توسعه تجارت سریر

شرکت توسعه تجارت سریر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530479064
تهران اشرفي اصفهاني بلوار پونك پلاك2 واحد 1 1469944334
14
افراد
15
آگهی‌ها
502529
شماره ثبت
1391/5/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 690596
آگهی تاسیس شرکت توسعه تجارت سریرسهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۱ تحت شماره ۳۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۷۹۰۶۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: احداث انواع کارخانجات صنعتی پس از اخذ مجوز از مراجع قانونی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز تجاری مجاز داخلی و خارجی و انعقاد قرارداد و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت فعالیتهای مجاز تجاری، تولیدی و صنعتی و یا کشاورزی با شرکتهای داخلی یا خارجی و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی یا خارجی جهت فروش محصولات آنها در ایران یا خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور باستناد مجوز شماره ۱۷۷۳۱۵/۱۲۱ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان فارس ـ شهر شیراز خیابان شوریده شیرازی کوچه ۱۳ ساختمان آذین واحد۲ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۰۵۳/۶ ریال منقسم به شش میلیون و پنجاه و سه هزار و چهارصد سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد شش میلیون و پنجاه و سه هزار و چهارصد سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۵۰/۱۱۹ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۱۹۱ـ۶۵۱۴۴ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۱ نزد بانک ملت شعبه گلفام آفریقا و همچنین مبلغ ۰۰۰/۸۹۰/۶۶۱/۱ ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره ۳۹۲۶۳۶۸ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ نزد بانک ملت شعبه آزادی شیراز و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۶۵ ریال به صورت آورده غیرنقدی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای عبدالرحمن معاشر به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای سیاوش شفاف به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای محمدامین شفاف به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ شرکت آسیا پردازشگران اتصالات سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۱۱۲۰ با نمایندگی خانم زهرا زارع به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ ـ شرکت پارسا پیام پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۹۶۳ با نمایندگی آقای محمدهادی سام زاده به سمت عضو هیئت مدیره ۶ـ۵ ـ آقای محمدامین شفاف به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و قراردادها با امضا مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی کارای فارس به شماره ثبت۷۱۰ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای مجید نیکبخت شیبانی به عنوان بازرس علی البدل ش۱۴۱۰۶۳۵ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922239
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سریر سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۷۹۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالرحمن معاشر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیاوش شفاف بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدامین شفاف بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت آسیا پردازشگران اتصالات سهامی خاص با نمایندگی آقای جواد صدیقی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پارسا پیام پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید مردانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد صدیقی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۷/۵/۹۳. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و قراردادها با امضا مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. ش۱۶۰۶۶۱۶ ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 974265
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سریر (سهامی عام) بشماره ثبت۳۵۶۰۰ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۴۷۹۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ۰۰۰/۴۶۰/۳۰۷/۳ریال طی گواهی شماره۳۵۳/۳۹۲۶۳ مورخ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ بانک ملت شعبه آزادی شیراز توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. ش۱۶۱۵۱۸۴ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099053
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سریر سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۷۹۰۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کارای فارس به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ آقای عبدالرحمن معاشر بشماره ملی ۲۲۹۸۶۴۳۲۰۲ به عنوان عضو علی البدل و آقای محمدامین شفاف به شماره ملی ۲۲۹۶۳۶۴۷۱۳ و شرکت پارسا پیام پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۹۶۳ با نمایندگی آقای سعید مردانی و آقای محمدهادی سام زاده و شرکت آسیا پردازشگران اتصالات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۲۰ با نمایندگی خانم زهرا زارع و آقای جواد صدیقی از عضویت هیئت مدیره خارج گردیدند. در نتیجه اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل میباشند: آقای سیاوش شفاف به شماره ملی ۲۲۹۱۱۴۸۴۵۱ و آقای جواد صدیقی به شماره ملی ۲۲۹۷۵۰۵۶۲۰ و آقای علی فولادفر به شماره ملی ۲۲۹۸۳۱۸۳۳۶ و آقای محمدجواد شهسواری به شماره ملی ۰۰۶۳۴۴۳۲۵۲ و شرکت توسعه سرمایه گذاری سریر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۱۵۶ با نمایندگی آقای عبدالرحمن معاشر تا تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۴ ۴ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیاوش شفاف بشماره ملی ۲۲۹۱۱۴۸۴۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد صدیقی بشماره ملی ۲۲۹۷۵۰۵۶۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی فولادفر به شماره ملی ۲۲۹۸۳۱۸۳۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدجواد شهسواری به شماره ملی ۰۰۶۳۴۴۳۲۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه گذاری سریر سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالرحمن معاشر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد صدیقی بشماره ملی ۲۲۹۷۵۰۵۶۲۰ بسمت مدیرعامل. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۲/۴/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. ش۱۶۶۷۲۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149640
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سریر سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۰ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۴۷۹۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۱/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس شهر شیراز خیابان ابوذر غفاری خیابان کار کوچه۴ سمت راست درب چهارم کدپستی۷۱۶۷۹۱۵۴۸۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۲۰/۰۵/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۱۶۹۱۶۹۲ ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272978
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سریر سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۷۹۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدجواد شهسواری به شماره ملی ۰۰۶۳۴۴۳۲۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد صدیقی به شماره ملی ۲۲۹۷۵۰۵۶۲۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیاوش شفاف به شماره ملی ۲۲۹۱۱۴۸۴۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی فولادفر به شماره ملی ۲۲۹۸۳۱۸۳۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه گذاری سریر سهامی خاص با نمایندگی خانم آنا رشیدی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد صدیقی به شماره ملی ۲۲۹۷۵۰۵۶۲۰ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. ش۱۷۴۹۹۳۱ ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509487
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سریر شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۵۶۰۰ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۷۹۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۳ محل قانونی شرکت به آدرس: شهر شیراز خیابان سفیر جنوبی کوچه دوم ساختمان شقایق واحد ۱ آخر کوچه کدپستی ۷۱۷۸۸۸۳۳۹۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۱۸۴۵۹۶۷ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522462
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سریر سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۷۹۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه‌ای از شرکت به آدرس تهران خیابان میر داماد خیابان آقازاده فرد پلاک ۵ واحد۷ کدپستی ۱۹۱۱۶۴۳۳۱۳ به مدیریت عبدالرحمان معاشر به شماره ملی ۲۲۹۸۶۴۳۲۰۲ افتتاح گردید. ش۹۳۰۴۲۲۸۲۷۵۲۸۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10745885
آگهی تاسیس شرکت توسعه تجارت سریر سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۱ تحت شماره ۳۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۷۹۰۶۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: احداث انواع کارخانجات صنعتی پس از اخذ مجوز از مراجع قانونی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز تجاری مجاز داخلی و خارجی و انعقاد قرارداد و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت فعالیتهای مجاز تجاری، تولیدی و صنعتی و یا کشاورزی با شرکتهای داخلی یا خارجی و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی یا خارجی جهت فروش محصولات آنها در ایران یا خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور باستناد مجوز شماره ۱۷۷۳۱۵/۱۲۱ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان فارس ـ شهر شیراز خیابان شوریده شیرازی کوچه ۱۳ ساختمان آذین واحد۲ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۰۵۳/۶ ریال منقسم به شش میلیون و پنجاه و سه هزار و چهارصد سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد شش میلیون و پنجاه و سه هزار و چهارصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۵۰/۱۱۹ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۱۹۱ـ۶۵۱۴۴ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۱ نزد بانک ملت شعبه گلفام آفریقا و همچنین مبلغ ۰۰۰/۸۹۰/۶۶۱/۱ ریال بموجب پذیره نویسی‌ طی گواهی بانکی شماره ۳۹۲۶۳۶۸ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ نزد بانک ملت شعبه آزادی شیراز و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۶۵ ریال به صورت آورده غیرنقدی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای عبدالرحمن معاشر به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای سیاوش شفاف به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ آقای محمدامین شفاف به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ شرکت آسیا پردازشگران اتصالات سهامی‌خاص به شماره ثبت۳۳۱۱۲۰ با نمایندگی خانم زهرا زارع به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ ـ شرکت پارسا پیام پاسارگاد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۹۹۶۳ با نمایندگی آقای محمدهادی سام‌زاده به سمت عضو هیئت‌مدیره ۶ـ۵ ـ آقای محمدامین شفاف به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و قراردادها با امضا مشترک دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی کارای فارس به شماره ثبت۷۱۰ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای مجید نیکبخت‌شیبانی به عنوان بازرس علی‌البدل ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11019937
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سریر سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۷۹۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالرحمن معاشر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیاوش شفاف بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدامین شفاف بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت آسیا پردازشگران اتصالات سهامی خاص با نمایندگی آقای جواد صدیقی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پارسا پیام پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید مردانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد صدیقی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۷/۵/۹۳. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و قراردادها با امضا مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13175379
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سریر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۷۹۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در تهران به آدرس خیابان میرداماد خیابان آقازاده فرد پلاک ۵ واحد ۷ منحل گردید.. آدرس قانونی شرکت از شیراز – خیابان سفیر جنوبی کوچه ۲ ساختمان شقایق واحد ۱ به آدرس تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی بلوار پونک پلاک۲ واحد ۱ کد پستی ۱۴۶۹۹۴۴۳۳۴ تغییر یافت. ش۹۵۰۹۱۷۲۷۱۸۱۴۳۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301823
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سریر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۲۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۷۹۰۶۴
به موجب نامه شماره ۱۸۸۲/۹۵ مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۵ مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان فارس و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۴ مرکز اصلی شرکت مذکور به نشانی «تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی بلوار پونک پلاک۲ واحد ۱ کدپستی ۱۴۶۹۹۴۴۳۳۴» انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تحت شماره ۵۰۲۵۲۹ به ثبت رسیده است. پ۹۵۱۱۲۱۱۰۹۲۴۴۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486099
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سریر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۲۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۷۹۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره بشرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب شدند آقای مجید حجاران به شماره ملی ۰۰۳۳۳۴۶۸۸۷ آقای عبدالرحمن معاشر به شماره ملی ۲۲۹۸۶۴۳۲۰۲ شرکت بازرگانی پارسا تل قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۲۰۷۱ شرکت توسعه سرمایه گذاری سریر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۷۸۱۶ شرکت راهکاران سریر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۷۷۹۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شماره ثبت ۳۰۸۸۸ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای فرامرز پوستی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۹۳۶۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳ شرکت تصویب شد. پ۹۶۰۴۰۴۳۷۶۸۵۳۳۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493739
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سریر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۲۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۷۹۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای عبد الرحمن معاشر به شماره ملی ۲۲۹۸۶۴۳۲۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت بازگانی پارساتل قشم به شماره ثبت ۱۶۷۴ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۲۰۷۱ به نمایندگی آقای مهدی زادرحیمی به شماره ملی ۰۰۶۰۳۵۵۳۸۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری سریر به شماره ثبت ۳۹۳۱۵۶ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۷۸۱۶ به نمایندگی آقای حمیدرضا سلمانی مجاوری به شماره ملی ۲۱۶۱۹۶۸۸۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت راهکاران سریر به شماره ثبت ۳۳۱۱۲۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۷۷۹۰ به نمایندگی آقای مسعود صبغی به شماره ملی ۰۰۴۳۹۱۵۴۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید حجاران به شماره ملی ۰۰۳۳۳۴۶۸۸۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۴۱۱۹۹۴۴۶۵۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603712
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سریر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۲۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۷۹۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبد الرحمن معاشر به شماره ملی ۲۲۹۸۶۴۳۲۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت بازگانی پارساتل قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۲۰۷۱ به نمایندگی مهدی زاد رحیمی به شماره ملی ۰۰۶۰۳۵۵۳۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سریر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۷۸۱۶ به نمایندگی محمد کاسبان به شماره ملی ۴۶۰۹۷۷۸۵۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت راهکاران سریر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۷۷۹۰ به نمایندگی اسماعیل قربانی به شماره ملی ۱۸۱۷۸۳۱۱۳۵به سمت عضو هیئت مدیره مجید حجاران به شماره ملی ۰۰۳۳۳۴۶۸۸۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۶۲۰۹۴۳۸۰۱۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک