شرکت سیمان کردستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10610016139


شماره ثبت:
188
تعداد بازدید:
21
تأسیس:
1365/6/19
آدرس:
كردستان - شهرستان بيجار - بخش مركزي - دهستان حومه - روستا علي بدل-كارخانه سيمان كردستان-خيابان 0-پلاك 0-طبقه همكف-- 6651153345

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمد رضا پیشرو 12790314
آقای علی اصغر یوسف نژاد 12790314
عباس صفاکیش 12790314
آقای جعفر رحمان زاده 12790314
کیومرث موسیوند 12790314
آقای ولی اله اخلاقی فرد 12881423
علی جرجانی 13051271
منصور ارجمندی 13051271
آقای شمس اله محمدی 13651244
آقای سید عطاءاله سیدان 13850699
آقای اسماعیل افضلی 13850699

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 920534
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) بشماره ثبت۱۸۸ و شناسه ملی۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹

بموجب صورتجلسات هیئت مدیره مورخ۳۱/۲/۹۱و۳۱/۴/۹۱ که در تاریخ۲۶/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده با استعفای آقای محمدرضا خورسندی و آقای مرتضی داداشی و عضویت آقایان محمدرضا پیش رو و سعیدرضا عاصمی زواره موافقت گردید. آقایان محمدرضا پیش رو و سعیدرضا عاصمی زواره به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۱۶۰۰۰۹۸ ثبت اسناد بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 928976
آگهی تصمیمات شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) بشماره ثبت۱۸۸ و شناسه ملی۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۳۰/۷/۹۱ که در تاریخ۱۰/۸/۹۱ به این اداره واصل گردیده تصمیماتی در شرکت مذکور اتخاذ که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه رسمی آگهی میگردد. ۱ مجمع به اتفاق آراء ترازنامه به تاریخ۳۱/۶/۹۱، صورت سود و زیان گردش وجوه نقد و سود و زیان انباشته شرکت برای سال مالی منتهی به همان تاریخ را تصویب نمود. ۲ مقرر گردید از مبلغ سود قابل تقسیم مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۲۷۵ریال به عنوان سود سهام پرداخت و الباقی پس ازکسر پاداش هیئت مدیره به حساب سود انباشته منظور گردید. ۳ موسسه حسابرسی نوین نگرمانا به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت منتهی به تاریخ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۵ معاملات انجام شده بشرح یادداشت۳۴ همراه صورتهای مالی بعنوان معاملات موضوع ماده۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع عمومی قرارگرفت. ش۱۶۰۰۰۹۹ ثبت اسناد بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146025
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۵/۹۲ که پیرو مصوبه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۴/۹۲ تشکیل گردید. تغییراتی بشرح ذیل در شرکت مذکور حاصل که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه رسمی آگهی می‌گردد. ۱ آقای علی محمدبد به نمایندگی شرکت سیمان سپاهان به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا پیشرو به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان سید مهدی هاشمی نماینده شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر، علی اصغر یوسف نژاد نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه و آقای علیرضا بنویدی نماینده شرکت سیمان شرق به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تصدی انتخاب گردیدند. ۲ آقای حسین ابراهیمی صدرآبادی به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال تصدی انتخاب گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یک عضو همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۹۰۴۴۸ ثبت اسناد و املاک شهرستان بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1310779
آگهی تصمیمات شرکت سیمان کردستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۸/۹۲ تصمیماتی در شرکت مذکور حاصل که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه رسمی آگهی میگردد. ۱ مجمع به اتفاق آراء ترازنامه به تاریخ ۳۱/۶/۹۲ و صورت سود و زیان، گردش وجوه نقد و سود و زیان انباشته شرکت برای سال مالی منتهی به همان تاریخ را تصویب نمود. ۲ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب و در خصوص تعیین حق الزحمه بازرسی به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ش۱۷۶۳۹۷۷ اداره ثبت اسناد بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602852
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان سهامی عام شماره ثبت ۱۸۸ شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۳ با استعفای آقای علی محمد بد و عضویت آقای عباس صفاکیش موافقت گردید و آقای عباس صفاکیش به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سیمان سپاهان برای الباقی تصدی انتخاب گردید. ش۱۸۶۳۸۳۳ رئیس ثبت اسناد بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9814441
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) بشماره ثبت۱۸۸ و شناسه ملی۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲/۴/و۱۳/۴/۸۹ تغییراتی به شرح ذیل در شرکت مذکور حاصل و مراتب جهت اطلاع در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و رسمی آگهی میگردد. ۱ با خروج آقای علیرضا حیدرآبادی و عضویت آقای محمدرضا خرسندی موافقت گردید. ۲ آقای محمدرضا خرسندی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ فعالیت کشاورزی به ماده۲ اساسنامه بند ب (موضوعات فرعی) اضافه گردید. ۵ اعضای هیئت مدیره برای مدت الباقی تصدی انتخاب گردیدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یا امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت معتبرمیباشد. ثبت اسناد بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10485244
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت سیمان کردستان بشماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹ سهامی عام

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۱۴/۴/۹۰ تصمیمات و تغییراتی بشرح ذیل در شرکت مذکور حاصل که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه رسمی آگهی می‌گردد. ۱ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام شرکت سیمان سپاهان سهامی عام شرکت سیمان شرق سهامی عام و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه سهامی خاص بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تصدی انتخاب گردیدند. ۲ آقایان جحت اله صیدی، محمدرضا خورسندی، علی محمد بد، علیرضا نبویدی، مرتضی داداش، بعنوان نمایندگان شرکتهای فوق الاشاره بترتیب معرفی و انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۵ ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/۸۹ مشتمل بر صورت سود و زیان گزارش وجوه نقد و سود و زیان انباشته برای سال مالی منتهی به همان تاریخ تصویب گردید. رئیس ثبت اسناد بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11162693
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان بشماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹ و کدپستی ۶۶۵۱۹۷۳۶۷

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۰ و ۳۰/۷/۹۰ تصمیمات و تغییراتی بشرح ذیل در شرکت مذکور حاصل که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ با خروج آقای حجت ا … صیدی و قبول عضویت آقای سید مهدی هاشمی، موافقت گردید. ۲ آقای سید مهدی هاشمی بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ۳ آقایان علی محمد بد بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا خورسندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی داداشی، علیرضا بنویدی و سید مهدی هاشمی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تصدی انتخاب گردید. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره بهمراه یک عضو و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ تا تاریخ ۳۱/۶/۹۰ جهت ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش وجوه نقد در هر سال تصویب گردید. رئیس ثبت اسناد بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743602
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه به تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ وصورت سود وزیان، گردش وجوه نقد وسود وزیان انباشته شرکت سیمان کردستان را برای سال مالی منتهی به همان تاریخ تصویب نمود موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵بعنوان حسابرس اصلی وبازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۱۲۴۶۰۳۶۰۷۹۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12790314
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: –آقای عباس صفا کیش به شماره ملی ۰۰۴۱۶۶۰۴۱۲به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۴۱۴۰به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای محمد رضا پیشرو به شماره ملی ۳۶۲۰۹۳۷۸۸۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۹۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - آقای جعفر رحمان زاده به شماره ملی ۲۱۴۱۳۲۱۹۶۴به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای علی اصغر یوسف نژاد به شماره ملی ۲۰۹۲۵۲۱۲۴۱به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای کیومرث موسیوند به شماره ملی ۳۲۵۶۱۷۵۹۱۰به نمایندگی از شرکت سیمان شرق با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵به عنوان عضو هیئت مدیره در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت کلیه چک‌ها براوات سفته‌ها وسایر اوراق تجاری واسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضائ هیت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۲۲۱۷۳۸۶۲۰۹۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12881423
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد ماده ۱۲۴ قانون تجارت آقای ولی اله اخلاقی فرد با کدملی ۴۸۹۹۳۳۷۱۳۲ را بعنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید بر اساس ماده ۴۴ اساسنامه شرکت کلیه چکها، اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یک عضو همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیئت مدیره بخشی از اختیارات مطروحه در ماده ۳۷ اساسنامه را (بشرح صورتجلسه فوق الذکر) به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. ش۹۵۰۴۰۸۵۲۳۲۹۷۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051271
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده ۱۱۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۳۳ اساسنامه شرکت سمت اعضاء تا پایان مدت فعالیت هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید. - آقای عباس صفاکیش به شماره ملی ۰۰۴۱۶۶۰۴۱۲ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰ (براساس معرفی نامه شماره ۴۴۷/۹۴ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۴) به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای اسماعیل افضلی به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۱۵۹۴به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ (براساس معرفی نامه شماره ۲۳۷۸/۹۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - آقای ولی اله اخلاقی فرد به شماره ملی ۴۸۹۹۳۳۷۱۳۲ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ (براساس معرفی نامه شماره ۲۶۷/۹۵مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵) به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - آقای علی جرجانی به شماره ملی ۲۱۶۱۲۷۲۵۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ (براساس معرفی نامه شماره ۲۳۱۶/۹۵ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۵) به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای منصور ارجمندی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۴۴۶۳۴به نمایندگی از شرکت سیمان شرق با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵ (براساس معرفی نامه شماره ۳۰۱/۹۵ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵) به عنوان عضو هیئت مدیره در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، کلیه چک‌ها، بروات، سفته هاو سایر اوراق تجاری و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۷۱۲۸۳۳۴۲۵۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13236001
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع به هیئت مدیره جهت افزایش سرمایه تفویض اختیار نمود ش۹۵۱۰۱۳۲۷۲۷۲۶۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308814
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع با اتفاق آرا تراز نامه به تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵وصورت سود وزیان، گردش وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصویب نمود. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵بعنوان حسابرس اصلی وبازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی۱۰۱۱۰۳۵۲۰۹۱۳بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۲۶۸۳۸۵۳۷۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13512579
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در راستای اجرای ماده ۱۶۳ قانون تجارت در خصوص افزایش سرمایه بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ و مجوز شماره ۹۵۴/۲۵۶۵۹۹/۵۱ مورخ ۹۵/۰۴/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ۶۴۸٫۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ میلیون ریال منقسم به ۲۰۰/۱ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده مبلغ (۴۱۹۸۱۵۶۳۸۸۱۱) ریال و آورده نقدی (مبلغ ۱۳۲۱۸۴۳۶۱۱۸۹ ریال) افزایش یافت و بدین شرح ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۴۲۴۳۲۸۵۳۹۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13616044
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس کردستان شهرستان بیجار بخش مرکزی دهستان حومه روستا علی بدل داخل روستا کوچه رجبی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۶۶۵۱۱۵۳۳۴۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۰۶۲۷۶۹۸۹۸۳۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13616055
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر به شماره ثبت۱۳۵۶۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷به نمایندگی آقای علی محمد بد بموجب نامه شماره ۹۶ ۲۱۲ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۶ شرکت سرمایه گذاری امید به شما ره ثبت۱۸۳۶۵۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به نمایندگی آقای شهرام بابا لویان بموجب نامه شماره ۲۵۳۵/۹۶مورخ ۱۰/۰۵/۹۶ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبت۶۷۸۴۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳به نمایندگی آقای شهرام بابا لویان بموجب نامه شماره ۲۵۳۴/۹۶ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ شرکت سیمان شرق به شماره ثبت۴۵۹۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵به نمایندگی آقای ژیلا سماواتی بموجب نامه شماره ۱/۲۱۲/۹۶ مورخ ۸/۵/۹۶ شرکت سیمان سپاهان به شماره ثبت۴۷۶۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۴۱۴۰به نمایندگی آقای ژیلا سماواتی بموجب نامه شماره ۱۰۸۰/۲۰۹۶ مورخ ۱۱/۵/۹۶ ش۹۶۰۶۲۷۹۱۲۶۳۵۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651244
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شمس اله محمدی بشماره ملی ۴۸۹۷۵۸۵۱۹۸ بنمایندگی از شرکت سیمان شرق با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵ (بر اساس معرفی نامه شماره ۹۶/۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰) به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران منصوب گردید. ش۹۶۰۷۱۸۴۸۳۵۷۹۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13769990
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس صفاکیش به شماره ملی ۰۰۴۱۶۶۰۴۱۲ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰ بشماره ثبت ۴۷۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای اسمعیل افضلی به شماره ملی ۲۷۸۲۰۶۱۵۹۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امید بشماره ثبت ۱۸۳۶۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی جرجانی به شماره ملی ۲۱۶۱۲۷۲۵۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ و شماره ثبت ۶۷۸۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای شمس اله محمدی به شماره ملی ۴۸۹۷۵۸۵۱۹۸ به نمایندگی از شرکت سیمان شرق با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵ و شماره ثبت ۴۵۹۲۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای ولی اله اخلاقی فرد به شماره ملی ۴۸۹۹۳۳۷۱۳۲ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ و شماره ثبت ۱۳۵۶۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، کلیه چک‌ها، اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یک عضو از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۹۲۸۶۸۱۹۸۳۸۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840491
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه صورت سود وزیان انباشته و گردش وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ تصویب نمود. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان حسابرس اصلی وبازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۱۰۷۴۷۱۷۵۶۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13850699
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید عطااله سیدان به شماره ملی ۱۸۶۰۹۶۵۷۸۴ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰ بشماره ثبت ۴۷۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای اسمعیل افضلی به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۱۵۹۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امید بشماره ثبت ۱۸۳۶۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای ولی اله اخلاقی فرد به شماره ملی ۴۸۹۹۳۳۷۱۳۲ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ و شماره ثبت ۱۳۵۶۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی جرجانی به شماره ملی ۲۱۶۱۲۷۲۵۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ و شماره ثبت ۶۷۸۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای شمس اله محمدی به شماره ملی ۴۸۹۷۵۸۵۱۹۸ به نمایندگی از شرکت سیمان شرق با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵ و شماره ثبت ۴۵۹۲۸ به عنوان عضو هیئت مدیره در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، کلیه چک‌ها، اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی عضو از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۱۱۱۴۳۲۵۸۲۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14251422
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به هیأت مدیره تفویض اختیار گردید جهت عملی نمودن افزایش سرمایه اقدام نمایند. ش۹۷۰۷۱۷۲۰۵۹۵۴۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14403626
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۰۹۹/۴۰۱۲۹۹ , ۹۶۴ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و تمدیدیه شماره ۰۰۳ ۴۰۱۲۹۹ ۹۷۵ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ آن سازمان مقرر گردید: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۲ میلیون ریال، منقسم به ۲۲۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی عادی و با نام که مبلغ ۳۱۸ , ۲۴۲ , ۸۶۲ , ۳۳۹ ریا ل آن از محل نقدی طی گواهی بانکی بشماره ۱۷۲/۹۷/۱۸ مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۷ بانک تجارت و مبلغ ۶۸۲ , ۷۵۷ , ۱۳۷ , ۶۶۰ ریا ل آن نیز از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۷۱۰۱۰۴۰۶۴۰۹۳۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه