شرکت سرمایه گذاری استان کردستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10610088420


شماره ثبت:
5197
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1385/8/16
آدرس:
استان كردستان - شهرستان سنندج - بخش مركزي - شهر سنندج-محله بلوارشبلي-كوچه گلشن-كوچه بهارستان 6-پلاك 4-طبقه دوم- 6619666386

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای کیومرث احمدی 13000259
خالد احمدزاده 13000259
رامین محمدی 13000259

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12846424
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گداری استان کردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۸۴۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سنندج به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره بشماره ثبت ۴۹۷۰ شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۶۱۷۹ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بانه به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره بشماره ثبت ۳۲۶ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۱۰۶۸۹ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سقز به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره بشماره ثبت ۸۶۰ شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۴۲۸۸۲ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کامیاران به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره بشماره ثبت ۳۵۱ شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۲۵۳۹۴ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دیواندره به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره بشماره ثبت ۱۶۸ شناسه ملی۱۰۶۱۰۰۱۴۷۸۳ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان قروه به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره بشماره ثبت ۷۴۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۰۶۵۱ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سروآباد به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره بشماره ثبت ۵۰۵ شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۳۲۵۶۷ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مدبران مستقل بشماره ثبت ۱۲۰۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کوشا منش بشماره ثبت ۱۰۸۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۵ انتخاب شد. صورت‌های مالی منتهی به شهریور ۹۴ به تصویب رسید. روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار در سال مالی شهریور ۹۵ انتخاب شد. ش۹۵۰۳۲۲۹۰۲۸۴۴۸۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000259
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۸۴۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیومرث احمدی با کد ملی ۳۷۳۲۰۳۳۳۱۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سنندج بعنوان رئیس هیأت مدیره رامین محمدی با کد ملی ۳۷۳۰۵۳۹۸۳۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بانه بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره خالد احمدزاده با کد ملی ۲۹۲۸۹۴۱۶۸۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سقز بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیر عامل کلیه اسناد مالی و بانکی با امضای مدیر عامل به همراه امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و امورات اداری و اجرایی شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. ش۹۵۰۶۱۳۴۸۹۵۴۲۲۴۷ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13427925
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۸۴۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس / حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس/ حسابرس علی البدل برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۶ انتخاب شد روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار در سال مالی شهریور ۹۶ انتخاب شد. صورت‌های مالی منتهی به شهریور ۹۵ با اکثریت آرا به تصویب رسید. ش۹۶۰۲۲۴۹۲۴۸۷۳۹۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14219712
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۸۴۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: تعاونی سهام عدالت شهرستان سنندج به شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۶۱۷۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت شهرستان بانه به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۱۰۶۸۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت شهرستان قروه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۰۶۵۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت شهرستان دیواندره به شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۴۷۸۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت شهرستان سروآباد به شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۳۲۵۶۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت شهرستان‌های مریوان به شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۳۲۲۷۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعاونی بیجار به شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۲۶۵۱۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره صورت‌های مالی منتهی به شهریور ۹۶ با اکثریت آرا به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس /حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس/حسابرس علی البدل برای یکسال مالی منتهی به شهریور ۹۷ انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار در سال مالی شهریور ۹۷ انتخاب شد. ش۹۷۰۶۲۵۵۷۰۲۰۶۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14219714
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۸۴۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان کردستان شهرستان سنندج بخش مرکزی شهر سنندج محله بلوارشبلی کوچه گلشن کوچه بهارستان ۶ پلاک ۴ طبقه دوم کدپستی۶۶۳۸۶ ۶۶۱۹۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۷۰۶۲۵۶۳۰۸۰۱۷۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه