شرکت توسعه وعمران کاسوا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10590018881


شماره ثبت:
10120
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1389/8/5
آدرس:
قم - خيابان امام موسي صدر(خاكفرج ) - كوچه77 - ساختمان هستي و آفرينش واحد 2 3719615641

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سید محمد حامد مسجدی 12642098
سید حسین اسماعیلی 12642098
آقای سید مسعود حسینی 12642098
حسین رادمهربه 12642098
محسن شیر محمدی 12642098
فریبرز وفا جو 12642098
بهمن فلاح 12642098
, مسلم شاه ملکی 13456711
آقای محسن بیدائی آرانی 13456711
آقای حسن هاشم زاده 13906034
آقای محمدرضا پناهی قمی 13906034
حامدجمیل اهری 13906037
محسن سلطانی جاوید 13906037

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1020870
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کاسوا سهامی عام شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷ /۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد حسین فرزانه فر بسمت عضو هیئت مدیره و آقای روح الله امر اللهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حامد ملک زاده بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علیرضا سید حسینی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین کوچکی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب پایانی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای بهمن فلاح بجارسپی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای سید علیرضا سید حسینی بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره یا آقای محمد حسین فرزانه فر و مهر شرکت می‌باشد. در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۱۹۳۳۹۰۱ اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحد ثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020872
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کاسوا سهامی عام شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سعید خان احمدلو بعنوان بازرس اصلی، آقای حمید وامقیان بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار کار و کارگر و ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد حسین فرزانه فر به و آقای بهمن فلاح بجارسپی بعنوان عضو علی البدل و آقای سید حامد ملک زاده و آقای حبیب پایانی بعنوان عضو علی البدل و آقای محمد حسین کوچکی و آقای سید علیرضا سید حسینی و آقای روح الله امر اللهی تا تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۱۹۳۳۶۸۷ اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحد ثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052136
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کاسوا سهامی عام شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حبیب پایانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای روح اله امر اللهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حامد ملک زاده بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علیرضا سید حسینی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن فلاح بجارسپی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علیرضا سید حسینی بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره یا آقای بهمن فلاح و مهر شرکت می‌باشد. در تاریخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۵۰۱۳۴۰۱۰۱۳۱۱۱۶۱۸۷۶۸۷ اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحد ثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205237
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کاسوا سهامی عام شماره ثبت ۱۰۱۲۰ شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن شیر محمدی بعنوان عضو علی البدل و آقای سید علیرضا سید حسینی و آقای حبیب پایانی و آقای حسین سروش و آقای بهمن فلاح بجارسپی و آقای محسن رمضانی گیوی بعنوان عضو علی البدل و آقای سید حامد ملک زاده تا تاریخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۴. در تاریخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۵۶۹۵۷۳۴ اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحد ثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205239
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کاسوا سهامی عام شماره ثبت ۱۰۱۲۰ شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حبیب پایانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین سروش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حامد ملک زاده بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علیرضا سید حسینی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن فلاح بجارسپی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن رمضانی گیوی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای محسن شیر محمدی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای سید علیرضا سید حسینی بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و یا آقای بهمن فلاح و مهر شرکت می‌باشد. در تاریخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۵۶۹۵۰۰۲ اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحد ثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10022718
آگهی تاسیس شرکت توسعه و عمران کاسوا سهامی عام

شرکت فوق در تاریخ ۵/۸/۱۳۸۹ تحت شماره ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌‌های رسمی و کثیرالانتشار کار و کارگر و ابرار اقتصادی آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام خدمات طراحی و نظارت و اجرای امور مربوط به ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمانی و شهری و مشارکت در اجرای پروژه‌های زیربنایی و عمرانی در سطوح مختلف و اعم از دولتی و بخش خصوصی ـ طراحی و محاسبه اجرا و متره و برآورد کلیه پروژه‌های عمرانی راه و ساختمان سدسازی تاسیسات ساختمانی و صنعتی آب و فاضلاب ـ تخریب احداث و مرمت کلیه ساختمانها و مجتمع‌های ساختمانی راهسازی پل‌سازی انبوه سازی و آثار باستانی ـ طراحی احداث و نگهداری فضاهای سبز و باغهای عمومی و خصوصی ـ طراحی محاسبه تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه تاسیسات مربوط به کشاورزی آبرسانی فاضلاب شهری و بین شهری روستایی و تاسیسات حرارتی و برودتی و سردخانه ساختمانها و مراکز صنعتی ـ انجام کلیه امور مربوط به نقشه کشی نقشه برداری تفکیک اراضی آماده سازی و انطباق ـ انجام خدمات مشاوره‌ای و نظارتی مربوط به تمامی ارگانها و نهادهای دولتی و غیردولتی ـ و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه امور مربوط به پروژه‌های عمرانی ساختمانی و صنعتی ـ تولید و تهیه و توزیع کلیه مصالح مواد اولیه تجهیزات و اجرای دستگاه‌های مربوط به طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی برق تاسیسات مکانیکی و صنعتی ـ اخذ نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش از کلیه شرکتها و کارخانه‌های داخلی و خارجی ـ صادرات و واردات کالاهای مجاز و خدمات فنی به و از سایر کشورها ـ برگزاری و شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارج از کشور و ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور تهیه و تولید و توزیع کلیه تجهیزات و قطعات و دستگاه‌های مربوط به رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای و طراحی و انجام امور مربوط به سخت افزار رایانه درخصوص خدمات و فعالیت مهندسی و فن آوری اطلاعات و هوش مصنوعی ـ محوطه سازی جدول گذاری و آسفالت حفر و پرکردن کانالها ـ طراحی نظارت و اجرای تجهیزات اتاق تمیز ـ (کلین روم) ـ ایجاد شرکتهای اقماری در هرنقطه از کشور و جهان طبق ضوابط و مقررات مربوطه ـ اجرای باند فرودگاه و تاسیسات مربوطه ـ انجام کلیه پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه های صنعتی و عمرانی ـ تاسیس و راه اندازی و بهره‌برداری آزمایشگاه جوش بازرسی فنی بازرسی جوش و تست‌های مخرب و غیرمخرب مکانیک خاک کنترل کیفی مصالح و مشاوره در امور مذکور ـ مشاوره و کارشناسی در خرید و فروش و اجاره و رهن ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید و تعهد موجود ـ تامین مواد اولیه و اغذیه کارکنان شرکتها و ادارات خصوصی و دولتی و آموزشی ـ تهیه و تامین طبخ غذای کارکنان ـ خرید پیاده سازی اصلاحات نصب دکل و متعلقات مربوط به تجهیزات رادیویی ایستگاهی ـ طراحی ساخت و نگهداری ایستگاه‌های برق و آب و گاز و مخابرات و اطلاعات ـ احداث پل احداث مخازن بتنی و فولادی و سازه‌های دریایی ـ نگهداری بهینه‌ و بازسازی شبکه‌های کابل هوایی و فیبرنوری و سیستم‌های اکسس با تامین مصالح و ملزمات (تونکی) تعمیر و نگهداری و راهبردی تصفیه خانه‌ فاضلاب ـ اجرای عملیات نصب پایه‌های روشنایی ـ انجام امور خدماتی در امور ساختمان و تاسیسات و تجهیزات شهری و نظافتی ـ خدمات نگهداری از تاسیسات و ادارات و محلات مسکونی ـ مدیریت طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی ـ (عامل چهارم) پروژه‌های انتقال دانش فنی پروژه‌های کلید گردان ـ تهیه نقشه‌های چون ساخت و نقشه‌های کارگاهی پروژه‌های عمرانی و غیر عمرانی تولید جدول و طراحی محاسبه و ساخت با بتن پیش تنیده و پس تنیده و بتن با مقاومت بالا بهسازی بافتهای فرسوده شهری و روستایی ـ تاسیس کلینیک ساختمان و پشتیبانی فنی از مراکز و ساختمانهای مسکونی و تجاری و دولتی ـ انجام امور درخصوص نظارت عالیه مربوط به ساختمان به شهرداریها شهر و سازمان مسکن و شهرسازی بنیاد مسکن و اداره تعاون ـ تولید بتن تولید محصولات پلی استایرن پخش افزودنیهای استاندارد بتن تولید وپخش محصولات جانبی بتن ـ اطلاع‌رسانی برای کلیه محصولات و خدمات مجاز داخلی و خارجی ـ برگزاری سمینارها کنفرانس‌های داخلی و خارجی و تربیت افراد ماهر فنی درخصوص امور مرتبط با خدمات و فعالیتهای مهندس و ساختمان و شهرسازی پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح ـ تحقیقات تولید و پخش محصولات با تکنولوژی نانو ـ انجام مطالعات مقدماتی تهیه طرح ارزیابی و محاسبات و اجرای کلیه طرح‌های مقاوم سازی عمرانی و غیرعمرانی ـ ماکت سازی پلات ـ بازرسی فنی آسانسور قبل و بعد از نصب ـ انجام مطالعات در زمینه طرح‌های جامع هادی و تفضیلی شهری و روستایی ـ طراحی محاسبه اجرا و نظارت کلیه سازه‌های فولادی فضا کار سوله جرثقیل ـ انجام مطالعات و اجرا در زمینه‌های بازیافت ضایعات حاصل از کشتار ـ باغداری و پرورش گلهای دارویی و زینتی ـ بهره‌برداری از معادن و تولید و توزیع مصالح متنوع معدنی از قبیل شن ماسه سنگدانه ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ ۳ـ استان قم ـ شهر قم بلوار عطاران ـ بعد از ک ۷ ـ پ ۱۴۷ ـ واحد ۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به دویست و پنجاه هزار سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد دویست و پنجاه هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۷۶۶۱۸۱۴۷۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ نزد بانک ملت شعبه بلوار امین و همچنین مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به موجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره ۳۸۵۸۸۷۶۶ مورخ ۹/۶/۱۳۸۹ نزد بانک ملت شعبه بلوار امین پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای امیر خسرو خودکار به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ آقای سید حامد ملک زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ـ ۵ـ آقای سید ضیاالدین ضیائی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ ۵ـ آقای سیدعلیرضا سید حسینی به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ ۵ـ آقای سعید خان احمد لو به سمت عضو هیئت مدیره ۶ـ ۵ـ آقای بهمن فلاح بجارسپی به سمت عضو هیئت مدیره ۷ـ ۵ـ آقای محسن شیر محمدی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) ۸ـ ۵ـ آقای سید حامد ملک زاده به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره آقای امیر خسرو خودکار و آقای سعید خان احمد‌لو متفقا و مهر شرکت میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ ۸ـ آقای حمید رمضان دهنوی به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای علی زاهدی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10714968
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کاسوا سهامی عام شماره ثبت ۱۰۱۲۰و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۸۹ به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ریال منقسم به پنج میلیون سهم با نام , به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ریال که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۴ریال بموجب گواهی شماره ۷۰۵ مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ بانک قوامین شعبه قم پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفاتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحدثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12640035
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران کاسوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - صورتهای مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. ش۹۴۱۱۱۴۷۹۷۹۱۹۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642098
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران کاسوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید محمد حامد مسجدی به شماره ملی ۰۳۸۶۴۲۶۰۹۰، محسن شیر محمدی به شماره ملی ۰۳۸۴۵۶۲۸۸۴، حسن هاشم زاده به شماره ملی ۰۰۳۸۱۷۳۱۴۵۶، سید حسین اسماعیلی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۸۱۰۰، فریبرز وفاجو به شماره ملی ۲۲۹۶۷۶۷۳۴۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و سید مسعود حسینی به شماره ملی۰۳۸۱۶۴۶۰۶۸ و بهمن فلاح به شماره ملی ۲۵۹۱۰۸۰۳۱۳ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقایان محسن بیدائی آرانی به شماره ملی۶۱۹۹۱۳۹۸۸۷ و حسین رادمهربه شماره ملی ۰۳۸۱۴۸۳۸۱۹ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ صورتهای مالی سال ۹۳ به تصویب رسید. ش۹۴۱۱۱۴۶۳۸۴۲۷۹۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642115
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران کاسوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان فریبرز وفاجو به شماره ملی ۲۲۹۶۷۶۷۳۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، سید حسین اسماعیلی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۸۱۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسن هاشم زاده به شماره ملی ۰۰۳۸۱۷۳۱۴۵۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت می‌باشد. ش۹۴۱۱۱۴۱۷۶۶۸۱۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12694526
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران کاسوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس جدید استان قم شهر قم خیابان امام موسی صدر (خاکفرج) کوچه۷۷ ساختمان هستی و آفرینش واحد ۲ کدپستی ۳۷۱۹۶۱۵۶۴۱ تغییر یافت. ش۹۴۱۲۱۶۶۱۲۲۶۵۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13456711
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران کاسوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان محسن بیدائی آرانی به شماره ملی۶۱۹۹۱۳۹۸۸۷ و مسلم شاه ملکی به شماره ملی۳۳۵۹۱۷۴۴۵۳ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ صورتهای مالی سال ۹۴ به تصویب رسید. ش۹۶۰۳۱۱۶۵۸۴۹۰۳۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13906034
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران کاسوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدرضا پناهی قمی به شماره ملی ۰۳۸۱۱۷۵۵۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، فریبرز وفاجو به شماره ملی ۲۲۹۶۷۶۷۳۴۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و حسن هاشم زاده به شماره ملی ۰۳۸۱۷۳۱۴۵۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، یا نائب رئیس هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۰۹۸۸۶۴۱۱۶۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13906037
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران کاسوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدمحمدحامد مسجدی به شماره ملی ۰۳۸۶۴۲۶۰۹۰، محمدرضا پناهی قمی به شماره ملی۰۳۸۱۱۷۵۵۷۱، فریبرز وفاجو به شماره ملی ۲۲۹۶۷۶۷۳۴۶، حسن هاشم زاده به شماره ملی ۰۳۸۱۷۳۱۴۵۶، محسن بیدائی آرانی بشماره ملی۶۱۹۹۱۳۹۸۸۷ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، سیدمسعود حسینی به شماره ملی ۰۳۸۱۶۴۶۰۶۸، محسن سلطانی جاوید به شماره ملی۰۰۵۳۶۲۷۱۱۳ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان محسن شیرمحمدی به شماره ملی ۰۳۸۴۵۶۲۸۸۴ بعنوان بازرس اصلی و حامدجمیل اهری بشماره ملی ۱۵۰۲۵۹۱۶۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. صورتهای مالی سال ۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۱۲۰۹۶۶۵۸۹۲۷۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه