سرمایه گذاری توسعه و تعمیم ورزش استان کردستان

شرکت سرمایه گذاری توسعه و تعمیم ورزش استان کردستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10610058202
سنندج خ مردوغ شمالي پ134 1111111111
0
افراد
0
آگهی‌ها
2160
شماره ثبت
1376/6/23
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری توسعه و تعمیم ورزش استان کردستان

آگهی های روزنامه رسمی


© 2019 - لیلاک