ملی ۳۱۳۱۴۱۳۲۶۳ سیمان شمال به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای داود خانی اجاقکندی به کد ملی ۱۳۷۴۵۱۸۹۵۶ سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای فریدون رحمانی به کد ملی ۴۲۱۹۴۴۷۱۱۳ آقای فریدون رحمانی به کد ملی ۴۲۱۹۴۴۷۱۱۳ بسمت مدیرعامل ب اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و چک‌ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج مستندا به ماده ۱۲۸ قانون تجارت حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و تفویض گردید. ش۹۶۰۹۲۹۶۶۸۶۸۲۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783268
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ منضم به نامه شماره ۰۷۶ - ۳۱۰۳۸۱ , ۹۶۹ مورخ ۱۳/۹/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۲/۹۶ سرمایه شرکت از مبلغ ۶۶۰۹۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۹۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۹۹۱۴۴۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی از محل مطالبات حال شده (۲۸۹۲۸۳۸۷۷۰۱۸ ریال) و پرداخت نقدی (۴۱۱۹۶۱۲۲۹۸۲ ریال) طبق گواهی شماره ۹۶/۱۰۱۵ مورخ ۱۷/۸/۹۶ بانک ملی ایران شعبه کارخانه سیمان افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۱۰۰۵۲۱۴۴۷۷۳۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973155
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ الف اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ (سهامی عام) شرکت سیمان شمال به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ (سهامی عام) شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ (سهامی عام) شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴ (سهامی عام) آقای سید هادی میرحسینی به کدملی ۵۷۱۹۹۶۵۹۳۹ ب ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ج سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ و شماره ثبت ۶۸۶۹۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. د روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۱۲۱۹۷۲۵۸۲۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14113448
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ الف تعیین سمت مدیران: آقای فریدون رحمانی به کدملی ۴۲۱۹۴۴۷۱۱۳ به عنوان مدیرعامل شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴ به نمایندگی آقای سیدباقر نبوی چاشمی بشماره ملی ۲۱۶۰۸۰۲۴۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ بنمایندگی از آقای جواد سلطانی نژاد بشماره ملی ۳۱۳۱۴۱۳۲۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ بنمایندگی آقای فریدون رحمانی به کدملی ۴۲۱۹۴۴۷۱۱۳ به سمت عضوهیئت مدیره شرکت سیمان شمال به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ بنمایندگی آقای داود خانی اجاقکندی بشماره ملی ۱۳۷۴۵۱۸۹۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سید هادی میرحسینی بشماره ملی ۵۷۱۹۹۶۵۹۳۹ بعنوان عضو هیات مدیره ب اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و چک‌ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۴۱۹۳۴۰۳۴۴۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14298226
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس جاده تهران، کیلومتر ۱۷جاده تهران، بلوار خلیج فارس، بلوار ایت الله هاشمی رفسنجانی، پلاک ۰، طبقه همکف کدپستی: ۷۶۱۸۹۴۱۶۷۴ اصلاح گردید. ش۹۷۰۸۱۳۳۹۳۹۵۳۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه